Bulharsko porušilo ľudské práva občana žijúceho niekoľko rokov v psychiatrickom zariadení v neľudských podmienkach | Medicínske právo
              

Články


Bulharsko porušilo ľudské práva občana žijúceho niekoľko rokov v psychiatrickom zariadení v neľudských podmienkach


 | 22.1.2012 | komentárov: 0

Rozsudok Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva z utorka 17. januára vo veci Stanev v. Bulharsko (číslo sťažnosti 36760/06) týkajúci sa muža núteného žiť niekoľko rokov v nehygienických podmienkach spustnutej psychiatrickej liečebne s nedostatočným zabezpečením stravovania, vykurovania a akýchkoľvek aktivít pre osoby žijúce v liečebni, potvrdil porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Obrazok ESĽP po preskúmaní otázok týkajúcich sa podmienok, v ktorých bol sťažovateľ nútený žiť, zákonnosti jeho zadržania v priestoroch predmetnej inštitúcie, možnosti podať návrh na konanie o zákonnosti pozbavenia jeho osobnej slobody a možnosti žiadať o odškodnenie za nezákonné držanie, ako aj  o náhradu škody v súvislosti s ponižujúcimi životnými podmienkami jednomyseľne rozhodol, že v prípade došlo k porušeniu článkov 3, 5, 6 a 13 dohovoru, a to:

- zákazu ponižujúceho zaobchádzania (čl. 3),
- práva na slobodu a bezpečnosť (čl. 5 § 1),
- práva podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je - - pozbavenie slobody nezákonné (čl. 5 § 4),
- práva na odškodnenie (čl. 5 § 5),
- práva na spravodlivé súdne konanie (čl. 6 § 1),
- práva na účinný prostriedok nápravy (čl. 13).


Skutkový stav

    Sťažovateľ, Rusi Kosev Stanev je bulharský štátny príslušník narodený v roku 1956 a žijúci v Pastre v meste Rila v juhozápadnom Bulharsku. V roku 2000 a 2001 bulharské súdy obmedzili jeho spôsobilosť na právne úkony, pretože od roku 1975 trpel schizofréniou a nebol schopný primerane riadiť svoje záležitosti a uvedomovať si dôsledky svojich činov. Rodina za neho odmietla prevziať zodpovednosť a súdom ustanovený opatrovník pána Staneva 10. decembra 2002 bez akejkoľvek konzultácie alebo informovania umiestnil do domova sociálnych služieb pre osoby s duševnými poruchami, nachádzajúceho sa v odľahlých horách v blízkosti obce Pastra, kde odvtedy žije.
    Počas oficiálnych návštev uskutočnených v rokoch 2003 až 2004, Výbor Rady Európy pre zabránenie mučeniu a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and Degrading Treatment or Punishment /CPT/) vyhlásil podmienky v inštitúcii založenej v roku 1920 za neľudské a ponižujúce. Výbor poznamenal, že objekty boli schátralé, bez tečúcej vody a so zastaralými záchodmi v hroznom stave umiestnenými na dvore. Vykurovanie bolo nedostatočné, rovnako ako aj strava poskytovaná obyvateľom zariadenia. Obyvatelia zariadenia viedli pasívny a monotónny typ života a neboli im poskytované žiadne terapeutické aktivity. Okrem toho, šaty po opraní neboli vrátené tým istým osobám. K zlepšeniu došlo až v roku 2009.
    V novembri 2004 pán Stanev usiloval o obnovenie spôsobilosti na právne úkony, avšak prokurátori odmietli začať konanie, a na základe lekárskej správy z 15. júna 2005 potvrdzujúcej u sťažovateľa príznaky schizofrénie, uviedli, že sa o seba nevie sám postarať a zariadenie je pre neho tým najvhodnejším miestom. Aj niekoľko jeho ďalších žiadostí bolo zamietnutých.
    Dňa 31. augusta 2006 osobná psychiatrická správa objasnila, že pán Stanev bol nesprávne diagnostikovaný ako schizofrenik. Potvrdila však jeho sklony k alkoholizmu, ktorého symptómy mohli byť zamenené so schizofréniou. Správa uviedla zlepšenie zdravotného stavu bez rizika zhoršenia, na základe čoho riaditeľ domova pokladal pána Staneva za spôsobilého reintegrácie do spoločnosti. Na druhej strane, jeho zdravie bolo poznačené pobytom v domove, kde mu hrozila trvalá internácia.

Rozhodnutie súdu

    ESĽP dospel k záveru, že v prípade došlo k porušeniu článku 5 odseku 1 Dohovoru, keď bol sťažovateľ pozbavený slobody na základe rozhodnutia opatrovníka umiestniť ho v sociálnom zariadení pre osoby s duševnými poruchami bez toho, aby získal sťažovateľov predchádzajúci súhlas. V zmysle článku 5 § 1 Dohovoru bolo opatrenie protiprávne, pretože nepredstavovalo ani jednu z aplikovateľných výnimiek ustanovených v článku 5 § 1 písm e) – zákonné pozbavenie slobody duševne chorých osôb. Okrem toho, nebolo preukázané, že predstavuje nebezpečenstvo pre seba alebo pre iné osoby.
    Súd ďalej uviedol, že bulharská vláda neposkytla žiadne vnútroštátne prostriedky umožňujúce sťažovateľovi priamo namietať zákonnosť jeho umiestnenia v zariadení, čím bol porušený článok 5 odsek 4. Takisto poznamenal, že bulharské súdy sa nikdy prípadom pána Staneva nezaoberali prípadne pravidelne nepreskúmavali rozhodnutie o jeho umiestnení v domove. Bulharská legislatíva umožňuje preskúmanie zákonnosti umiestnenia z dôvodu chýbajúceho súhlasu len v prípade, že návrh podá opatrovník. Napokon mal súd zato, že pán Stanev nemal možnosť domáhať sa náhrady škody  mu spôsobenej nezákonným umiestnením v domove (pozbavením osobnej slobody).  V súvislosti s tým skonštatoval aj porušenie článku 13, keďže sa domnieva, že bulharská právna úprava neposkytuje účinný prostriedok nápravy v zmysle tohto článku.
Súd rovnako  rozhodol o porušení článku 6 odsek 1 z dôvodu, že osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony nie je umožnený prístup k súdu, čo koliduje s celoeurópskym štandardom.
    Napokon, hoci sa nepreukázal žiadny náznak toho, že bulharské orgány chceli úmyselne zaobchádzať s pánom Stanevom ponižujúcim spôsobom, životné podmienky, v akých sa nachádzal pomerne dlhý čas - až sedem rokov, súd zhodnotil ako ponižujúce zaobchádzanie, ktoré je v rozpore s článkom 3 Dohovoru.
Súd priznal p. Stanevovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 15 tisíc eur.Spracovala: Jana Breburdová

Editovala: Zuzana Zoláková
Foto: humanrightseurope.blogspot.com
Pôvodnú správu nájdete tu
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+2 =


-- žiadne príspevky --