Vyjadrenie ministerky v súvislosti s rozhodnutím ESĽP vo veci nelegálnej sterilizácie | Medicínske právo
              

Články


Vyjadrenie ministerky v súvislosti s rozhodnutím ESĽP vo veci nelegálnej sterilizácie


 | 16.12.2011 | komentárov: 0

Dňa 8.11.2011 Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok vo veci V.C. v. Slovakia, ktorým vyslovil porušenie ľudských práv vyplývajúcich z článkov 3 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a vtedy len 20 ročnej rómskej žene z obce Jarovnice po 11 rokoch trvania kauzy priznal odškodnenie nemajetkovej ujmy vo výške 31 000 Eur a 12 000 Eur ako náhradu trov konania.

Obrazok Podľa súdu došlo k porušeniu čl. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach zakotvujúceho zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania tým, že pacientka bola počas pôrodu jej druhého dieťaťa v nemocnici násilne sterilizovaná. Po vyjadrení nemocničného personálu o tom, že v prípade ďalšieho pôrodu by zomrela buď ona alebo dieťa, podpísala v ťažkých bolestiach žiadosť o sterilizáciu, pričom však nebola informovaná o žiadnych iných možnostiach a v danom okamihu ani nerozumela dôsledkom sterilizácie. ESĽP označil sterilizáciu za závažný zásah do reprodukčných práv a osobnej integrity, na ktorý je jednoznačne nevyhnutný kvalifikovaný informovaný súhlas.

    Súd sa zaoberal problémom nútenej sterilizácie aj z hľadiska osobných údajov a prístupu k nim. Konanie bolo iniciované siedmimi rómskymi ženami, ktoré tvrdili, že im lekári počas pôrodu cisárskym rezom vykonali sterilizáciu bez ich súhlasu, alebo bez dostatočného poučenia, pričom akékoľvek ich následné snahy získať fotokópie záznamov o poskytnutej zdavotnej starostlivosti boli neúspešné. Neumožnenie prístupu k zdravotným informáciám vnímali ako porušenie ich práva na súkromný rodinný život podľa článku 8 Európskeho dohovoru, čo následne potvrdil aj ESĽP. V čase medzi podaním sťažnosti a potvrdením prijateľnosti sťažnosti bola novelizovaná dovtedy nejasná právna úprava týkajúca sa nakladania so zdravotnou dokumentáciou. Táto novela umožnila ženám vyhotoviť si fotokópie záznamov. Väčšina žien, ktorým sa poskytol prístup k dokumentácii, našla vo svojich zložkách informácie, ktoré potvrdili, že boli sterilizované bez ich vedomia alebo súhlasu.

Tento týždeň Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo vyhlásenie ministerky spravodlivosti k uvedenému rozsudku ESĽP: V.C. proti Slovenskej republike z 8. novembra 2011

1.    Beriem na vedomie, že dňa 8. novembra 2011 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike, pričom pri svojich záveroch o porušení hmotnej časti článku 3 a článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd identifikoval nedostatky v tom čase platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného súhlasu a pri výkone sterilizácií. Zároveň nepotvrdil závažné obvinenia o organizovanej politike sterilizácií rómskych žien na Slovensku, keď pri posudzovaní námietky sťažovateľky podľa článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zakazujúceho diskrimináciu poznamenal, že dostupné informácie dostatočne nepreukazovali, že lekári postupovali pri výkone sťažovateľkinej sterilizácie v zlej viere, že ich správanie bolo úmyselne rasovo motivované alebo že sterilizácia v skutočnosti bola súčasťou všeobecnejšej organizovanej politiky;
2.    vyjadrujem poľutovanie nad individuálnym prípadom zásahu do práv sťažovateľky spojeným s výkonom sterilizácie v auguste 2000;
3.    zároveň poukazujem na skutočnosť, že nedostatky v tom čase platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného súhlasu a pri výkone sterilizácií, na ktoré už v minulosti poukázali vnútroštátni znalci a medzinárodné orgány, viedli v roku 2004 k prijatiu novej právnej úpravy, zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z. z.). Týmto sa s účinnosťou od 1. januára 2005 zosúladili práva pacientov s medzinárodnými štandardmi, čím sa zabraňuje vzniku podobných situácií do budúcnosti.

SPRACOVALA: Jana Breburdová
OBRÁZOK: archiv.vlada.gov.sk

ZDROJE:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1540

http://www.pravo-medicina.sk/detail-aktuality?new_id=436&PHPSESSID=63cbfaf27fc0cdf92c9d0c9140815d50

http://www.pravo-medicina.sk/detail-aktuality?new_id=106
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+5 =


-- žiadne príspevky --