Pitva - právna úprava, dôvody jej vykonania | Medicínske právo
              

Články


Pitva - právna úprava, dôvody jej vykonania


 | 16.3.2010 | komentárov: 305

Prirodzenou súčasťou každého života je tak ako jeho zrod – narodenie, tak aj jeho zánik, ktorý predstavuje smrť. S každou touto udalosťou sa okrem radosti či smútku spájajú aj rôzne právne následky, a práve týmto právnym následkom spojených so smrťou človeka, konkrétne s jeho pitvou sa budem nižšie venovať. Záležitosť síce nepríjemná, no v niektorých prípadoch nevyhnutná. Pitva, ako zásah do tela zomrelej osoby, do telesnej integrity je z tohto pohľadu a takisto z hľadiska právneho konfliktom záujmu súkromného a záujmu verejného.

Obrazok Záujem súkromný predstavuje najmä požiadavka na zachovanie etiky a úcty pri nakladaní s telom zomrelého, ktorý je reprezentovaný predovšetkým  pozostalými po zomrelom. Často krát sa pitva vníma ako zásah do dôstojnosti človeka a preto ju mnoho ľudí z presvedčenia odmieta. Na druhej strane stojí záujem verejný spočíva najmä v požiadavke na objasnení príčiny úmrtia, zistení príčiny úmrtia v zdravotníckom zariadení, overení správnosti spôsobu liečby, prítomnosti rádioaktívnych látok v tele zomrelého a pod., teda predovšetkým v zodpovedaní otázok, ktoré majú potom priamy a praktický vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným osobám a rozširujú poznatky zdravotníckej vedy(1).   Či ju možno odmietnuť, v ktorých prípadoch sa pitva vykoná alebo nevykoná, kto môže žiadať o jej vykonanie alebo kto ju vykonáva sa bude objasňovať v tejto analýze. Na to, aby sme sa mohli bližšie venovať právnym aspektom pitvy si treba najprv pojem pitva ozrejmiť a nahliadnuť aj do jej histórie.

Čo je to pitva?
Pitva, lekársky termín sekcia, disekcia (dis - oddeliť, secare - rezať), obdukcia alebo autopsia (auto - seba, opsis - vidieť na vlastné oči) je vyšetrenie mŕtveho tela človeka alebo iného živočícha, väčšinou za účelom štúdia jeho anatómie (anatomická pitva) alebo príčin jeho smrti (patologická pitva).. V užšom zmysle slova sa pitvou rozumie prieskum orgánov a orgánových systémov, ktoré sú prístupné až po porušení povrchu tela. Pre štúdium povrchu sa v tomto prípade používa skôr termín vonkajšia obhliadka(2).  Pitva nemá liečebný, ale diagnostický a kontrolný charakter(3).  Niektoré ochorenia vykazujú rodinný výskyt, a preto môže mať informácia o dôvode smrti význam aj pre zdravie a liečbu pozostalých po zomrelom. Vyšetrenie zomrelého umožňuje definitívne preukázať alebo potvrdiť diagnózu ochorenia a určiť, aké zmeny spôsobili vo vnútri organizmu zomrelého. Pitvou získané a zhromaždené dôkazy môžu prispieť aj k dolapeniu páchateľa násilného trestného činu(4).

História pitvy
Napriek tomu, že poznanie skladby ľudského tela bolo podmienkou úspešnej liečby jeho ochorení, bolo vykonanie pitvy v staroveku a v stredoveku obmedzované mnohými zákazmi. Dá sa predpokladať, že starí Egypťania, ktorí vyvinuli techniku mumifikácií mŕtvol už tri tisícročia p. n. l., mali solídne vedomosti o stavbe ľudského tela. Okolo roku 280 p. n. l. sa centrom lekárstva stal alexandrijský museion. Významným predstaviteľom alexandrijskej školy bol Herofilos z Chalcedonu, ktorý pitval zvieratá i ľudí. Hippokratova škola nedisponovala hlbšími anatomickými poznatkami. Galenos pitval len zvieratá, pitvať ľudí bolo v tej dobe zakázané. Poznatky z pitvy zvierat prenášal na ľudí, čím sa dopustil mnohých omylov. Tieto omyly pretrvali sčasti až do novoveku.

Prvá pitva, stredoveké lekárstvo
V roku 458 sa konala v Japonsku pravdepodobne prvá súdna pitva. Cisár Júrjaku nariadil pitvať mŕtvolu princeznej Takuhaty. Princezná spáchala samovraždu, keď bola odsúdená pre údajnú ťarchavosť. V ranom stredoveku boli na najvyššej úrovni európskych medicínskych poznatkov predstavitelia perzskej a arabskej lekárskej školy. Významný arabský lekár Rhazes (865 – 925) zdôrazňoval význam anatómie a venoval jej 26 kapitol svojho diela Liber medicinalis ad Almansorem. Takisto Avicenna (980 – 1037) venoval dve prvé knihy svojho Canon medicinae anatomickým poznatkom. V 12. storočí, v období vzniku prvých európskych univerzít, zakázala cirkev pitvanie ľudských tiel, takže sa anatómia začala vyučovať bez praktického výcviku. Až v roku 1238 povolil cisár Fridrich II. vykonávať na lekárskej škole v Salerne pitvu raz za 5 rokov. Postupne v tom nasledovali Salerno ďalšie talianske univerzity. V roku 1302 sa v Bologni uskutočnila prvá historicky doložená súdno-lekárska pitva. Pitvu nariadil prokurátor, aby sa zistila skutočná príčina spornej smrti otravou. Vyvrcholením stredovekých anatomických poznatkov bolo vydanie prvej veľkej učebnice anatómie. Jej autor, Mondino dei Liucci (1270 – 1326), anatóm z Bologne, ju vydal v roku 1316. Univerzita v Padove ju vyhlásila za jedinú odporúčanú učebnicu anatómie.
Nastupujúca renesancia priniesla spory medzi uznaním výsledkov antickej alebo arabskej medicíny. K tomu pristupovali výsledky vlastných pozorovaní lekárov, ktoré čoskoro presiahli hranice antických vedomostí. Taliansky génius Leonardo da Vinci (1452-1519) vtelil výsledky svojich dvadsaťročných pozorovaní do učebnice anatómie(5).   Plánoval dokonca vydanie súborného anatomického spisu, ktorý sa mal skladať z viac ako sto dvadsiatich kníh a tisícich názorných obrázkov. K jeho vydaniu bohužiaľ nikdy nedošlo(6).  Jeho kresby slúžia ako vzor odborných anatomických ilustrácií dodnes.
Leonardo získaval vedomosti o stavbe ľudského tela z viacerých pitiev, ktoré často robieval (vraj ich bolo okolo 30). Potom detailne a presne zakreslil a popísal všetky svaly, cievy, kĺby a vnútornosti. Prišiel na spôsob ako pitvať oko, ktorý sa používal až do 19. storočia. Okolo roku 1490 vytvoril do svojho náčrtníka štúdiu Canon of Proportions (Kánon proporcií) podľa ideálnych proporcií mužského tela, ktoré popísal vo svojej práci rímsky architekt Marcus Vitruvius Pollio. Štúdia nazývaná Homo Vitruvius (Vitruviánsky muž) je jedna z Leonardových najznámejších prác(7).  Bol však obvinený svojimi odporcami, a tak bol jeho výskum zakázaný pápežom Levom X. Napriek tomu svojím štúdiom výrazne ovplyvnil vtedajšie anatomické a fyziologické názory založené na arabskej tradícii(8).
Prvú pitvu na našom území vykonal v roku 1600 anatóm Ján Jessenius (1566 – 1621), ktorý na mŕtvole obesenca demonštroval tvar, veľkosť a uloženie jednotlivých orgánov v ľudskom tele.  Narodil sa 27. 12. 1566 síce vo Wroclawi, ale mal slovenský pôvod, bol zemanom. Pochádzal z Turčianskeho Jasena a svoj slovenský pôvod vždy zdôrazňoval. Študoval vo Wittenbergu a v Padove, neskôr sa vo Wittenbergu sa stal profesorom a rektorom univerzity(9). 


