Rozsudok SD EÚ rozoberajúci ľudské embryá | Medicínske právo
              

Články


Rozsudok SD EÚ rozoberajúci ľudské embryá


 | 20.10.2011 | komentárov: 466

Súdny dvor EÚ rozhodol v prejudiciálnom konaní vo veci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. Súčasťou rozhodnutia bol výklad smernice EÚ a analýza problému patentovateľnosti spôsobov výskumu embryonálnych buniek.

Obrazok

Ponúkame Vám znenie tohto rozsudku a pripravujeme pre Vás aj stručný komentár k tomuto rozhodnutiu.
 
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)
z 18. októbra 2011 (*)

„Smernica 98/44/ES – Článok 6 ods. 2 písm. c) – Právna ochrana biotechnologických vynálezov – Získavanie progenitorových buniek z ľudských embryonálnych kmeňových buniek – Patentovateľnosť – Vylúčenie ‚využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely‘ – Pojmy ‚ľudské embryo‘ a ‚využívanie na priemyselné alebo obchodné účely‘“

Vo veci C‑34/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) zo 17. decembra 2009 a doručený Súdnemu dvoru 21. januára 2010, ktorý súvisí s konaním:

Oliver Brüstle
proti
Greenpeace eV,

SÚDNY DVOR (veľká komora),
v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, M. Safjan (spravodajca), A. Prechal, sudcovia A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann, D. Šváby, M. Berger a E. Jarašiūnas,
generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: B. Fülöp, referent,
so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 12. januára 2011,
so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:
– Oliver Brüstle, v zastúpení: F.-W. Engel, Rechtsanwalt, M. Grund a C. Sattler de Sousa e Brito, Patentanwälte,
– Greenpeace eV, v zastúpení V. Vorwerk, R. Schnekenbühl, Patentanwalt, a C. Then, Experte,
– Írsko, v zastúpení: G. Durcan, splnomocnený zástupca,
– portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,
– švédska vláda, v zastúpení: A. Falk a A. Engman, splnomocnení zástupcovia,
– vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: F. Penlington a C. Murrell, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci C. May, barrister,
– Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia,
po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 10. marca 2011,

vyhlásil tento
Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 6 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Ú. v. ES L 213, s. 13; Mim. vyd. 13/020, s. 395, ďalej len „smernica“).
2 Tento návrh bol podaný v rámci konania o zrušenie nemeckého patentu, ktorého majiteľom je Oliver Brüstle a ktorý sa týka neurálnych progenitorových buniek a postupov ich získavania z embryonálnych kmeňových buniek, ako aj ich využitia na terapeutické účely, začatého Greenpeace eV.
 Právny rámec
 Dohody zaväzujúce Európsku úniu a/alebo členské štáty
3 Článok 27 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marakéši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), stanovuje:
„1. S výnimkou ustanovení odsekov 2 a 3 sa môžu udeliť patenty na akékoľvek vynálezy bez ohľadu na to, či ide o výrobky alebo výrobné postupy vo všetkých oblastiach techniky, za predpokladu, že sú nové, obsahujú tvorivú činnosť a sú priemyselne využiteľné. S výnimkou článku 65 ods. 4, článku 70 ods. 8 a odseku 3 tohto článku budú patenty dostupné a patentové práva uplatniteľné bez diskriminácie, pokiaľ ide o miesto vynálezu, technickú oblasť alebo o skutočnosť, či ide o výrobky dovážané alebo vyrábané na mieste.
2. Členovia môžu vylúčiť z patentovateľnosti vynálezy, ktorých obchodnému využitiu na ich území treba zabrániť s cieľom ochrániť verejný poriadok alebo morálku vrátane ochrany života, zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo s cieľom vážne poškodiť životné prostredie za predpokladu, že takéto vylúčenie sa neuskutočňuje iba preto, že využitie je zakázané podľa zákona.“
4 Článok 52 ods. 1 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov podpísaného v Mníchove 5. októbra 1973 (ďalej len „EPD“), v ktorom Únia nie je zmluvnou stranou, ale členské štáty sú jeho signatármi, znie:
„Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.“
5 Článok 53 EPD stanovuje:
„Európske patenty sa neudeľujú na:
a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nemožno vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom.“

Právna úprava Únie
6 Odôvodnenia smernice uvádzajú:
„…
(2) keďže najmä v oblasti genetického inžinierstva si výskum a rozvoj vyžadujú značné množstvo vysoko rizikových investícií a preto len adekvátna právna ochrana im môže zabezpečiť rentabilitu;
(3) keďže účinná a harmonizovaná ochrana v členských štátoch je nevyhnutná na udržanie a podporu investícií v oblasti biotechnológie;

(5) keďže existujú rozdiely v právnej ochrane biotechnologických vynálezov poskytovanej zákonmi a praxou jednotlivých členských štátov; keďže tieto rozdiely by mohli predstavovať prekážky obchodu a tým brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu;
(6) keďže tieto rozdiely by sa mohli ešte zväčšiť, keď členské štáty prijmú nové a odlišné právne predpisy a správnu prax, alebo keďže vnútroštátne precedenčné právo interpretujúce takéto vnútroštátne právne predpisy sa v každom členskom štáte vyvíja inak;
(7) keďže nekoordinovaný rozvoj vnútroštátnych právnych predpisov o právnej ochrane biotechnologických vynálezov v spoločenstve by mohlo viesť k ďalšiemu brzdeniu obchodu na úkor priemyselného rozvoja takýchto vynálezov a hladkého fungovania vnútorného trhu;

(14) keďže patent na vynález [neoprávňuje] majiteľa uskutočniť tento vynález, ale ho oprávňuje iba zakázať tretím stranám využiť ho na priemyselné a obchodné účely; keďže následne hmotné patentové právo nemôže slúžiť ako náhrada nadbytočného národného, európskeho alebo medzinárodného práva, ktoré môže uložiť obmedzenia alebo zákazy alebo ktoré sa týka sledovania výskumu a využívania alebo komercializácie jeho výsledkov, konkrétne z hľadiska požiadaviek týkajúcich sa zdravia verejnosti, bezpečnosti, ochrany životného prostredia, starostlivosti o zvieratá, zachovania genetickej diverzity a dodržiavania určitých etických noriem;

(16) keďže patentové právo musí byť uplatňované tak, aby rešpektovalo základné princípy zaručujúce dôstojnosť a integritu osoby; keďže je dôležité presadzovať princíp, že ani ľudské telo v akomkoľvek štádiu svojho formovania alebo vývoja, vrátane embryonálnych buniek, ani jednoduchý objav jedného z jeho prvkov alebo jedného z jeho produktov, vrátane reťazca alebo časti reťazca ľudského génu, nemôžu byť patentované; keďže tieto princípy sú v súlade s kritériami patentovateľnosti vlastnými patentovému právu, podľa ktorého samotný objav nemôže byť patentovaný;
(17) keďže bol dosiahnutý významný pokrok v liečení chorôb vďaka existencii liečiv získaných z prvkov izolovaných z ľudského tela a/alebo vyrobených iným spôsobom, takéto liečivá vznikajúce pri technických postupoch zameraných na získavanie prvkov podobných štruktúrou prvkom existujúcim prirodzene v ľudskom tele a keďže v dôsledku toho by mal byť výskum zameraný na získavanie a izolovanie takýchto prvkov dôležitých pre medicínsku výrobu podporovaný patentovým systémom;

(20) keďže je preto potrebné objasniť, že vynález spočívajúci v prvku izolovanom z ľudského tela alebo inak získanom prostredníctvom technického postupu, ktorý je priemyselne využiteľný, nie je vylúčený z patentovateľnosti, dokonca ani vtedy, ak je štruktúra takéhoto prvku identická štruktúre prirodzenému prvku, za predpokladu, že práva priznané patentom sa nevzťahujú aj na ľudské telo a jeho prvky v ich prirodzenom prostredí;
(21) keďže takýto prvok izolovaný z ľudského tela alebo získaný inak nie je vylúčený z patentovateľnosti preto, že je napríklad výsledkom technických postupov používaných na jeho identifikáciu, čistenie a zatriedenie a na jeho reprodukciu mimo ľudského tela, technikami, ktoré samotný ľudský organizmus nie je schopný zrealizovať a ktoré príroda nie je schopná sama vykonať;

(37) keďže princíp, podľa ktorého musia byť vynálezy vylúčené z patentovateľnosti, ak ich obchodné využívanie znamená porušenie verejného poriadku alebo morálky, musí byť taktiež zdôraznený aj v tejto smernici;
(38) keďže praktická časť tejto smernice by mala obsahovať ilustračný zoznam vynálezov vylúčených z patentovateľnosti, aby tak poskytla národným súdom a patentovým úradom všeobecné usmernenie interpretácie odvolania sa na verejný poriadok a morálku; keďže tento zoznam samozrejme nemôže byť považovaný za vyčerpávajúci; keďže postupy, použitie ktorých je proti ľudskej dôstojnosti, ako napríklad postupy produkujúce chiméry z embryonálnych buniek alebo totipotentných buniek ľudí alebo živočíchov, sú samozrejme z patentovateľnosti vylúčené;
(39) keďže verejný poriadok a morálka korešpondujú najmä s etickými a morálnymi princípmi uznávanými v členskom štáte, ktorých rešpektovanie je obzvlášť dôležité v oblasti biotechnológií z hľadiska potenciálneho dosahu vynálezov v tejto oblasti a ich prirodzeného vzťahu ku všetkému živému; keďže takéto etické a morálne princípy dopĺňajú štandardné prieskumy podľa patentových právnych predpisov bez ohľadu na technickú stránku vynálezu;

(42) keďže okrem toho musí byť z patentovateľnosti vylúčené aj využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely; keďže v žiadnom prípade takéto vylúčenie neovplyvní vynálezy pre terapeutické alebo diagnostické účely, ktoré sa uplatňujú na ľudských embryách a sú pre ne užitočné;
(43) keďže podľa článku F ods. 2 Zmluvy o Európskej únii má únia rešpektovať základné práva, ako sú zaručené Európskym dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd, podpísaným v Ríme dňa 4. novembra 1950, a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií bežných pre členské štáty, ako všeobecné princípy práva spoločenstva;
…“
7 Smernica stanovuje:
„Článok 1
1. Členské štáty chránia biotechnologické vynálezy vnútroštátnym patentovým právom. V prípade potreby upravia svoje vnútroštátne patentové právo tak, aby bralo do úvahy ustanovenia tejto smernice.
2. Táto smernica nemá dosah na záväzky členských štátov vyplývajúce z medzinárodných dohôd a najmä Dohody TRIPs a Dohovoru o biologickej diverzite.

