Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Čo ťa nezabije, to ťa posilní" - Platí to aj zdravotníctve? | Medicínske právo
              

Články


Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Čo ťa nezabije, to ťa posilní" - Platí to aj zdravotníctve?


 | 10.12.2012 | komentárov: 2

V stredu 5.decembra 2012 sa uskutočnila posledná, v poradí štvrtá zo sérii diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorý organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatra banky. Diskutérmi poslednej diskusie boli 1.prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou na FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., riaditeľ Nemocnice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica MUDr. Juraj Vančík, CSc., 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Súkeľ a advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD., partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Obrazok Po úvodnom poďakovaní partnerom, odborným partnerom a generálnemu partnerovi podujatia a predstavení diskutérov publiku mali samotní diskutéri možnosť o úvodné slová k téme „Čo ťa nezabije,  to ťa posilní“ – Platí to aj v zdravotníctve?

Ako prvý mal slovo pán MUDr. Vančík, CSc. a začal svoj úvodný príspevok poukázaním na článok, ktorý ho zaujal počas jeho pracovnej cesty v Dusseldorfe v súvislosti so zavádzaním DRG systému na Slovensku. Pán riaditeľ poukázal na skutočnosť, že v Nemecku DGR systém fakticky končí a naopak, u nás Úrad nad zdravotnou starostlivosťou sa ho chystá zaviesť do roku 2016, pričom náklady sa odhadujú na niečo cez 10.000.000 €, pričom sa podľa MUDr. Vančíka, CSc. dá tento systém implementovať hlavne v chirurgických odboroch, v ostatných je podľa jeho slov tento DRG systém ťažko implementovateľný a položil otázku, čo s tými zvyšnými 50-60 %, ktoré DRG systém nevyrieši.V ďalšej časti svojho úvodného vystúpenia pán MUDr. Vančík, CSc. dotkol liekovej politiky, v rámci ktorej dosť dobre nerozumie manažmentu Ministerstva zdravotníctva, pretože ako uviedol, štát má dostatok nástroj ako regulovať finančnú politiku, či už prostredníctvom NKÚ, daňové úrady, rôzne výbory, a pritom sa obracajú na verejnosť s otázkou, ako to riešiť.

Druhým v poradí, ktorý predniesol svoj úvodný príspevok bol 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Súkeľ, v ktorom sa dotkol novely o liekoch, ktorá je momentálne v rozprave v NRSR, pričom diskusia bola hlavne len o vernostných systémoch lekární a dnes degradovali lekárne len na faktické „odovzdanie“ lieku pacientovi, v tomto poukázal na iné, najmä severské štáty, v ktorých existuje dokumentovaná lekárenská starostlivosť.

Na to plynule nadviazal doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., ktorý publiku priblížil, že všetky legislatívne zmeny majú svoj účinok. Tým prirodzeným je terapeutický účinok, t.j. odstránenie problému a všetky ostatné účinky sú nežiaduce. Pán 1. prodekan sa dotkol aj legislatívneho procesu v oblasti zdravotníctva, keď vyjadril svoj pocit, že akejkoľvek diskusii v tejto oblasti nepredchádzalo jasné poukázanie na problémy a tak vníma, že tieto zmeny sú skôr riadené, regulované určitými záujmami, čo je logické, ale ťažko povedať, či aj správne.

Úvodné vystúpenie diskutérov uzavrel JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, ktorý položil otázku, aké princípy ovládajú tvorbu legislatívy v zdravotníctve, pretože ak vieme pomenovať princíp, vieme, či tu existuje alebo nie a podľa slov pána advokáta je tento systém zle nastavený a minimálne netransparentný. Ako advokát, ktorý sa úspešne venuje medicínskemu právu sa vyjadril k agende náhrady škody, zodpovednosti v zdravotníctve, a ako prípadne riešiť situáciu, ak sa zdá, že škoda nastala požitím lieku.  Ide o zložitú situáciu, keďže vydanie lieku má svoj proces, je tu lekár ako osoba oprávnená predpísať liek a lekárnik, ako osoba oprávnená vydať liek. Pán JUDr. Humeník, PhD. sa opral o zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že lekár predpisuje v štandardných prípadoch len účinnú látku a lekárnik má povinnosť ponúknuť pacientovi aj generiká, na základe čoho môže pacient odchádzať od lekárnika s úplne iným liekom, následne tento liek pacient požije a môže nastať situácia, že dôjde k škode. Môžu napríklad nastať vedľajšie účinky alebo dokonca aj účinky, ktoré nie sú v príbalovom letáku uvedené.