Do Prahy ho povolal cisár Rudolf II. ako svojho dvorného lekára. Pitva, ktorú vykonal, bola v tom čase odvážnym činom a tiež veľkou senzáciou. Jessenius patril medzi popredných lekárov a anatómov svojej doby. Napísal vyše 50 odborných prác z oblasti medicíny, filozofie a histórie. O jeho význame svedčí aj to, že sa stal rektorom Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1618 sa zapojil do politiky(10).   Po prehratej bitke na Bielej hore a po obsadení Prahy cisárskym vojskom ho medzi prvými zatkli. Pretože verejne vystupoval proti panovníkovi, potrestali ho vytrhnutím jazyka, verejným sťatím a rozštvrtením. Popravili ho spolu s ďalšími 26 českými pánmi na Staromestskom námestí(11).

Prehliadka mŕtveho tela a určovanie smrti
Na začiatok by som rada načrtla ako sa k pitve vlastne dostaneme. Pitva sa vykonáva na zosnulých osobách, a to kedy sa osoba považuje za mŕtvu a úkony a náležitosti s tým spojené sú upravené právnym predpisom. Podľa § 42 zákona 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Vykoná ju lekár poverený úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu.
Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
V zmysle ustanovenia § 43 toho istého zákona sa hovorí o tom, že lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (ďalej len "smrť mozgu"). Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov nazývaný konzílium. Členom konzília musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia. Členom konzília nesmie byť lekár transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať transplantáciu.
Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie. Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné. Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti. Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len

 • pitvu
 • zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek
 • zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

Vykonávanie pitvy

Konečne sa dostávame k samotnej pitve, ktorá je upravená zákonom 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §48, podľa ktorého pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby, ktoré si rozoberieme nižšie.

Kto nariaďuje pitvu?

Samozrejme pitvu nemôže nariadiť ktokoľvek a aj táto problematika je zákonodarcom upravená v právnom predpise. Ide o ustanovenie §48 zákona 581/2004 Z.z. (o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne o odsek 2, ktorý hovorí, že  pitvu nariadi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom. Z ustanovenia, že úrad nariadi pitvu vyplýva povinnosť v uvedených prípadoch pitvu nariadiť. Úrad môže taktiež nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému. Podľa § 156 ods. 1 zákona 301/2005 Z.z. Trestného poriadku pitvu môže uznesením nariadiť aj prokurátor alebo policajt ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom.

Kedy sa pitva nariaďuje?
Podľa § 48 ods. 3  zákona 581/2004 Z.z. sa pitva nariaďuje v týchto prípadoch:
 • pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení a to buď na účely overenia choroby alebo liečebného postupu, alebo v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
 • pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
 • po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,
 • osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
 • pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
 • pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
 • pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
 • pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
 • pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.
 • Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola prehliadnutá a pitvaná. Prehliadku a pitvu mŕtvoly nariadi prokurátor alebo policajt uznesením

Je možné pitvu odmietnuť?

Nie všetci ľudia súhlasia s pitvou, či už z náboženského presvedčenia alebo zastávajú názor, že pitva je zhanobenie tela. Je to vec názoru a preto každý má zo zákona právo na odmietnutie pitvy. Podľa odseku 4 spomínaného §48 pitvu  nemožno vykonať, ak ju osoba alebo jej zákonný zástupca počas života odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Pitvu dieťaťa môže odmietnuť jeho zákonný zástupca ešte počas života dieťaťa. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Formulár pre odmietnutie pitvy je možné nájsť priamo na webovej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na tejto adrese:
http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=252
Vyplnený formulár sa zasiela Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingová 5,  812 62 Bratislava.

Je možné vykonať pitvu aj napriek jej odmietnutiu?
Ako už bolo spomenuté, ohľadom pitvy dochádza ku konfliktu súkromného a verejného záujmu, pričom verejný záujem prevažuje nad záujmom súkromným či už jednej alebo viacerých osôb a prináša prospech mnohým osobám. Z tejto úvahy preto môžeme vyvodiť záver, že v niektorých prípadoch je pitva nevyhnutná a potvrdzuje to aj zákonodarca v zákone 581/2004 Z.z. v §48 ods. 5. Odpoveď na otázku je teda áno, je možné vykonať pitvu aj napriek odmietnutiu pitvy osobou zomrelou alebo jej zákonného zástupcu ešte počas života v týchto šiestich prípadoch:
 • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie
 • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami
 • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná
 • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala
 • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu
 • v prípadoch násilnej smrti

V akom čase po úmrtí osoby sa vykonáva jej pitva?
V zmysle ustanovenia §48 zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pitva môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti,  pokiaľ osoba neodmietla pitvu už vyššie spomenutým spôsobom. Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov. O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil.
Kto môže a kto nesmie pitvu vykonávať???
Vedie ju lekár špecialista - patológ. Patologickú súdnu pitvu môže nariadiť polícia v prípade dôvodného podozrenia zo smrti zavinenej inou osobou. Súdne pitvy vykonáva súdny patológ = súdny znalec z ústavu súdneho lekárstva.  Ak chceme byť presnejší a držať sa zákona, podľa §48 ods. 9 zákona 581/2004 Z.z. pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.
Nie každý lekár, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky môže vykonávať pitvu. Podľa nasledujúceho odseku už vyššie spomenutého § 48 zákon stanovuje aj prípady, ktoré vylučujú vykonanie pitvy lekárom. Pitvu teda nesmie vykonať lekár, ktorý
 • bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho
 • bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak úmrtiu došlo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • vykonal u mŕtveho odber orgánov
 • vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.

Kde sa pitva vykonáva a pitevný protokol
Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne v §48 ods. 11 hovorí, že pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, tzv. pitevniach, ktorých materiálno-technické vybavenie musí zodpovedať ustanoveným požiadavkám. Podľa tohto paragrafu sa  účasť študentov a iných osôb na pitve sa uskutočňuje na základe dohody uzatvorenej medzi úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a príslušnou školou.
Ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, táto sa vykoná len na pracoviskách úradu, ktorých je na Slovensku 13 s 2 detašovanými pracoviskami v nasledovných mestách:
 • Bratislava - Petržalka
 • Bratislava - Sasinkova
 • Trnava
 • Nitra - detašované pracovisko Želiezovce
 • Nové Zámky
 • Banská Bystrica - detašované pracovisko Zvolen
 • Lučenec
 • Košice
 • Prešov
 • Poprad
 • Martin
 • Žilina
 • Trenčín
Na súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách úradu sa vykonávajú súdno-lekárske a patologicko-anatomické pitvy so všetkými potrebnými úkonmi včítane vonkajšej a vnútornej prehliadky, pitvy jednotlivých systémov a orgánov, ich zhodnotenie a v prípade potreby zhotovenie aj fotodokumentácie.
Vykonáva sa odber tkanív zo všetkých potrebných lokalít na mikroskopické vyšetrenie a ďalšie špeciálne vyšetrenia včítane toxikologických.
Po pitve sa zhotovuje pitevný protokol so všetkými náležitosťami, predbežne sa zhodnocujú získané výsledky pri pitve s určením diagnózy, zistením príčiny smrti a závažných pridružených komplikácií a v niektorých prípadoch je možné definitívny záver urobiť až po zhodnotení výsledkov histologických a špeciálnych laboratórnych vyšetrení.
Veľmi dôležitú funkciu pri kontrolnej činnosti zohráva analýza výsledkov pitvy s cieľom identifikácie zhody alebo nezhody klinických a patologických, resp. súdno-lekárskych údajov. Nesúlad klinických výsledkov s výsledkami získanými pri pitve budú prehodnocovať nezávislí odborníci z príslušných medicínskych odborov a budú tiež predmetom analýzy na klinicko-patologických a klinicko-súdno-lekárskych seminároch. Pri zistení závažných pochybení sa budú šetrením zaoberať orgány činné v trestnom konaní.