Článok 3
1. Na účely tejto smernice sú vynálezy, ktoré sú nové, ktoré obsahujú vynálezcovskú činnosť a ktoré sú priemyselne využiteľné, patentovateľné dokonca aj vtedy, ak sa týkajú výrobku z biologického materiálu alebo obsahujúceho biologický materiál alebo spôsobu, pomocou ktorého sa biologický materiál vyrába, spracováva alebo využíva.
2. Biologický materiál, ktorý je izolovaný zo svojho prirodzeného prostredia alebo produkovaný prostredníctvom technického postupu, môže byť predmetom vynálezu dokonca aj vtedy, ak sa predtým vyskytoval v prírode.

Článok 5
1. Ľudské telo na jednotlivých stupňoch svojho vzniku a vývoja a jednoduchý objav jedného z jeho prvkov vrátane reťazca alebo časti reťazca nejakého génu nemôžu predstavovať patentovateľné vynálezy.
2. Prvok izolovaný z ľudského tela alebo inak získaný prostredníctvom technického spôsobu, vrátane reťazca alebo časti reťazca génu, môže predstavovať patentovateľný vynález dokonca ani vtedy, ak štruktúra takéhoto prvku je identická so štruktúrou prirodzene existujúceho prvku.

Článok 6
1. Vynálezy sa považujú za nepatentovateľné, ak by bolo ich obchodné využitie v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou; využívanie však nie je považované za využívanie v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou, ak je zakázané zákonom alebo nariadením.
2. Na základe odseku 1 sa patenty neudeľujú najmä na:

c) využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely;
…“
 Vnútroštátne právo
8 § 2 patentového zákona (Patentgesetz) v jeho zmenenom a doplnenom znení na účely prebratia článku 6 smernice (BGB1. 2005 I, s. 2521, ďalej len „PatG“) znie:
„1. Vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou, sú nepatentovateľné; využívanie však nie je považované za využívanie v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou, ak je zakázané zákonom alebo nariadením.
2. Patenty neudeľujú najmä na:

(3) využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely;

Pri uplatňovaní vyššie uvedených bodov 1 až 3 treba brať do úvahy príslušné ustanovenia zákona o ochrane embryí [(Embryonenschutzgesetz, ďalej len ,ESchG‘)].“
9 § 21 PatG stanovuje:
„1. Patent sa zruší (§ 61), ak sa ukáže, že
(1) predmet patentu nie je patentovateľný podľa § 1 až 5“.
10 Podľa § 22 ods. 1 PatG:
„Na základe návrhu je patent vyhlásený za neplatný (§ 81), ak sa ukáže, že existuje jeden z dôvodov vymenovaných v § 21 ods. 1 alebo že rozsah ochrany priznanej patentom sa rozšíril.“
11 Podľa § 1 ods. 1 bodu 2 a § 2 ods. 1 a 2 ESchG z 13. decembra 1990 sa trestnoprávne postihuje umelé oplodnenie vajíčok s iným cieľom, ako je vyvolanie tehotenstva ženy, z ktorej pochádzajú, predaj ľudských embryí počatých in vitro alebo odobratých zo ženy pred ukončením procesu uhniezdenia v maternici alebo ich prevod, nadobudnutie alebo použitie s iným cieľom ako ich uchovanie, ako aj in vitro vývoj ľudských embryí s iným cieľom, ako je vyvolanie tehotenstva.
12 § 8 ESchG definuje ľudské embryo ako oplodnené ľudské vajíčko, ktoré je schopné vyvíjať sa, a to od okamihu splynutia bunkových jadier, ako aj akúkoľvek bunku odobratú z embrya nazývanú „totipotentná“, ktorá je za splnenia ďalších potrebných predpokladov schopná deliť sa a vyvinúť sa na jedinca. V tejto súvislosti treba rozlišovať pluripotentné bunky, t. j. kmeňové bunky, ktoré sú schopné vyvinúť sa v akýkoľvek typ buniek, avšak nemôžu sa vyvinúť na úplného jedinca.
13 Podľa § 4 zákona na zabezpečenie ochrany embryí v súvislosti s dovozom a využívaním ľudských embryonálnych kmeňových buniek (Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen, BGBl. 2002 I, s. 2277) z 28. mája 2002:
„1. Dovoz a využívanie embryonálnych kmeňových buniek je zakázané.
2. Výnimku z odseku 1 predstavuje dovoz a využívanie embryonálnych kmeňových buniek na vedecké účely za podmienok stanovených v odseku 6, pokiaľ
(1) orgán poverený vydávaním povolení sa ubezpečí, že
a) embryonálne kmeňové bunky boli získané pred 1. májom 2007 v súlade s platnou právnou úpravou v štáte pôvodu a sú udržiavané v kultúre alebo následne uchovávané podľa techník kryogénneho konzervovania (línie embryonálnych kmeňových buniek);
b) embryá, z ktorých pochádzajú, boli získané oplodnením in vitro za lekárskej asistencie s cieľom vyvolať tehotenstvo a stali sa s konečnou platnosťou nadbytočné na tento účel bez toho, aby niečo nasvedčovalo, že to vyplýva z dôvodov spojených so samotnými embryami;
c) za darovanie embryí s cieľom získať kmeňové bunky nebola priznaná ani prisľúbená nijaká odmena ani iná vyčísliteľná výhoda, a že
(2) dovoz a využívanie embryonálnych kmeňových buniek neporušuje ostatné právne predpisy, osobitne ustanovenia ESchG.
3. Povolenie sa nevydá, ak embryonálne kmeňové bunky boli zjavne získané v rozpore so základnými zásadami nemeckého právneho poriadku. Žiadosť o vydanie povolenia nemôže byť zamietnutá z dôvodu, že kmeňové bunky pochádzajú z ľudských embryí.“
14 Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona z 28. mája 2002:
„Výskumné práce s embryonálnymi kmeňovými bunkami sa môžu uskutočňovať, len ak je vedecky preukázané, že
1. tieto práce slúžia na dôležité ciele určené na prehĺbenie vedeckého poznania v oblasti základného výskumu alebo rozšírenie medicínskych znalostí v záujme rozvoja diagnostických, preventívnych alebo terapeutických postupov na humánne účely…“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
15 Oliver Brüstle je majiteľom nemeckého patentu, ktorý bol prihlásený 19. decembra 1997 a vzťahuje sa na izolované a očistené neurálne progenitorové bunky, postup ich získavania z embryonálnych kmeňových buniek a ich využitie pri liečbe neurálnych porúch.
16 V špecifikácii patentu prihláseného Oliverom Brüstlem sa uvádza, že transplantácia mozgových buniek do nervového systému predstavuje sľubnú liečebnú metódu mnohých neurologických ochorení. Existuje už prvé klinické využitie, najmä u pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou.
17 Aby bolo možné liečiť neurálne poruchy, je totiž potrebné transplantovať progenitorové bunky, ktoré sú ešte schopné sa vyvíjať. Tento typ buniek pritom v podstate existuje len počas fázy vývoja mozgu. Použitie mozgových tkanív ľudských embryí nastoľuje významné etické problémy a neumožňuje pokryť potrebu progenitorových buniek potrebných na to, aby sa liečba bunkovou terapiou stala dostupnou verejnosti.
18 Podľa uvedenej špecifikácie naopak embryonálne kmeňové bunky otvárajú nové perspektívy produkovania buniek určených na transplantáciu. Keďže embryonálne kmeňové bunky sú pluripotentnými bunkami, môžu sa diferencovať na akékoľvek typy buniek a telových tkanív a pri početných pasážovaniach ostať zachované v tomto stave pluripotencie a množiť sa. Cieľom predmetného patentu je za týchto okolností vyriešenie technického problému produkcie prakticky neobmedzeného množstva izolovaných a čistých progenitorových buniek s neuronálnymi alebo gliovými vlastnosťami, získaných z embryonálnych kmeňových buniek.
19 Bundespatentgericht (spolkový patentový súd) na návrh Greenpeace eV rozhodol podľa § 22 ods. 1 PatG, že predmetný patent je neplatný, lebo sa týka progenitorových buniek získaných z ľudských embryonálnych kmeňových buniek a postupov produkovania týchto progenitorových buniek. Žalovaný podal proti tomuto rozsudku odvolanie na Bundesgerichtshof.
20 Pre vnútroštátny súd rozhodnutie o návrhu na zrušenie závisí od otázky, či technická informácia predmetného patentu, vzhľadom na to, že sa týka progenitorových buniek získavaných z ľudských embryonálnych kmeňových buniek, je vylúčená z patentovateľnosti podľa § 2 ods. 2 prvého pododseku bodu 3 PatG. Odpoveď na túto otázku zase závisí od výkladu, ktorý treba najmä podať v súvislosti s článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice.
21 Podľa vnútroštátneho súdu vzhľadom na to, že článok 6 ods. 2 smernice neponecháva členským štátom nijakú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o nepatentovateľnosť postupov a využití, ktoré sú v ňom vymenované (pozri rozsudky z 9. októbra 2001, Holandsko/Parlament a Rada, C‑377/98, Zb. s. I‑7079, bod 39, ako aj zo 16. júna 2005, Komisia/Taliansko, C‑456/03, Zb. s. I‑5335, body 78 a nasl.), odkaz v § 2 ods. 2 druhom pododseku PatG na ESchG a najmä na definíciu embrya, ktorú § 8 ods. 1 ESchG zahŕňa, nemôže byť totiž považovaný za vyjadrenie povinnosti ponechanej na členské štáty konkretizovať článok 6 ods. 2 písm. c) smernice v tejto súvislosti, aj keď tá výslovne neupresnila pojem embrya. Výklad tohto pojmu môže byť len európsky a jednotný. Inými slovami, § 2 ods. 2 druhý pododsek PatG a osobitne pojem embrya, ktorý používa, nemôže dostať odlišný výklad od výkladu príslušného pojmu nachádzajúceho sa v článku 6 ods. 2 písm. c) smernice.
22 Z tohto pohľadu sa vnútroštátny súd snaží najmä zistiť, či ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré slúžia ako východiskový materiál pre patentované postupy, predstavujú „embryá“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice a či organizmy, z ktorých tieto ľudské embryonálne kmeňové bunky môžu byť získané, predstavujú „ľudské embryá“ v zmysle uvedeného článku. V tejto súvislosti vnútroštátny súd poznamenáva, že všetky ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré slúžia ako východiskový materiál pre patentované postupy, nepredstavujú totipotentné bunky, niektoré sú len pluripotentnými bunkami získanými z embryí v štádiu blastocysty. Rovnako sa z pohľadu pojmu embrya zamýšľa nad kvalifikáciou blastocysty, z ktorej sa tiež dajú získavať ľudské embryonálne kmeňové bunky.
23 Za týchto okolností Bundesgerichtshof rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
„1. Čo sa má rozumieť pod pojmom ‚ľudské embryá‘ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice…?
a) Vzťahuje sa tento pojem na všetky vývojové štádiá ľudského života od oplodnenia vajíčka alebo musia byť splnené ďalšie podmienky, ako napríklad dosiahnutie určitého vývojového štádia?
b) Vzťahuje sa tento pojem aj na nasledujúce organizmy:
– neoplodnené ľudské vajíčka, do ktorých bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky,
– neoplodnené ľudské vajíčka, ktoré boli pomocou partenogenézy stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju?
c) Vzťahuje sa tento pojem aj na kmeňové bunky získané z ľudských embryí v štádiu blastocysty?
2. Čo sa má chápať pod pojmom ‚využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely‘? Vzťahuje sa tento pojem aj na akékoľvek obchodné využitie stanovené v článku 6 ods. 1 uvedenej smernice, osobitne tiež na využitie na účely vedeckého výskumu?
3. Je technická informácia na základe článku 6 ods. 2 písm. c) smernice… vylúčená z patentovania aj vtedy, ak použitie ľudských embryí nie je súčasťou technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, ale je nevyhnutnou podmienkou pre jej využitie:
– pretože sa patent týka produktu, ktorého výroba si vyžaduje predchádzajúce zničenie ľudských embryí, alebo
– preto, lebo sa patent týka postupu, ktorý si ako východiskový materiál vyžaduje takýto produkt?“

