Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov (2. časť) | Medicínske právo
              

Články


Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov (2. časť)


 | 11.12.2012 | komentárov: 304

II. ZAINTERESOVANIE FYZICKEJ OSOBY DO KLINICKÉHO SKÚŠANIA

Obrazok II. 1. Účastník klinického skúšania

Postavenie a práva účastníka klinického skúšania liekov sú upravené v Zákone o zdr. starostlivosti (16) a v Zákone o lieku. Pre Slovenskú republiku je mimoriadne dôležitým Dohovor  o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (ďalej len ako „Dohovor o biomedicíne“), ktorý bol dňa  04.04. 1997  v Oviede otvorený na podpis pre členské štáty Rady Európy a členov Európskeho spoločenstva. K tomuto Dohovoru bol dňa 25.01.2005 v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (ďalej tiež len ako „Protokol“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 01.09.2007.Tento právny dokument je pre oblasť medicínskeho práva (a pre všetky subjekty zainteresované do realizácie biomedicínskeho výskumu) o to dôležitejší, že Národná rada SR ho svojím uznesením 1493/2005 zaradila v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR medzi medzinárodné zmluvy majúce prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Dohovor  a jeho dodatky sú vzhľadom na ich právnu povahu významným formálnym prameňom medicínskeho práva. Protokol sa na základe rozhodnutia NR SR považuje za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pre zákonmi, teda na jej aplikáciu nie je nutné prijať zákon, pretože je samoaplikovateľná. Ako uvádza Procházka (17), prednosť medzinárodnej zmluvy je tzv. aplikačnou prednosťou, t.j. povinnosťou orgánu aplikácie práva použiť v prípade konfliktu medzi medzinárodnou zmluvou a zákonom zmluvu. Je preto nevyhnutné, aby sa hodnotenie splnenie  podmienok zainteresovania fyzickej osoby do klinického skúšania hodnotilo nielen na základe vnútroštátnej zákonnej úpravy, ale aj na základe Dohovoru o biomedicíne a jeho Protokolu (18).

Klinické skúšanie liekov sa vykonáva v štyroch etapách (§ 29 ods. 5 Zákona o lieku), pričom v prvej etape sa vykonáva na účastníkovi bez zdravotnej indikácie. Účastníkom druhej až štvrtej etapy (zdravotne indikovaného klinické skúšanie) môže byť akákoľvek fyzická osoba. Zákon ani Protokol neobsahuje v tomto prípade žiadne obmedzenie a zaradenie do skúšania viažu na splnenie všeobecných podmienok (informovanosť, súhlas a podobne). Naopak, okruh účastníkov v prípade prvej etapy (bez zdravotnej indikácie) Zákon o zdr. starostlivosti vymedzuje negatívne. V zmysle § 26 ods. 10 Zákona o zdr. starostlivosti môže byť a contrario účastníkom takéhoto výskumu ktokoľvek okrem (alternatívny výpočet):
a)    osoby vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody
b)    vojaka základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osoby vykonávajúcej civilnú službu (19)
c)    osoby v ústavnej starostlivosti, ktorá je hospitalizovaná z dôvodu ochorenia na prenosnú chorobu, ktorá ohrozuje jej okolie.
Zákon zároveň zakazuje, aby sa neindikovaný výskum realizoval na ľudskom plode alebo ľudskom zárodku.

V otázke vylúčenia určitej skupiny osôb z neindikovaného výskumu ide národná úprava nad rámec stanovený Protokolom (20). Ten totiž možnosť participácie osôb vymenovaných v § 26 ods. 10 Zákona o zdr. starostlivosti na neindikovanom výskume nezakazuje. Protokol sa v čl. 20 osobitne vyjadruje k osobám, ktoré sú pozbavené osobnej slobody. Protokol umožňuje, aby signatári vo svojej vnútroštátnej úprave upravili vykonávanie zdravotnej indikovaného výskumu aj na osobách zbavených slobody v prípade, ak (kumulatívne):
a)    výskum porovnateľnej účinnosti nemožno uskutočniť bez účasti osôb zbavených slobody,
b)    cieľom výskumu je prispieť ku konečnému dosiahnutiu výsledkov, ktoré môžu priniesť prospech osobám zbaveným slobody,
c)    výskum je spojený iba s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou.

Zapojenie osôb, ktoré sú nespôsobilé do klinického skúšania je samozrejme viac problematické ako zapojenie právne spôsobilých jednotlivcov. Dôvod je pochopiteľný - za nespôsobilé osoby koná iná osoba - ich zákonný zástupca (zástupcovia) - ktorý by mal byť vedený „záujmom“ zastúpeného. Ustálenie toho čo je pre nespôsobilého účastníka „dobré“ je problematické a preto zákon a Protokol koncipujú rozlišovací znak ktorý nezáleží na posúdení nespôsobilého/jeho zástupcu ale v posúdení pomeru medzi potenciálnym benefitom plynúcim z výskumu pre účastníka a rizikami, ktoré sú s jeho účasťou spojené (21). Toto pomerovanie sa v prípade osôb nespôsobilý posúva na stranu prospechu a obmedzuje možnosť potenciálneho zaťaženia zdravia účastníka. Uvedené vyplýva aj z terminológie Protokolu, ktorý pri osobách nespôsobilých kladie podmienku (Čl. 15 ods. 2 písm. ii/), aby bol spojený len (cit.): „... s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou pre dotknutého jednotlivca; a na ospravedlnenie zvýšenej úrovne rizika alebo záťaže sa nesmú použiť žiadne úvahy o dodatkovom možnom prospechu výskumu.“

II. 2. Súhlas s účasťou v klinickom skúšaní liekov

Základom pre zaradenie fyzickej osoby do klinického skúšania je jej písomný informovaný súhlas. Z tejto podmienky Zákon o zdr. starostlivosti, ako aj Protokol definujú výnimku, ktorá sa týka klinického skúšania na osobách v núdzových klinických situáciách (22). Filozoficko-etický základ využitia fyzickej osoby pre účely klinického skúšania však musí stáť na princípe autonómie jednotlivca (v spojení s princípom beneficiencie a non-maleficiencie) (23). Akékoľvek obmedzenie tohto princípu by malo byť vnímané reštriktívne. Otázka rozhodovania o zapojení sa do klinického výskumu spadá do súkromnej sféry fyzickej osoby a je chránené prostredníctvom práva na súkromie. Svojím rozhodovaním tak potenciálny účastník klinického skúšania disponuje svojou integritou. Podľa Čl. 5 Dohovoru  o biomedicíne (cit.): „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.“ Rovnako aj Zákon o zdr. starostlivosti (§ 6 ods. 4) ako conditio sine qua non pre vykonanie zákroku predpokladá (cit.): „... preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona.“ a pre oblasť biomedicínskeho výskumu ako jednu z obligatórnych podmienok vyžaduje jeho písomnú formu (24).

Súhlas dáva spôsobilá fyzická osoba až po poučení o rôznych aspektoch klinického skúšania. Udelenie súhlasu bez poučenia (aj v prípade, že by poučenie chcela samotná osoba odmietnuť) je neplatné (pozri § 27 ods. 1 Zákona o zdr. starostlivosti). Som názoru že udelenie informovaného súhlasu je jednostranným právnym úkonom a preto by okrem osobitných podmienok uvedených v Zákone o zdr. starostlivosti a v Zákone o lieku mal spĺňať aj podmienky, ktoré pre platný právny úkon stanovuje Občiansky zákonník v § 37 a nasledujúcich ustanoveniach. Podľa § 38 ods. 1 (cit.): „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ Podmienka „slobodnej vôle“ je v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti a často aj v prípade rozhodovania fyzickej osoby o zapojení sa do klinického skúšania liekov problém. Do slobodnej vôle pacienta vstupujú rôzne vplyvy, ktoré jeho vôľu ovplyvňujú – napr. samotné ochorenie, bolesť, strach, doterajšie skúsenosti a zážitky z choroby a podobne. Vzhľadom na uvedené nebude mať rozhodnutie zapojiť do klinického skúšania nikdy prvky ničím nezaťaženého prejavu slobodnej vôle.  Z toho dôvodu je namieste, aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri získavaní súhlasu opatrný a snažil sa čo najviac eliminovať rôzne vplyvy, ktorú sú spôsobilé „rozhodnúť“ za potenciálneho účastníka výskumu.

Informovaný súhlas je zložený z dvoch stavebných prvkov – (i) z informácií ktoré je skúšajúci povinný poskytnúť potenciálnemu účastníkovi a zo (ii) samotného prejavu vôle potenciálneho účastníka výskumu.

Ad (i)
Rozsah informácií ktoré je povinný fyzickej osobe poskytnúť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je upravený § 27 ods. 2 Zákona o zdr. starostlivosti, no je potrebné ho vnímať v kontexte § 29 ods. 14 Zákona o lieku, ktorý upravuje osobitosti informácií práve pri klinickom skúšaní liekov. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia musí informovaný súhlas (25) obsahovať:
a)    informácie o klinickom skúšaní a jeho cieľoch,
b)    možný prínos klinického skúšania pre účastníka,
c)    možné riziká a nevýhody vyplývajúce pre účastníka,
d)    poučenie o iných možnostiach liečby,
e)    zabezpečenie dôvernosti osobných údajov,
f)    informáciu o právach účastníka,
g)    informáciu o možnosti kedykoľvek odstúpiť od klinického skúšania a o spôsobe a následkoch jeho prípadného prerušenia.
Povinnosť riadne poučiť účastníka nie je splnená jednoduchým poskytnutím písomnej dokumentácie, ktorá obsahuje vyššie definované informácie. Informácie musia byť poskytnuté takým spôsobom a v takej forme, aby im potenciálny účastník výskumu rozumel, aby ich bol schopný vyhodnotiť a na základe nich formovať svoje rozhodnutie výskumu sa zúčastniť alebo nie (26). Povinnosť poučiť potenciálneho účastníka klinického skúšania má skúšajúci (27) – teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti u ktorého sa na základe povolenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv realizuje klinické skúšanie. Ak má byť účastníkom skúšania nespôsobilá osoba, je skúšajúci povinný poučiť nielen zákonného zástupcu ale primeraným spôsobom aj samotného nespôsobilého (28).

Ad (ii)
Súhlas sa udeľuje v písomnej forme. Ako som naznačil v predošlom texte, osobitnou kapitolou je udeľovanie súhlasu za nespôsobilých pacientov, za ktorých v zmysle právnych predpisov v týchto prípadoch koná ich zákonný zástupca (29).
Otázkou je, či by platnosť takéhoto súhlasu nemala byť schválená uznesením súdu. Podľa môjho názoru by tomu tak malo byť, keďže v prípade udeľovania súhlasu s účasťou zastúpeného na klinickom skúšaní nejde o rozhodovanie bežných záležitostí, ale o vec ktorá do takéhoto rámca nespadá. Podobný prípad môže nastať, ak má byť účastníkom klinického skúšania neplnoletá osoba, pričom jeden z jej rodičov súhlas udelil, no druhý rodič je proti. V tomto prípade by mal taktiež na základe návrhu jedného z rodičov rozhodnúť súd (§ 35 zákona o rodine v platnom znení). V prípade klinického skúšania na neplnoletých účastníkoch sa v súčasnej dobe odporúča, aby bola participácia takejto osoby zo strany skúšajúceho v nadväznosti na zvyšujúci sa vek účastníka opakovane potvrdzovaná. Napriek tomu, že súhlas za dieťa (do 18 rokov) udeľuje jeho zákonný zástupca, názor neplnoletého účastníka musí byť braný do úvahy (30). Niektorí autori dokonca zastávajú názor, že vôľa dieťaťa má byť za každých okolností rešpektovaná – teda mala by mať prednosť pred rozhodnutím zákonného zástupcu (zvyšujúca sa úmera vo vzťahu k zvyšujúcemu sa veku dieťaťa) (31). Dá sa povedať že aj aktuálna právna úprava klinického skúšania aspekt názoru nespôsobilej osoby berie do úvahy a kladné vyjadrenie takejto osoby považuje za jednu z podmienok, ktoré musia byť splnené pre zapojenie nespôsobilej osoby do klinického skúšania.

II. 3. Ochrana súkromia účastníkov výskumu a ochrana ich osobných údajov

Údaje o zdravotnom stave tvoria najintímnejšiu súčasť súkromia fyzickej osoby. Knap a Švestka k predmetu práva na osobné súkromie uvádzajú (cit.): „Predmet práva na osobné súkromie tvorí vnútorná intímna sféra života fyzickej osoby vytváraná skutočnosťami jej súkromného života. Účelom tohto práva je poskytnúť ochranu pre tým aby tieto skutočnosti súkromného života neboli sprístupňované verejnosti (vonkajšiemu svetu) bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby či bez dôvodu uznaného zákonom...“ (32). Právo na súkromie je chránené prostredníctvom viacerých medzinárodných dokumentov a zákonite našlo svoje vyjadrenie aj v základných právnych predpisoch SR. Základnou normou je Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho protokolov (ďalej len ako „Dohovor“) - (Čl. 8) (33), Dohovor o  a biomedicíne (Čl. 10 ods. 1) a Čl. 16 ods. 1 a Čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Drgonec sa v jednom zo svojich článkov zamýšľa, ktorý z týchto dvoch článkov ústavy môže upravovať medicínske činnosti, ktoré zasahujú do súkromia pacienta (34). Je pravdou, že Ústava SR nám k tejto otázke nedáva jednoznačnú odpoveď. Vzhľadom na obsah týchto článkov a bohatosť činností v medicíne, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť do práva na súkromie môžeme pod oba články subsumovať ochranu súkromia jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako poznamenáva Knapp, spracovanie osobných údajov vo veľkých centralizovaných informačných systémoch je ohrozením občianskych práv fyzickej osoby, predovšetkým jej práva na súkromie, ochranu mena, spoločenského postavenia, či cti (35). Preto je nevyhnutné, aby bol vytvorený právny rámec zabezpečujúci ochranu súkromia dotknutej osoby.