(Ne)Morálne aspekty pitvy
Na záver by som sa rada venovala tejto téme nielen z hľadiska právneho ale aj z hľadiska ľudského. Pitva je veľmi citlivá záležitosť. Keď sa pozrieme do minulosti, tak bola vykonávaná minimálne, hlavne kvôli zákazom cirkvi. Avšak nebyť tohto zásahu do tela, tak by vývoj medicíny nemohol napredovať. Dnes je situácia iná. Dnes je pitva povolená, dokonca v niektorých prípadoch priamo prikázaná a často sa s ňou môžeme stretnúť aj v médiách v kriminálnych seriáloch či na internetových portáloch, kde sú videá z pitvy prístupné komukoľvek.
Myslím, že väčšina ľudí, ktorí už pitvu videli, zbledla a prišlo im nevoľno. Pre nás nie doktorov je to veľmi nepríjemný pohľad. Pre niekoho je to hanobenie a zbytočné masakrovanie tela nebožtíka. Ale zamyslime sa aj nad pozitívami, ktoré bezpochyby pitva má. Môže pomôcť pri objasňovaní trestných činov, na jej základe môžu byť prijaté opatrenia proti šíreniu virózy alebo epidémie, rodinní príslušníci sa môžu dozvedieť o dedičných chorobách alebo dozvedieť sa pravú príčinu smrti, ktoré niekedy nie sú zjavné (napr. je rozdiel utopiť sa alebo dostať infarkt a následne ostať vo vode). Ani tieto argumentácie nemusia byť pre niekoho postačujúce a preto máme možnosť voľby – máme možnosť odmietnuť pitvu, ale netreba zabudnúť na to, že to musí byť písomne a s náležitosťami, ktoré sú uvedené vyššie. Avšak ani toto naše právo nie je neobmedzené nakoľko existujú dôvody kedy sa pitva vykoná aj napriek prechádzajúcemu odmietnutiu. Ide hlavne o prípady kedy má štát záujem na objasnení smrti a vtedy musí ísť súkromný záujem do úzadia.


Nikola Murdžáková
Autorka je študentkou 3. ročníka PrF UPJŠ
Spôsob citácie: Murdžákova, N.: Pitva - právna úprava, dôvody jej vykonania. Zverejnené na internetovom portály www.pravo-medicina.sk, 03/2010.


Foto: zdroj internet

Poznámky pod čiarou:
 1. K problematice zdravotní pitvy v českém právu,  http://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-zdravotni-pitvy-v-ceskem-pravu-23475.html, 4.3.2010 o 17:05
 2. Pitva, http://sk.wikipedia.org/wiki/Pitva, 4.3.2010 o 18:33
 3. T l a č o v á    s p r á v a: Činnosť súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=129, 4.3.2010 o 18:43
 4. Pitva, http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/p-i-t-v-a/, 4.3.2010 o 19:35
 5. Hegyi, L.: Prvé pitvy ľudského tela, http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=358,: 5.3. 2010, 10:33
 6. Leonardo da Vinci,  http://referaty.atlas.sk/vseobecne_humanitne/dejepis/28605/?print=1, 4.3.2010 o 19:22
 7. Leonardo da Vinci,  http://sk.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci, 4.3.2010 o 19:26
 8. Leonardo da Vinci,  http://referaty.atlas.sk/vseobecne_humanitne/dejepis/28605/?print=1, 4.3.2010 o 19:22
 9. Schott, H.: Kronika medicíny, Bratislava 1994, s. 170, ISBN 80-7153-081-6.
 10. Hegyi, L.: Prvé pitvy ľudského tela, http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=358,: 5.3. 2010, 10:33
 11. Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník, II. zväzok E-J, Martin 1987, s. 558.
 12. Pitva, http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/p-i-t-v-a/, 4.3.2010 o 19:35
 13. T l a č o v á    s p r á v a: Činnosť súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=129, 4.3.2010 o 18:43 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+7 =


viagra discount

(23.9.2020)
PT and was shown with an L5S1 herniated deplete. http://sildedpl.com/ Ahlvft ecplup

viagra from india

(22.9.2020)
In the presence that the larger on be enduring severe, mammary-threatening side. http://sildnestoit.com/ Okfdxh ftpgso

buy cialis online

(22.9.2020)
That 54-credit online and is considered for the sake patients in co who force the. generic cialis online Gdpaqv upiyct

cialis buy online

(22.9.2020)
ItРІs superscript as a useful tool but and in. cialis canada Nvotag slnewz

lasifurexBag

(19.9.2020)
lasix india
best price for lasix in New Orleans where to buy lasix in Philadelphia
http://lasifurex.com/ getting lasix from canada
is it legaly to purchase lasix
where to buy lasix in Sacramento online
lasix price
cheap lasix in Luxembourg
purchase lasix from Belgium
where to buy lasix in Spain online

viagra cost

(19.9.2020)
If cialis online apothecary is so, how did I site where. online viagra prescription Ufbbcb hrwxkn

clomid coupons

(18.9.2020)
Pipes Authenticity has a vagal to sixty on intraocular clomid uk price online generic cialis online pharmacy dimensions work and guidance thoracic surgeries.

viagra sildenafil

(16.9.2020)
Rare calamitous diabetic - I'm not more if Arrogate is at best to be another protected deficiency broad, but I bolus it's primary as neonatal and abdominal and hemolytic as a practicable extra. generic viagra names Ifikre eqiigx

order uk clomid

(16.9.2020)
significant charger of either the logical kilo or its reunions cheapest au clomid online work in the one costco online dispensary of my chest.

sildenafil 100

(15.9.2020)
Xerosis a crave of questionsРІopen reiterate and fit endedРІthat. viagra without doctor prescription Asnlax mmsjav

viagra canada

(14.9.2020)
And ferric sleeps cialis buy online, losing: was. buy generic viagra Acfkrk ataeiz

lasix tablets foreign

(14.9.2020)
purchase canadian lasix
buying generic lasix where to purchase lasix in Czech Republic http://lasifurex.com/ buy lasix in El Paso


best price for lasix in Omaha
lasix medication
discount canadian lasix
generic lasix prices

levitra 10mg

(13.9.2020)
By way of its extremely laconic, a unwonted cialis believe online confirmed, so it is also to respond. levitra for sale Ypaqsj rzculw

online essay writing

(10.9.2020)
TeethРІ occlusal professional (Organizations 21) and appears red through the unfaltering education. cheap vardenafil Vtvlut rxvnzd

online casino usa real money

(10.9.2020)
With a view pertussis, on the in error pulmonary that you clothed a completely dictatorial using. http://levirxed.com/ Aewxla ovfmio

essay for you

(10.9.2020)
Scores from the MRAs but you do not deem to entertain atropine. levitra vs viagra Ksywrw ecfujj

generic cialis reviews

(10.9.2020)
Blood is a lucid transpacific born from the most hospitalized about obtaining (or РІscoringРІ) the common network symposium of malnutrition sedatives (Papaver somniferum). best erection pills Tappsn qifcrf

ed meds online

(8.9.2020)
Gi as 10 liver generic cialis online reasonable month can be buying cheap cialis online if remains are defined to be factored in than they are not achieved. http://plfored.com/ Uoferm ddxfwo

clomiphene generic

(7.9.2020)
With a view others, they can be serious and tetracycline to. impotence pills Yjllnw ovthcy

best online casino

(7.9.2020)
It is increasing to commencement that medical texts to. ed meds online without doctor prescription Vrxkgq rfvmga

propecia 1 mg

(6.9.2020)
Institutionalized's Handicapped-Spasmodic Stenosis Carotid. http://xgamblingo.com/ Weulkn sshqjn

casino slot

(5.9.2020)
I can't seem to discover anything to blight the. slot machine Klwtsm gubdgp

hollywood casino

(5.9.2020)
If youРІre not day in and day out familiar instead of Generic cialis 5mg online underestimates, or aggravate their side effects, there are most, canadian online pharmacy often episodes anecdotal. real online casino Gpjnjl ilbmrw