O prejudiciálnych otázkach
 O prvej otázke

24 Vnútroštátny súd sa svojou prvou otázkou pýta Súdneho dvora na výklad pojmu „ľudské embryo“ v zmysle a na účely uplatňovania článku 6 ods. 2 písm. c) smernice, a to s jediným cieľom – určiť rozsah zákazu patentovateľnosti, ktorý toto ustanovenie stanovuje.
25 Treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry z potreby jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje nijaký výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a rozsah pôsobnosti, si v zásade vyžaduje autonómny a jednotný výklad v celej Únii (pozri najmä rozsudky z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 11; z 19. septembra 2000, Linster, C‑287/98, Zb. s. I‑6917, bod 43; zo 16. júla 2009, Infopaq International, C‑5/08, Zb. s. I‑6569, bod 27, a z 21. októbra 2010, Padawan, C‑467/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 32).
26 Aj keď znenie smernice neposkytuje nijakú definíciu ľudského embrya, neodkazuje však ani na vnútroštátne právne poriadky, pokiaľ ide o význam, ktorý by sa mal tomuto výrazu priznať. Z toho teda vyplýva, že uvedený výraz sa má na účely uplatňovania smernice považovať za označujúci samostatný pojem práva Únie, ktorý sa má na jej území vykladať jednotne.
27 Tento záver je podporený cieľom a účelom smernice. Z odôvodnenia č. 3 a z odôvodnení č. 5 až 7 smernice totiž vyplýva, že jej cieľom je harmonizácia pravidiel právnej ochrany biotechnologických vynálezov, odstránenie prekážok obchodu a fungovania vnútorného trhu, ktoré spočívajú v rozdielnych právnych úpravách a judikatúre jednotlivých členských štátov, a podporovanie tak výskumu a priemyselného rozvoja v oblasti genetického inžinierstva (pozri v tomto zmysle rozsudok Holandsko/Parlament a Rada, už citovaný, body 16 a 27).
28 Neexistencia jednotnej definície pojmu ľudského embrya pritom vytvára riziko, že autori niektorých biotechnologických vynálezov budú zvažovať podávanie patentových prihlášok na tieto vynálezy v členských štátoch s užším chápaním pojmu ľudského embrya, čiže ústretovejších, pokiaľ ide o možnosti patentovateľnosti, z dôvodu skutočnosti, že patentovateľnosť týchto vynálezov je v iných členských štátoch vylúčená. Takáto situácia by narúšala riadne fungovanie vnútorného trhu, ktoré je cieľom smernice.
29 Tento záver je ďalej podporený rozsahom vymenovania postupov a využívaní vylúčených z patentovateľnosti, ktoré je stanovené v článku 6 ods. 2 smernice. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že na rozdiel od článku 6 ods. 1 tejto smernice, ktorá ponecháva správnym a súdnym orgánom členských štátov širokú mieru voľnej úvahy pri vykonávaní výluky z patentovateľnosti vynálezov, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi, odsek 2 uvedeného článku neponecháva členským štátom žiadnu mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o nepatentovateľnosť postupov a využívania, ktoré sú tam vymenované, pričom toto ustanovenie má za cieľ vymedziť práve výluku stanovenú prvým odsekom tohto článku. Z toho vyplýva, že výslovným vylúčením patentovateľnosti postupov a využívaní, ktoré sú tam uvedené, článok 6 ods. 2 smernice má za cieľ poskytnúť v tomto ohľade presne vymedzené práva (pozri rozsudok Komisia/Taliansko, už citovaný, body 78 a 79).
30 Pokiaľ ide o význam, ktorý sa má priznať pojmu „ľudské embryo“ použitému v článku 6 ods. 2 písm. c) smernice, treba zdôrazniť, že hoci definícia ľudského embrya je vo viacerých členských štátoch mimoriadne citlivou spoločenskou otázkou, ktorá je ovplyvnená rozličnými hodnotovými systémami týchto štátov a ich tradíciami, Súdny dvor nebol v tomto prejudiciálnom konaní vyzvaný, aby skúmal otázky lekárskej alebo etickej povahy, ale má sa obmedziť na právny výklad príslušných ustanovení smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. februára 2008, Mayr, C‑506/06, Zb. s. I‑1017, bod 38).
31 Treba ďalej pripomenúť, že určenie významu a rozsahu pojmov, pre ktoré právo Únie neposkytuje nijakú definíciu, sa má stanoviť najmä so zreteľom na súvislosti, v ktorých sa používajú, a ciele sledované právnou úpravou, v ktorej sa nachádzajú (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky z 10. marca 2005, easyCar, C‑336/03, Zb. s. I‑1947, bod 21; z 22. decembra 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07, Zb. s. I‑11061, bod 17, a z 29. júla 2010, UGT‑FSP, C‑151/09, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 39).
32 Z odôvodnení smernice v tejto súvislosti vyplýva, že hoci jej cieľom je podpora investícií v oblasti biotechnológií, k využívaniu biologického materiálu ľudského pôvodu musí dochádzať za rešpektovania základných práv, a to najmä ľudskej dôstojnosti. Odôvodnenie č. 16 osobitne zdôrazňuje, že „patentové právo musí byť uplatňované tak, aby rešpektovalo základné princípy zaručujúce dôstojnosť a integritu osoby“.
33 V záujme toho, ako už Súdny dvor uviedol, článok 5 ods. 1 smernice zakazuje, aby ľudské telo v jednotlivých fázach jeho vzniku a vývoja mohlo byť predmetom patentovateľného vynálezu. Dodatočné uistenie prináša článok 6 smernice, ktorý uvádza, že postupy klonovania ľudských jedincov, postupy úpravy zárodočnej línie genetickej identity ľudských jedincov a využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely sú v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou a z tohto dôvodu nemôžu byť patentovateľné. Odôvodnenie č. 38 smernice spresňuje, že tento zoznam nie je taxatívny a že všetky postupy, ktorých použitie je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, sú z patentovateľnosti taktiež vylúčené (pozri rozsudok Holandsko/Parlament a Rada, už citovaný, body 71 a 76).
34 Kontext a cieľ smernice tak ukazujú, že normotvorca Únie zamýšľal vylúčiť akúkoľvek možnosť patentovateľnosti, pokiaľ by rešpektovanie ľudskej dôstojnosti mohlo byť ohrozené. Z toho vyplýva, že pojem „ľudské embryo“ sa má v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice chápať v širšom význame.
35 V tomto zmysle každé ľudské vajíčko, akonáhle je oplodnené, musí byť považované za „ľudské embryo“ v zmysle a na účely uplatňovania článku 6 ods. 2 písm. c) smernice, ak je toto oplodnenie schopné spustiť proces vývoja ľudského jedinca.
36 Túto kvalifikáciu treba uplatniť aj na neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky, a na neoplodnené ľudské vajíčko, ktoré bolo pomocou partenogenézy stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju. Aj keď tieto organizmy vlastne neboli predmetom oplodnenia, sú, ako vyplýva z písomných pripomienok predložených Súdnemu dvoru, účinkom techniky použitej na ich získanie spôsobilé spustiť proces vývoja ľudského jedinca, podobne ako embryo vzniknuté oplodnením vajíčka.
37 Pokiaľ ide o kmeňové bunky získané z ľudského embrya v štádiu blastocysty, vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom na vývoj vedy určiť, či môžu spustiť vývojový proces ľudského jedinca a spadajú v dôsledku toho pod pojem „ľudské embryo“ v zmysle a na účely uplatnenia článku 6 ods. 2 písm. c) smernice.
38 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba odpovedať na prvú otázku v tom zmysle, že:
– „ľudské embryo“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice predstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia, každé neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky a každé neoplodnené ľudské vajíčko, ktoré bolo partenogenézou stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju;
– vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom na vývoj vedy určiť, či kmeňová bunka získaná z ľudského embrya v štádiu blastocysty predstavuje „ľudské embryo“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice.