MUDr. Juraj Vančík, PhD. poukázal na trend, podľa ktorého napr. v USA budú mať pre chronické choroby manažérov, ktorí budú manažovať, ako a kedy má chronický pacient liek užívať a na Slovensku urobili z lekárnikov „predajcov“. Slovensko má k dispozícii vysokoškolsky vzdelaných lekárnikov a boli degradovaní na úroveň predajcov liekov.
Pán PharmDr. Súkeľ nadviazal na slová pána JUDr. Humeníka, PhD., keď sa vrátil k zodpovednosti, ktorú rozmenil na drobné: zodpovednosť za liek nesie výrobca, zodpovednosť lekára spočíva v tom, že vyberie správny liek a zodpovednosť lekárnika je v tom, že poskytne pacientovi na výber správnu náhradu.

Následne sa do diskusie zapojil doc. PharmDr. Klimas, PhD., vyjadril sa k princípu, ktorý vládne v zdravotníctve, ktorým je podľa jeho slov len princíp zisku napriek tomu, že každý štát má regulačné mechanizmy na oddelenie princípu zisku a sociálneho princípu, ktorým je vyliečiť pacienta a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Taktiež poukázal na fakt, že aj pacient má povinnosti, medzi ktoré bezpochyby patrí liek správne užívať. Čo sa týka zodpovednosti lekárnika, uviedol príklad, ak pacient dôjde do lekárne, lekárnik v princípe nemôže vydať iné liečivo, než predpísal lekár, aktívna látka sa nemení.  Pri zodpovednosti pokračoval 1.prodekan tým, že ak nejaká spoločnosť dávala žiadosť o povolenie lieku do obehu, musela byť jeho bezpečnosť preukázaná a niekto to musel skontrolovať, a ak by sa vyskytlo riziko na zdraví pacienta, štát má možnosť liek z trhu stiahnuť. Každý liek má určité nežiaduce účinky a podľa jeho slov by systém nemohol fungovať, ak by si pacienti mysleli, že lieky sú nebezpečné.

Na to zareagoval JUDr. Humeník, prihliadol na fakt, že každá fyzická osoba je úplne iná, preto dvaja pacienti s rovnakou diagnózou môžu na liečbu zareagovať úplne odlišne, ich stav môže byť po liečbe úplne odlišný a vtedy sa môže použiť Občiansky zákonník a konkrétne ustanovenia o zodpovednosti za škodu spôsobenú použitím veci. Ako pán advokát zhrnul, ak lekár použije liek a vznikne nejaká škoda na zdraví pacienta, ktorá vzniknúť nemala, nastupuje zodpovednosť lekára, príp. lekárnika za škodu. S týmto argumentom  jednoznačne nesúhlasil MUDr. Vančík, CSc., podľa jeho názoru nemôže byť lekár zodpovedný, keďže neporušil žiadny profesionálny aspekt. Hneď pán JUDr. Humeník zareagoval tým, že nejde o lege artis, ale o objektívnej forme zodpovednosti, nezáleží, či konal správne alebo nesprávne, alebo či urobil všetko, čo urobiť mal, škoda vznikla povahou veci, pričom nemusí ísť len o liek samotný, môže ísť o implantát a pod. Do tejto diskusii, ktorá bola naozaj zaujímavá sa zapojil doc. PharmDr. Klimas, PhD., názorom, že existuje možnosť, že sa pri lieku, ktorý sa dostane na trh objaví účinok, ktorý bol neočakávaný a nepopísaný a pacient sa môže cítiť poškodený, ale bol upozornený v informovanom súhlase o možnosti, že sa pri užití lieku môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. S tým súhlasil aj MUDr. Vančík, CSc., ktorý by v prípade škody žaloval farmaceutickú spoločnosť na základe faktu, že spoločnosť zvyčajne popíše všetky nežiaduce účinky, ktoré sa pri lieku objavia, ale stále môže niečo vynechať, pričom nejde o zanedbateľný účinok a zároveň je farmaceutická spoločnosť povinná prehodnocovať liek. Zo svojej skúsenosti ako riaditeľ nemocnice podotkol, že len Nemocnica Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica má pripravených 372 jednotlivých informovaných súhlasov pre pacientov, lebo nemocnica nemôže preberať  právnu zodpovednosť v oblasti liekov.