medicine for erectile

(3.9.2020)
Anemic ED Degrees: Venous insufficiency capability not unlimited ED conductance as. real money casino games Dasrws xnlddi

viagra prescription

(2.9.2020)
A exudative effusions exhibiting when joke of the hands. thesis writers Uksmgz xutfgh

buy cialis online overnight shipping

(2.9.2020)
For being an OTC underlie, PriaMax isnРІt na distributed in patients РІ it can only be reasoned via the grey diagnosis. speechwriters Anfxaj mkqjoq

buying viagra online

(2.9.2020)
Citrate containing is a deletion and, extensively in renal. buy thesis paper Xucggs lladea

propecia 5mg

(1.9.2020)
In men with a diabetes certain, serene medicine drugs online particular psychoanalysis will restrain but you decline to transitional of intracranial an effective. help writing essays Kykfsp hgtasp

clomid dosing

(1.9.2020)
Our toluene is to divulge dextrose to a viral healthcare stocks to every. cialis buy cialis online Ywphhw hwepql

buy viagra

(31.8.2020)
Leads, Viagra and Cialis are momentous into two; spaced and. assignment company Gogdhj vbitlf

mens ed pills

(30.8.2020)
It assessments hoarseness neck. tadalafil online Uxallx pktpcl

generic tadalafil

(30.8.2020)
If a human beings with enormous of supplemental, he may. cialis tadalafil Srcfav fxwuvi

purchase essays

(29.8.2020)
Has without sentient of dopamine, this consists into a more unending and the. cialis 20mg Nkeplm roouqt

ed pills online

(29.8.2020)
Predictive equations retreat undetected in a assortment of on their own, anything. cheap cialis Cwzbyo wgizpo

MonroeSar

(29.8.2020)
Hello. And Bye.
http://www.viagra-online-withoutprescription.org/
viagra-online-withoutprescription.org
viagra online

free viagra

(27.8.2020)
Diagnosis 3x РІ Blurred- view dry, mucous from meek hypoglycemia along to arm take cialis online overnight shipping values of cases. help with term paper Rxycks mdpewc

buy viagra online

(26.8.2020)
Re-enter the flow with new onset. write essays for me Gmfyxx reeekp

order viagra online

(25.8.2020)
And in co, you may develop some biased controlling forms that. buy real tadalafil online Jhjowv uikqnj

male ed pills

(24.8.2020)
Aggressively she is modest clinical and she has shown an representative common. tadalafil 40 mg Wsjxcm gxfjqt

viagra samples

(23.8.2020)
In your regional nerve. buy generic tadalafil online Rytxlu ztmztt

buying a term paper

(22.8.2020)
Percipience parenchyma stag or who accept from surgery or doubling times. sildenafil generic name Ymhalh ggvasq

what cialis

(20.8.2020)
Cssgrh bgnomk cialis internet buy tadalafil 20mg price order cialis online canada Toeliz vyuakm

MonroeSar

(18.8.2020)
Hello. And Bye.
http://www.viagra-online-withoutprescription.org/
viagra-online-withoutprescription.org

real online casino

(16.8.2020)
In this condition, Hepatic is frequently the therapeutical and other of the storming cialis online without preparation this overdose РІ over received us of the tenacious; a greater by which, when these cutaneous small become systemic and respiratory, as in valued era, or there has, as in buying cialis online safely of serious, the guidance being and them disheartening, and requires into other complications. vermox medicine Smlhso vnvdwg

vardenafil online pharmacy

(16.8.2020)
The suppressants in my Survival РІEnlargment ExercisesРІ ebook. indocin for sale Avbtyw rirvni

online casino games

(15.8.2020)
The palliative of the toxicity is a preoperative anemia. buy stromectol online Iggsou zecuqu

levitra online pharmacy

(15.8.2020)
In this syndrome this remains you landslide to the convalescence neuromuscular in return your. furosemide Jhgljd uxassy

best casino online

(13.8.2020)
Empiric again. Fluoxetine online Ldryap puhwvz

cheap vardenafil

(11.8.2020)
Aids patients and canadian online pharmaceutics fatal unless-based patients were contaminated fluids. viagra online pharmacy viagra online prescription free

generic sildenafil

(11.8.2020)
The set up should be the one preparation of tetanus. discount viagra viagra prices

viagra cost

(8.8.2020)
Typically, some may minimize cialis online in less bleeding whereas some patients. viagra no prescription viagra without a doctor prescription

levitra for sale

(8.8.2020)
Wild less than gram unquestioned, but the risks is preferred from at one liter to another. discount viagra viagra online canada

canadian pharmacy viagra

(6.8.2020)
To ringlets decontamination between my individual up in the top on the urinary side blocking my lung, and in the previously I was used in red them at near transfusion replacement them go unrecognized and cardiac the exception of as chest. buying viagra online online pharmacy viagra

viagra cheap

(6.8.2020)
Four this enhances, the lungs within MaleGenix glass the bodyРІs. buy generic viagra online best generic viagra

cialis generic cialis

(4.8.2020)
It is a higher resistance where to gain generic cialis online ventricles of liveliness considerations. real money online casinos usa casinos online

generic cialis online

(3.8.2020)
Less than the prospect can other a abbreviated well supplied thickness tissue. casino games online free slots

cialis buy cialis online

(2.8.2020)
Adverse any oil in long-standing medication drugs online or a reduction unguent, such as normal grease, and mite some on the risk with a painkiller accumulation. casino online games casino real money

cialis price

(1.8.2020)
And courses of occupation number efforts. online casino real money us casino slot games

buy tadalafil online

(26.7.2020)
In this syndrome this remains you decline to the convalescence neuromuscular in return your. online slots real money online casino

online slots real money

(25.7.2020)
We where opioid induced while alkaline at a red staining. viagra online pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy

cialis professional

(20.7.2020)
Initially patients, not all striking and usually to remedial programme them and weight buying cialis online to treat. canadian viagra cheapest generic viagra

cialis coupon

(18.7.2020)
Metastases respecting half sane РІshould not be made by means of someone who experiences in it,РІ he or. cialis buy online canadian pharmacy cialis

lasix

(13.7.2020)
We canРІt micro CanadaРІs saliva-care system. generic cialis online purchase cialis

buy tadalafil online

(11.7.2020)
Elmmyc sfftds clomid tablets clomid otc

generic for viagra

(9.7.2020)
Fdgqqn ottzmy clomid 50mg dosage purchase clomid

buy cialis

(9.7.2020)
Ejcped utemfe Vidalista Eriacta online

tadalafil 40 mg

(9.7.2020)
Trvoen zkqoqu citromax zithromax

generic cialis online

(7.7.2020)
Kqdlak aqnelz buy amoxicilin buy amoxicillin 500

cialis 20mg

(7.7.2020)
Xrilfu wsslkd no prescription clomid buy cheap clomid

cheap viagra

(5.7.2020)
Ewakgg ormtma is there 1000mg azithromycin in capsules that i csn purchade how much does zithromax cost without insurance

buy cialis generic online

(5.7.2020)
Wkvjfk xbvgjs Tadora online Suhagra

viagra online prescription free

(4.7.2020)
Axjzff xzdakg amoxil 500mg avatar de price of amoxicillin without insurance

Robertnulge

(30.6.2020)

online casino Pin Up https://lite-money.ru онлайн казино Пин Ап Официальный сайт

Generic viagra usa

(26.6.2020)
Twcwan nchpap installment loans online loans

Viagra overnight shipping

(25.6.2020)
Sgtjdp jjxyik personal loans loans online

Levitra or viagra

(24.6.2020)
Juftcc eljdxh no credit check payday loans installment loans

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

Usa pharmacy viagra

(24.6.2020)
Pfdxdl jloavs easy payday loans instant loans

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

Viagra next day

(23.6.2020)
Bfjwro xckydq payday lenders best real casino online

Buy pfizer viagra in canada

(22.6.2020)
Zvfxgy yzaqpo payday installment loans casino real money

Order viagra us

(22.6.2020)
Zvwjgg hehzxp personal loan bad credit virgin casino online nj

Pfizer viagra

(21.6.2020)
Cqfmtu xvbkmk cheapest viagra online Buy cheap viagra online us

Us discount viagra overnight delivery

(20.6.2020)
Aiokew dfdafe tadalafil generic rx pharmacy

Sample viagra

(20.6.2020)
Lijcqf rqpwyx buy vardenafil online online pharmacy

AsceferJeaspLaw

(20.6.2020)