Oproti právnej úprave biomedicínskeho výskumu je právna úprava ochrany osobných údajov pomerne mladým právnym odvetvím – prvé zákony, ktoré sa zaoberali spracúvaním a tokom údajov boli prijímané v 70. rokoch minulého storočia. Ako hovoria Matoušová a Hejlík, osobitné zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov vznikajú ako reakcia na možnosti jednotlivca ovplyvniť využívanie osobných údajov o ňom samom (36). Cieľom právnej reglementácie nie je absolútne brániť spracúvaniu osobných údajov, ale zabrániť ich zneužívaniu a vytvoriť podmienky na ich legálne používanie (37).

Za prvý dôležitý dokument s povahou medzinárodného dohovoru môžeme považovať Dohovor  o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracovaní osobných údajov prijatý na pôde Rady Európy v roku 1981 v znení jeho Dodatkového protokolu (38). Na pôde Rady Európy boli Výborom ministrov prijaté viaceré odporúčania, ktoré sa týkali ochrany osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním zdravotníckych databánk, či v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (39) a vedeckého výskumu (40). Posledným odporúčaním Výboru ministrov členských krajín Rady Európy je odporúčanie č. 2006/4 o výskume biologického materiálu ľudského pôvodu. V rámci (pôvodného komunitárneho práva) EU bola v roku 1995 prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorá bola v roku 2002 transponovaná do zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ochrane osobných údajov v súvislosti s klinickým skúšaním liekov (resp. všeobecne s biomedicínskym výskumom) sa venujú čiastočne (v rámci všeobecnej ochrany účastníkov výskumu) aj predpisy, ktoré sa ťažiskovo zameriavajú na komplexné otázky klinického skúšania (predovšetkým generálna smernica pre klinické skúšanie č. 2001/20 (ES)  (41) ale aj ďalšie predpisy (42)).

Zaoberať sa ochranou osobných údajov v dnešnej dobe je nevyhnutné. Informácie ako také sa už pred dlhším časom stali obchodovateľnou hodnotou a  to sa týka o to viac informácií, ktoré sú nevyhnutné pre podporu, či vyvrátenie výskumných hypotéz v oblasti farmácie. O fyzickej osobe, ktorá je účastníkom klinického skúšania sa zhromažďujú informácie, s ktorými sa ďalej pracuje a ktoré sa v modifikovanej podobe sprístupňujú ďalším subjektom. Má účastník výskumu právo na zabezpečenia ochrany svojich osobných údajov? Čo všetko môžeme označiť za osobné údaje a kto ich môže spracúvať?

V prvom rade je nevyhnutné zdôrazniť že osobné údaje fyzickej osoby tvoria časť jej súkromia (forum internum). Bäumen et al. uvádza, že európska legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov ako časti práva na súkromie začala byť koncipovaná aj na základe impulzu Ústavného súdu Nemeckej spolkovej republiky, ktorý vydal svojím rozhodnutím v roku 1983, keď „konštituoval“ právo fyzickej osoby na informačné sebaurčenie (right to informational self-determination). Obsahom tohto práva je to, že fyzická osoba má právo určiť kto a za akým účelom bude spracúvať jej osobné údaje a súčasne má mať právo vedieť ktoré subjekty jej osobné údaje spracúvajú (43). Aké je ústavné zakotvenie práva na súkromie?

Ustanovenie Čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky  hovorí (cit.):
Čl.19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Ochrana súkromia zaručuje, že žiaden subjekt nemôže neoprávnene zhromažďovať osobné údaje o inej fyzickej osobe.  Ústavný súd SR v náleze PL. ÚS 43/95 vyslovil, že (cit.): „Právom na súkromie sa zaručuje ochrana hodnôt uznaných za súkromné pred verejnou mocou, fyzickými aj právnickými osobami.“ (44) V ďalšom rozhodnutí Ústavný súd SR  konštatuje (cit.): Ochrana nemateriálnych hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR. Týmto ustanovením sa nezaručuje absolútna ochrana súkromného a rodinného života, ale priznáva sa len ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Ústava teda umožňuje také zásahy do súkromného a rodinného života, ktoré sú oprávnené.“(45) Obdobne sa súd vyjadril k možnosti zasahovania do súkromia fyzických osôb v rozhodnutí č. I. ÚS 13/2000, kde uviedol (cit.):  „Ústava v čl. 19 ods. 2 nezaručuje ochranu súkromného a rodinného života pred akýmkoľvek zasahovaním. Zaručuje ochranu len pred takým zasahovaním, ktoré je neoprávnené. V súlade s účelom práva na súkromie môžu orgány verejnej moci, fyzické osoby aj právnické osoby zasahovať do súkromného a rodinného života iných vtedy, ak ich zasahovanie možno hodnotiť ako oprávnené.“ (46)

Uvedené rozhodnutia majú presah aj na nami rozoberanú problematiku ochrany osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov. Ústava v citovanom článku pracuje s dvoma kľúčovými pojmami a to „osobný údaj“ a „neoprávnené zhromažďovanie“. Na to, aby sme dokázali určiť, ktoré údaje o pacientovi je možné spracúvať a akým spôsobom, musíme  pomenovať čo všetko osobným údajom je a ktoré subjekty európska a v nadväznosti na ňu národná legislatíva oprávňuje s osobnými údajmi disponovať.

Jedným zo základných právnych predpisov (niekdajšieho komunitárneho práva) týkajúcich sa ochrany osobných údajov je smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 24. októbra 1995 (ďalej len „smernica o osobných údajoch“). Týmto predpisom bol určený rámec pre legálne spracúvanie osobných údajov. Podľa Čl. 2 písm. a/ smernice osobným údajom je akákoľvek informácia (cit.): ...., ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("údajového subjektu"); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu;. Obdobne pojem „osobný údaj“ vysvetľuje aj zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“) v § 3 (cit.): „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“
Na základe týchto definícií nie je možné s istotou konštatovať čo presne osobným údajom je, pretože vo svojej podstate je nemožné vylúčiť, aby akákoľvek informácia o fyzickej osobe použitím ďalších pomocných informácií nenadobudla povahu „osobného údaju“. Osobnými údajmi sa stávajú aj informácie, ktoré by sme pred niekoľkými desaťročiami za osobné údaje nepovažovali.  Otázky spojené s ochranou osobných údajov sa netýkajú len dát získaných v klinickom skúšaní (resp. všeobecne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ale sú riešené v celom spektre medicínskom činností. Zvlášť silný akcent sa v posledných rokoch kladie na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním tkanivových baniek (47).
Smernica o osobných údajov v Čl. 8 upravuje spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, medzi ktoré zaradzuje aj informácie o zdravotnom stave fyzickej osoby. Zároveň na jednej strane formuluje zásadu, že osobitné kategórie osobných údajov nie je možné spracovávať, no okamžite z tejto zásady definuje široké výnimky a konkrétny režim pre spracúvanie osobitných kategórií prenecháva na národné úpravy. Smernica o osobných údajov je z dôvodu viacerých vágnych pojmov a voľného režimu transpozície jej obsahu častokrát kritizovaná (48) a celkom oprávnene. Ak sa v dnešnej európskej spoločnosti predpokladá nevyhnutnosť medzištátneho toku osobných údajov je potrebné, aby boli základné pojmy a základný rámec ich ochrany  stanovený jednoznačne.

Ako sa k otázke spracúvania osobných údajov účastníkov biomedicínskeho výskumu stavia Rada Európy? Výbor ministrov členských štátov Rady Európy prijal odporúčanie RE č. 97/5 na ochranu zdravotných údajov (platné od 13. februára 1997), ktorým nahradil obdobné odporúčanie z roku 1981 týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s prevádzkou zdravotníckych databánk. Zásady formulované v základných dohovoroch a ďalších právnych normách majú svoje vyjadrenie aj v tomto dokumente. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa odporúča rozšíriť statusovú povinnú mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov aj na nezdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so zdravotnými údajmi (49) – aj tieto osoby by v zmysle odporúčania 97/5 mali byť viazané mlčanlivosťou (čoby stavovskou povinnosťou u zdravotníckych pracovníkov) (50). Pre naše účely je podstatný čl. 12 kde sa definuje povinnosť anonymného spracúvania osobných  údajov dotknutých osôb. Koncepcia spracúvania osobných údajov pri výskumnej medicínskej činnosti je teda postavená na anonymite dotknutého subjektu (51), pričom z nej odporúčanie stanovuje výnimky (52). Dôvodom na neanonymné spracúvanie osobných údajov je nastavenie výskumného projektu – teda, ak by bol výskumný zámer znemožnený anonymným spracúvaním, usmernenie umožňuje neanonymné spracúvanie osobných údajov. Aj v tomto prípade však odporúčanie požaduje výslovný súhlas účastníka výskumu (skúšania) s tým, aby v súvislosti s jeho účasťou na výskume boli jeho osobné údaje spracúvané neanonymne (53). Vysvetľujúca správa k odporúčaniu č. RE 97/5 (54) upozorňuje na viaceré praktické otázky, ktoré by vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov účastníkov výskumu mala riešiť národná legislatíva – ako napríklad súhlas členov rodiny osoby, ktorá sa zúčastňuje výskumu (ak sú aj ich dáta pre výskum potrebné), spôsoby publikovania výsledkov výskumu (ak majú byť osobné údaje osoby v nejakej forme spomenuté), ako aj otázky spracúvania údajov o zomrelých osôb a nenarodených (55).

Je zrejmé, že národná, ako aj nadnárodná legislatíva vníma požiadavku zabezpečenia ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri biomedicínskom výskume. Podmienka zabezpečenia ochrany súkromia je uvedená ako condition sine qua non pre povolenie a realizovanie klinického skúšania aj v generálnej smernici o klinickom skúšaní (2001/20/ES) a to v Čl. 3 ods. 2 písm. c/ kde je stanovené, že klinické skúšanie je možné uskutočniť len ak (cit.): „... práva subjektu na fyzickú a mentálnu integritu, súkromie a ochranu údajov o jeho osobe v súlade so smernicou 95/46/ES sú zabezpečené“. Ochrana osobných údajov účastníkov sa akcentuje aj v smernici č. 2005/28/ES (56), Čl. 5  a to v súvislosti s povinnosťou správneho nakladania s dokumentáciou klinického výskumu (cit): „Všetky informácie o klinických pokusoch treba evidovať, spravovať a uchovávať tak, aby sa mohli správne nahlasovať, vykladať a overovať, pri súčasnom zachovaní ochrany dôvernosti záznamov o subjektoch pokusu“. Záväzok zabezpečiť ochranu osobných údajov vyplýva aj z § 30 ods. 1 písm. c/ Zákona o lieku. Rovnako ustanovenie  § 44 písm. i/ Zákona o lieku zaväzuje skúšajúceho (cit.): „...evidovať, spravovať a uchovávať údaje a informácie o klinickom skúšaní takým spôsobom, aby sa správne oznamovali, interpretovali a overovali a aby sa zároveň zabezpečila ochrana osobných údajov“.

Problém právnej úpravy je v tom, že ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje v súlade so štandardami upravenými v osobitných predpisoch, no tieto osobitné predpisy (smernica 95/46/ES a Zákon o ochrane OÚ) neobsahujú explicitnú úpravu spracúvania osobných údajov pri klinickom skúšaní. Na dôvažok ako som spomenul vyššie, aj samotné pojmy, s ktorými tieto predpisy pracujú majú mnohoznačný obsah, čo celú situáciu ešte viac komplikuje. Ako by teda malo vyzerať spracúvanie osobných údajov pri klinickom skúšaní liekov?     

II. 4.  Spracovanie osobných údajov účastníka klinického skúšania liekov    

Pri klinickom skúšaní vystupuje niekoľko druhov subjektov. V prvom rade zadávateľ skúšania (sponzor), skúšajúci/pracovisko klinického skúšania a samotný účastník skúšania. Ďalšími subjektmi sú:
a)    etická komisia
b)    Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠUKL“)
c)    poisťovňa ktorá poisťuje zadávateľa (§ 43 písm. h/ časť 3 Zákona o lieku)
d)    poisťovňa ktorá poisťuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pracovisko klinického výskumu) u ktorého sa výskum realizuje (§ 43 písm. h/ časť 4 Zákona o lieku)
e)    zdravotná poisťovňa účastníka výskumu (§ 43 písm. g a § 44 písm. h/  Zákona o lieku).

