Ochrana plodu voči jeho matke | Medicínske právo
              

Články


Ochrana plodu voči jeho matke


 | 8.2.2010 | komentárov: 0

V americkom štáte Florida prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorým súd prikázal tehotnej žene ostať proti jej vôly v opatere miestnej nemocnice. Dôvodom bol fakt, že tehotná žena je fajčiarka a podľa názoru súdu svojím konaním ohrozuje svoje nenarodené dieťa. Súd nepresvedčili ani argumenty, že matka riadne absolvuje tehotenskú zdravotnú starostlivosť a že sa musí starať o svoje ďalšie dve deti.

Obrazok Prípad tehotnej Samanthy Burton rozprúdil diskusiu o hraniciach právomoci štátu zasahovať do súkromia fyzických osôb a o možnosti regulovať zdraviu škodlivé správanie v prípade tehotenstva. Samanthe Burton bolo totiž proti jej vôly prikázané zotrvať v zdravotníckom zariadení, pretože podľa názoru súdu svojím zlozvykom (fajčenie) ohrozuje zdravie svojho dieťaťa. Toto rozhodnutie je zaujímavé z viacerých hľadísk. Súd napríklad nebral do úvahy skutočnosť, že Samantha Burton nie je ťažká fajčiarka a nezohľadnil ani fakt, že je matkou už dvoch detí, ktoré potrebujú jej starostlivosť, čím de facto zvýhodnil plod pred narodenými deťmi. Svoje rozhodnutie súd oprel o argument, že je v právomoci štátu sa uistiť, že sa dieťaťu dostane potrebná starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho život a zdravie. Ďalším aspektom tohoto rozhodnutia je to, že súd vo svojom rozhodovaní nepriamo priznal plodu postavenie narodeného dieťaťa čo podstatne protirečí potratovým judikátom - napr. aj základnému rozhodnutiu Roe vs. Wade. Toto rozhodnutie totiž vníma plod ako samostatný subjekt ktorému priznáva väčšiu ochranu ako matke a jej právu na súkromie. Súčasne sa otvárajú ďalšie právne otázky, napr. kde sa nachádza hranica voľnej dispozície svojím zdravím a podobne. Aj keď sa jedná o rozhodnutie súdu prvej inštancie, vzbudilo v odbornej verejnosti rozruch a širokú diskusiu. Odvolací súd už prijal tento prípad na prejednanie, zatiaľ však vo veci nerozhodol.

Pokiaľ sa pozrieme na tento prípad z pozície slovenského právneho poriadku ostáva len konštatovať, že na obdobné rozhodnutie by slovenský súd nenašiel právny základ. Pokiaľ nám totiž právny poriadok diktuje, že právna subjektivita fyzickej osoby vzniká až narodením (hoci sa nadobúda spätne až k momentu počatia), tak detenciu fyzickej osoby proti jej vôly je možné realizovať jedine z dôvodov uvedených v § 6 ods. 9 ods. c/ a d/  zákona o zdravotnej starostlivosti, teda v zásade jedine v prípadoch, ak človek vážne ohrouje svoje okole (infekčná choroba), resp. v dôsledku dušenej choroby ohrozuje seba, svoje okolie, alebo hrozí vážne zhoršenie jeho zdravotného stavu. Za dôvod núteného zadržania osoby v zdravotníckom zariadení však nemôžme považovať skutočnosť, že táto osoba fajčením ohrozuje zdravý vývin svojho plodu. Je nesporné, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník (zväčša ženský lekár) musí upozorniť tehotnú ženu na škodlivé následky tohoto zlozvyku, no v konečnom dôsledku nedokáže nijako zabezpečiť, aby tehotná žena takéto odporúčanie aj akceptovala.
V nadväznosti na vyššie uvedené stojí za zamyslenie možnosť dieťaťa po narodení žalovať svoju matku "fajčiarku" za poškodenie zdravia, ktoré mu svojím fajčením spôsobila. Z nášho pohľadu takúto možnosť dieťa má, samozrejme muselo by v konaní uniesť dôkazné bremeno a preukázať existenciu všetkých predpokladov pre vznik zodpovednosti za škodu. Čerešničkou na torte by už bolo len posúdenie plynutia subjektívnej premlčacej lehoty pre uplatnenie tohoto nároku...

Viac informácií o prípade Samntha Burton je možné získať na webových portáloch: blog.bioethics.net, ako aj na stránke www.tampabay.com.


foto: zdroj internet Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+9 =


-- žiadne príspevky --