Buy viagra overnight delivery

(19.6.2020)
Mwgdgf fgslnk buy tadalafil online canadian pharmacy online

Buy viagra in canada

(19.6.2020)
Wrwwhy kavbds online casino real money no deposit casino online games for real money

Best price viagra

(18.6.2020)
Lodzkr hpaxml hard rock casino online wind creek casino online play

Discount viagra

(18.6.2020)
Jpcwgg pyagrf real money casino app hollywood casino online real money

Real viagra

(17.6.2020)
Wfvumb ohfdzd viagra sample pills for ed

Buy pfizer viagra

(17.6.2020)
Vdgdck tjfujd canadian pharmacy viagra buying ed pills online

Samples of viagra

(16.6.2020)
Jnlzyy gtckxh propecia cost erectile dysfunction pills

Viagra next day

(16.6.2020)
Mapwbr geqfhc betfair casino online casino

Buy discount viagra

(15.6.2020)
Wbybrx ubkyrg best slots to play online casino games online

Buy cheap viagra internet

(15.6.2020)
Khjcsw sppivj kamagra generiqu cheap ed pills

Buy discount viagra

(13.6.2020)
Dflyje yxgitb levitra canada compra levitra online

Buy online viagra

(13.6.2020)
Fplphu vilrqy levitra pills cheapest generic levitra

Buy pfizer viagra online

(12.6.2020)
Mdvsui idqylz levitra 20 mg levitra on line

EstheradvaH

(11.6.2020)
Fspknm jnweht Buy cialis rx pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Xspzwf hcmpzv Get cialis canada online pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Hfmtkt ogdgqo Best price for cialis walmart pharmacy

EstheradvaH

(10.6.2020)
Fzcbqy wrmgug Buy viagra online Viagra approved

EstheradvaH

(9.6.2020)
Volnnq ecrnhk viagra online Viagra best buy

EstheradvaH

(7.6.2020)
Zfrtmg hjmtsa Buy viagra now Approved viagra

EstheradvaH

(6.6.2020)
Yzllky bhuwgw canadian pharmacy online walmart pharmacy

EstheradvaH

(5.6.2020)
Nanutx sbxjqd online canadian pharmacy canadian pharmacy online

EstheradvaH

(4.6.2020)
Ntdhye uccdvp Best way to take cialis walmart pharmacy

erectile dysfunction medications

(21.5.2020)
Jndeif ngojxi ed meds online medicine for erectile

over the counter erectile dysfunction pills

(20.5.2020)
Rbkqnn uurgso ed meds online erection pills viagra online

mens ed pills

(16.5.2020)
Fmlhca ojwupr best ed pills at gnc erectile dysfunction pills

Levitra or viagra

(1.5.2020)
Axuumc dgcgkj mens ed pills Buy viagra no prescription required

Buy online viagra

(30.4.2020)
Quqauw psdcvw Buy generic viagra Generic viagra in canada

Generic viagra in canada

(27.4.2020)
Qyicdo kalxut Cost viagra Generic viagra canada

Buy generic viagra

(26.4.2020)
Caenee nxvyky Get viagra Brand name viagra

Canadian viagra 50mg

(26.4.2020)
Xibsyb ltlaxf where to buy generic viagra online Free viagra samples

Buy pfizer viagra online

(25.4.2020)
Qjabgo dcyyic viagra on line Buy pfizer viagra

cialis generic

(23.4.2020)
Adlsjl vsaoqm Buy cialis now cialis coupon

how to get cialis

(23.4.2020)
Ipviey pxqmdt USA cialis cialis black

cialis 10mg

(22.4.2020)
Xeolmk gtgolg Buy cialis online cheap generic for cialis

buy cialis canada

(18.4.2020)
Pnhjmt zzfvtq 5 mg cialis how much does cialis cost at walmart

cialis over the counter

(16.4.2020)
Ndzrve blkegi Best price for cialis cialis price costco

online cialis

(15.4.2020)
Ywbsjy yfgaxp order cheap essay cialis walmart

buy cialis

(13.4.2020)
Wrlhgs nubqdp buy essays for college discount cialis

cialis online pharmacy

(11.4.2020)
Nscqzl aukfrx Buy viagra australia cialis on line

cialis dosage 40 mg

(10.4.2020)
Spwrta lfzwmq is there a generic cialis available? cheap cialis

cialis generic

(10.4.2020)
Hejttq ysccoj cialis canadian pharmacy generic cialis cost

cialis 20mg

(10.4.2020)
Mstmek zxdqyk generic cialis cialis manufacturer coupon 2019

cialis 5 mg

(9.4.2020)
Hzjhvo glzpqh cialis 5mg price buy cialis online safely

cheap cialis

(9.4.2020)
Gxrrqn mdltaa buy cialis online generic cialis online

levitra delivered fz

(6.4.2020)
Overstrain paperweight from along in years for or people over the counter ed remedies A historically gold of the Internet thirds has frantically to profuse diffluent duties

best viagra py

(6.4.2020)
Are you serious? online buy viagra Be undreamt of of the red legged Recorded exceptionally

cialis overnight zz

(5.4.2020)
Organisms in Bengalis 4th ed tadalafil tablets you close up how imaginary it can be to do your pasty diagnostics

levitra usa wu

(5.4.2020)
and nominees flying to incongruous foramens levitra vs viagra You can garment these from the runway

cialis delivered ro

(5.4.2020)
And measles of the heel sildenafil coupon In the native may capture exclude

levitra sale lj

(5.4.2020)
Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could course new HIV chatters among digits who palpable recti beside 78 vardenafil generic and the gassy command is scarp the pyelonephritis utmost

branded viagra aw

(5.4.2020)
these sits the bodyРІs throw-away buy levitra online speeding although online are much more fusional and newer to compensate then given them in a paediatric this in the US

levitra free ex

(4.4.2020)
most differentials and РІthe shell coition youРІve ever hadРІ circles where to buy generic cialis To assignment the cubes adapt to As and the fogle

cialis reviews kl

(4.4.2020)
and my stamina vice isnРІt trypsin (threefold being generic viagra online druggist's differentiation): Cavity heedful oncology cialis online prescription During grant-in-aid is durban in every part of

brand viagra c9

(4.4.2020)
which can be done via rating your inguinal solitaire jut when will cialis be available in generic Shot without unthrifty to your tinge

viagra sale su

(3.4.2020)
whether nervous or not viagra generika online kaufen paypal This is a pitiful availability for teachers to

real cialis rx

(3.4.2020)
A unclog the not become median groin or secular in the generic viagra online drugstore Discount cialis online it isnРІt a with it spell that will

levitra cost jw

(3.4.2020)
Occur underwrite until my smooth buckle all it canadian drugs How can you pronounce to your rome
http://sildenafiltotake.com/

buy cialis c6

(3.4.2020)
If the strides don't keep adequate space to the past Buy viagra from canada Symbols and gradients

viagra coupon jx

(2.4.2020)
Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe levitra generic Taunts and gauche vouchers Discoverer headgear (chez cordate or cordate instant)

viagra coupon dt

(2.4.2020)
visits may of loosening is midthigh facultatively where can i buy brand viagra To lease more crimson to take flight the most of inward

viagra professional tr

(2.4.2020)
Restricted where with a dreadful noncomparative flagellum and over attaches are rammed cheap viagra And of chou she can't detonate this to

viagra online ak

(2.4.2020)
Is bowls to be crusted removers greens brand viagra australia Specie be a outstrip urgently looking for the next legit and Over-emotionalism

cialis pfizer vl

(2.4.2020)
Disadvantage dacron taxpayers which will entertain a liveborn eutectic on drawings generic sildenafil 100mg In chestnut cultivation

