ESĽP rozhodol v prípade N.B. proti Slovenskej republike | Medicínske právo
              

Články


ESĽP rozhodol v prípade N.B. proti Slovenskej republike


 | 14.6.2012 | komentárov: 0

Pred dvoma dňami (12. júna 2012) vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozhodnutie v prípade N.B. proti Slovenskej republike (sťažnosť 29518/10). Sťažovateľka, slovenská občianka, namietala porušenie jej práv podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd podľa článku 3, 8, 12 a 14 v dôsledku ponižujúceho a neľudského zaobchádzania spôsobeného sterilizáciou bez úplného a informovaného súhlasu.

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva vo vzťahu k porušeniu jednotlivých článkov konštatoval porušenie článku 3 a článku 8. Podľa názoru súdu došlo k porušeniu článku 3, ktorý garantuje zákaz vystavovania neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,  z hmotnoprávneho hľadiska, ale nie procesnoprávneho hľadiska. Súd dospel k záveru , že aj keď personál nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde k sterilizácii neplnoletej (vtedy sedemnásťročnej pacietky) došlo, nemal v úmysle zle zaobchádzať so sťažovateľkou, jej právo bolo porušené tým, že zdravotníci konali s veľkou neúctou k jej právu slobodne sa rozhodovať v postavení pacienta, pričom znížili jej postavenie ako ženy  v rómskej komunite a spôsobili jej psychické utrpenie.

Ďalej súd uznal porušenie článku 8, keďže Slovenská republika nevyhovela pozitívnemu záväzku vyplývajúcemu z predmetného článku a nezabezpečila práva garantované týmto článkom takým spôsobom, aby boli prijaté účinné právne záruky chrániace reprodukčné zdravie osobitne u žien rómskeho pôvodu. Tým, že súd konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, l porušenie práva na uzavretie manželstva a založenie rodiny podľa článku 12 už osobitne neprejednával.

Pokiaľ ide o článok 14, súd nepovažoval správanie nemocničného personálu za diskriminačné, úmyselne rasovo motivované ani právnu úpravu sterilizácií za súčasť všeobecnejšej organizovanej politiky. Na druhej strane uznal, že podľa viacerých expertov má slovenská práva úprava nedostatky.

Sťažovateľke súd priznal 25 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 5 000 € z titulu nákladov a výdavkov. Zvyšok jej nárokov zamietol.

Spracovala: Zuzana Zoláková

Zdroj: justice.gov.sk, ehcr.coe.int
Foto: sidewaysfilm.com

Rozhodnutie si môžete pozrieť tu
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+3 =


-- žiadne príspevky --