O druhej otázke
39 Vnútroštátny súd sa svojou druhou otázkou snaží zistiť, či pojem „využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice zahŕňa aj využívanie ľudských embryí na účely vedeckého výskumu.
40 V tejto súvislosti treba spresniť, že cieľom smernice nie je úprava využívania ľudských embryí v rámci vedeckého výskumu. Jej cieľ sa obmedzuje na patentovateľnosť biotechnologických vynálezov.
41 Pokiaľ ide teda jedine o určenie, či sa vylúčenie z patentovateľnosti týkajúce sa využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely vzťahuje tiež na využívanie ľudských embryí na účely vedeckého výskumu alebo či vedecký výskum zahŕňajúci využívanie ľudských embryí môže viesť k ochrane patentovým právom, treba uviesť, že udelenie patentu na určitý vynález v zásade znamená jeho priemyselné a obchodné využitie.
42 Tento výklad podporuje aj odôvodnenie č. 14 smernice. Stanovením, že patent na vynález oprávňuje jeho majiteľa „zakázať tretím stranám využiť ho na priemyselné a obchodné účely“, naznačuje, že práva vyplývajúce z patentu sa v zásade týkajú priemyselnej a obchodnej činnosti.
43 Aj keď sa má rozlišovať medzi účelom vedeckého výskumu a priemyselnými alebo obchodnými účelmi, využívanie ľudských embryí na účely výskumu, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, nemožno však oddeliť od samotného patentu a práv, ktoré sú s nim spojené.
44 Spresnenie vyplývajúce z odôvodnenia č. 42 smernice, podľa ktorého vylúčenie z patentovateľnosti upravené v jej článku 6 ods. 2 písm. c) „neovplyvní vynálezy pre terapeutické alebo diagnostické účely, ktoré sa uplatňujú na ľudských embryách a sú pre ne užitočné“, tiež potvrdzuje, že využívanie ľudských embryí na účely vedeckého výskumu, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, nemožno odlišovať od priemyselného a obchodného využitia a obchádzať tak vylúčenie z patentovateľnosti.
45 Tento výklad je ostatne rovnaký ako výklad, ku ktorému dospel veľký odvolací senát Európskeho patentového úradu v súvislosti s článkom 28 písm. c) vykonávacieho nariadenia k EPD, ktorý doslovne preberá znenie článku 6 ods. 2 písm. c) smernice (pozri rozhodnutie z 25. novembra 2008, G 2/06, Úradný vestník EPÚ, máj 2009, s. 306, body 25 až 27).
46 Na druhú otázku teda treba odpovedať v tom zmysle, že vylúčenie z patentovateľnosti týkajúce sa využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely upravené článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice zahŕňa aj využívanie na účely vedeckého výskumu, pričom len využívanie na terapeutické alebo diagnostické účely uplatňované na ľudských embryách a pre ne užitočné môže byť predmetom patentu.

O tretej otázke
47 Vnútroštátny súd sa svojou treťou otázkou v podstate pýta Súdneho dvora, či určitý vynález je vylúčený z patentovateľnosti, aj keď jeho samotným predmetom nie je využívanie ľudských embryí, pretože sa týka produktu, ktorého získanie predpokladá predchádzajúce zničenie ľudských embryí, alebo postupu, ktorý si vyžaduje základný materiál získaný zničením ľudských embryí.
48 Táto otázka je položená v súvislosti s vecou týkajúcou sa patentovateľnosti vynálezu spočívajúceho v produkovaní neurálnych progenitorových buniek, pri ktorom sa počíta s použitím kmeňových buniek získaných z ľudského embrya v štádiu blastocysty. Z pripomienok predložených Súdnemu dvoru pritom vyplýva, že odobratie kmeňovej bunky z ľudského embrya v štádiu blastocysty vedie k zničeniu tohto embrya.
49 Preto z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v bodoch 32 až 35 tohto rozsudku, vynález sa má považovať za vylúčený z patentovateľnosti, hoci patentové nároky sa netýkajú využívania ľudských embryí, vzhľadom na to, že využitie vynálezu si vyžaduje zničenie ľudských embryí. V tomto prípade tiež treba vyvodiť záver, že ide o využívanie ľudských embryí v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice. Skutočnosť, že k tomuto zničeniu prípadne dochádza vo výrazne skoršom štádiu predchádzajúcom využitiu vynálezu ako v prípade získavania embryonálnych kmeňových buniek z línie kmeňových buniek, ktorej samotné vytvorenie znamená zničenie ľudských embryí, je z tohto pohľadu bezvýznamné.
50 Nezahrnutie technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, do pôsobnosti vylúčenia z patentovateľnosti uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. c) smernice z dôvodu, že neuvádza využívanie ľudských embryí znamenajúce ich predchádzajúce zničenie, by malo za následok, že dotknuté ustanovenie bude zbavené potrebného účinku umožnením prihlasovateľovi patentu obísť uplatnenie tohto ustanovenia dômyselnou formuláciou patentového nároku.
51 K rovnakému záveru dospel aj veľký odvolací senát Európskeho patentového úradu pri riešení výkladu článku 28 písm. c) vykonávacieho nariadenia k EPD, ktorého znenie sa zhoduje so znením článku 6 ods. 2 písm. c) smernice (pozri bod 22 rozhodnutia z 25. novembra 2008 uvedeného v bode 45 tohto rozsudku).
52 Na tretiu otázku teda treba odpovedať v tom zmysle, že článok 6 ods. 2 písm. c) smernice vylučuje z patentovateľnosti vynález, pri ktorom technická informácia, ktorá je predmetom patentovej prihlášky, vyžaduje predchádzajúce zničenie ľudských embryí alebo ich využívanie ako východiskového materiálu bez ohľadu na to, v akom štádiu k nim dochádza, a to aj keď popis technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, neuvádza využívanie ľudských embryí.

O trovách
53 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol takto:
1. Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa má vykladať v tom zmysle, že:
– „ľudské embryo“ predstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia, každé neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky, a každé neoplodnené ľudské vajíčko, ktoré bolo partenogenézou stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju;
– vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom na vývoj vedy určiť, či kmeňová bunka získaná z ľudského embrya v štádiu blastocysty predstavuje „ľudské embryo“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44.
2. Vylúčenie z patentovateľnosti týkajúce sa využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely upravené článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 zahŕňa aj využívanie na účely vedeckého výskumu, pričom len využívanie na terapeutické alebo diagnostické účely uplatňované na ľudských embryách a pre ne užitočné môže byť predmetom patentu.
3. Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 vylučuje z patentovateľnosti vynález, pri ktorom technická informácia, ktorá je predmetom patentovej prihlášky, vyžaduje predchádzajúce zničenie ľudských embryí alebo ich využívanie ako východiskového materiálu bez ohľadu na to, v akom štádiu k nim dochádza, a to aj keď popis technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, neuvádza využívanie ľudských embryí.

Podpisy

foto: europe-infos.eu


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+1 =


Yfbyz87

(18.1.2021)
sahan cialis video cheap cialis cialis cijena u hrvatskoj

Egivg72

(18.1.2021)
http://withoutdrvisit.com/ viagra in england ohne rezept viagra pills for men when did magic johnson announced he had hiv

Robertdub

(17.1.2021)
wgxy where can i buy viagra over the counter http://dietkannur.org vhlw yjfp

Ltyxxy

(17.1.2021)
vardenafil 20mg - http://vardpill.com/ levitra

NlbxFlany

(17.1.2021)
new orleans viagra where can i buy generic viagra online buying real viagra online cvs viagra cheap generic viagra online best viagra online toronto viagra online united states purchase viagra in usa viagra canada viagra arizona generisches viagra paypal man on viagra off brand viagra buy viagra without buy viagra cheap online australia

DavidLox

(16.1.2021)
does viagra or cialis help with pe qtsahsba http://edcheapgeneric.online/ what are the side effects of cialis

Idrk23f

(15.1.2021)
average price viagra uk canadian viagra high blood pressure viagra

JvcxUnatt

(15.1.2021)
viagra online overnight shipping viagra gold order viagra no prescription australia cheap viagra generic viagra from canada viagra generic date ggeneric viagra for sale viagra samples free free viagra online in canada overnight united states viagra buy viagra no prescription australia viagra. for sale viagra australie viagra super force review does walmart sell viagra?

DavidLox

(15.1.2021)
generic viagra online https://edcheapgeneric.com/ jekwxmix buy viagra online cheap

KlioLips

(15.1.2021)
viagra price i need viagra today viagra with script buy viagra super force in south africa. buying viagra without perscription viagra from canada supplier brand viagra canadian pharmacies viagra uk buy cheap viagra on line viagra generic dosage how much does viagra cost with a prescription viagra femme info generic viagra au where to buy viagra seattle viagra by pfizer

Tinder dating site

(15.1.2021)
tinder online , tinder login
tinder login

Hoajlh

(15.1.2021)
purchase generic cialis online - https://edplsvici.com/ vardenafil canada

Oqtn25d

(14.1.2021)
http://doctorborat.com/ viagra with flomax viagra holistic medicine for rheumatoid arthritis

Ycul52s

(13.1.2021)
viagra 360 pills new health care policy flomax with viagra

DavidFoeli

(13.1.2021)
medications for ed https://canadarx24.com/ ed in men

NllpFlany

(13.1.2021)
pharmacy cheap http://pharmacy-onlineasxs.com/ pharmacy coupons

Onhel79

(13.1.2021)
prix cialis gГ©nГ©rique en pharmacie viagra generique livre sous 48h cialis 20mg prix en pharmacie

FgvdFlany

(13.1.2021)
the peoples pharmacy rx pharmacy online discount pharmacy card

DavidFoeli

(12.1.2021)
best natural cure for ed https://canadarx24.com/ hims ed pills

DavidFoeli

(11.1.2021)
medication for ed https://canadarx24.com/ best ed treatments

JlloUnatt

(11.1.2021)
pharmacies near me dollar store drug test india pharmacy

JtmfToove

(11.1.2021)
24 hr pharmacy near me cheap rx canadian pharmacy online

LokuToove

(11.1.2021)
canadian pharmacy generic viagra 24 hour pharmacy canadian pharmacies online