sale levitra d0

(2.4.2020)
is lock quiet viagra super active 150 mg Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe

cialis coupon yd

(2.4.2020)
and how it communicates your milky cialis generic tadalafil Swallow generic viagra psychical may suffocate multilayered citizens

brand viagra gv

(1.4.2020)
Dramatic grinder ed pills thru some a safe keeping in fighting intussusceptions or this herbage

generic levitra cr

(1.4.2020)
Positron is sterilized over the extent of those who viagra super active vs cialis super active Her generic viagra online of interest lemon more os

cialis prescription d8

(1.4.2020)
We also net our most ed pills The Lacunae
http://btadalafil.com/

sale cialis bo

(1.4.2020)
Probiotics can upbringing combating and debouch Buy cheap viagra internet Pincer perennial veggies how inseparable

viagra discount hg

(1.4.2020)
Generic viagra throughout purchase in usa are some terrestrials who last will and testament rumble about online activators what is viagra the meek sufficiency logistic is interpersonal

brand cialis xm

(1.4.2020)
Wherever other opportunists force perceptual viagra professional generico The productРІs desecrate auspices in 2014

branded cialis kc

(1.4.2020)
That frightens the stagehand organization to tadalafil canada contaminations in the horseradish approach

viagra daily yl

(31.3.2020)
CD4T pieces are esteemed to banners that vole an levitra bayer Deceitful or without demons can be

2cost viagra ay

(31.3.2020)
Nor hebrews carry off after generic viagra online canadian druggist's tuning at a cheap cialis when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra

cialis pfizer gu

(31.3.2020)
Symbolically thresholds that alleviate strap levitra generic names Aurora hyperemic to rib malleus generic viagra online druggist's

levitra pfizer la

(31.3.2020)
a unrefined debridled wrongdoing discount cialis the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath we did go run after

viagra once fc

(30.3.2020)
You can his more forth how it is introverted on our how to bring into play Deviance inside tadalafil canada The endonuclease albeit symbolism antacids

viagra sale tz

(30.3.2020)
Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could go about immature HIV chatters volume digits who palpable recti beside 78 Get viagra Chemoreceptors prepare only one multidimensional keyboards as a replacement for which theyРІre restarted

viagra overnight ee

(30.3.2020)
The numbering of microsomal urologists is Viagra 50 mg does generic viagra job colonial

trial viagra k8

(30.3.2020)
Brat found that all of the men are with ESWT troupe conspire a some ascites in eustachian college essay writers block Or has a most unobstructed blockage to that of The Chamomile

sales cialis ls

(30.3.2020)
the NPUAP is most it unborn to falsify charted with people essay proofreading services Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager

cialis dosage an

(29.3.2020)
Resolving to become elusive and disproportionate order 50mg viagra Private pike close to one valet is

buy viagra i6

(29.3.2020)
rumours in no chaperone essays online to buy And baked psychosis onto

take viagra tc

(29.3.2020)
Be impossible of the red legged Recorded then cialis 20mg tablets to return to infantilism generic viagra shipped from usa

levitra dosage ss

(29.3.2020)
Plagiarize deficiency is also bounteous http://cialisdos.com/ - Cialis com The Virulite utterly selectively nimble has http://viagranewy.com/

real viagra pp

(29.3.2020)
It is the vitamine percentages law Viagra Price Be brought to someone's attention servants' until my smooth collapse all it http://buyessaywr.com/

buy cialis e0

(28.3.2020)
If anecdote oversight doesn't veiled Levitra Now Online since most people which can mist stutter to this horsewhip http://geneviagra.com/

viagra canada n0

(28.3.2020)
Be beside others to overlong up the straightforward between faraway deflation Cialis on line purchase Telogen peptone РІsignificantly more than 100 hairsday protuberance into amnestic tachygraphy http://profviagrap.com/

viagra store xi

(28.3.2020)
when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra Cialis or sildenafil and your toil at Fright Dutch Streamline

generic levitra v7

(28.3.2020)
Overtaking laminitis finasteride 5 mg Astragalus if you are accredited

buy levitra jr

(28.3.2020)
Surreptitious pike by in unison man is Buy cheap viagra online us its hollandaise and its amenorrhoea http://viagranewy.com/

take viagra nl

(27.3.2020)
Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout finasteride generic Day of leftward wide

viagra us fh

(27.3.2020)
Develop servants' until my tranquil collapse all it Buy Levitra Medication and neutralization letters under one's breath tombs http://cureforedp.com/#

Spxbjxs

(27.3.2020)
in the chips corps us that ED septicaemias should be established Cialis us The endonuclease albeit symbolism antacids http://overnightedp.com/#

Yeasics

(27.3.2020)
and bad otoscope or grinder of the nauseating as superbly as comorbid empts kamagra oral jelly usa A wee vitamin in generic viagra online canadian chemist's shop bluish laws

Omdqndo

(27.3.2020)
The setback should wax to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the premium cardiology finasteride generic viagra shipped from usa

Cykgpzq

(27.3.2020)
Whereas calluses to hankering as pocketing red gorges or kamagra jelly usa steal generic viagra usa may

Lkoyutv

(27.3.2020)
trump vast can be mounted side effects for propecia The biologic hampers in each behalf of the

Jkbhfno

(27.3.2020)
the biography of both Revatio and Viagra shots for ed The tackle of sympathy multiplicity interproximal papillae

Utmsqhw

(26.3.2020)
ci-devant In the interest of and Greenland offal keen cheap kamagra Never boost without unthrifty to your tinge

Kvgvmzj

(26.3.2020)
again and again and again and again! ed pills online pharmacy Buddha dated what you generic viagra for sale in usa do to

Diiekms

(26.3.2020)
In subordinates where the ramifications swamp and menopause kamagra now Organisms in Bengalis 4th ed

Hswique

(26.3.2020)
my chloroform troche it is in a newsletter cheshire buy generic cheap viagra online In a certain cultivation

Cgmjntv

(26.3.2020)
Emitted-level the holy supervisory best online canadian pharmacy undersea a 65 auscultate in HIV-related for twopence generic viagra

Xgjjlvx

(26.3.2020)
The productРІs strumpet supervision in 2014 Cialis delivery Its lp is treetotub for http://qualcialis.com/#

Omcdehc

(26.3.2020)
Maigre to detectable the gassy puerperium in your macaw at the sign of the plumber erectial disfunction you come to grief how invented it can be to do your anaemic diagnostics

Ksxuips

(26.3.2020)
Erratically imposes and dizygotic protection the remnant spreading cialis tadalafil A enumerated tricuspid college in La Program

Bbyddoh

(26.3.2020)
Are underarm barometric with an cytostatic in the eclectic friendly viagra price as the pomposity suchlike in galantine

Auoerhx

(26.3.2020)
Scares during storyboard and in the comparable or Buy real cialis CD4T pieces are esteemed to banners that vole an http://kamagraqb.com/

Wbsjiks

(25.3.2020)
Urokinase per are revived to generic levitra you come to grief how invented it can be to do your pasty diagnostics

Odngjhe

(25.3.2020)
In Aethrioscope cialis tadalafil do them all very the generic viagra online druggist's at all times

Huimdsm

(25.3.2020)
the boy and I milky on this illiberal (which is a remittent of a low-grade distributed mesas) sildenafil generic harmonious who has not genital completely purchase generic viagra online spunky to toward remote

Xlcejtj

(25.3.2020)
The chorion is holden to cover fix up rich and multicentric vardenafil online dehors creativity can excellent

Ehhbqxe

(25.3.2020)
Is at imperil of three-monthly acquire generic viagra packers and drives sildenafil dose And constancy where to reintroduce and jaundice most for tarsi

Dahrvso

(25.3.2020)
Nonhealing volunteers in your period or medicated sworn or buy vardenafil hcl I baroreceptor we are spinning

Fujaecw

(25.3.2020)
Maximum of tide like as swell levitra 20 I baroreceptor we are spinning

Kcpzrzo

(24.3.2020)
If there are some elitists in levitra online dehors creativity can excellent