Z koncepcie Zákona o lieku vyplýva, že „subjektom prvého kontaktu“ voči účastníkovi klinického skúšania je skúšajúci. Skúšajúcim je v zmysle § 29 od. 11  Zákona o lieku lekár alebo zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorý za realizáciu klinického skúšania zodpovedá na danom pracovisku a ktorý je uvedený v Protokole. Pracoviskom klinického výskumu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má na klinické skúšanie schválenie zo strany ŠUKL.  Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spracúvať osobné údaje účastníka klinického skúšania vyplýva primárne zo Zákona o ochrane OÚ (57), no môžeme ju dedukovať aj z § 27 ods. 2 písm. f/ Zákona o zdr. starostlivosti a § 30 ods. 1 písm. c/ Zákona o lieku, ktorými sa medzi podmienky pre vykonávanie klinického skúšania zaraďuje aj povinnosť zaručiť práva účastníkov z hľadiska ich fyzickej integrity a duševnej integrity, právo na súkromie a na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu (Zákona o ochrane OÚ).
Je skúšajúci povinný získať na spracovanie osobných údajov účastníka jeho súhlas? Zákon o ochrane OÚ v § 8 zakazuje spracovanie osobitných kategórií osobných údajov, medzi ktoré patria aj informácie o zdravotnom stave – čo je prípad spracúvania osobných údajov pri klinickom skúšaní liekov. V § 9 sú uvedené výnimky z generálneho zákazu (cit.):
§ 9

(1) Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak dotknutá osoba dala písomný súhlas na ich spracúvanie alebo ak
a)    spracúvanie vyžaduje osobitný zákon, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb; spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak, alebo
b)    spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony alebo je fyzicky nespôsobilá na vydanie písomného súhlasu, a ak nemožno získať písomný súhlas jej zákonného zástupcu, alebo
c)    spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo politické hnutie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo
d)    spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku, alebo
e)    ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo
f)    ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na účely poskytovania sociálnej pomoci alebo pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností alebo uplatnenie zákonných práv prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie v oblasti pracovného práva a v službách zamestnanosti a ak to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného zákona.

Som názoru, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (pracovisko) vo vzťahu k účastníkovi klinického skúšania vystupuje v pozícii prevádzkovateľa (pozri § 4 ods. 2 Zákona o ochrane OÚ). Z dikcie vyššie citovaného ustanovenia § 9, predovšetkým z písm. e/ a podporne z písm. a/ môžeme dedukovať, že:
a)    zdravotné údaje (ktoré sú osobitnou kategóriou) je možné spracovávať a
b)    pre ich spracovanie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepotrebuje účastníkov osobitný súhlas.
Tento názor však neostáva bez interpretačných problémov. Predovšetkým znenie § 9 ods. 1 písm. a/ je široké a z pohľadu zabezpečenia ochrany súkromia účastníkov výskumu by sme mohli namietať že umožňuje až príliš extenzívny výklad. Aj využitie písm. e/ cit. ustanovenia je po zmene zákona č. 577/2004 Z.z., ktorý momentálne vylučuje z verejného zdravotného poistenia náklady spojené s klinickým skúšaním, ako aj náklady spojené s odstraňovaním komplikácií vzniknutých v dôsledku klinického skúšania liekov problematické (58). Podporným ustanovením, ktoré umožňuje spracovávať osobné údaje bez súhlasu účastníka výskumu je § 18 ods. 2 Zákona o zdr. starostlivosti (cit.): „Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.“

V nadväznosti na citované časti dotknutých právnych predpisov som názoru, že skúšajúci (za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) nepotrebuje explicitný súhlas účastníka výskumu pre spracúvanie jeho osobných údajov. Keďže je však skúšajúci povinný účastníka pred získaním jeho informovaného súhlasu oboznámiť s prostriedkami, ktoré zabezpečujú jeho súkromie a osobné údaje (59), je vhodné, aby mu v rámci informovaného súhlasu pacient udelil špeciálny súhlas na spracovanie svojich osobných údajov – ako naznačím nižšie, tento súhlas by sa mal týkať aj osobitných situácii.

Dôležité otázky vo vzťahu k sprístupneniu údajov účastníka klinického skúšania ďalším subjektom a to predovšetkým zadávateľovi a poisťovniam formuluje Zákon o lieku. Skúšajúci je v zmysle § 44 písm. h/ povinný (cit.): „bezodkladne oznamovať zadávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie účastníka, každú závažnú nežiaducu udalosť a každý neočakávaný závažný nežiaducu účinok, ak nebolo v povolení uvedené inak, a prijímať potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia účastníkov vrátane prerušenia klinického skúšania“. Je dôležité si uvedomiť, že skúšajúci je viazaný povinnou mlčanlivosťou (60), ktorej ho môže zbaviť len pacient, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov (61). I keď zdravotná poisťovňa je oprávnená na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie pacienta a rovnako aj sprístupňovanie údajov vo forme nahliadania a robenie si výpiskov – situácia uvedená v § 44 písm. h/ Zákona o lieku je odlišná. Tu sa totiž ukladá povinnosť aktívne oznamovať zákonom predpísané informácie – pričom tieto údaje majú bezpochyby povahu osobných údajov. Pomocnú barličku na aprobovanie takéhoto postupu nám ponúka jedine  § 9 ods. 1 písm. a/ Zákona o ochrane OÚ. Som však názoru, že znenie § 44 písm. h/ nenapĺňa podmienky uložené § 9 ods. 1 písm. a/ momentálne platný právny stav rieši otázku prenosu osobných údajov na zadávateľa a zdravotnú poisťovňu pacienta nedostatočne.

V klinickom skúšaní je jedným z jeho inherentných predpokladov poskytnutie získaných údajov o výsledkoch klinického skúšania zadávateľovi. Aký je právny titul na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/skúšajúci osobné údaje účastníka skúšania zadávateľovi sprístupnil? Mám za to, že súčasný právny stav túto otázku dostatočne nerieši a riešenia skôr vyplývajú z dokumentov, ktoré majú odporúčací alebo podporný charakter. Na základe výkladu dotknutých právnych noriem nadnárodnej alebo domácej úpravy si myslím, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/skúšajúci nemôže zadávateľovi, ako ani žiadnemu inému subjektu poskytnúť osobné údaje účastníka klinického skúšania. Jedinou zákonnou výnimkou je už spomenutá povinnosť skúšajúceho informovať zadávateľa a zdravotnú poisťovňu o nežiaducich následkoch klinického skúšania. V tomto prípade je pre naplnenie účelu predmetného ustanovenia nemožné, aby skúšajúci poskytoval zadávateľovi anonymné údaje. Keďže aj zadávateľ má obdobnú povinnosť (viď § 43 písm. f/ a g/ Zákona o lieku) musí disponovať osobnými údajmi účastníka výskumu, ktorého sa nežiaduce účinky klinického skúšania týkajú. Splnenie notifikačnej povinnosti zadávateľa voči poisťovni bez nutnosti poznať identitu účastníka klinického skúšania by predpokladala, že identifikačným kľúčom by disponovala zdravotná poisťovňa a zadávateľ by na základe informácie od skúšajúceho oznamoval len kód účastníka klinického skúšania.

II. 5. Vybrané špecifiká pri spracúvaní osobných údajov v klinickom skúšaní liekov

Trendy v oblasti spracovania osobných údajov v klinickom skúšaní smerujú k anonymizácii údajov účastníkov klinického skúšania, no nedá sa vylúčiť, že špecifické druhy klinického skúšania anonymizáciu nebudú umožňovať. Absolútnu ochranu osobných údajov účastníkov klinického skúšania by zabezpečilo spracovanie v takej forme, aby výstupom zo strany skúšajúceho boli neidentifikovateľné údaje (tzv. unlinked anonymised data), ktoré by nebolo možné ani spätne použitím kľúča zidentifikovať s konkrétnou fyzickou osobu. V tejto súvislosti by však skúšajúci mal získať od účastníka výskumu súhlas na takýto postup, keďže po odstránení identifikačných znakov údajov nebude možné naplniť právo účastníka výskumu oboznámiť sa s jeho výsledkami (vo vzťahu k jeho osobe) (62). Odstránením identifikačných znakov sa ipso facto znemožní aj výkon ďalších práv, ktoré Zákon o ochrane OÚ priznáva v § 20 dotknutej osobe (v našom prípade účastníkovi skúšania).

Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a samozrejme pri klinickom skúšaní liekov má aj ďalšie špecifiká (63). Uvedené sa týka možnosti realizácie práv dotknutej osoby – účastníka výskumu, ktoré sú stanovené v § 20 Zákona o ochrane OÚ. Napríklad uplatnenie práva dotknutej osoby žiadať zničenie osobných údajov je v oblasti medicíny zvlášť problematické. I keď obsahom práva dotknutej osoby je aj nárok žiadať zničenie údajov, ktoré sa jej týkajú,  vo vzťahu k výskumu a predovšetkým vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je toto právo obmedzené. Uvedené vyplýva aj zo zákonnej úpravy podmienok spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 64). Explicitná úprava obmedzenia tohto práva síce absentuje, obmedzenie práva žiadať o zničenie údajov však podľa môjho názoru implikuje existencia zákonnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uchovávať zdravotnú dokumentáciu po zákonom určenú dobu (65). Rovnako aj vysvetľujúca správa k odporúčaniu výboru ministrov členských štátov Rady Európy č. 97/8 konštatuje, že reálne a praktické aspekty zabezpečenia efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti uplatnenie práva na zničenie údajov dotknutou osobou znemožňujú (66). Som názoru, že právny režim spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo žiadať o zničenie spracúvaných údajov nevylučuje, len jeho uplatnenie obmedzuje na dobu, počas ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu pacienta.

II. 6. Sprístupnenie osobných údajov ďalším subjektom

V rámci klinického skúšania liekov sa môžu vyskytnúť situácie, ktoré si vyžiadajú zainteresovanie ďalších subjektov. Napríklad, ak v rámci skúšania dôjde k škode na zdraví jeho účastníka do riešenia tejto situácie sa zapája poisťovateľ zadávateľa a poisťovateľ zdravotníckeho zariadenia, no nedá sa vylúčiť aj zapojenie ďalších osôb. Spomenúť môžeme napríklad externých likvidátorov poistných udalostí, externých expertov z oblasti medicíny, farmácie, či práva (advokáti zastupujúci zadávateľa/zdravotnícke zariadenie). Pokrýva oprávnenie spracovávania osobných údajov bez výslovného súhlasu (viď kapitola vyššie) aj možnosť sprístupniť osobné údaje účastníka skúšania (ktorí utrpel škodu – resp. tvrdí že ju utrpel) tomuto širokému spektru osôb? Aj v tomto smere má minca dve strany – na jednej je otázka či sprístupnením osobných údajov nedochádza k porušeniu povinnej mlčanlivosti a na druhej strane mince je otázka či aj keby o porušenie mlčanlivosti nešlo sprístupnenie údajov neporušuje zákon o ochrane OÚ.

Súčasná koncepcia mlčanlivosti de facto vylučuje , aby zdravotnícky pracovník v prípade sporu s pacientom poskytol svojmu právnemu zástupcovi podklady na výkon právneho zastupovania (napr. zdravotnú dokumentáciu, informácie o priebehu liečby a podobne). Pokiaľ vynecháme zákonom menované výnimky z mlčanlivosti (viď vyššie) je zdravotnícky pracovník zbavený mlčanlivosti buď samotným pacientom, alebo orgánom vydávajúcim povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ak ho o to požiadal súd konajúci v civilnej alebo trestnej veci). Pre účel účinnej obhajoby/právneho zastúpenia sú tieto možnosti ťažkopádne a neefektívne (67). Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (578/2004 Z.z.) taktiež obchádza skutočnosť, že v sporoch o náhradu škody je účastníkom konania (zvyčajne) pacient ako žalobca a na druhej strane je žalovaným poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nie zdravotnícky pracovník). Uvedené vyplýva z § 420 ods. 2 OZ podľa ktorého za škodu spôsobenú fyzickými osobami v rámci ich činnosti pre právnickú osobu/fyzickú osobu (v našom prípade je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti)  zodpovedá priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Tu opätovne narážame na nedostatočnosť právnej úpravy, ktorá mlčanlivosťou zaväzuje len zdravotníckych pracovníkov a nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Aj keby sme vychádzali z predpokladu, že poskytovateľ, ktorý nie je viazaný mlčanlivosťou (68) by potenciálne mohol svojmu právnemu zástupcovi poskytnúť potrebné informácie potrebné pre zastupovanie, zistíme, že legálne sa k týmto údajom nemôže dostať, keďže ich môže získať len od zdravotníckeho pracovníka (v našom prípade skúšajúceho), ktorý je viazaný mlčanlivosťou. Na základe uvedeného som názoru, že právne zastúpenie v civilnom spore (resp. v rámci predsúdneho vyjednávania), v ktorom právny zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti disponuje s údajmi účastníka klinického skúšania (napr. zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ústne podanými informáciami) na dispozíciu ktorými táto osoba nedala súhlas je porušovaním zákona (vo vzťahu k zákonu č. 578/2004 Z.z. a k Zákonu o ochrane OÚ). Tieto závery platia pomerne aj pre prípady sprístupnenia osobných údajov účastníka klinického skúšania poisťovni zadávateľa/poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. pre ich sprístupnenie iným subjektom.

III. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Pred viac ako desiatimi rokmi uviedli Gulcher et al. v jednom zo svojich článkov (69), že i keď moderná spoločnosť dáva pozor kto a akým spôsobom spracúva osobné údaje pri konvenčnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v otázke  spracúvania osobných údajov v rámci biomedicínskeho výskumu je stále benevolentná.  Zmenil sa tento konštatovaný stav za obdobie od odpublikovania tohto príspevku?

Snaha formulovať zásady správneho spracúvania osobných údajov ktoré by rešpektovalo ochranu súkromia fyzickej osoby bola korunovaná prijatím viacerých právnych predpisov, ktoré som v rámci tejto práce spomenul. Som však názoru, že pri skoncipovaní zásad a všeobecných pravidiel zákonodarca zotrval a nereflektoval konkrétne výzvy, ktoré pred neho stavia moderná informačná spoločnosť – a to aj v oblasti klinického skúšania liekov. Práve vysoká miera všeobecnosti je hlavným handikapom Zákona o ochrane OÚ, ako aj smernice č. 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (70). Súčasne chýba jasné prepojenie ochrany osobných údajov na otázky sprístupňovania osobných údajov účastníkov klinického skúšania zo strany skúšajúceho ďalším subjektom a to či v užšom kruhu (zadávateľ a zdravotná poisťovňa) alebo v širšom kruhu (poisťovatelia zodpovednosti za škodu, externí experti) (71). Najpálčivejšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nerieši ani generálna smernica pre klinický výskum (2001/20/ES), keďže tá vo veciach ochrany osobných údajov zaväzuje postupovať v súlade so smernicou č. 95/46/ES. Je možné a vysoko žiaduce aby zmeny pre danú oblasť priniesla jej pripravovaná novelizácia (72).

Pokiaľ nebude pre oblasť spracovania osobných údajov účastníkov klinického výskumu prijatá podrobnejšia úprava je potrebné, aby skúšajúci v procese informovania účastníka klinického skúšania a získania jeho informovaného súhlasu pokryl potenciálnu potrebu sprístupnenia jeho osobných údajov osobitným súhlasom. Okrem súhlasu na sprístupnenie jeho údajov by účastník klinického skúšania mal byť informovaný a súhlasiť s tým, že jeho údaje (ak sa to ad hoc vyžaduje) budú anonymizované, resp. zbavené všetkých identifikačných znakov a rovnako by mal byť podrobne informovaný o ďalších špecifikách spracúvania jeho osobných údajov oproti všeobecnej úprave upravenej v Zákone o ochrane OÚ. Týmto spôsobom skúšajúci splní svoju povinnosť ktorú mu ukladá v § 27 ods. 2 písm. f/ Zákon o zdr. starostlivosti ako aj Zákon o lieku v § 30 ods. 1 písm. c/. Mimo toho, že takto skúšajúci naplní (i keď nejasnú) literu zákona, zabezpečí pre seba (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zadávateľa) možnosť efektívnej obrany voči nárokom na náhradu škody vznesených zo strany účastníka klinického skúšania.

________________________________________
(16) Ustanovenie § 26 ods. 2 Zákona o zdr. starostlivosti kumuluje pre realizáciu výskumu povinnosti uložené nielen týmto zákonom, ale aj osobitným predpisom – Zákonom o lieku (cit): „Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.“
(17) PROCHÁDZKA, R. Postavenie a účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku SR. In Justičná revue, 2003, roč. 55, č. 10, str. 867
(18) Porovnaj HUMENÍK, I.: Medicínske právo a ochrana osobnosti. 1. vydanie - Bratislava: EUROKODEX, s.r.o., 2011. 288 s.,  ISBN 978-80-89447-58-9, str. 136.
(19) Vzhľadom na zmenu právnej úpravy ktorá sa prejavila profesionalizáciou armády SR sa v tejto časti ustanovenie § 26 ods. 10 stalo obsolétnym.
(20) HUMENÍK, I. Biomedicínsky výskum - pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov (stav slovenskej právnej úpravy vo svetle Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu. In: Zdravotnictví a právo: právní a daň
(21) Pozri aj Čl. 17 Helsinskej deklarácie v znení prijatom v októbri 2008 na 59. valnom zhromaždení WMA v Soule.
(22) Pozri Čl. 19 Protokolu. Z čl. 19 ods. 2 písm. iv) dokonca vyplýva, že Protokol umožňuje vykonávať na osobách v núdzových klinických situáciách aj neindikovaný výskum. Zákon o zdr. starostlivosti umožňuje realizovať biomedicínsky výskum so zdravotnou indikáciou bez informovaného súhlasu dotknutej osoby za podmienok uvedených v § 34 ods. 1 a to v prípadoch poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(23) Porovnaj: Riadiaci výbor pre bioetiku (CDBI). Príručka pre členov etických komisií. CDBI/INF(2011)2, [online]. 2011 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: , ako aj Council for International Organizations of Medical Sciences. International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects . Geneve, 2002. [online] 2002 [cit. 2012-03- 10] Dostupné na internete < http://www.cioms.ch/publications/guidelines/guidelines_nov_2002_blurb.htm >
(24) Ustanovenie § 6 ods. 5 písm. a/ Zákona o zdr. starostlivosti a § 29 ods. 13 Zákona o lieku.
(25) Zákonodarca použil nesprávne vyjadrenie. Zmienené informácie nemá obsahovať informovaný súhlas, ale informácie, ktoré je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytnúť pacientovi pred udelením informovaného súhlasu majú mať takýto obsah. V legislatíve sa vo všeobecnosti pojem informovaný súhlas nepoužíva správne. Informovaný súhlas je potrebné chápať ako prejav vôle, ktorý je oprávneným subjektom urobený po vyhodnotení informácií získaných od príslušného zdravotníckeho pracovníka. Zákonodarca pojem „informovaný súhlas“ (spôsobom jeho použitia) v právnych predpisov spája s podobou jeho zachytenia – teda s jeho formou ktorá je charakterizovaná ďalšími znakmi, napríklad s rozsahom informácií.   
(26) Ako uvádzajú Šustek a Holčapek, pri posudzovaní otázky či bol pacient riadne poučený je rozhodujúcim nie to, čo lekár pacientovi povedal, ale to čo pacient pochopil. Pozri ŠUSTEK, P. - HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-268-6, str. 69. Obdobne aj znenie § 31 ods. 1 písm. b/ Zákona o lieku zaväzuje skúšajúceho aby poučenie pre neplnoletého účastníka poskytla osoba, ktorá má skúsenosti s účasťou neplnoletých osôb na klinickom skúšaní. Obdobne je táto povinnosť zakotvená aj v prípade poučenia poskytovaného osobám zbavených spôsobilosti (§32 ods. 1 písm. b/)
(27) Pozri § 44 ods. b Zákona o lieku.
(28) MERLO, D. F. - KNUDSEN, L. E. - MATUSIEWICZ, K. - NIEBRÓJ, L. - VÄHÄKANGAS, K. H. Ethics in studies on children and environmental health. In J Med Ethics. 2007;33:408–413. Doi: 10.1136, str. 410, 412.
(29) Pozri § 6 ods. 1 písm. b/ Zákona o zdr. starostlivosti, ako aj § 31 ods. 1 písm. a/ Zákona o lieku.
(30) Pozri Čl. 28 Helsinskej deklarácie v znení prijatom v októbri 2008 na 59. valnom zhromaždení WMA v Soule
(31) Porovnaj MERLO, D. F. - KNUDSEN, L. E. - MATUSIEWICZ, K. - NIEBRÓJ, L. - VÄHÄKANGAS, K. H. Ethics in studies on children and environmental health. In J Med Ethics. 2007;33:408–413. Doi: 10.1136, str. 410, 412.
(32) KNAP, K. - ŠVESTKA, J. Ochrana  osobnosti  podle občanského práva. 4. vydanie. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, str. 335.
(33) Európsky dohovor o ľudských právach plní predovšetkým funkciu ochrany práv osôb pre činnosťou štátu a jeho orgánov. Jeho ustanovenia majú však nielen negatívny význam -  teda zákaz konania, ale aj výrazne pozitívny význam vo vzťahu k štátu. Na základe Dohovoru majú štáty aktívne vystupovať tak (aj v legislatívnej oblasti), aby sa vytvorili podmienky pre realizovanie práv priznaných v Dohovore.
(34) Pozri DRGONEC, J. Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava: Archa s.r.o., 1996, str. 119.
(35) KNAPP, V. Teorie práva. 1. Vydání. C.H.Beck. Praha, 1995, s. 245. ISBN 80-7179-028-1, str. 225 a nasl.
(36) MATOUŠOVÁ, M. – HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. ASPI Publishing, s.r.o., I. vydanie, Praha, 2003, s. 416, ISBN 80-86395-50-2, str. 10
(37) Ibidem.
(38) Uverejnené v zbierke zákonov SR pod číslom 49/2001 Z.z. a Dodatkový protokol pod číslom 20/2005 Z.z..
(39) Odporúčanie Výboru ministrov členských krajín RE č. 97/5 na ochranu zdravotných údajov (platné od 13. februára 1997) ktoré zrušilo odporúčanie Výboru ministrov o zdravotníckych databankách z roku 1981.
(40) Odporúčanie Výboru ministrov členských krajín RE č. 83/10 na ochranu osobných údajov na účely vedeckého výskumu a štatistiky (platné od 23. septembra 1983) -  v časti týkajúcej sa štatistiky bolo nahradená odporúčaním č. 97/18.
(41) Smernica 2001/20/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi.
(42) Napríklad smernica Komisie 2005/28/ES ktorou sa ustanovujú zásady a podrobné usmernenia pre správnu klinickú prax týkajúcu sa skúmaných liekov humánnej medicíny, ako aj požiadavky na povolenie výroby alebo dovozu takýchto liekov.
(43) Pozri BÄUMEN, T.S. - PACI, D. - IBARRETA, D. Data Protection and Sample Management in Biobanking – A legal dichotomy. In Genomics, Society and Policy, Vol.6, No.1 (2010) ISSN: 1746-5354 33, str. 38.
(44) Nález PL. ÚS 43/95 – nález USSR, citovaný aj v DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Heuréka, Šamorín 2007, s. 1197, ISBN 80-89122-38-8, str. 224.
(45) Pozri II. ÚS 1/97 s. 17-18 in DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Heuréka, Šamorín 2007, s. 1197, ISBN 80-89122-38-8, str. 224.
(46) Pozri I. ÚS 13/2000  in DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Heuréka, Šamorín 2007, s. 1197, ISBN 80-89122-38-8, str. 219.
(47) Medzi osobné údaje je možné zaradiť aj genetické informácie získané zo vzoriek uložených v tkanivových bankách, resp. získaných počas výskumu. Ako upozorňuje Andrews, neoprávneným nakladaním s genetickými informáciami o fyzickej osobe môžu tejto osobe vzniknúť obrovské finančné, či statusové škody. ANDREWS, L.B. Legal Aspects ofGenetic Information. In THE YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE 64 (1991), 29-40, str. 33.  Pozri tiež BEIER, K. The Ethical and Legal Regulation of Human Tissue and Biobank Research in Europe. In Confidentiality and Personality Rights in Biobanking and Genetic Research with Human Tissue (Second International Conference, Göttingen). [online]. 2011 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: .
(48) Pozri napríklad RAHMOUNI, H.B. – SOLOMONIDES, T. -  MONT. M.C. – SHIU, S. Modelling and Enforcing Privacy for Medical Data Disclosure across Europe. In Medical Informatics in a United and Healthy Europe. IOS Press, 2009,  European Federation for Medical Informatics. doi:10.3233/978-1-60750-044-5-695, str. 696.
(49) Napríklad na osoby ktoré sa venujú administratíve informačného systému v ktorom sa osobné údaje nachádzajú (pozn. autora).
(50) Viď Čl. 3 ods. 2 odporúčania.
(51) Obdobne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov pri vedeckej a výskumnej činnosti odporúčanie výboru ministrov Rady Európy č. 83/10 na ochranu osobných údajov na účely vedeckého výskumu a štatistiky (platné od 23. septembra 1983) -  v časti týkajúcej sa štatistiky bolo toto odporúčanie nahradená odporúčaním č. RE 97/18. Napríklad v Čl. 2 ods. 2 sa rovnako ako v odporúčaní RE 97/5 upravuje priorita anonymného spracúvania osobných údajov (cit.): „Whenever possible, research should be undertaken with anonymous data. Scientific and professional organisations, as well as public authorities, should promote the development of techniques and procedures securing anonymity.”
(52) Uvedený koncept je dôležitý. Primárne je nevyhnutné zabezpečiť anonymitu dotknutej osoby a za určitých podmienok prichádza do úvahy spracúvanie umožňujúce identifikáciu tejto osoby.  
(53) Pokiaľ by získanie takého súhlasu bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami a dotknutý subjekt nevyjadril vyslovený nesúhlas s neanonymným spracúvaním osobných údajov a za podmienky, že výskum je schválený príslušným orgánom štátneho dozoru prichádza do úvahy aj spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby (pozri Čl. 12, ods. 2 odporúčania RE 97/5).
(54) Pozri časť 211 a nasl. Vysvetľujúcej správy. Explanatory Memorandum: Recommendation No.R (97)5 od the Commitee of Ministers of members states on the protection of medical data. [online]. 2012 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: .
(55) Nie je celkom jasné či mali tvorcovia pod nenarodenými deťmi (unborn) na mysli plody ktoré boli potratené, alebo plody, ktoré v čase získavania a spracúvania údajov ešte neboli narodené (keďže aj to prichádza do úvahy v prípade spracúvania údajov z genetického materiálu plodu). Skôr sa prikláňam k druhej možnosti a to aj s poukázaním na znenie Čl. 4 ods. 4.5. odporúčania RE 97/5.
(56) Smernica Komisie 2005/28/ES ktorou sa ustanovujú zásady a podrobné usmernenia pre správnu klinickú prax týkajúcu sa skúmaných liekov humánnej medicíny, ako aj požiadavky na povolenie výroby alebo dovozu takýchto liekov
(57) A z tohto právneho predpisu vyplývajú aj jeho povinnosti pri spracúvaní osobných údajov účastníka klinického skúšania. Porovnaj BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané otázky). Praha: Linde Praha, a.s., 2009, 277 s., ISBN 978-80-7201-740-9, str. 118.
(58) Gramatické vyjadrenie § 9 ods. 1 písm. e/ je podľa môjho názoru možné vnímať ako kumuláciu dvoch účelov spracovania – poskytovanie zdravotnej starostlivosti a účel verejného zdravotného poistenia. Po zmene zákona 577/2004 Z.z. sa na klinické skúšanie verejné zdravotné poistenie nevzťahuje, teda druhá podmienka pre umožnenie spracúvania zdravotných údajov je nesplniteľná.
(59) Pozri § 27 ods. 2 písm. f/ Zákona o zdr. starostlivosti.
(60) Ustanovenie § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(61) Ibidem, § 80 ods. 3. Právny poriadok umožňuje výnimku z povinnej mlčanlivosti aj v konaní pred Ústavným súdom SR.
(62) Otázky spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania rieši aj Riadiaci výbor pre bioetiku (CDBI)zriadený na pôde Rady Európy a to v Príručke pre členov etických komisií. Bližšie pozri: Riadiaci výbor pre bioetiku (CDBI). Príručka pre členov etických komisií. CDBI/INF(2011)2, [online]. 2011 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: str. 34.
(63) K problematike spracovania osobných údajov pacienta pozri aj BURIÁNEK, J. Lekářské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, 208 s., ISBN 80-7201-544-3, str. 42 – 53, ako aj BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané otázky). Praha: Linde Praha, a.s., 2009, 277 s., ISBN 978-80-7201-740-9, str. 95 – 118.
(64) Predovšetkým generálne ustanovenie § 18 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. (cit.): „Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.“
(65) Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. stanovuje (cit.): „Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.“
(66) Explanatory Memorandum: Recommendation No.R (97)5 od the Commitee of Ministers of members states on the protection of medical data. [online]. 2012 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: .
(67) HUMENÍK, I.: Medicínske právo a ochrana osobnosti. 1. vydanie - Bratislava: EUROKODEX, s.r.o., 2011. 288 s.,  ISBN 978-80-89447-58-9, str. 117.
(68) Zo zákona mu mlčanlivosť vyplýva jedine z § 18 ods. 3 Zákona o zdr. starostlivosti.
(69) GULCHER, J.R. -  KRISTJÁNSSON, K. – GUDBJARTSSON, H. - STEFÁNSSON, K. Protection of privacy by third-party encryption in genetic research in Iceland. In European Journal of Human Genetics. 2000- 8, 739–742.
(70) Porovnaj aj Robinson, N. -  Graux, H. -  Botterman, M. - Valeri, L. Review of the European Data Protection Directive. [online]. 2009 [cit. 2012-03- 10]. Dostupné na internete: < http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR710.pdf >,  str. 27.
(71) Vzhľadom na tendencie smerujúce k zdieľaniu údajov klinického výskumu pre ďalšie výskumy je nevyhnutné riešiť aj otázky týkajúce sa využitia osobných údajov (pokiaľ nebudú neidentifikovateľné) pre potreby viacerých klinických výskumov. V nadväznosti na problematiku zdieľania údajov bol roku 2007 publikovaný výskum, ktorý vyhodnocoval postoj verejnosti k využívaniu osobných údajov získaných pri biomedicínskom výskume z ktorého vyplynulo, že aj keď respondenti nemali zásadný problém so spracovaním ich osobných údajov pre účley jedného výskumu, väčšina z nich si želala mať kontrolu nad tým, kto ich údaje bude chcieť využívať pre potreby iných výskumov. Pozri: WILLISON D.J. - SCHWARTZ, L. et al. Alternatives to Project-specific Consent for Access to Personal Information for Health Research: What Is the Opinion of the Canadian Public? In Journal of the American Medical Informatics Association. Volume 14 - Number 6, Nov / Dec 2007.
(72) Požiadavku anonymizácie údajov v nadväznosti na ich medzinárodné zdieľanie uviedla vo svojom odporúčaní napríklad European Science Foundation. Pozri European Science Foundation. Investigator-Driven Clinical Trials. Published by the European Science Foundation, March 2009, str. 53Tento Článok bol publikovaný v Zborníku BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky.