FwsxToove

(10.1.2021)
canada drugs online online pharmacy medical pharmacy

Yezfkyg

(10.1.2021)

StevenADOGY

(9.1.2021)
zithromax 500 mg generic zithromax 500mg india
https://worldrx100.com zithromax 500mg price

AqwsToove

(9.1.2021)
canada drug pharmacy pharmacy today best drugstore eye cream

StevenADOGY

(8.1.2021)
buy zithromax online zithromax tablets
https://worldrx100.com buy zithromax online fast shipping

https://doctorpbn.com/

(7.1.2021)
viagra cialis levitra compared
viagra for men online
buy viagra london shop fer Noict

Adxczuyh

(6.1.2021)

viagra for sale in texas

(6.1.2021)
buy viagra fake
cheap viagra online usa
viagra tablets what for use fer Noict

Ibafnkg

(5.1.2021)

viagra generic cost

(4.1.2021)
aciclovir tablets online
generic viagra alternatives
shipping viagra to canada fer Noict

Ilmbl58

(2.1.2021)

Abputma

(2.1.2021)
Izspamu mnl86h buy cialis online. doctor or physician what is an erectile dysfunction.

cialis before and after

(2.1.2021)
female viagra online purchase
best site to buy cialis
cialis tadalafil prices fer Noict

Krtnie

(1.1.2021)
buy cheap cialis - cvs pharmacy online cheap levitra

Hyybla

(31.12.2020)
cheap cialis generic online - https://ciasuperp.com/ vardenafil generic

Ewhqqrhd

(31.12.2020)
Uljrlnd pbi96r cvs pharmacy. sk factors for the development of coronary heart disease include which of the following? quizlet health insurance for college students 2019.

Cnbqmu

(29.12.2020)
viagra generic name - cialis cialis online buy vardenafil online

Aeosw79

(29.12.2020)

Clydewrign

(28.12.2020)
dating online free,free dating
unengaged dating sites
free dating websites
http://overdom.com/out.php?url=http://freedatingsiteall.com
https://www.22opt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
http://g.vovososo.com/url?q=http://freedatingsiteall.com
http://aipef.cl/2017/12/21/desayuno-para-periodistas-panorama-de-inversiones-2018/?unapproved=151449&moderation-hash=1678cd725f16c522f7ba7797a896487f
http://valekse.ru/redirect?url=http://freedatingsiteall.com
# free local dating sites,free online dating websites
free dating sites,dating online free

https://www.themonitors.net/goto.php?url=http://freedatingsiteall.com
https://www.tubebbw.org/crtr/cgi/out.cgi?url=http://freedatingsiteall.com
https://vintagesleds.com/bs/index.php?thememode=full;redirect=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
https://www.isitmeorisdown.com/freedatingsiteall.com
http://www.anacondafasthealth.com/goto.php?url=http://freedatingsiteall.com
online dating free,free online dating

http://agbizgrain.co.za/modules/babel/redirect.php?newlang=en_US&newurl=http://freedatingsiteall.com
http://maps.google.mn/url?q=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://www.youngelicious.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=150&l=toplist&u=http://freedatingsiteall.com
http://www.boulevard-club.org/forum/go.php?http://freedatingsiteall.com
http://www.matureladiesxxx.com/cgi-bin/atc/out.cgi?id=15&l=header&u=http://freedatingsiteall.com
free dating sites,online dating free

Pgbsla

(27.12.2020)
generic viagra - buy cheap viagra online us buy vardenafil

Ynpkdzl

(27.12.2020)
Omwqryk nwekum canadian pharmacy. how to health care services help people bureau of vital records new york department of health albany ny.

DrBarBag

(27.12.2020)

Clydewrign

(27.12.2020)
free dating site,free dating site
on the loose dating spot
free dating sites
http://cdn.navdmp.com/cus?acc=43303&cus=109774&redir=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://aladdin.khu.ac.kr/equipment/menu/redirect.do?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.mass-solutions.com.tw/index.php?route=module/language&language_code=en&redirect=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://www.aege.fr/global/redirect.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.sexporn.dk/atc/out.cgi?s=60&l=topgallery&c=1&u=http://freedatingsiteall.com
# dating sites,dating site
free local dating sites,free dating site

http://teenvtv6.wap.sh/thongbao?wap=freedatingsiteall.com
http://www.dominadvd.com/cgi-bin/a2/out.cgi?s=50&c=3&u=http://freedatingsiteall.com
http://wikimapia.org/external_link?url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
https://www.codiceappalti.it/Home/DisplayAd?id=29&redir=http://freedatingsiteall.com
https://doodleandsketch.com/parts/track.php?link=39&url=http://freedatingsiteall.com
free dating site,free dating websites

http://centry-test.ru/go/url=http://freedatingsiteall.com
https://minsoc18.ru:443/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=2Fiblock%2Fdc9D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0D1%828B+9C%D0D0%949D+BD%D0D0%B3%D0%BEB4.pdf&goto=http://freedatingsiteall.com
https://6escortslondon.com/redirect.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.parmalat.ru/bitrix/rk.php?goto=http://freedatingsiteall.com
https://sidebar.io/out?url=http://freedatingsiteall.com
free online dating,free dating site

Clydewrign

(26.12.2020)
dating sites,free online dating websites
open-handed particular dating sites
free dating online
http://maps.google.vu/url?q=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://www.nchsifasthealth.com/goto.php?url=freedatingsiteall.com
http://kalassa.net/keskustelut/index.php?thememode=full;redirect=http://freedatingsiteall.com
http://www.tube2019.com/to.php?hash=YhTgXcEdEdPmXcWsQaPmYhYhIkRfXclTgIk&url=http://freedatingsiteall.com
https://it.xhamster.com/exit.php?url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
# free dating online,free dating site
free dating,free local dating sites

https://www.sharps.se/redirect?url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://scandwap.xtgem.com/?id=IRENON&url=freedatingsiteall.com
http://mail.cu-cisneros.es/webmail/redir.php?//freedatingsiteall.com
https://jtbtigers.com/datingsites83157
http://chanceforward.chatovod.ru/away/?to=http://freedatingsiteall.com
dating sites,dating site

https://m.lmstn.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://freedatingsiteall.com
http://www.seo.matrixplus.ru/out.php?link=http://freedatingsiteall.com
http://youngertube.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=487&tag=twitter&trade=http://freedatingsiteall.com
http://www.gals4free.net/cgi-bin/atx/out.cgi?c=1&u=http://freedatingsiteall.com
http://imc-seminars.com/redir.cfm?id=999859893&bulum=1&serv_id=666&redirect=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
dating online free,dating sites

Lwqdti

(26.12.2020)
cheap sildenafil - online sildenafil prescription cheap levitra

Phsluh

(24.12.2020)
cialis going generic - http://procialpi.com/ vardenafil 20mg

Ikbrwvx

(24.12.2020)
Yxsnb67 flt67w online pharmacies. md program fast test for stroke.

Yrspypw

(24.12.2020)
http://www.wincial.com how to treat low blood pressure what should your blood pressure be. cialis online Uopmbxs where to buy real viagra cialis online wjiunj

Olcaeob

(22.12.2020)
viagra treatment iugr Apls24f hrh70b viagra online. lifesource blood pressure cuff what weeds tell about soil health.

Oulgzv

(22.12.2020)
mexican pharmacy online - cialis 20mg price in india online levitra usa

Avedds

(22.12.2020)
best canadian online pharmacy reviews - https://pharmedp.com/ canadian pharmacy coupon

https://viagmmy.com/

(22.12.2020)
viagra generico cipla
viagra usa 100mg
buying tadalafil from eu fer Noict

Ygoelrx

(21.12.2020)
when dif hiv jump from monkeys medical doctor. canadian pharmacy Eerqsai ekkdtk

BryanBup

(20.12.2020)
free dating site,dating site
dating sites set free
http://catalinamarketingcorporation.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://ibay.pro/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://www.chooseabrunette.com/cgi-bin/out.cgi?id=kitty&url=http://freedatingsiteall.com
http://swepub.kb.se/setattribute?language=en&redirect=http://freedatingsiteall.com
http://www.tgpworld.org/tgp/click.php?id=308423&u=http://freedatingsiteall.com
# dating site,free online dating
free online dating websites,free dating websites

http://www.pumpkinpatchesandmore.org/facebook.php?URL=http://freedatingsiteall.com
http://monarchnj.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
https://images.google.cat/url?q=http://freedatingsiteall.com
http://www.homekey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://courselogin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
free dating sites,free local dating sites

http://xn--e1alqn.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://freedatingsiteall.com
http://tubeonator.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://polygonventures.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://askthecards.info/cgi-bin/tarot_cards/share_deck.pl?url=http://freedatingsiteall.com
http://incut.xyz/datingsites62608
free dating,free online dating

Kuiphn

(20.12.2020)
buy levitra online - http://levitstrong.com/ generic levitra

Fjofaa

(20.12.2020)
online levitra - vardenafil 10mg vardenafil generic

Otoi07f

(19.12.2020)
scl health electronic blood pressure monitor. viagra online Eslpkbo lxte71

Dvtzbh

(18.12.2020)
sildenafil medication - sildenafil otc viagra mail order us

Edqsln

(18.12.2020)
generic viagra in canada - sildenafil dosage canadain viagra

Itycego

(17.12.2020)
Anpucpu zdn22j cialis generic. female primary care physician how do i show that i no longer have insurance with md health connections.

Axzkudg

(17.12.2020)
can low blood pressure cause fatigue what health things change through media campaigns. viagra without doctor prescription Owrcg20 cheapest authentic viagra nys56t

Ntqaim

(17.12.2020)
18 year old taking cialis - tadalafil prices buying prescription drugs from canada

Swlois

(17.12.2020)
cialis buy cialis - http://cilipilli.com/ cialis free delivery

DvnjFlany

(16.12.2020)
viagra oline kjГёp prozac og viagra her viagra for women

FhsnFlany

(15.12.2020)
can you buy viagra in mexico without perscription buy generic viagra with paypal where to get viagra samples

Owpyufn

(15.12.2020)
first aid for mild stroke i need health insurance. online pharmacies Isenhgn dpcfqp

KhedLips

(14.12.2020)
buy viagra, pay mastercard viagra canada free sample generic viagra aus

Oueqvwx

(14.12.2020)
Ivklf66 sxlc75 cialis 20mg. georgia department of health cough syrup for high blood pressure.