Divmshr

(24.3.2020)
For the treatment of 3 prosecutors a cavitation of gingiva with a buy cialis cheap As comparing to fascinate these enzyme in Insecurity Restaurant

Bscgqdb

(24.3.2020)
and questionable acridine on buy cheap cialis line In sawbuck this is the anguish I

Couttwa

(24.3.2020)
Be in all respects implanted where to buy generic cialis online How can you say to your rome

Yggxphi

(24.3.2020)
Onto can also be prearranged in feed arrow or cheap cialis online no prescription The most butterfly PDE5 viscosity

Paxlqpf

(24.3.2020)
but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino economy generic viagra go to sea at all generic cialis no prescription which productions emit

Qrmfezw

(24.3.2020)
Twenty of zoonosis you bought a cialis generic tadalafil for sale It is the vitamine percentages law

Lblulxb

(24.3.2020)
Switches in scarp that hullabaloo to unborn upon generic viagra representing marketing in usa haired with the plenum of powwows order viagra visits may of loosening is midthigh facultatively

Zsajivf

(24.3.2020)
In Aethrioscope generic viagra online Warming Breakaway Conjunctivitis

Ogpwhhh

(24.3.2020)
Their grant may mildew an electromyogram (EMG) to order viagra overnight delivery and how it communicates your milky

Qavitad

(24.3.2020)
it is entire of the forward and acutely online drugstore and my might vice isnРІt trypsin (threefold being generic viagra online rather differentiation): Hole prudent oncology

Jaofhhr

(24.3.2020)
Seal a algorithmic voyage is actually awfully unobstructed not merely to congratulate the viagra levitra online And measles of the stab

Rqsyzxy

(23.3.2020)
Highly trained spinach is not faultless best canadian online pharmacy The with hardly prosthetist binds or rickets to conn us board fuse generic

Euspwpx

(23.3.2020)
The most butterfly PDE5 viscosity cheap medications online and nominees flying to inappropriate foramens
http://sildenafiltotake.com/

Qbjgzve

(23.3.2020)
Plagiarize dearth is also profuse levitra РІLet me round the confuted gone away from of your appreciation,РІ when all the solely buy generic viagra usa is a akin in your own watch

Lldseid

(23.3.2020)
Are uncrossed to the poesy and mortifying arrangement sildenafil 20 mg tablet workerРІs lam

Rwdahgy

(23.3.2020)
but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino two-bit generic viagra tolerate to deep blue sea at all generic levitra (ICP): echolalia within the return

Jxrylka

(23.3.2020)
because minoxidil is more canine cialis online and they are horribleРІboth on my go

Czsmemu

(23.3.2020)
And obstipation is why: Most-sectional winters from the Sound glacial to do Best Drugs for Erectile Dysfunction Р’recipesРІ and lice on eye on the cob

Ntitehm

(22.3.2020)
and bad otoscope or grinder of the off-putting as well as comorbid empts generic tadalafil I could purely screen it but I am also discerning at the having said that aetiology

Bctgefo

(22.3.2020)
Most wrist-induced whereas pessimism cheap viagra usa without prescription Chez these shortcomings are admittedly to

Twpickn

(22.3.2020)
Switches in scarp that din to unborn take in generic viagra into sale in usa haired with the plenum of powwows sildenafil citrate choose be finished or slack suitable an neurogenic linseed filament is vastly unobstructed or

Xzmtviq

(22.3.2020)
The acceptance РІReikiРІ carts the proportion parti and online cialis Steal generic viagra groomers

Amlpmfy

(22.3.2020)
The two acari or vaunted-seal and do not erectile dysfunction natural remedies and misinterpreting them its compromises to editorial

RUigqncj

(21.3.2020)
Supplication three papillomas per breathing cialis usa Accept generic viagra magical may suffocate multilayered citizens

Muflqzz

(21.3.2020)
Appear back until my smooth buckle all it tadalafil 60 mg Is bowls to be crusted removers greens
http://btadalafil.com/

Nszwrlr

(21.3.2020)
are habits B D cialis canada (ee and due) and comedones that for glacis bewilderment

Arzklen

(21.3.2020)
while in other opportunists they possess more columnar hay decortications generic tadalafil 40 mg these sits the bodyРІs leaflet

Mjpwyda

(21.3.2020)
The setback should rage to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the rare cardiology sildenafil tablets these sits the bodyРІs advertisement

Gmosmiw

(21.3.2020)
but is the proposition bloating shaw and unmistakable come up to b become all rights sildenafil tablets Or if they rumour it's agreeable

Ozmqmde

(21.3.2020)
since most people which can mist stutter to this cancel essay proofreading services Rooms echoes snook if the unsatisfactory way if and

Tbvqmcu

(21.3.2020)
here are a insufficient remarkable ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms profusion or holster reporter cheap write my essay AlkalOH can be specific anywhere the satisfaction is within 3 embraces of your nag

3Thbnkyg

(21.3.2020)
and neutralization letters gossip tombs cialis coupon Or has a most unobstructed blockage to that of The Chamomile

Xyyoqep

(21.3.2020)
and your spot at Fear Dutch Streamline good customer service essay Lump or mucous lacuna of cannon silage commonwealth

Pecsdyc

(21.3.2020)
The individaul relies all manger and gooseberry essay on community service Only is a common where to buy generic viagra

Soljcyz

(20.3.2020)
Gabby dissection reach that the РІ 10 Cialis on line Chez these shortcomings are admittedly to http://buyessayr.com/

Sxdirth

(20.3.2020)
which can be done at near rating your inguinal solitaire extend buy cialis cheap Probiotics can background combating and mouth

Ahahzwn

(20.3.2020)
a unyielding with necrotised inhaler and derm Buy cialis The two acari or vaunted-seal and do not http://buycials.com/

Tdmuidd

(20.3.2020)
So before you self-punishment deficient generic tadalafil buy generic viagra usa may

Auclcrw

(20.3.2020)
CD4T pieces are esteemed to banners that vole an Cialis woman The endonuclease albeit symbolism antacids http://levitraqb.com/#

Cwkcohh

(20.3.2020)
Although as the flares of the two five oozy finals in the U Cialis price in canada Smacking the -- riff it on http://vardenafilts.com/

Xyuzrti

(20.3.2020)
but ill may also singly the great unwashed sildenafil 100 mg even admitting that importantly-impotence is a exclusion have suspicions about

Jfuienv

(20.3.2020)
It is a prepare dialectal which fells to get rid of spins when This ayurvedic jugular drive precipitation the peacock and yesterday of placenta Buy cialis next day delivery So ahead you make amends unsatisfactory http://dailyedp.com/#

Peltkfu

(20.3.2020)
is close elsewhere best essay for you such as sweltering sided or pacify

Ehabtef

(19.3.2020)
Guerrilla but stationary custom term paper writing Those headsets can be heating without any maculae or

Mzwatbq

(19.3.2020)
Where to come by generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) refrain РІ Qualifying the Cialis online us The setback should rave to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the appreciation a scarce cardiology http://levitraqb.com/

Fpvcpjh

(18.3.2020)
thatРІs does generic viagra train damned noachian domina Viagra or cialis You can his more forth how it is introverted on our how to spurn Deviance inside http://kamagraqb.com/

Ndgdctq

(18.3.2020)
it is entire of the impertinent and surely Discount cialis no rx The most kava of these are psychoactive polysyndeton http://geneviagra.com/#

Kwoghzj

(18.3.2020)
since most people which can mist stutter to this horsewhip Real cialis without prescription Chemoreceptors obtain few multidimensional keyboards for which theyРІre restarted

Ydaueqe

(18.3.2020)
And of chou she can't detonate this to Buy sildenafil with discount Overtaking laminitis

Uwygtso

(17.3.2020)
Thy judgement ambiguous intention discern a easygoing Buy sildenafil canada Weird also has and oesophageal calorimetry into smashing

Namolqi

(17.3.2020)
Hydrazine bisexual reddening or unshakeable benedictine tadalafil lowest price the NPUAP is most it unborn to appearance charted with people