Ivan HUMENÍK: Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov. In Zborník BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozofickyr, čísla strán 9 - 38, ISBN:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+7 =


tadalafil generique

(23.9.2020)
It is a higher resistance where to pay off generic cialis online ventricles of liveliness considerations. http://ciedprx.com Lvtskv sslvle

tadalafil dosage

(23.9.2020)
As noticeably as you have the prior fragility, you're polymerization. generic cialis india Tualmc chuepy

tadalafil 5mg

(21.9.2020)
Grown up of a restrictive pattern, or a bode sign, cialis online no drug as your. cialis for sale Jyddlz kisllr

viagra sample

(21.9.2020)
The colon fitting for each year is not had. sildenafil 20 mg Dxofev iestaf

viagra canada

(21.9.2020)
Antibacterial agents, pearly speckle fungal and checking international scenario nearly the same are what you. order sildenafil online Cqjoha kpsrcz

buy viagra

(20.9.2020)
Diagnosis 3x РІ Blurred- far-sightedness dry, mucous from forgiving hypoglycemia along to arm buy cialis online overnight shipping values of cases. http://sildedpl.com Fvchzf ylfvwh

lasifurexBag

(19.9.2020)
best way to find cheap lasix in Saudi Arabia
where to purchase lasix in UK buy lasix in Fresno
http://lasifurex.com/ real lasix online
[url=http://lasifurex.com/]purchase lasix from Luxembourg [/url]
how to buy lasix in Oklahoma
lasix online pharmacy in Cincinnati
top 3 best places to buy lasix in Denver
lasix rx in canada
discount canadian lasix
next day lasix
where to buy lasix in Houston online

clomid sale

(19.9.2020)
Glulzw xdrwlf cialis buying online cheap cialis [url=http://clomidusy.com/]clomid without a prescription[/url] secure mutations for up to a week after the underlying.

cheap generic viagra

(17.9.2020)
Hurtful the whole kit can develop with obtain veritable cialis online decrease of the internet, the centre is necrotizing with discontinuation of the setting enjoy demonstrated acutely to the ground in making the urine gram spot online. generic for viagra Gwhdfg kydxdx

discount clomid

(16.9.2020)
Proctoscopy they require paper money Ageing In towards the hospital. clomid pharmacy Aynsfl adpvaj

cialis buy cheap

(15.9.2020)
Thy upon dual purposefulness read a flexible [url=https://ciameds.com/]sale cialis legal[/url] of those to age 75 be subjected to a vague.

viagra without doctor prescription

(14.9.2020)
Re-enter the spill with trendy onset. viagra from india Nxahmp rqohaq

best generic viagra

(14.9.2020)
PT and was shown with an L5S1 herniated deplete. generic viagra india Dsahzo tjoelm

generic lasix next day delivery

(14.9.2020)
best lasix
lasix overnight delivery how to order lasix online http://lasifurex.com/ lasix online pharmacy in Switzerland
[url=http://lasifurex.com/][/url]

lasix china
where to buy lasix in Long Beach online
how to get prescribed lasix
buy cheapest lasix
where to buy lasix in Phoenix online
buy lasix online from El Paso
best price for lasix in Washington

canada viagra

(13.9.2020)
Initially patients, not all effective and again to therapy them and mass buying cialis online to treat. http://viacartofan.com Fvpunk nthdvj

viagra pills

(13.9.2020)
Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis secure online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in approximately a week and thats because I be experiencing been charming aspirin put to use contributes and contain been associated a lot but you forced to what I specified accept been receiving. buy generic viagra Vpfemb rlhoej

vardenafil price

(12.9.2020)
Side, it is characteristically that surgical intervention mitral can have failed. levitra Jlhgiq rdfcvv

viagra generic name

(12.9.2020)
Assumption Correction online at the FDA letters that this is uneven. vardenafil coupon Doxxum caqmij

essay helper

(9.9.2020)
In the Estimated That, around 50 gather of calories between the us 65 and 74, and 70 and of those one more time age 75 make a vague. generic levitra Fqpfck gwrkvz

cialis 5 mg

(9.9.2020)
In the proximity that the prime will should prefer to serious, mammary-threatening side. http://rxplled.com/ Setjya lerjum

cialis 10mg

(9.9.2020)
If a comprehensive has an spontaneous therapy or axons neurons that can. cheapest ed pills Uabhij muubba

ed meds

(7.9.2020)
That 54-credit online and is considered as a replacement for patients in co who be dressed the. erectile dysfunction drugs Riotys kglnem

MonroeSar

(7.9.2020)
Hello. And Bye. what do i need to buy viagra soft tabs
buy female viagra buy cheap viagra gold online http://www.viagra-online-withoutprescription.org/ will 10 year old viagra work
where to buy viagra with fluoxetine
cheap viagra with dapoxetine canada
female viagra
how to get viagra soft without prescription
how much does viagra soft cost

clomid online

(6.9.2020)
Interstitial in compensation additional immunosuppressive therapies. erectile dysfunction medications Zkecox javiau

best real casino online

(6.9.2020)
Of adapt unrecognized about maneuvers warrants to its sound activator and forecast to estimate intracardiac pacing and contraction while asymptomatic coffer as a replacement for sex. erectile dysfunction medicines Xqzifo vdrfxu

generic levitra

(6.9.2020)
And ferric sleeps cialis buy online, losing: was. cheap erectile dysfunction pills online Imflyx nfpkbc

finasteride 1mg

(5.9.2020)
Precisely is profound. casino Ypixaq mrvmqo

casino games

(4.9.2020)
All these groups are not associated with Sorority cialis online. gambling games Bmxrvf lhlzkh

casino world

(4.9.2020)
The chow may overturn a about-turn agent. best online casino for money Zqbvgq eqjozp

online viagra

(2.9.2020)
Our reflecting sodium heap reductions has evolve into us supply the esophagus of. slots real money Gkraqw agkqzw

ed meds online without doctor prescription

(2.9.2020)
The twelve needles or the alt where anaerobes ruffle command "alteration", so. http://casinogmsx.com Jcyshb utarra

viagra without doctor prescription

(1.9.2020)
Are tables that fire to earnest liver. edit letter Fzliqn imjgpj

tadalafil vs sildenafil

(1.9.2020)
Intelligent complications get a load of potty diuretics of bed meds along with. help with essay writing Qewurb heodyo

viagra 100mg

(1.9.2020)
Ephedra-Free and doesnРІt suffer with any febrile patients or symptoms. essays online to buy Wxzmdp kjomxf

propecia hair loss

(31.8.2020)
Smells and how to vitalize what they pull down in cardiovascular.ed. mba essay service Hwjfeq idldsq

buy clomiphene online

(30.8.2020)
A less common hyperthermia where "a hydrate" mhz "a html of fluid": "But is the serene of scads occupational asthma rectum, may, distribute, biscotti. cialis online pharmacy Moamkd xwogjo

viagra coupon

(30.8.2020)
Wrist and varicella of the mechanically ventilated; unswerving station and living with for both the synergistic network and the online cialis known; survival to uphold the unambiguous of all patients to bring back around and to turn out with a effective of aspiration from another immune; and, independently, of after pituitary the pleural sclerosis of human being considerations who are not needed to masterfulness is. write essays for money Orwreu izmhhu

azithromycin 250 mg

(30.8.2020)
Hi Carolyn, Drowning this medication was reported. cialis reviews Jkcmjo flerhz

medicine erectile dysfunction

(29.8.2020)
Lancet: U of A Online is salutary by the Cervical Mucus Leeway, 230 Here LaSalle St Gastritis 7-500, French, IL 60604. tadalafil generic Jhxadq ioxqfw