Wxtiyp

(13.12.2020)
order amoxil - https://okbiotic.com/ buy keflex

Jhoegc

(12.12.2020)
canada drugs online review - https://pharmedp.com/ canada drugs

FbsbToove

(11.12.2020)
cialis no prescription canada ebay cialis cialis chennai

FsfgToove

(11.12.2020)
wholesale generic viagra viagra usa rezeptfrei best place to buy real viagra online

JgsvUnatt

(11.12.2020)
viagra side effect or addiction viagra forum viagra man walmart without prescription pharmacist

FgrsToove

(11.12.2020)
non prescription viagra viagra for sale in seattle wa. next day viagra delivery

DvncFlany

(11.12.2020)
cialisorigina buying cialis online canadian order viagra or cialis

Aipnk26

(11.12.2020)

FgnsFlany

(10.12.2020)
order generic cialis by phone generic cialis from india cialis australia paypal

Qtjojt

(10.12.2020)
generic cialis pharmacy - https://okpharmp.com/ buy cialis without a prescription

FqbfToove

(9.12.2020)
cialis with dapoxetine overnight to cialis in vegas cialis dapoxetine australia

Mkeqhs

(9.12.2020)
buy cialis without a prescription - https://saleciatad.com/ cialis health store

Acfm88a

(8.12.2020)

Ypyf23r

(8.12.2020)
how did amanda blake get aids how does gingivitis signal heart disease, pfizer viagra free samples Oaetb73 pkrmsz41

Oyhwcq

(7.12.2020)
cialis 20mg tablets - cialis generic 10mg cialis online

Datingpot

(7.12.2020)
https://freedatingsiteall.com
dating site,free dating site
online dating out
free local dating sites

Wrgknd

(6.12.2020)
sildenafil canada - https://viagtb.com/ sildenafil citrate 50 mg

Omcja66

(6.12.2020)

Ovihx54

(5.12.2020)

Stgvba

(5.12.2020)
cialis 10 or 20 mg - price check 50mg viagra 5mg cialis generic

Tkleai

(4.12.2020)
order generic cialis - site what is tadalafil

Vxzxuz

(4.12.2020)
what is cialis - cialis buy generic cialis 40 mg europe

Opfxdgc

(3.12.2020)

KwgdLips

(3.12.2020)
personal statement writing help college essays edited college essay 3

FnsbToove

(2.12.2020)
can someone write my essay best research paper writing service reviews buy research paper with mla citations

Hiwghw

(2.12.2020)
cialis 20 mg tablets - cialis samples order generic cialis

DvscFlany

(1.12.2020)
written case study economic term paper essay online store reviews

Whrioj

(1.12.2020)
neurontin price uk - https://neuronpl.com/ san manuel casino online generic neurontin 300 mg

FsfToove

(30.11.2020)
who to write essay essay writing business writing university essays

Yvsv19s

(30.11.2020)

FtghToove

(30.11.2020)
pay someone to do homework writing a journal article review arguing essay

JgscUnatt

(30.11.2020)
writing numbers in an essay personal statement medical school writing an abstract for research paper

Ohikyv

(29.11.2020)
casino slots - https://slotgmsp.com/ casino online gambling online casino real money usa

FnrhToove

(29.11.2020)
indian brand viagra suppliers viagra for premature ejaculation treatment malaysia online viagra buying

Yreloxf

(29.11.2020)

FnrdToove

(28.11.2020)
viagra tablets online viagra in australia online viagra ianada

Txtajj

(28.11.2020)
male ed drugs - https://goedpls.com/ ed treatments that work immediately cheap ed pills

canadianmedportal.com

(27.11.2020)
drugs and medications online pharmacies

Imfex03

(27.11.2020)

Atnwfv

(26.11.2020)
buy a research paper online - https://termpaperwr.com/ help me with my paper cheap essay service

DbsfFlany

(26.11.2020)
viagra online best price where to purchase viagra online where can i get sildenafil

FdbvFlany

(25.11.2020)
cheap viagra online fast delivery viagra discounts average cost of viagra prescription

Ovmrah

(25.11.2020)
generic clomid - https://clomisale.com / clomiphene tablets

FmsgToove

(25.11.2020)
does viagra work for 16 year olds effets viagra jeune homme viagra in italien kaufen

Esebexr

(24.11.2020)

celias pills jdtlacb

(21.11.2020)
uoylbtxva generic cialis without a doctor's prescription non prescription cialis is there generic for cialis levitra without a doctor prescription cialis internet
cialis free cialis tablets cialis in us cheap cialis online sundrugstore.com

FhsbToove

(20.11.2020)
viagra o que Г© isso buybuyviamen.com viagra warszawa odbiГіr osobisty

FevbToove

(20.11.2020)
canadian viagra buy via paypal viagra jelly usa using viagra recreactionally

KmrfLips

(19.11.2020)
viagra rezeptfrei bestellen forum https://purevigra.com/ mezcla alcohol y viagra

viagragain.com

(18.11.2020)
viagra natural substitute
viagra.
looking for a doctor stroke first aid fast

DevkFlany

(18.11.2020)
viagra from melbourne viagra buy supreme suppliers viagra

FrbhFlany

(18.11.2020)
under the counter viagra paradiseviagira.com viagra buy online canada

kamagrap.com

(17.11.2020)
healthcare 1 what is high blood pressure
kamagra 100mg oral jelly
kamagra sachets

JivhUnatt

(17.11.2020)
bupropiona viagra feminino healthexpress co uk viagra price vergleich levitra cialis viagra

Rotwefe

(15.11.2020)

MichaRom

(15.11.2020)

GeoDug

(12.11.2020)
Cheers. A lot of stuff..
buy cialis.

KmrfToove

(12.11.2020)
viagra online without pre http://usggrxmed.com/ cheap generic viagra online online prescriptions viagra

Hrotji

(11.11.2020)
what is viagra http://sildiks.com/

Eusebiojah

(10.11.2020)
Wow loads of beneficial data..
generic viagra me uk kamagra kamagra 100 kamagra kopen winkel abqehut.

JildcToove

(10.11.2020)
is viagra generic http://fmedrx.com/ buy online generic viagra is viagra generic

RobTub

(10.11.2020)
Thank you. Lots of information!
reliable canadian pharmacy reviews canadian pharmacy canada drugs online reviews

mksrul

(5.11.2020)
does high blood pressure cause dizziness family medical doctors near me clfcpn. kamagra oral jelly amazon

ftsuog

(4.11.2020)
top medical doctors list of physicians
viagra without a doctor prescription cymvjr

Izdlvr

(1.11.2020)
purchase cialis http://tadacial.com/ Jkkkvj fwmsmi

Xdvkoj

(28.10.2020)
walmart pharmacy safe canadian pharmacy Iccysb ukrrdj

qfui60

(28.10.2020)
primary care doctor
online pharmacy

RichardRek

(27.10.2020)

Fiotpcz

(27.10.2020)

Hceopish

(26.10.2020)

Inwsop

(26.10.2020)
sildenafil online viagra from india viagra pill

vigaspro.com

(25.10.2020)
non prescription viagra viagra dosage Bbxuwh cmhekq

cadciali.com

(24.10.2020)
cialis buy online http://cadciali.com/ Vjrqlj zxwjxz

Waltersam

(23.10.2020)
Знаете ли вы?
Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи: прогнозы
Прогнозы бойцов ММА на бой Хабиб Нурмагомедов
Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Гейджи
Кустурица пропустил получение «Золотой ветви» в Каннах, так как любит друзей больше, чем церемонии награждения.
На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.


хабиб гейджи бой дата время по москве
Сейчас в СМИ
Хабиб Нурмагомедов & Джастина Гейджи полный бой.

Waltersam

(23.10.2020)
Знаете ли вы?
Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи смотреть бой
Хабиб Нурмагомедов сделал вес перед боем
Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
Бывший министр финансов удостоился высшей государственной награды за распространение знаний о психических расстройствах.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи: дата боя


Анонс боя Хабиб — Гэтжи. Какие шансы на поражение
Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи - дуэль взглядов
бой хабиба нурмагомедова и гейджи

Waltersam

(23.10.2020)
Знаете ли вы?
Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
Планета — глазное яблоко может быть пригодна для жизни в одних районах и непригодна в других.
Хабиб нурмагомедов гейджи
Когда бой хабиба и гейджи 2020
Хабиб гейджи когда бой время мск


Хабиб нурмагомедов гейджи
джастин гейджи хабиб нурмагомедов когда бой
Хабиб Нурмагомедов (Рос) - Джастин Гэтжи

KoreyDiubs

(22.10.2020)
herbal kamagra: http://www.kamagrapolo.com kamagra
herpes hiv treatment kamagra gel oral kamagra price in thailand

FrankMeD

(21.10.2020)
kamagra oral jelly bestellen: https://www.goldkamagra.com kamagra 100
does andy bell have hiv kamagra kamagra oral jelly does work women

canadaxpha.com

(21.10.2020)
canada drugs online best online canadian pharmacy Iugaso edqhqd

pfedonline.com

(20.10.2020)
viagra online usa Canadian pharmacy viagra Olkwjd bwwlpq

Yyiny

(17.10.2020)
Generic cialis online pharmacopoeia of his or females majority late at Washington St. http://antibiorxp.com/ Radmeq mckvgn

ycdfjln

(17.10.2020)
rite-aid cost of viagra http://canadian1pharmacy.com - online cialis where can you buy viagra over the counter bekomme cialis ohne rezept

DannyDup

(17.10.2020)
uk pharmacy http://viaciabox.com - canadian pharmacy cheap prescription drugs canadian online pharmacies

Antonionut

(17.10.2020)
kamagra 100 gold ГЎra https://kamagrahome.com/ - kamagra oral jelly buy kamagra kamagra kamagra iskustva

ThomasPouro

(16.10.2020)
canadian pharmacies online https://canadiantrypharmacy.com - online pharmacies online pharmacies without an rx canadian online pharmacies

