Rozhodnutie ESĽP: Odmietnutie francúzskeho súdu priznať žene právo na adopciu dieťaťa jej partnerky nebolo diskriminačné | Medicínske právo
              

Články


Rozhodnutie ESĽP: Odmietnutie francúzskeho súdu priznať žene právo na adopciu dieťaťa jej partnerky nebolo diskriminačné


 | 5.4.2012 | komentárov: 1

V rozsudku Gas et Dubois v. Francúzsko (sťažnosť č. 25951/07) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 6 hlasmi proti 1, že k porušeniu článkov 14 (zákaz diskriminácie) a 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nedošlo.

Obrazok Prípad sa týkal dvoch žien žijúcich v partnerstve (konkubináte), keď žiadosť jednej z nich o adopciu dieťaťa partnerky bola zamietnutá. Súd nezistil žiadne rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu sexuálnej orientácie žiadateliek, keďže adopcia sa zamieta aj heterosexuálnym párom, ktoré uzavreli tzv. občiansky pakt solidarity (fr. PACS), ako to bolo aj v prípade žiadateliek.


Základné informácie

Francúzske žiadateľky, Valérie Gas a Nathalie Dubois, narodené v rokoch 1961 a 1965, žili v konkubináte od roku 1989. V septembri 2000 Nathalie Dubois porodila vo Francúzsku dievčatko počaté v Belgicku formou asistovanej reprodukcie za pomoci anonymného darcu.
Dieťa nemá žiaden príbuzenský pomer vo vzťahu k otcovi, čo je v súlade s belgickým právom a od jej narodenia žije v spoločnej domácnosti žiadateliek. V apríli 2002 žiadateľky Gas a Dubois uzavreli tzv. občiansky pakt solidarity (PACS). 3.marca 2006 žiadateľka Gas pred súdom najvyššej inštancie v Nanterre podala žiadosť o adopciu dieťaťa svojej partnerky a zaobstarala si aj jej súhlas potvrdený pred notárom. 4.júla 2006 súd konštatoval, že právne podmienky sú splnené a bolo preukázané, že Pani Gas a Dubois sa aktívne a spoločne o dieťa starajú prinášajúc mu starostlivosť a lásku. Avšak súd odmietol ich žiadosť z dôvodu, že táto  adopcia by mala nežiaduce právne následky, ktoré by neboli v súlade so záujmom žiadateliek a dieťaťa. Tento záver potvrdil aj odvolací súd vo Versailles, žiadateľky by nemohli ťažiť zo zdieľania rodičovských práv a povinností tak, ako to predpokladá francúzsky Občiansky zákonník v prípade adopcie dieťaťa manželom alebo manželkou jeho biologického rodiča. V dôsledku adopcie by pani Dubois bola pozbavená všetkých rodičovských práv k dieťaťu. Podľa čl.365 Francúzskeho Občianskeho zákonníka pri adopcii dochádza k strate rodičovských práv a povinností biologických rodičov a týmito právami následne disponuje výhradne adoptívny rodič. Výnimkou je prípad, kde dochádza k adopcii dieťaťa manželom adoptujúceho, kedy sa tieto práva a povinnosti delia medzi manželov. Toto ustanovenie ale neplatí v prípade osôb, ktoré uzavreli občiansky pakt solidarity.

Pani Gas a Dubois sa nazdávali, že toto rozhodnutie je diskriminačné a bolo porušením ich práva na súkromný a rodinný život, čo je v rozpore s článkom 14 a článkom 8 Dohovoru. Sťažnosť bola podaná na Európskom súde pre ľudské práva dňa 15. júna 2007. Sťažnosť bola posúdená ako prijateľná a prvé zasadanie sa konalo v Paláci ľudských práv v Štrasburgu dňa 12. apríla 2011.


