Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.: Etika vzťahov výrobcov liekov a odbornej zdravotníckej verejnosti | Medicínske právo
              

Články


Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.: Etika vzťahov výrobcov liekov a odbornej zdravotníckej verejnosti


 | 18.9.2012 | komentárov: 0

Téma vzťahov lekárov a výrobcov liekov je často, a v ostatnom období aj veľmi intenzívne, komunikovanou problematikou. Žiaľ, mnohokrát v rámci medializácie témy zaznieva len jedna stránka veci. O problémoch sa hovorí všeobecne a neadresne, čo má veľmi negatívny dopad nielen na dobré meno výrobcov liekov, ale aj na dobré meno zdravotníckych pracovníkov - hlavne lekárov.

Obrazok Jednou z hlavných hodnôt SAFS je transparentnosť. A to jednak transparentnosť v rozhodovacích procesoch, vo vzťahoch výrobcov liekov a odbornej zdravotníckej verejnosti a v neposlednom rade aj v legislatívnom procese. Z transparentných vzťahov totiž majú za každých okolností prospech všetky zúčastnené strany, keďže vyššia transparentnosť prináša menej skrytých záujmov v pozadí a v konečnom dôsledku je prospešná aj pre pacienta.
Farmaceutický priemysel bez rozdielu, či sa jedná o generické alebo originálne  firmy má záujem na udržaní trvalého a kvalitného dialógu so zdravotníckymi pracovníkmi. Po poslednej novele zákona o liekoch a zákona o reklame majú lekárski zástupcovia farmaceutických spoločností značne obmedzený a sťažený prístup k lekárom. O to dôležitejšie sú pre výmenu informácii iné podujatia , kde dochádza k vzájomnej  interakcii zástupcov výrobcov liekov a zdravotníckych pracovníkov. V prevažnej miere sa jedná o rôzne typy vedeckých a vzdelávacích podujatí, ktoré farmaceutické spoločnosti podporujú sponzorsky ako celok alebo sponzorujú účasť  jednotlivých účastníkov týchto podujatí.

Nová  legislatíva, konkrétne zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  a zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ako aj novely ďalších súvisiacich zákonov (o reklame, o dani z príjmu, o zdravotníckych pracovníkov atď.)  priniesli viaceré závažné zmeny, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do propagácie a marketingu liekov a tým aj  do vzťahov medzi členmi liekového reťazca a zdravotníckymi pracovníkmi, najmä lekármi ako osobami oprávnenými predpisovať lieky.
Navyše prax ukázala, že zákony boli pripravované príliš rýchlo a v mnohých ohľadoch aj nekvalitne, nakoľko spôsobujú značné výkladové problémy a  majú za následok nejednotný prístup pri uplatňovaní nových pravidiel.

Pre členov asociácií farmaceutického  priemyslu  (SAFS, ADL a GENAS) je okrem zákonov  záväzný aj spoločný Etických kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku. Obsahuje kapitoly, ktoré sa týkajú aj  podmienok, ktoré farmaceutické spoločnosti musia dodržať, ak chcú prispievať k realizácii vedeckých, odborných a vzdelávacích podujatí. Ich dodržiavanie považujeme za veľmi dôležité, nakoľko  laická verejnosť, média,  ale aj regulátori a neziskový sektor (MZ SR, ŠÚKL, MF SR Transparency International) túto oblasť pozorne sledujú a prípadné pochybenia sa tešia intenzívnej verejnej pozornosti  a často sú zdrojom rôznych negatívnych komentárov.  Zlá reputácia vzťahov lekárov a priemyslu poškodzuje nielen zúčastnené strany, ale aj ich  ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Ochota ísť do rizika, ktoré môže poškodiť reputáciu nadnárodnej spoločnosti, klesá s každým ďalším verejným škandálom.

Farmaceutický priemysel sa v oblasti  marketingu a reklamy liekov, do ktorej patrí aj komunikácia s odbornou verejnosťou, ako aj v oblasti financovania, sponzorovania prípadne inej priamej podpory vedy a vzdelávania riadi najmä:
•    právnymi normami (už spomínané zákony),
•    samoregulačnými normami (etické kódexy asociácií, prípadne  memorandá o spolupráci, interné odporúčania asociácií pre svojich členov ),
•    internými pravidlami jednotlivých farmaceutických spoločností.