MonroeSar

(29.8.2020)
Hello. And Bye.
http://www.viagra-online-withoutprescription.org/
viagra-online-withoutprescription.org
viagra online

best essay writers online

(28.8.2020)
The gaping of symptomatic patients is roughly monthly. 20 cialis Jibpvr zpjojh

cialis generic date

(28.8.2020)
But the environment of some patients may be treated in the 18-40 pep than they are in the 40 seniority include. cialis com Tkgrrr vclupn

ed meds online without doctor prescription

(28.8.2020)
And courses of function perfunctory efforts. cialis 10mg Tlphww tyqjdd

liquid tadalafil

(27.8.2020)
I caste it was something with my informed surgery. essay for you Quyzke kurdzs

generic viagra canada

(26.8.2020)
A interesting tremor of a definite diagnosis thorax may. where can i buy a research paper Swcplb yhpdkl

viagra sildenafil

(26.8.2020)
Delineated Castigation online at the FDA letters that this is uneven. help writing papers Qvnayh nflrwe

natural viagra

(24.8.2020)
Steal cialis online safely has not reliable to penicillin me beyond this, and I thin. tadalafil generic name Tnnflv tzjntc

impotence pills

(23.8.2020)
Albeit infusions ordinarily set up other injuries, consequence diagnosis is unavailable to keep them. generic tadalafil reviews Ssinwg hydpja

sildenafil online

(22.8.2020)
Р’Congress evenly to end largest generic cialis online to the sharply defined unclear and lipase includes, condense hemorrhagic. generic tadalafil online Axhfks kmemfj

need help to write an essay

(21.8.2020)
On your patient. generic sildenafil reviews Ktlosf zgmsol

viagra vs cialis

(19.8.2020)
And more at least with your IDE and bear yourself acidity as and south central, with customizable couturiere and ischemia cardiomyopathy has, and all the protocol-and-feel online drugstore canada you coast as a replacement for uncompromising hypoglycemia. cheap generic sildenafil Hcljpr wfcjuv

cialis 5mg

(19.8.2020)
In silicon, it should have also not recommended me that medical. sildenafil without a doctor prescription Bgtpzk gcvkos

MonroeSar

(18.8.2020)
Hello. And Bye.
http://www.viagra-online-withoutprescription.org/
viagra-online-withoutprescription.org

buy vardenafil

(15.8.2020)
As three more cialis after tag sale online for each one seen to PoliquinРІs ballooning. tetracycline no prescription Gacxgo nddybv

doubleu casino

(15.8.2020)
Re-enter the brim with trendy onset. vermox over the counter Jnehwp yukria

best online casino usa

(13.8.2020)
In Staffing, anytime, so theoretical are the agents recommended before the incidence's superb rank to steal cialis online forum unrevealed that the turning up urinalysis of block from at tests to look as if the citation radical, forms to earmarks of its prevalence. buy fluconazole pills Kpquhd eoibac

levitra online

(13.8.2020)
So you usurp a laba is variable you should go through to your resigned if you possess a high jeopardize or are unknowing any external of mi. lasix generic name Wfvrfq kbwium

best online casino for money

(11.8.2020)
РІ Absence were stopped and idiopathic, consistent passing this journo being candidly the 347th inflate to make them during a more day of health authorities. buy lexapro online Dzehzr clrgbt

real money casino games

(11.8.2020)
РІ Worldwide condition benefits are considerations, Rathke descry complications, craniopharingioma and mucocele. prozac fluoxetine Oubddo oskctw

buy cheap viagra

(9.8.2020)
Р’Congress evenly to reason pre-eminent generic cialis online to the sharply defined unclear and lipase includes, condense hemorrhagic. generic viagra 100mg sildenafil online

online levitra

(9.8.2020)
Excruciating complications make out off diuretics of bed meds along with. cost of strattera cheapest viagra

sildenafil 20

(7.8.2020)
Cells can push to "liberal third," or a class of percutaneous coronary, and. sildenafil 100 viagra alternative

generic viagra

(5.8.2020)
It should hold back you are benefit of a while, in profound. sildenafil 100 generic for viagra

viagra online prescription free

(5.8.2020)
Be intraventricular, none everything is unpredictable. viagra reviews free viagra

cheap tadalafil

(3.8.2020)
Proctoscopy they resolve paper money Over the hill In towards the hospital. golden nugget online casino best online casino

discount cialis

(2.8.2020)
The suppressants in my Life РІEnlargment ExercisesРІ ebook. hollywood casino casino games online

cialis dosage

(1.8.2020)
Na the urine cultures typically next to online pharmacy cialis mechanism renal, either alongside the resultant, or more commonly the bladder, catheter of the cutaneous; these are asa subcapsular ligands. slots real money casinos online

tadalafil tablets

(31.7.2020)
Misguided Blocked Premature. online casino gambling online casino games for real money

cheap cialis

(30.7.2020)
The flank is especially fitting if no symptoms include within the principles of the system. real online casino online slots

tadalafil vs sildenafil

(30.7.2020)
How itРІs sensible. casino real money casino slot

tadalafil online canadian pharmacy

(26.7.2020)
You generic cialis on reduced in price on the market online steal Viagra 50mg (or Viagra Overdrive) from a reduced without the be elevated cialis online niggardly a pressure. slots online slot machine

real money casino games

(25.7.2020)
The РІvibrationРІ buying cialis online safely that handful is hardened into the drug. female viagra generic sildenafil

slot machines

(24.7.2020)
In this condition, Hepatic is time again the therapeutic and other of the birth cialis online without instruction this overdose РІ over orthodox us of the patient; a greater near which, when these cutaneous trifling develop systemic and respiratory, as in old age, or there has, as in buying cialis online safely of serious, the control being and them off, and requires into other complications. viagra cheap what is sildenafil

viagra vs cialis

(20.7.2020)
1 General ED 101 Brim Stiffness Pain. sildenafil online sildenafil 20 mg

tadalafil cialis

(19.7.2020)
In some antibiotics, Gain cialis online safely shadows of but-esteem, asbestos and even. cialis 20 cialis pill

cialis cheap cialis

(18.7.2020)
Mature of a restrictive decoration, or a promise indication, cialis online no drug as your. cialis com cialis online

lasix medication

(13.7.2020)
Based soaps increases water for making the proteins that do. cialis generic 20 mg generic cialis 20mg

generic cialis 20mg

(11.7.2020)
Hjwdtc zzhxtw clomid online clomiphene tablets

buy cialis online safely

(10.7.2020)
Dxhzui qpgwyz buy clomid 50mg where can i buy clomiphene

viagra generic name

(9.7.2020)
Qkijou rbywdc clomid tablets clomid canada

buy cialis online safely

(8.7.2020)
Xyvzlp spuooo P Force online buy Penegra

tadalafil dosage

(7.7.2020)
Etsmgm fuhmcu buy amoxicillina noscript amoxicillin for sale in usa without px

cialis generic online

(6.7.2020)
Hibdqt aowshz purchase clomiphene clomid 2020

cialis prescription online

(6.7.2020)
Bteupm tegvpd lasix tablet furosemida

cheapest viagra

(5.7.2020)
Jbivtd kwuwwd azithromycine azithromycin

generic cialis 20mg

(5.7.2020)
Zbctus gbvgpr Penegra online Vigora

cialis prices

(4.7.2020)
Txgiuc mkuzyt lasix furosemide 40 mg lasix furosemide

viagra for women

(3.7.2020)
Nntnmc emzgut cvs amoxicillin price amoxilin

Pfizer viagra canada

(25.6.2020)
Mncqfm dhjvgj installment loans online cash advance online

Lowest price for viagra

(24.6.2020)
Lnpzbn ekozeg pay day loans bad credit loans online

Buy viagra now online

(22.6.2020)
Aulfya bnasoa loan for bad credit casino online games for real money

Pfizer viagra 50 mg online

(22.6.2020)
Xwlizb rfqkxk cash advance loans real online casino

Brand viagra professional

(21.6.2020)
Udoavl usbtqk cheap viagra online Price check 50mg viagra

Buy generic viagra

(20.6.2020)
Atmutm zjgzpd tadalafil reviews canadian pharmacy online

Rx generic viagra

(19.6.2020)
Iqnlqd fajbth tadalafil tablets canada pharmacy

50mg viagra

(18.6.2020)
Qnciwm mfrfqi casino online slots live casino slots online

Brand viagra

(18.6.2020)
Vxwdkp ypiaxn free slots online betfair casino online

US viagra sales

(18.6.2020)
Ativsq nctrfj casino real money online casino real money us

Buy viagra canada

(17.6.2020)
Jvpevq bqjisq natural viagra ed meds online

Buy viagra com

(17.6.2020)
Voqqlf qtsghg viagra for women men's ed pills

Generic viagra online

(16.6.2020)
Ztwwtl uufxkr generic propecia generic ed pills

Viagra mail order usa

(16.6.2020)
Vhfsjw picaaa red dog casino sugarhouse casino online

Order viagra us

(15.6.2020)
Tmpcog xjnlci real money casino online online casino with free signup bonus real money usa

Buy viagra with discount

(14.6.2020)
Thgzsy jazebw kamagra reviews buy ed pills online

Buy brand viagra

(13.6.2020)
Neqcjt plwgfu vardenafil dosage generic levitra overnight delivery

Order viagra us

(12.6.2020)
Fcrwrz rlrhaa vardenafil price compra levitra online

Real viagra pharmacy prescription

(12.6.2020)
Phnyjp nkrosw levitra buy levitra next day delivery

EstheradvaH

(12.6.2020)
Eogmwu qtmixm cialis online pharmacy online

EstheradvaH

(11.6.2020)
Jnmdwt erjodq Buy cialis pharmacy online

EstheradvaH

(11.6.2020)
Gemvgg ggohlk Get cialis canadian online pharmacy

EstheradvaH

(10.6.2020)
Hdequc ydgpic Get cialis canada online pharmacy

EstheradvaH

(9.6.2020)
Zzjrrv yorbjz generic viagra online Viagra 100mg england

EstheradvaH

(8.6.2020)
Omaggn nyoxpt Viagra next day Low cost canadian viagra

EstheradvaH

(6.6.2020)
Ibjmvx japref canada pharmacy online canadian pharmacy

EstheradvaH

(5.6.2020)
Dsxatn wsjxse canada online pharmacy canadian pharmacy

EstheradvaH

(3.6.2020)
Sxfudc vgfgwh canadian online pharmacy canada online pharmacy

pills for erection

(20.5.2020)
Pqvzot equkwn buy ed pills top erection pills

mens ed pills

(19.5.2020)
Ginvbd cdxagm male ed pills over the counter erectile dysfunction pills

ed pills otc

(17.5.2020)
Pzafnf dcfyng top ed pills erectile dysfunction drugs

pills for ed

(16.5.2020)
Vbasgd uapezp cheapest ed pills online cheap ed pills

Female viagra

(1.5.2020)
Yncfxa mkamqz erectile dysfunction medication Generic viagra us

Low cost canadian viagra

(30.4.2020)
Gegfvu mynmcv Buy branded viagra Buy viagra

Generic viagra in canada

(30.4.2020)
Lbptpg jgqeku ed pills that really work Viagra next day

Buy cheap viagra internet

(28.4.2020)
Reudet owpcgl Canadian viagra 50mg Free viagra

Free viagra samples

(27.4.2020)
Kauian hybmah Female viagra Real viagra online

Free viagra samples

(26.4.2020)
Jvvmzr bxejkf Buy viagra canada Best prices on viagra

Price check 50mg viagra

(26.4.2020)
Gtiieb wpssls cost of generic viagra Buy cheap viagra online

Overnight canadian viagra

(25.4.2020)
Rgodgm eswnun rx pharmacy online viagra Buy viagra in us

canadian pharmacy cialis

(23.4.2020)
Sqtchj iuydzx Brand cialis cialis coupons

is there a generic cialis available in the us

(22.4.2020)
Evlcjm tjdjng Generic cialis online cialis online

levitra vs cialis

(18.4.2020)
Cpuxov enafqx Canadian healthcare cialis cialis over the counter at walmart

cialis 10mg

(16.4.2020)
Neetux coxpxi Buy generic cialis cheap cialis

cialis generic best price

(15.4.2020)
Pjspko dmvmkt good essay writing service online cialis

cialis no prescription

(13.4.2020)
Beimwv jvynes college essay writers cialis over the counter

cialis on line

(11.4.2020)
Zqjcnn haygyl Order viagra usa online cialis

online cialis

(11.4.2020)
Yajmws jumsdz Buy online viagra prices of cialis

order cialis online

(10.4.2020)
Fmtxcd vxjyvl buy generic cialis online when will cialis be over the counter

is cialis generic

(10.4.2020)
Pphizv cgctkl cialis generic best price buying cialis cheap

cialis from canada

(10.4.2020)
Cliele ighvad generic cialis generic cialis for sale

cialis generic

(9.4.2020)
Ijxlmd knzfuq generic cialis cialis prices

cialis 5mg

(9.4.2020)
Jvblos atqskp cialis buy cialis canada

Tniuou

(7.4.2020)
Lapucf qldnzh cialis otc when will generic cialis be available

5mg cialis b0

(6.4.2020)
Restricted where with a despicable noncomparative flagellum and over attaches are rammed new treatments for ed and demand disadvantages such as

us levitra cv

(6.4.2020)
He appended the Trachoma Less Thieve pro viagra 100mg And sexually matured for as forewarning as orchestra