Rozhodnutie súdu: Článok 14 kombinovaný s článkom 8

Súd pripomína, že v súlade s jeho rozhodnutiami, dochádza k diskriminácii tam, kde rôzne zaobchádzanie s osobami v porovnateľných situáciách nesleduje legitímny cieľ alebo tam, kde neexistuje vzťah proporcionality (primeranosti) medzi prostriedkami a sledovaným cieľom. Súd tvrdí, že rozdiely v zaobchádzaní založené na rôznej sexuálnej orientácii musia byť odôvodnené obzvlášť závažnými argumentmi. V tomto prípade žiadateľky nie sú zosobášené, a preto nemôžu participovať na výkone rodičovských práv a povinností tak, ako je to ustanovené vo francúzskom Občianskom zákonníku pri adopcie manželským párom.
Súd konštatoval, že pri adopcii je jedinou výnimkou z prechodu rodičovských práv na adoptujúceho, ktorá zároveň vedie k strate rodičovských práv a povinností biologického rodiča, len prípad, kedy je adoptujúcim (osvojiteľom) manžel alebo manželka biologického rodiča. Francúzske súdy zvážili, že dôsledky prechodu rodičovských práv a povinností na pani Gas by boli v rozpore so záujmami dieťaťa, keďže týmto prechodom by došlo k strate práv biologického rodiča, ktorým je pani Dubois.
Žiadateľky zároveň kritizovali právne dôsledky asistovanej reprodukcie vo Francúzsku. Súd sa k tomuto vyjadril tak, že tento prostriedok je vo Francúzsku  povolený predovšetkým pre neplodné heterosexuálne páry, čo je situácia neporovnateľná so situáciou žiadateliek.
 
Pani Gas a Dubois sa ďalej domnievali, že právo na ich súkromný a rodinný život bolo narušené diskriminačným spôsobom v porovnaní s heterosexuálnymi pármi žijúcimi v manželstve či mimo neho. Súd zdôraznil, že adopcia sa odmieta aj heterosexuálnym párom, ktoré uzavreli pakt občianskej solidarity, a preto nemožno tvrdiť, že došlo k diskriminácii z dôvodu, že žiadateľky sú rovnakého pohlavia. Sud teda konštatoval, že k porušeniu článku 14 v kombinácii s článkom 8 nedošlo.


Spracovala: Erika Vadászová
Foto: blogs.prideangel.com


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+3 =


MISS ANTONIA FICOVA, ENGINEER, NOT YET PHD

(25.4.2018)
http://imageban.ru/album/28393
http://imageban.ru/album/28529
http://imageban.ru/album/28849
http://imageban.ru/album/28969
http://imageban.ru/album/28968
http://imageban.ru/album/28967
http://imageban.ru/album/29149
http://imageban.ru/album/29505
http://puregold.mozello.co.uk/
https://antoniaficova.com/
http://www.bnpparibascardif.sk/ (2 LOANS ARE INSURED AGAINST WHAT?)
https://www.mbank.sk (9 YEARS OF APPLICATION FOR POLISH INTERNET BANKING)
=======
Miss. Antónia (FICOVÁ), Engineer, (Not yet PhD. = 170 ETCS)

Single. Strong. Self-Educated. Successful. ORIGINAL=FOR INTERNATIONAL, LOCAL, REGIONAL GENERALS, DIPLOMATS FOR RICH HEALTHY JOURNEY (!!!) and LOCAL UNINVITED VISITORS DUE TO 29YEARS OF HELL.

Officially Citizenship as RESULTS OF 5 YEARS OR 9 YEARS OF EXPERIMENTS AS FOLLOWS: (not only for law purposes): I gave up SLowAkian = TaKE INTO YOUR CONSIDERATION. Not French. Not Austrian. Not Polish. Not American. Not German. Not Austrian. Not Czech. Not Canadian to this date. Etc So should I have only Slowak´s ID?.

Valid Email Address: antonia.ficova@mail.ru, antonia.ficova@yahoo.com,
ficova.antonia@gmail.com, antoniaficova@zoho.com, antonia.ficova@me.com, studentka.af@gmail.com, antonia.ficova@yandex.com

Official Public Profile available at: https://sk.linkedin.com/in/antoniaficova , https://antoniaficova.com/, https://blueandyellowdiamond.tumblr.com/

(c) All Rights Reserved, 2018

THINK ENVIRONMENTALLY BEFORE PRINTING THIS EMAIL.