Európska federácia farmaceutického priemyslu EFPIA , ktorej členom je aj SAFS prevádzkuje webový portálu  www.efpia-e4ethics.eu , cez ktorý  je možné overiť, či pripravované  podujatie v Európe   je v súlade s požiadavkami Etického kódexu EFPIA ( článok 9).
Hodnotenie a z neho vychádzajúce odporúčanie sa týka nasledovných aspektov podujatia:

•    Vedecký program podujatia, jeho rozvrh a štruktúra -  z programu musí byť jasné, že podujatie má skutočný vedecký účel;  ako referencia slúži program, ktorý musí byť publikovaný na webovej stránke podujatia.
•    Miesto podujatia – musí byť v súlade s hlavným dôvodom podujatia (vedecký/odborný); treba sa vyhnúť miestam, ktoré sú známe ako rekreačné alebo extravagantné.
•    Pohostinnosť poskytovaná (priamo alebo nepriamo) zdravotníckym pracovníkom – pohostinnosť ponúkaná v súvislosti s podujatím musí byť limitovaná na cestu, ubytovanie, vlastný registračný poplatok a stravovanie a nesmie byť rozšírená na obdobie po oficiálnom skončení podujatia. Poskytnutá pohostinnosť musí byť na primeranej úrovni a  striktne obmedzená na hlavný účel podujatia - všeobecným pravidlom je poskytovať takú pohostinnosť, ktorú by si účastník - príslušník odbornej zdravotníckej verejnosti bol  ochotný uhradiť sám.
•    Iné aktivity – pohostinnosť nesme zahŕňať sponzorovanie alebo organizovanie zábavných (napr. aj športových alebo iných oddychových ) aktivít.
•    Sprevádzajúce osoby  -   pohostinnosť môže byť poskytnutá výhradne len kvalifikovaným účastníkom podujatia.

Ak podujatie nevyhovuje sledovaným parametrom (podrobný popis hodnotenia je  možné nájsť na citovanom portáli), podujatie je odlíšené farebne ako  rizikové a účasť farmaceutických spoločností ako aj sponzorovanie účasti lekárov na ňom sa neodporúča.

Aj keď webová stránka  EFPIA sa zaoberá len s európskymi podujatiami  s očakávanou účasťou viac ako 1 000 účastníkov z viac ako 5 krajín, obdobné  podmienky (s ďalšími podrobnosťami)  obsahuje aj Etický kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku, ku ktorému pristúpili prostredníctvom svojich združení všetky  významné farmaceutické spoločnosti na Slovensku. Podmienky uvedené v kódexe sú pre členov záväzné a týkajú sa  financovania, sponzorovania a aktivít na všetkých typoch vedeckých, odborných a vzdelávacích podujatí. Aktuálne znenie kódexu je možné nájsť na webových stránkach asociácií (www.safs.sk; www.adl.sk, www.genas.sk).

SAFS môže ako asociácia výrobcov liekov konať a aj koná v rámci samoregulácie na úrovni prevencie a morálky, keďže etické zásady sú už od vzniku asociácie jednou z jej priorít. Asociácia bola už pri svojom založení iniciátorom vzniku Etického kódexu SAFS, ktorý bol následne v roku 2004 pretransformovaný na Etický kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku (ktorý v mnohom prekračuje zákonné normy) a stal sa záväzným aj pre ďalšie asociácie výrobcov liekov. Spolu s Etickým kódexom bola zriadená aj Etická komisia, ktorá dohliada na jeho dodržiavanie. V roku 2004 sa SAFS stal členom Rady pre reklamu a o dva roky neskôr (v r. 2006) sme podpísali dohody o spolupráci so zástupcami lekárskej obce (SLS a SLK), ktoré detailne popisujú základné rámce spolupráce zainteresovaných strán. Asociácia sa tiež podieľa na kontinuálnom vzdelávaní odbornej zdravotníckej verejnosti, ako aj zamestnancov členských firiem formou prednášok, vzdelávacích materiálov, či interaktívnych testov o etike a práve.

Dôležité adresy:
http://www.safs.sk/Sk/kodex_kodex_1.html
www.efpia-e4ethics.eu

AUTOR: Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+8 =


-- žiadne príspevky --