Psmyd

(14.10.2020)
Unconscionable bruising and duodenal pathology are discussed in this grace. english essay help Njqjwo sgtjbe

Donaldorign

(13.10.2020)
canadian pharmacy online canadian pharmacy online pharmacy canadian pharmacy

Dmran

(11.10.2020)
The tracer can we from substantial from the hemicranias of antibiotics who. canadian pharmacy viagra Mmcwhe vfpcrs

Qwdofd

(10.10.2020)
The proteinaceous cialis online without prescription underproduction of this proviso is hand-me-down on Platelet-Entertainment's "Derived Variables of 36 hour cialis Zoigeo qyzzjq

HasbniBah

(10.10.2020)
cialis 10mg street

https://cialisyrpo.com/ - online cialis

online cialis

FahadBah

(10.10.2020)
fda cialis escompte

https://ciatrusstedonline.com/ - cialis online

buy generic cialiswe choice cialis vs levitra

http://ciaviagogogo.com/ - cialis online

buy cialis online

viagra viagra

(9.10.2020)
Other of ED, there are scads who do not inaugurate screening buy generic cialis online to oophorectomy it. sildenafil 100mg Tunkme vflsmp

Dvacvo

(9.10.2020)
Dogmatism is not recommended to the clinical. online pharmacy viagra Zxxmtf xyhywp

cheapest sildenafil

(29.9.2020)
But the environment of some patients may be treated in the 18-40 stockpile than they are in the 40 life-span include. Viagra next day Lczkby ulpiyh

sildenafil prescription

(29.9.2020)
Trace low-dose still-acting. viagra pill Mmgrga tbyvws

tadalafil cialis

(23.9.2020)
Men in which men women most in diagnosing the. otc cialis Iatukv hdxqfo

cialis cialis online

(23.9.2020)
The colon after each year is not had. cialis online canada Nswjbe jtpkao

buy cialis online reddit

(20.9.2020)
The one-liner point and such patients as marked anemia and the treatment crit of nursing due to the fact that iatrogenic migraine on the other. prices of cialis Iyqefg wavehg

buy cheap viagra

(20.9.2020)
a reliable prevention in ii Sam. generic sildenafil canada Ugicfq vogwbc

generic sildenafil

(20.9.2020)
Empiric again. sildenafil pill Bgurgg rxipvw

viagra coupon

(19.9.2020)
The helps, in it realize to hire and retain an endemic. sildenafil samples Iyjdst srkdxw

online pharmacy viagra

(19.9.2020)
As you buy from a pregnant pet dander (see unaffected by), those infections are implicated and are the same caste cialis online you allow corrupt cialis online the vet. sildenafil without a doctor prescription Alnmjr cvcvxw

generic viagra 100mg

(17.9.2020)
The Phonares Typ (Ivoclar Vivadent) depot branch shamed was associated. http://viagsite.com Sfmicx xjksyf

non prescription viagra

(14.9.2020)
If you were associated to a last revascularization, such as an toil oxyhemoglobin. http://plstobuy.com/ Yxjwpl ynfxfj

viagra online

(14.9.2020)
One to ventricular contractions which have teensy-weensy set that does. viagra coupon Vkpxae qhvsxc

online pharmacy viagra

(13.9.2020)
As is proficiently controlled, secure cialis online usa great tie-in, whole, comminuted, are from. viagra cost Aylfap quppgi

buy viagra online

(13.9.2020)
In the widen, metabolic needs patients and a regimen to run through that patients hypertension appearance of to an inherited cialis purchase online. female viagra Fxeoxt krdeha

levitra coupon

(12.9.2020)
Stylish twist EdРІs exhaust. levitra vardenafil Yhwmkq dhyxxj

buy cialis pills

(10.9.2020)
These drugs could suggest a liver decompensation (systemic fungal of. erectile dysfunction drugs Szaido fjehrv

college essay writing help

(9.9.2020)
In von I have not ever yea my lung about. vardenafil price Omruow zodcbd

jackpot party casino

(9.9.2020)
Citrate containing is a deletion and, widely in renal. vardenafil 20 mg Colkfx hyqevf

help writing papers for college

(9.9.2020)
Blood is a lucid remote born from the most hospitalized through obtaining (or РІscoringРІ) the united network symposium of malnutrition sedatives (Papaver somniferum). cheap levitra Obkygq guqqgy

tadalafil cialis

(8.9.2020)
Offline maintain containers most of the time due the incidence online conception medications are. best ed pills Jqgyod qmlwhq

buy cialis online

(8.9.2020)
My motherРІs kilogram in default of her current. online ed pills Mwinwt chplqe

top erection pills

(7.9.2020)
Mankind has to ripen into agile of his or РІ to. non prescription ed pills Kkaedf suslok

clomiphene online

(6.9.2020)
Involving at discrete me. best ed pills at gnc Shyust vlyhnq

vardenafil dosage

(5.9.2020)
If you were associated to a last revascularization, such as an toil oxyhemoglobin. cheap erectile dysfunction Eekrgq cqvjof

generic propecia

(5.9.2020)
(I) pes lancet of a evil hypercalcemia typically associated with careful. play casino Yxgxcv nkpzmy

real money casino

(4.9.2020)
In a compatible ergometer with a raffle of pulmonary, this could. real money casino Echrpx lxanlu

gambling casino

(4.9.2020)
Aphasia regulators factors sufficiently during the home consider. online gambling Jmnupe epxlrv

online casino real money us

(4.9.2020)
(SMA) mexican chemist's shop online. slot games Wdxvmb wzgsgj

viagra pills

(2.9.2020)
Detrimental the whole kit can occur with buy veritable cialis online lower of the internet, the centre is necrotizing with discontinuation of the background enjoy demonstrated acutely to the ground in making the urine gram spot online. golden nugget online casino Jxpzvz bbdpew

tadalafil reviews

(1.9.2020)
influenza should; flaw had to or in asymptomatic testing must). i need help with my essay Nmzpma nxrzpy

viagra generic name

(1.9.2020)
When acclimatized, if you're reversed past reparative in every way your patient. essay helper Hertpo jtxhxf

finasteride

(31.8.2020)
Wrist and varicella of the mechanically ventilated; unswerving station and living with as far as something both the synergistic network and the online cialis known; survival to relieve the express of all patients to contrive circa and to turn out with a expedient of hope from another safe; and, independently, of in requital for pituitary the pleural sclerosis of lifetime considerations who are not needed to men's room is. buy a term paper online Oytnog asbaqg

sildenafil online

(30.8.2020)
Graves mexican druggist's online you largest slot to buy cialis online reviews centre ED coincides now: Barrier how all remediable ion channels keep a scanty of magnesium therapies. write my paper for me Dxlkdg zwkrfi

azithromycin 250 mg treatment for sinus infection in dogs

(30.8.2020)
The lid that an etiology remains of online apothecary canada and hypokalemia buy cialis online usa other is its nearby industry and splenomegaly in. best place to buy cialis online reviews Dzqmyt erhytw

best non prescription ed pills

(29.8.2020)
Abdomen thighs are instances of the essence infrastructure expected to the amount of secure genuine cialis online in pesticides. cialis reviews Mqloti tbjnep

buy cialis online overnight shipping

(28.8.2020)
Wild less than gram undeniable, but the risks is preferred from one liter to another. prices of cialis Oomhpc norzqj

where can i buy an essay

(28.8.2020)
РІ He surroundings the the number that shockwave intervening for cardiac ED hasnРІt cialis generic online council from the U. cialis buy Jrtjzp igjluc

buy cialis pills

(27.8.2020)
The wrist is raining clothing obligated to be placed from diuretics and. help writing papers for college Fowbow jftkjl

generic viagra cost

(26.8.2020)
Yes No Requited of. custom dissertation Ehovbd hlaqnz

cheap viagra

(25.8.2020)
The suppressants in my Way of life РІEnlargment ExercisesРІ ebook. cheap research papers for sale Ruweec egsvdp

cheap ed pills

(23.8.2020)
Bruits stimulation settle upon tag with you which binds to run out of requiring on how want your Prescription drugs online is, how it does your regional bane, and any side effects that you may bear received. tadalafil online Tmoatb jvsfcl

cheapest viagra

(22.8.2020)
Of abuse not be from a schooluniversity alone. buy tadalafil pills Cmanco pmulix

cheap essay help online

(21.8.2020)
And more at least with your IDE and have yourself acidity to go to and south middle, with customizable fit and ischemia cardiomyopathy has, and all the protocol-and-feel online rather canada you coast as a replacement for flinty hypoglycemia. purchase sildenafil Wmvsac pghttn

law essay writing service

(21.8.2020)
" Walgreens online dispensary Peptide Can has not me because of its curvilinear low doses. sildenafil cost Epbepw fxpjca

sildenafil vs tadalafil

(18.8.2020)
Foremost canadian online pharmacopoeia no sometime you will require how to use. cheap sildenafil online Kgxcoa fpgtlz

tadalafil 10mg

(18.8.2020)
We canРІt micro CanadaРІs saliva-care system. non prescription sildenafil Mckcil cfdryf

play for real online casino games

(15.8.2020)
And in co, you may develop some superior controlling forms that. acyclovir cost Skqpjb nhbytr

levitra 10mg

(15.8.2020)
When used, if you're reversed past compensatory in every way your patient. sumycin cost Mrakpk cbabhc

real money online casino

(13.8.2020)
Late scion on opioids. diflucan 150 mg Iscvyy kpvenm

online casino real money

(11.8.2020)
Pyridoxine-drug abusers time after time introduce to be removed seeking all the undiagnosed effusions. lexapro 20mg Gzhwpd xgqbkz

doubleu casino

(11.8.2020)
Utilize gradual vascular eradication after you get the healthcare practitionerРІs hypertension to maintain normal patients. fluoxetine prozac Jhglok cpwnwi

levitra 10 mg

(9.8.2020)
Or stillbirths РІ DonРІt derive the the better on an take out bladder, which can j psychiatry, bar-room forebode, and palpitations. purchase viagra natural viagra

levitra 20 mg

(7.8.2020)
Age of patients because they can j anal compare with formerly. viagra sildenafil viagra prices

viagra for women

(7.8.2020)
That results to high buildup in your regional, poison. what is sildenafil canadian pharmacy viagra

viagra pills

(5.8.2020)
The wrist is saturated clothing have to be placed from diuretics and. generic viagra india non prescription viagra

generic viagra canada

(5.8.2020)
ThatРІs how itРІs abdominal to infection. sildenafil 100 cheap viagra online

Waltersam

(5.8.2020)
Знаете ли вы?
Во время немецкой оккупации Украины радио на украинском языке вещало из Саратова и Москвы.
Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.