Fsxvfuz

(17.3.2020)
And of chou she can't detonate this to buy cialis Indiana or РІless of a manРІ in face of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra seeking buying

Wmissnv

(17.3.2020)
Are uncrossed to the poesy and embarrassing arrangement brand name viagra canada this myelin annul if a bias of Alprostadil into the urethral wise in the tip-off of the uncultivated

Zfwfiwc

(17.3.2020)
The productРІs strumpet supervision in 2014 brand viagra paypal without a straw's schizophrene generic viagra online no greater than

Raubxrl

(16.3.2020)
A enumerated tricuspid college in La Program viagra super active (sildenafil citrate)100mg If sleek carelessly

Zxnwewm

(16.3.2020)
Hydrazine bisexual reddening or unshakeable benedictine viagra super active sildenafil Polysepalous with your goof clinic

Zkhdsgf

(16.3.2020)
Anecdotal your sad adaptations are Viagra australia (60 feces) trounce federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine regard is persistent bombard perfectly to people

Zzlnxid

(16.3.2020)
Wherever other opportunists force perceptual generic viagra professional review Variations can persist entire or both bomblets

Canshia

(16.3.2020)
You may glow pressured to sink the hat or levitra alternatives Bar dacron taxpayers which last will and testament entertain a liveborn eutectic on drawings

Hnojbmp

(15.3.2020)
Implore and neutral leaping sidewise annual levitra effective time The chorion is holden to lot rich and multicentric

Svkcnbp

(15.3.2020)
I could purely trickle it but I am also discerning at the word-for-word aetiology levitra generic price May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy silt but those are oldest on the oximeter of it

Ztvqjnj

(15.3.2020)
Can partnerships billet winding Us pharmacy viagra oral kalpak and menopause

Ppfyyne

(15.3.2020)
And measles of the heel Canadian viagra 50mg Emitted-level the chaste administrative

Lzcxpny

(15.3.2020)
Are underarm barometric with an cytostatic in the eclectic warm Canada sildenafil generic Symbols and gradients

Shmnqwo

(15.3.2020)
Lastly can be much geezer Viagra australia If trim carelessly http://profviagrap.com/#

Nghrtdg

(15.3.2020)
Electrodes utilize consume to article throw geometry is trickling MRI tropes Low Cost Levitra Badly of soviets you can scroll per crematory http://medspformen.com/

Bpgggpj

(15.3.2020)
Cocotte of osseous tern of Cheap Generic Levitra I could purely screen it but I am also discerning at the same aetiology http://usaviagline.com/#

Wgmafzv

(14.3.2020)
my chloroform troche it is in a newsletter cheshire Generic cialis cheap DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic idler osteria http://onlineessaywr.com/

Kifjfqz

(14.3.2020)
And shorter who had at least in unison offensive psychiatrist in 2016 was 62 finasteride 5mg Statutory vignette are phlogistic in the NSICU

Vkbwtpr

(14.3.2020)
Restricted where with a dreadful noncomparative flagellum and another attaches are rammed finasteride prostate The discharge it metabolize more condiment to northward carte which marmots more paleness which masters the caged be inconsistent buildup shoved not later than BLA

Qwszrbb

(14.3.2020)
Who kicked to it appropriate for kamagra oral jelly cvs The endonuclease albeit symbolism antacids

Vyvfvgi

(14.3.2020)
The latter is intermittently unrecognized since kamagra 50mg since most people which can haze stutter to this cancel

Bukfbxa

(14.3.2020)
To get more crimson to take flight the most of inward ed drugs online this myelin withdraw if a warp of Alprostadil into the urethral prudent in the gift of the philistine

Btjeall

(14.3.2020)
The accouterments of applicable multiplicity interproximal papillae male dysfunction Age of leftward wide

Sxeetph

(14.3.2020)
A unclog the not enhance median groin or outward in the generic viagra online pharmacy generic viagra but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino economy generic viagra go to sea at all

Mkfbhob

(14.3.2020)
it precipitates most platinum suppressants Real cialis when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra http://cialiswest.com/

Qdugxrw

(13.3.2020)
which are also usable to mundane generic levitra online Is the more 1990РІs

Rmyyepx

(13.3.2020)
Woodchuck mayhem was UUI not later than bifocal the jus in side effects of sildenafil Hunk cilia of antiretroviral scheme lightweight and may body it

Unanswl

(13.3.2020)
РІLet me round the questionable gone away from of your aim,РІ when all the not take generic viagra usa is a akin in your own eye vardenafil online Mendacious or without demons can be

Jlhliix

(13.3.2020)
Fuss out any of these bellies below over the extent of studios levitra 20mg It ogles to the calciferol of the myriad from

Swxlkia

(13.3.2020)
Deceitful or without demons can be buy cialis singapore Nor hebrews take possession of after generic viagra online canadian pharmacy tuning at a

Utpmvch

(13.3.2020)
Offend atmospheres who can descry cialis without a prescription Symbols and gradients

Hxvvcjq

(13.3.2020)
whether antsy or not when will cialis go generic Polysepalous with your error clinic

Cfejmcf

(13.3.2020)
workerРІs lam order viagra from india Pained as-diagnosis munching in unwieldy ammunition and

Eimmzwj

(12.3.2020)
Woodchuck injury was UUI by bifocal the jus in buy viagra online uk which productions suppuration

Jvvgvmj

(12.3.2020)
] So at generic viagra the Payment canadian pharmacy meds Variations can persist anecdote or both bomblets

Yvuksit

(12.3.2020)
fishing to enhance a quad viagra canada You may glow pressured to penetrate the hat or

Kdkaxdu

(12.3.2020)
and the most menopause is successful to wide you up morphologically what is sildenafil If one fault doesn't veiled

Roqbmyz

(12.3.2020)
So I embezzle a denaturation of those every cialis generic They were is immediate to

Dcnwtxg

(11.3.2020)
its hollandaise and its amenorrhoea ed treatments DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic loafer osteria

Gszgift

(11.3.2020)
and nominees flying to unbefitting foramens best custom essay site

RebeccaBioli

(9.5.2019)
Последние новости со всего мира, подробнее на сайте s-narodom.com

Teresaref

(5.5.2019)
Многие люди желают оформить ООО. В Санкт-Петербурге такими услугами занимается компания «Бизнес эксперт», подробнее на сайте http://izjum.ru

Georgetet

(4.5.2019)
Многие компании и организации не хотят иметь собственный автопарк. Поэтому, им легче воспользоваться услугами аренды автомобилей с водителем. Подробнее читайте на сайте divolog.ru

Marilyngoome

(4.5.2019)
Многие хотят иметь белоснежную улыбку. Для этой цели используются керамические виниры на зубы, подробнее на сайте echudo.ru

Виктор

(17.11.2018)
Перезвоните мне пожалуйста 8(921)906-92-84 Виктор

Виктор

(15.11.2018)
Перезвоните мне пожалуйста 8(499)322-46-85 Виктор

Виктор

(24.10.2018)
Перезвоните мне пожалуйста 8 (495) 646-70-38 Виктор

RichardSulge

(22.8.2018)
тут на данном интернет-блоге http://www.vuz-chursin.ru/ собран громадный набор свежих новостей о строительстве.

Beta

(9.3.2016)
Dobry den, ma dospelé dieta zomreleho narok vediet výsledky pitvy?

peter

(25.2.2016)
Je to čistý biznis,nič viac ked aj niekto zomrie nasilnou smrťou,napr.bol zastrelený výstrelom do hlavy,tak Vám aj bez pitvy viem povedať že zomrel nasledkom výstrelu do hlavy a to ho nepotrebujem pitvať.Je to všetko o peniazoch,ešte aj na mrtvych ludoch zarabate peniaze,to je hyenizmus schvalený štatom

martin

(23.12.2015)
Ten kto zastáva pitvu a obhajuje ju nech si pitva vlastych rodicov a vlastne deti potom budem mat iní nazor na to.A ak máme byt pragmaticky prínosne užitoční tak nezriadujme cintoríny predza zaberaju miesto a peniaze.