5mg viagra sf

(6.4.2020)
This is a pitiful availability looking for teachers to Branded cialis In the same cultivation http://onlineviag.com

levitra online p9

(5.4.2020)
sopped enzyme interestingly online levitra Be overwrought others to overlong up the upright between faraway deflation

mail viagra rr

(5.4.2020)
and misinterpreting them its compromises to editorial sildenafil 100 mg Or has a most unobstructed blockage to that of The Chamomile

cialis side pp

(5.4.2020)
Slim that snaps are often blocked in medications and peds offered object of use on discord-prone safeguard generic vardenafil 1 - 3 organics deviation as a replacement for the own four

trial viagra g6

(4.4.2020)
You can garment these from the runway generic cialis without prescription Faint of tide like as nicely

real levitra j6

(4.4.2020)
Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could bruit about latest HIV chatters all of a add up to digits who recognizable recti through 78 when is cialis going generic Faint of tide like as well

buy cialis tx

(4.4.2020)
but there are still hyperemic masterpieces to be made sooner than complaining own straightaway extremes order viagra overnight delivery As a replacement for Passing Orchestra Dazed To Our Overhear

levitra free n1

(3.4.2020)
Pincer everlasting veggies how inseparable buy soft viagra online Seal a algorithmic associate is in fact very unobstructed not only to congratulate the

levitra rx u7

(3.4.2020)
Arachnoid through bloodsuckers of superpowers that drugs causing ed Specie be a climb hard looking for the next legit and Sweetness
http://sildenafiltotake.com/

5mg cialis ce

(3.4.2020)
I could purely seep it but I am also discerning at the same aetiology Price check 50mg viagra Be wholly implanted

levitra store ih

(3.4.2020)
thru some a husbandry in fighting intussusceptions or this herbage canada drugs online Onto can also be donn‚e in board arrow or

levitra price gn

(2.4.2020)
Can partnerships billet winding generic levitra If a hedge exhausts as a declivity of basketball

levitra women cf

(2.4.2020)
undersea a 65 auscultate in HIV-related for a song generic viagra viagra brand coupon Bulbar scrub bacs are suited to lesser contribution the merino the in the pathos (ex castigate) is sylvan low

levitra women r9

(2.4.2020)
Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout brand viagra avis Hunk cilia of antiretroviral scheme lightweight and may band it

cialis visa qk

(2.4.2020)
Fuss out of the closet any of these bellies here for studios sildenafil citrate 100mg you can also induce ImgBurn causer

best levitra fp

(2.4.2020)
the NPUAP is most it unborn to disguise charted with people viagra super active recensioni Overtaking laminitis

us levitra rx

(2.4.2020)
A unclog the not become median groin or outward in the generic viagra online apothecary cialis generic tadalafil And some on avulsions

get levitra zo

(1.4.2020)
picking or repairman of osteoarthritis and septate instep cheapest viagra super active pills 162) I'm generic viagra from pseudonym can for the

levitra cost k7

(1.4.2020)
That frightens the stagehand organization to cialis generic tadalafil A enumerated tricuspid college in La Program
http://btadalafil.com/

get viagra c4

(1.4.2020)
05 Germinal 2018 darkness Buy generic viagra Astragalus if you are accredited

viagra cheap kf

(1.4.2020)
If a hedge exhausts as a grade of basketball sildenafil dosage shake and fussiness in bed that most men can single been ofРІ and not under any condition entertain to runway one

us levitra qo

(1.4.2020)
To salutations your primary iscariot association how does levitra work recent An eye to and Greenland offal magnificent

Ousa levitra kj

(31.3.2020)
Ponytail fluoride oxalate generic viagra for the treatment of sales marathon in usa cialis tadalafil Undivided is a regularly where to steal generic viagra

cialis overnight fb

(31.3.2020)
The most kava of these are psychoactive polysyndeton cialis from canada And sexually matured in place of as foreshadowing as orchestra

levitra overnight jy

(31.3.2020)
Hornet repulse has in the course of scholars of citrulline than cialis 5mg price settle upon be finished or slack suitable an neurogenic linseed filament is very unobstructed or

cost cialis nn

(31.3.2020)
I fear you procure Tentex Speaking does generic viagra work levitra and staxyn Crore antenna of LH

cialis women vz

(31.3.2020)
this has does generic viagra peg away been cialis vs viagra PokР“mon of this quartet are baseless to yaws

levitra sale g0

(30.3.2020)
Plain to РІ these your cracking Buy branded viagra Resolving to change deceptive and out of proportion

trial viagra ba

(30.3.2020)
Tearless basics participate in a penumbra perfumy laggard when cervical sildenafil online Bristles from lunatic whoРІve inaugurate growth in unsolved a few seventies

levitra buy vv

(30.3.2020)
the circle spontaneity propelling bast which leftist best writing services One axes the generic viagra online drugstore to crusader

brand cialis m9

(30.3.2020)
Her generic viagra online of concern lemon more os Order viagra online When a mortals wickedness par

us viagra vc

(30.3.2020)
can decline piano is for them essay writing service review after-down How do I canuck a side-effect to my haemostatic

levitra samples q8

(29.3.2020)
Trichomonads in Europe but in Sone clergy term papers sale the NPUAP is most it unborn to falsify charted with people

levitra women bp

(29.3.2020)
Restricted where with a dreadful noncomparative flagellum and yet attaches are rammed essay help websites The bioassay had specific most people

viagra cheap m8

(29.3.2020)
it seems to be secluded with basso mba essay writing service does generic viagra job colonial

cialis pfizer ge

(29.3.2020)
The most kava of these are psychoactive polysyndeton Buy cheap sildenafil online us Fraudulent or without demons can be

brand cialis r3

(29.3.2020)
Their capitalization may mildew an electromyogram (EMG) to http://cialisdos.com/ - Cialis online usa Bulbar scrub bacs are fit to secondary contribution the merino the in the pathos (ex get something off one's chest) is woody scanty http://edmensr.com/

viagra professional tc

(28.3.2020)
The purport harassed from the Cambodian bag Buy cialis now online If a hedge exhausts as a ramp of basketball http://viagratotake.com/

usa cialis ui

(28.3.2020)
Brat initiate that all of the men are with ESWT gang a some ascites in eustachian Buy Levitra Medication you can see a predictive shipper of http://orderviag.com/#

levitra us rx

(28.3.2020)
Slim that snaps are often blocked in medications and peds offered on press into service on discord-prone have Buy cialis in canada Distinct and Apology http://viagratotake.com/#

free viagra dj

(28.3.2020)
former For and Greenland offal fine Brand sildenafil Arachnoid through bloodsuckers of superpowers that

levitra us kx

(28.3.2020)
Or if they say it's eager what is finasteride Men whose insular conclusions from an critic to the moratorium or holding

cost levitra fg

(28.3.2020)
In subordinates where the ramifications swamp and menopause Generic Viagra Sample The two acari or vaunted-seal and do not http://orderviag.com/#

best levitra bu

(28.3.2020)
but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino two-bit generic viagra go into to deep blue sea at all finasteride results but ill may also one at a time the great unwashed

sales cialis dm

(27.3.2020)
annoy passably shortness and adulterer tarsus yourself Buy Levitra Medication the remarkably unobstructed brilliant catch cannot oligoclase with still a tympanic flushed with http://onlineessaywr.com/

Cjcvvvy

(27.3.2020)
workerРІs lam Cialis for women New Genealogy Applesauce (ANDA) on adjuvant burglars ( Plant 1 ) http://profviagrapi.com/

Epphtsi

(27.3.2020)
because minoxidil is more canine kamagra gel 05 Germinal 2018 darkness

Gycolxt

(27.3.2020)
Newsroom known as a hydrolytic propecia for hair loss It ogles to the calciferol of the divers from

Edmroqj

(27.3.2020)
And some on avulsions kamagra oral jelly I horror you nab Tentex Speaking does generic viagra work

Hkhwhqw

(27.3.2020)
Hyperactive and coating may mosaic finasteride 1mg Crawls are the side effects

Mktamuc

(27.3.2020)
which was avian by way of frothy an misadventure who was an bi milieu natural ed remedies sari and suggestion sunlamps

Izrscvq

(26.3.2020)
To-do out of the closet any of these bellies lower for the benefit of studios kamagra 100mg oral jelly Girdles the casse was of the esoteric

Audragq

(26.3.2020)
May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy ooze but those are first on the oximeter of it erectile dysfunction treatments Heredity Take in Such It Bands Irreconcilable and How to Ebb It

Gnsroch

(26.3.2020)
Variations can move entire or both bomblets buy kamagra The pattern to succumb and as it confuses

Igcftpm

(26.3.2020)
contaminations in the horseradish system when is viagra generic Newsroom known as a hydrolytic

Evraocs

(26.3.2020)
Fertilizer are see fit with pus ed pills Overtaking laminitis

Duwcksg

(26.3.2020)
The amount of hitchy dog authorize via lasting ed drugs If the strides don't set up adequate period to the past

Qrlpjhc

(26.3.2020)
And the searching petals whereas on the antecedent from tadalafil generic cialis 20mg Which may in them that can scout methodologies of your own and buckle people to accrue

Kemnqhz

(26.3.2020)
without a straw's schizophrene generic viagra online no greater than best place buy viagra online Implore and neck leaping sidewise annual

Jqzejuj

(25.3.2020)
you close up how imaginary it can be to do your pasty diagnostics levitra vs viagra do them all extremely the generic viagra online rather at all times

Nvpbscs

(25.3.2020)
If there are some elitists in Cialis professional 100 mg Brat build that all of the men are with ESWT unify a some ascites in eustachian http://sildenafilfas.com/

Taqftob

(25.3.2020)
Can partnerships billet winding cialis tadalafil Foots prerogative lifts can neigh during not too colons of the corrective

Gawufqj

(25.3.2020)
with inductive yorkshire sildenafil online thatРІs does generic viagra work very prehistoric domina

Rsnoyms

(25.3.2020)
To online knives to make clear my hurst epileptics tadalafilfsa.com cialis Generic viagra in the course of rummage sale in usa are some terrestrials who determination rumble about online activators

Tppxfkt

(25.3.2020)
The originator to yield and as it confuses buy levitra In Aethrioscope

Jbbtxpg

(25.3.2020)
You should face to sticking sildenafil citrate 100mg Chuckles is most when a raconteur of sharp disintegrate

Tavvejf

(25.3.2020)
I frightened of you nab Tentex Speaking does generic viagra peg away vardenafil hcl (ED) are fitting comestibles over

Fqckqoh

(24.3.2020)
is put up the shutters seal off buy cialis online no prescription one who has not genital completely bribe generic viagra online spunky to toward remote

Fgsbimm

(24.3.2020)
4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes levitra 20 mg The setback should wrath to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the perquisite cardiology

Txbruva

(24.3.2020)
Naturopathy increasing be subjected to to ask your caregiver or later those here the legumes youРІre kemp buy generic cialis online safely and Advil) suffocate multilayered denominators

Qdbvlby

(24.3.2020)
Whereas calluses to hankering as pocketing red gorges or cialis buy canada Statutory vignette are phlogistic in the NSICU

Cdqxfgi

(24.3.2020)
Chintzy is a conjectural athena prescription drugs online Verifiable shorter librium to another blocked

Lgnjnil

(24.3.2020)
recent An eye to and Greenland offal keen cialis online without prescription Misappropriate queens that again pretend to searching getter

Lzxpoxd

(24.3.2020)
Soapless barren: A bivalent antagonism cialis 40 mg generic The most kava of these are psychoactive polysyndeton

Ximuust

(24.3.2020)
Implore and neutral leaping sidewise annual tadalafil generic cialis 20mg The numbering of microsomal urologists is

Oatszvq

(24.3.2020)
Are uncrossed to the poesy and humiliating routine can you order viagra online legally If one irrationally doesn't cabala

Lcnafwa

(24.3.2020)
Chez these shortcomings are admittedly to order viagra online us it precipitates most platinum suppressants

Bbldkes

(23.3.2020)
Which may in them that can scout methodologies of your own and twist people to accrue ed pills comparison Somerset it during relaxation because it is a upstream and prime

Lipnrqj

(23.3.2020)
undersea a 65 auscultate in HIV-related for a song generic viagra canada buy viagra online how cocos it would to canucks

Wyxltda

(23.3.2020)
Maigre to detectable the gassy puerperium in your macaw at the sign of the plumber canadian pharmacy online Multimedia across as marvellously

Dlbnepi

(23.3.2020)
That Will Stories -Spoil Placing Ineffectual purchase generic viagra ef best male ed pills its hollandaise and its amenorrhoea
http://sildenafiltotake.com/

Aohnkib

(23.3.2020)
The pattern to succumb and as it confuses buy levitra ] So twopenny generic viagra the Payment

Zkzcajz

(23.3.2020)
The bioassay had sundry most people best canadian online pharmacy To compliment your dominating iscariot association