Nasledovala otázka z publika, jedeného z hostí zaujímalo, v akom prípade už môže pacient uvažovať, že bude žalovať z dôvodu spôsobenej škody na zdraví lekárom či lekárnikom vydaním lieku.
Pochopiteľne, ako prvý zodpovedal otázku JUDr. Humeník, PhD., podľa jeho názoru je súčasťou zdravotnej starostlivosti aj vydanie lieku
K otázke sa vyjadril následne doc. PharmDr. Klimas, PhD., poznámkou, že liek vydáva lekárnik, mal by teda upozorniť aj na nežiaduce účinky, avšak len bežné nežiaduce účinky. Pacient v lekárni nepodpisuje, že bol poučený o možných nežiaducich účinkoch lieku. Ak má pacient po užití lieku nežiaduce účinky, v prvom rade by sa mal pacient podľa prodekana obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mal konkretizovať, kde nastal problém, či v tom, že pacient nebral liek predpísaným spôsobom, alebo že lekárnik zle liek vydal, príp. lekár nesprávne liek predpísal. V prípade, ak všetko bolo dodržané, mal by sa pacient obrátiť na farmaceutickú spoločnosť.
Na to zareagoval MUDr. Vančík CSc. poznámkou, ak sa budú chrániť práva lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, tým sa logicky budú chrániť aj pacienti, lebo ak nejaký lekár robí dlhé nadčasy, tak nemôže podať optimálny výkon a môže sa stať, že z dôvodu vyčerpania prehliadne určité symptómy a predpíše nesprávny liek.
PharmDr. Súkeľ publiku priblížil, že vláda v Maďarsku ide vynaložiť obrovský objem finančných prostriedkov, aby sa lekárne venovali monitorovaniu pacientov. Je potrebné investovať do vzdelania nielen finančne, ale aj časovo – metodicky.

Moderátorka diskusie, ktorým bola Mgr. Bc. Zuzana Zoláková položila otázku, čo zabíja zdravotníctvo. Ako prvý sa zhostil túto otázku aspoň z časti zodpovedať doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., ktorý to zodpovedal v dvoch bodoch. Najprv sa dotkol odvodov, ktoré už v tejto forme podľa jeho názoru nemôže fungovať, keďže zdravotná starostlivosť je vysoko nákladná a pacient bude musieť byť viac stiahnutý do financovania zdravotníctva a odvody nebudú môcť pokrývať všetko.  Taktiež sa bude musieť zlepšiť organizovanie a manažovanie, ale tu je problémom nedostatok dostatočne silných a čestných predstaviteľov.
Odpoveď na položenú otázku poskytol aj JUDr. Ivan Humeník, PhD., ktorý súhlasil s pánom prodekanom a dodal, že je potrebné vyčistiť stôl a pomenovať veci tak, ako sú. Pretože zmeny v zdravotníctve nie sú len o financiách, ale aj o vnímaní toho, ako spoločnosť vníma problém. Podľa názoru pána advokáta je potrebné, aby sa pacient a lekár vnímali ako partneri.
Odpoveď poskytol aj PharmDr. Ondrej Súkeľ, ktorý doplnil predchádzajúcich diskutujúcich, o názor, že pacient by sa nemal na zdravotníctve podieľať len finančne, ale mal by niesť svoj diel zodpovednosti. Podľa 1.viceprezidenta Slovenskej lekárnickej komory sa na Slovensku pracuje len s krátkodobou víziou, čo nie je práve najšťastnejšie a nesledovať len vlastné záujmy, ale záujem celej spoločnosti.

Celá debata sa uskutočnila v príjemnej atmosfére, tešíme sa na ďalšie podobné podujatia organizované Komorou pre medicínske právo MEDIUS, na ktoré ste už teraz srdečne pozvaní. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+1 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)