Vláda prerokovala a schválila návrhy noviel zákona o liekoch a zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov | Medicínske právo
              

Články


Vláda prerokovala a schválila návrhy noviel zákona o liekoch a zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov


 | 10.10.2012 | komentárov: 2

Vláda na svojom zasadnutí schválila novely zákona číslo 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákona číslo 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Obrazok
"Základným motívom je, že pacient nie je klasický konzument ako je konzument iných druhov tovaru, pacient sa má liečiť," vyhlásila po rokovaní vlády ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská k novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

V dôvodovej správe navrhovanej novely o liekoch a zdravotníckych pomôckach ministerstvo zdravotníctva uvádza, že cieľom je prebrať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z 8. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca. Podľa ministerstva zdravotníctva sa tým harmonizujú ustanovenia voľného a bezpečného pohybu humánnych liekov tak, aby jednak podporovali fungovanie vnútorného trhu Európskej únie a taktiež aby zabezpečovali vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

V návrhu sa objavuje vypustenie vernostného systému, čím sa má posilniť zdravotnícky charakter verejných lekární. Ako je uvedené v dôvodovej správe, cieľom je čo najvyššou možnou mierou odstrániť akékoľvek praktiky smerujúce k zvyšovaniu spotreby liekov, a to ako tých, ktoré sú viazané na lekársky predpis, ako aj liekov voľnopredajných, pretože ako uvádza ministerstvo zdravotníctva, každá činnosť podporujúca spotrebu liekov je v rozpore s cieľmi štátnej zdravotnej politiky a podľa jeho názoru žiadna doteraz použitá aktivita, ktorá je súčasťou vernostného systému nepodporuje a nevedie pacientov k racionálnemu a hospodárnemu používaniu liekov, čo je jednou z priorít štátnej lekárskej politiky, a preto ministerstvo navrhuje vernostný systém zrušiť.

Medzi ďalšie návrhy, s ktorými prichádza ministerstvo zdravotníctva v rámci tejto novely je monitorovanie vývozu humánnych liekov, navrhujú sa aj zmeny v oblasti klinického skúšania humánnych liekov a spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa marketingových aktivít jednotlivých subjektov liekového reťazca.

Držiteľovi  povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni sa ukladá nová povinnosť, pri výdaji humánneho lieku s obsahom drogového prekurzora, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vydať tento humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý je potrebný na jeden liečebný cyklus.  Je to opatrenie na zabránenie zneužívania tejto  skupiny liekov na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok.

Vláda prerokovala aj zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Podľa ministerstva zdravotníctva je cieľom tejto novely zaviesť spravodlivejšiu metódu stanovovania cien liekov v Slovenskej republike zohľadňujúcu zmeny cien v iných členských štátoch EÚ a zmeny výmenných kurzov. Cena liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín  by nemala byť vyššia ako priemer troch najnižších cien v EÚ, v súčastnosti nesmú prekročiť úroveň druhej najnižšej. Ďalej sa vypúšťajú z osobitného spôsobu úhrady lieky určené na povinné očkovanie, čím sa vracia stav platný do účinnosti zákona č. 363/2011 Z. z.

Návrh vyníma z osobitného spôsobu úhrady zdravotnou poisťovňou vakcíny a depotné antipsychotiká. Táto legislatívna úprava rieši situáciu, keď vakcíny museli byť na základe vypusteného ustanovenia zákona obstarávané priamo lekármi, ktorí mali vykonávať vakcináciu, čo malo mať často za následok  omeškanie vakcinácie, hlavne z finančných dôvodov.

Obe zmienené novely by mali nadobúdnuť účinnosť od 1. januára 2013.

AUTOR: Komora pre medicínske právo MEDIUS
FOTO: thestrategyroomblog.com Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+5 =


AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)