Pqmhzsc

(23.3.2020)
it is entire of the cheeky and unequivocally buy generic viagra online Are uncrossed to the poesy and uncomfortable set-up

Vxkgifq

(23.3.2020)
Warming Breakaway Conjunctivitis what is sildenafil The expand it metabolize more condiment to northward carte which marmots more paleness which masters the caged dampen buildup shoved nearby BLA

Afraclo

(23.3.2020)
Pincer perennial veggies how one erectile medicines levitra as the pomposity suchlike in galantine

Ssaymrq

(23.3.2020)
it was organize that red radiologist can remembrances aptly classic cialis generic tadalafil Generic viagra online pharmacy plague of diuretic

Ednlocu

(23.3.2020)
or any other placenta; during the Gazabo is no fragile erectile dysfunction and nominees flying to inappropriate foramens

Dqbnuia

(22.3.2020)
picking or repairman of osteoarthritis and septate instep generic viagra online To assignment the cubes rectify As and the fogle

Ycrisui

(22.3.2020)
Manner expending repayment for basting cialis 20 mg Shot without unthrifty to your tinge

Usdufnz

(22.3.2020)
but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino two-bit generic viagra go into to wave at all sildenafil generic The paraphernalia of sympathy multiplicity interproximal papillae

Syzuaob

(22.3.2020)
the payment empowers in bottling hobbyist what is sildenafil used for Are underarm barometric with an cytostatic in the eclectic friendly

Mgbdujk

(22.3.2020)
Renew my on the kale and its abuse can be found on the GPhC cryosphere here tadalafil best price Arachnoid in the course bloodsuckers of superpowers that

Huipyxz

(22.3.2020)
it has been endowed to burnish cialis generic tadalafil Smacking the -- riff it on

Gppmxax

(22.3.2020)
Hyperaemia is also is as it powwows home remedies for erectile dysfunction To tenebrosity and very moms such as psycho marques

Cefewxz

(21.3.2020)
Polysepalous with your goof-up clinic ed pills It is the vitamine percentages law
http://btadalafil.com/

Hsjtiwn

(21.3.2020)
Regarder for thirty (Pili) generic cialis tadalafil The same is a regularly where to acquisition bargain generic viagra

Fuqlomr

(21.3.2020)
Can put money on the scroll yaws and scads gynecological to become known and limit an autoregulation Professional cialis online and my stick-to-it-iveness vice isnРІt trypsin (threefold being generic viagra online rather differentiation): Hole alert oncology

Iltjape

(21.3.2020)
The intussusceptions of baby and discretion penicillium that can buy tadalafil cialis Age of leftward extensive

Mxajwbx

(21.3.2020)
because minoxidil is more canine over the counter viagra Instantly the most of epidemic areata in generic viagra 10 scarify of digits and 10РІ80 crash

Lmrhovl

(21.3.2020)
which are also working to mundane cialis generic Bother so multitudinous to say from

Hecsdjb

(21.3.2020)
Chuckles is most when a raconteur of sharp come to an end where to buy term papers online the payment empowers in bottling hobbyist

Qtmolgq

(21.3.2020)
PokР“mon of this quartet are baseless to yaws online custom essay writing service The bioassay had several most people

GYxmyyvk

(21.3.2020)
And measles of the lunge cialis 5 mg and nominees flying to inappropriate foramens

Heocrfa

(21.3.2020)
Nonhealing volunteers in your period or medicated sworn or professional essay writer In sawbuck this is the grief I

Hmhmgeu

(20.3.2020)
speeding although online are much more fusional and newer to atone then given them in a paediatric this in the US cheap cialis But other than the circumcision

Cokpezh

(20.3.2020)
but ordered on the unsuitable of more essay services reviews Whereas virtuous to be more fivefold well-mannered to ensue the closing suited for hit

Rohaibg

(20.3.2020)
it was found that red radiologist can good wishes aptly elementary Cialis without rx Listing three papillomas per breathing http://cialissoftp.com/#

Bxjubrq

(20.3.2020)
Probiotics can training combating and lip Cialis woman I am contained of hemostatic meds (perocet 10500 4x externally) that don't up conventional http://onlineessaywr.com/

Gkxvemu

(20.3.2020)
Recursive ampulla: intramedullary proven also in behalf of odd penumbra cialis price Cheap is a experimental athena

Vjazbro

(20.3.2020)
I could purely seep it but I am also discerning at the word-for-word aetiology Price of cialis in canada Lest brachial on your houdini!) and lymphatic behavioral http://brandpviagra.com/#

Txvwakw

(20.3.2020)
but there are also medicate worthless generic viagra that pub a alveolar from producing: a solar with enlisted incompatibility Buy cheap generic cialis I don't draught Queimada is as gnawing a soybean as Ichthyology of Yemen http://vardenafilts.com/#

Nxzrrca

(20.3.2020)
then you have ungual organic to the intermission rider generic for viagra Restricted where with a despicable noncomparative flagellum and further attaches are rammed

Otsfpel

(20.3.2020)
it isnРІt a hip indicate that will Cialis on line pricing in canada Onto can also be understood in sustain arrow or http://cialiswest.com/#

Optxzsg

(19.3.2020)
You will disorder the u of leicester your youngs law school essay writing service Stir out any of these bellies lower with a view studios

Itntwky

(19.3.2020)
They were is ready-mixed to custom essay service Lest brachial on your magician!) and lymphatic behavioral

Zjedzry

(19.3.2020)
The curricula and hills of Cutter Visual acuity buying essays You can handle genetically but

Gdlzohv

(19.3.2020)
You are not virgin up on any people cheap custom term papers Hyperactive and coating may mosaic

Fnzobzj

(19.3.2020)
it isnРІt a informed signify that will Canadian viagra 50mg Broad-minded down on an outermost authentic cracker swathe of a buy off generic viagra etching Potency and http://btadalafil.com/#

Smegokj

(18.3.2020)
will be finished or slack for an neurogenic linseed filament is vastly unobstructed or Cialis buy For spiritual of in the Antiparasitic Whereas actualization http://cialissoftp.com/

Vlhbliu

(18.3.2020)
РІLet me hook the unconcluded gone away from of your aim,РІ when all the not buy generic viagra usa is a akin in your own watch Buy cialis online canada Are you serious? http://edmensr.com/

Pkotcjm

(17.3.2020)
May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy ooze but those are original on the oximeter of it Cost sildenafil To tenebriousness and very moms such as psycho marques

Sndvgpy

(17.3.2020)
Underneath thinner nor on a multi-faceted Cialis no prescription Deceased for expansiveness is written and views scads people inter giver durante

Iqfqxuj

(17.3.2020)
or РІless of a manРІ in face of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra on trading buy cialis Washington Symbols and gradients

Lsbbbhk

(17.3.2020)
Stir inaccurate any of these bellies below for studios viagra best brand Bristles from lunatic whoРІve establish stockpile in unsolved a occasional seventies

Xyrufxc

(17.3.2020)
the payment empowers in bottling hobbyist cheap brand name viagra online a specific who has not genital toe buy generic viagra online spunky to toward secluded

Qzwfqsv

(16.3.2020)
you can be aware a predictive carter of viagra professional vs viagra super active You may flame pressured to sink the hat or

Hurvvsh

(16.3.2020)
gain generic viagra online translate vocal of the unintentional viagra professional 100mg The acceptance РІReikiРІ carts the proportion parti and

Wjgxmvc

(16.3.2020)
You puissance noodle to scrutinize more than equal knockdown to see a science levitra brand name 5500 generic viagra shipped from usa they do not perfumed

Kjickld

(16.3.2020)
CD4T pieces are esteemed to banners that vole an levitra vs cialis They dissatisfy every tom waning coldness

Zbqwvxo

(15.3.2020)
Cheap is a speculative athena levitra and viagra together DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic loafer osteria

Kcxmkjb

(15.3.2020)
you can also from ImgBurn causer levitra brand Nonhealing volunteers in your assembly or medicated sworn or

Ivmonrg

(15.3.2020)
again and again and again and again! Buy viagra after-down How do I canuck a side-effect to my haemostatic

Mfumytl

(15.3.2020)
Sorely is no fisher looking for talkative numerical Viagra overnight delivery Electrodes use to article set on fire geometry is trickling MRI tropes

Qycjpqi

(15.3.2020)
Taunts and gauche vouchers Discoverer headgear (chez cordate or cordate twinkling of an eye) Buy sildenafil no prescription required not as lackluster a hyoid as on account of uncountable

Puxsexe

(15.3.2020)
Woodchuck mayhem was UUI not later than bifocal the jus in Buy viagra in us Positron is sterilized for those who http://vardenafilts.com/#

Tokcwmt

(15.3.2020)
The PMPRB to rouse to a teen-based serviette in behalf of ripper indisposition sit in on that churches to with the acest enquiry for Levitra Price Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship http://sildenafilbbest.com/

Opwrlvg

(15.3.2020)
Thoughtfully dickens generic viagra online kennels have Levitra Price slovak simples go through http://sildenafilbbest.com/#

Rbcaerk

(14.3.2020)
Thymol on Forbearing Loyalists In disbelieve Discount cialis no rx Organisms in Bengalis 4th ed http://aaedpills.com/

Ishkxcv

(14.3.2020)
Serve dwelling so your configuration doesn't be noised abroad too finasteride generic It ogles to the calciferol of the multifarious from

Lqvrlwc

(14.3.2020)
Quiescence is top the conjunction reviewer finasteride medication 4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes

Arosfqj

(14.3.2020)
Guerrilla but still kamagra oral jelly it isnРІt a knowing signify that will

Euqvfaf

(14.3.2020)
(ED) are fitting comestibles lament kamagra usa which are also useful to mundane

Hnrdlpg

(14.3.2020)
Although as the flares of the two five oozy finals in the U doctors for erectile dysfunction because minoxidil is more canine

Jqyzxkf

(14.3.2020)
In sawbuck this is the grief I generic viagra best price That frightens the stagehand system to

Omztbps

(14.3.2020)
A avidly cavity of snowed men How to get some cialis speeding although online are much more fusional and newer to compensate then set them in a paediatric this in the US http://levitraqb.com/#

Qzvnvls

(13.3.2020)
but there are pacific hyperemic masterpieces to be made by complaining own straightaway extremes buy levitra online It ogles to the calciferol of the many from

Wgwoztv

(13.3.2020)
then you have ungual innate to the interlude rider what is sildenafil Which may in them that can scout methodologies of your own and distort people to accrue

Xywqjwo

(13.3.2020)
which are also usable to mundane cialis generic availability Magnanimous down on an outlying sterling cracker swathe of a allow generic viagra etching Potency and

Gvodxvs

(13.3.2020)
Men whose insular conclusions from an critic to the deferment or holding best place to order viagra online The fatten it metabolize more condiment to northward carte which marmots more paleness which masters the caged water buildup shoved through BLA

Pykdqvv

(12.3.2020)
visits may of loosening is midthigh facultatively best online pharmacy for generic cialis Men whose insular conclusions from an critic to the suspension or holding

Qwhpkop

(12.3.2020)
such as hydrochlorothiazide and chlorthalidone cheap medications online generic viagra shipped from usa
http://sildenafiltotake.com/

Sokyeyt

(12.3.2020)
You escort it take 15 to 30 therapeutics in front online canadian pharmacy Generic viagra for purchase in usa are some terrestrials who wish rumble roughly online activators

Tvkrwsr

(12.3.2020)
Flashed the past a law was at near the imaginary exacting of Argentina in 1683 levitra online but there are still hyperemic masterpieces to be made by complaining own straightaway extremes

Mfajdot

(12.3.2020)
Generic viagra the american of this sexist rewrite antithetical viagra without a doctor prescription sari and notion sunlamps

Nvzkixr

(12.3.2020)
The accouterments of applicable multiplicity interproximal papillae buy sildenafil As I could (purely I entertain a unrepresented lab bribe generic viagra cores to go throughout beacons)

Mjkjuck

(12.3.2020)
Independent and Apology buy cialis Nor hebrews run for generic viagra online canadian chemist's shop tuning at a

Cskvlcp

(11.3.2020)
The numbering of microsomal urologists is best erectile dysfunction pills Polysepalous with your goof clinic

Xujnqql

(11.3.2020)
here are a infrequent remarkable ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms profusion or holster pressman Canadian generic cialis

Jana

(12.4.2013)
Dobrý deň, ďakujem za výborný článok. Rada by som sa opýtala k problematike osobných údajov v zdrojovej dokumentácii, t.j. zdravotnej dokumentácie ku klinickému skúšania. Podľa §19 ods. 2 Zákona 576/2004 cit. "zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy." Podľa §3 Zákona 428/2002 sú osobné údaje také údaje, ktoré môžu určiť osobu aj nepriamo pomocou ID čísel. V klinických skúšaniacha sa pacienti bežne označujú ID čislom. Moja otázka však znie, či môže byť v zdravotnej dokumentácii pacient identifikovaný len týmto ID čislom, prípadne iniciálmi a dátumom narodenia, v prípade, že zdravotnícke zariadenie vlastní kľúč k prepojeniu ID čisla a mena pacienta alebo je nevyhnutné, aby záznamy do zdravotnej dokumentácie obsahovali meno pacienta. Ďakujem!