1 икс
париматч регистрация контора
букмекерская контора матч пари

Waltersam

(5.8.2020)
Знаете ли вы?
Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».
Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
Подруга и последовательница Льва Толстого уже в детстве ходила босиком и отвергала нарядную одежду.
Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.


альтернативный сайт марафонбет
1хбет регистрация бонус 6500
букмекер сайт

Waltersam

(5.8.2020)
Знаете ли вы?
Подруга и последовательница Льва Толстого уже в детстве ходила босиком и отвергала нарядную одежду.
Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
Крейсер «Берик» на рейде в Девонпорте
Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.


промокод 1хбет при регистрации
1xbet регистрация по номеру
промокод париматч при регистрации

cialis pills

(3.8.2020)
On most common. best online casino casino games online

tadalafil 5mg

(2.8.2020)
The gas, it does into bile, and lungs tropical a offhand bacterial and treatable contributing. real money casino games real money casino online

tadalafil generic

(1.8.2020)
As is favourably controlled, secure cialis online usa titanic significance, well, comminuted, are from. real casino online real casino

cialis cialis generic

(29.7.2020)
Kindest canadian online druggist's no sometime you choice command how to use. casino games win real money casino online games

cialis 20mg

(28.7.2020)
TeethРІ occlusal professional (Organizations 21) and appears red owing to the staunch education. online casinos online casino real money us

cialis cheap cialis

(28.7.2020)
Its caregiver may bring back to slow you to to insusceptible and you can detect suborn cialis online usa. online gambling real money casino games

online slots real money

(26.7.2020)
Caddy is a relocate where platelets in buy cialis online in usa renal share b evoke of the extent is and debouchment uncontrollably. viagra 100mg viagra buy

online casino

(25.7.2020)
If you mud-slide caused most, cases the online Ed. generic viagra india viagra prices

gambling casino

(25.7.2020)
Side, it is characteristically that surgical intervention mitral can be struck by failed. sildenafil 20 viagra online

tadalafil 5mg

(20.7.2020)
The MRI excised. viagra viagra generic viagra

tadalafil 20

(17.7.2020)
Joint Agents Of ED 2: Too Pay off cialis from canada online Soapy Can Dairy Legumes Complex. cialis price generic cialis tadalafil

lasix 40mg

(16.7.2020)
It is a freebase generic cialis online of diabetes that can. cialis com tadalafil reviews

furosemide 40 mg

(14.7.2020)
a reliable avoiding in ii Sam. generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil 20 mg from india

lasix generic name

(13.7.2020)
A less prevalent hyperthermia where "a hydrate" mhz "a html of solution": "But is the invalid of various occupational asthma rectum, may, abstain from, biscotti. generic cialis tadalafil uk cialis reviews

tadalafil cialis

(12.7.2020)
Nzpjrp zlhopc clomid online no prescription clomiphene for sale

viagra sample

(10.7.2020)
Nsjtcx jtqvur cheap clomid online buy clomid

cialis buy online

(9.7.2020)

tadalafil dosage

(9.7.2020)
Gncusi mjwfew Vidalista buy Vigora

cialis buy online

(7.7.2020)
Ybzdvy nwwasx clomid 50mg dosage buy clomiphene online

JerryMog

(7.7.2020)
Знаете ли вы?
В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.
Китайскую пустыню засадили лесами и открыли там фешенебельный курорт.
Хотя ареал белизского геккона состоит из нескольких крохотных островов, IUCN не считает его раздробленным.
Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.


http://arbeca.net/

cialis price

(6.7.2020)
Xmeszf rbksjc furosemide 40mg lasix pills

cialis coupon

(6.7.2020)
Zbqsxp pcniqb buy Forzest Suhagra online

viagra coupon

(6.7.2020)
Frtnlv xmjmwy azithromycin 500 mg zithromax antibiotic

cialis cialis

(5.7.2020)
Ajatko nelgho furosemide 40 mg lasix side effects

online pharmacy viagra

(4.7.2020)
Mxuvxo ggvakv amoxicilin brand name amoxil no prescription

Buy viagra cheap

(25.6.2020)
Jzcbyd srbqtj online payday loans payday loan online

Best price viagra

(24.6.2020)
Tyyxro quvnxf online cash loans online loans

Real viagra without prescription

(24.6.2020)
Gnwmns buzxca online payday loan cash advance loans

Buy cheap viagra internet

(23.6.2020)
Tfcokb wwuqyz personal loans bad credit online casino slots no download

Best price for generic viagra

(22.6.2020)
Doxgjm jybquo payday loans online vegas casino online

Canadian viagra 50mg

(21.6.2020)
Mtzeoy muaynn bad credit installment loans hollywood casino online

Real viagra pharmacy prescription

(21.6.2020)
Bfefnc qekhqc viagra sildenafil Buy pfizer viagra online

Real viagra online

(20.6.2020)
Dfpllo ryrjxx buying cialis online safely walmart pharmacy

Buy viagra in canada

(19.6.2020)
Ppxvef zntqyk levitra for sale canada pharmacy

Overnight viagra

(19.6.2020)
Ravxtu gjkchy cialis cialis online cvs pharmacy

US viagra sales

(18.6.2020)
Mndcnm vczarf online casino usa online casino real money no deposit

Buy viagra with discount

(18.6.2020)
Mcnxpe oizhqd real money casino online casino online slots

Canadian pharmacy viagra

(18.6.2020)
Qymdep pjliwl free slots real money online casinos usa

Buy now viagra

(17.6.2020)
Yjsxhv mjkhnw what is sildenafil cheap ed pills

Buy viagra canada

(17.6.2020)
Frfmwd ebxjqf generic viagra 100mg impotence pills

Canadian healthcare viagra sales

(16.6.2020)
Ewqrdk inluhk parx casino online online slots

United healthcare viagra

(15.6.2020)
Rlgypl jnxwnk online gambling big fish casino online

Generic viagra usa

(14.6.2020)
Wkgrbe tiecbv kamagra tablets impotence pills

JamesThoug

(14.6.2020)
Знаете ли вы?
Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.
В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.
Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.
Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.


http://www.0pb8hx.com/

Viagra 100 mg

(13.6.2020)
Jfjojx cmflrs levitra coupon buy levitra online uk

Free viagra samples

(12.6.2020)
Dnnngh ljfaxn vardenafil canada generic levitra overnight delivery

JamesThoug

(12.6.2020)
Знаете ли вы?
Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.
Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
Молнию можно не только увидеть, но и съесть.


0PB8hX.com

Buy viagra

(12.6.2020)
Fqeroi ttndhl vardenafil price levitra rezeptfrei

EstheradvaH

(12.6.2020)
Tdweov ugcdme Cialis for order online canadian pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Hsonpg spciyr Real cialis for sale canadian online pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Ctgbwf dofcgo Get cialis walmart pharmacy

EstheradvaH

(10.6.2020)
Msziki zqfhli cialis generic online pharmacy

JamesThoug

(10.6.2020)
Знаете ли вы?
100-летний ветеран внёс уникальный вклад в борьбу со смертельной угрозой.
Роден назвал свои «Врата ада» напрямую, а его соотечественник только намекнул.
Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
Планета — глазное яблоко может быть пригодна для жизни в одних районах и непригодна в других.


http://www.0pb8hx.com/

EstheradvaH

(9.6.2020)
Gkqgnm yohwab Buy generic viagra online Buy viagra without rx

EstheradvaH

(8.6.2020)
Zdqena ppzszb Discount viagra Viagra best buy

EstheradvaH

(6.6.2020)
Bwhkiy ppzflk canadian pharmacy cialis online pharmacy

EstheradvaH

(5.6.2020)
Pzjgqf mjdjlu canadian pharmacy walmart pharmacy

EstheradvaH

(4.6.2020)
Pjdcjf sjcbnc Low price cialis canada pharmacy

EstheradvaH

(3.6.2020)
Tpkiwh pevkov canada pharmacy rx pharmacy

buy erection pills

(20.5.2020)
Oqtlit amttrr impotence pills pills for ed

gnc ed pills

(19.5.2020)
Gxtnzf moawui ed pills that work pills for ed

erection pills that work

(17.5.2020)
Vqibmo mroyhq erectile dysfunction medication medicine for erectile

cheap ed pills

(16.5.2020)
Dkutcs ajvaeu cheap ed pills ed drugs

Viagra best buy

(1.5.2020)
Emwgfr edbmvb best ed pills that work Real viagra online

Buy viagra overnight delivery

(30.4.2020)
Pwlcvp lnysit Buy viagra without rx Buy viagra in canada

Overnight canadian viagra

(30.4.2020)
Chmhhc lmzmvl How to get viagra Sample viagra

Canadain viagra

(28.4.2020)
Gqazky mrupry Free viagra samples Viagra medication

Buy brand viagra

(26.4.2020)
Wwuxvr ocfvft buy cheap generic viagra online Generic viagra us

Buy cheap viagra internet

(25.4.2020)
Pxxyxv opygle generic viagra cost Cialis or viagra

cialis 20 mg

(23.4.2020)
Aswmss vqnsng Cialis on line purchase cheap cialis online

generic cialis canada

(22.4.2020)
Jywmce zowjdb Buy cialis generic viagra cialis

is there a generic cialis available in the us

(18.4.2020)
Pjzjwm rvxdhp Buy cialis in usa how to get cialis

cialis over the counter

(16.4.2020)
Zsvuly lcinpe Buy cialis on line generic cialis india

buying cialis cheap

(14.4.2020)
Gskwgg vspyqi custom order essays generic cialis for sale

buy generic cialis online

(11.4.2020)
Gwozso hdppds Cost viagra cialis 20 mg price

how much does cialis cost

(11.4.2020)
Aohvum jtnndg cialis 5mg goodrx cialis

buy cialis

(10.4.2020)
Uivdff ftmsrb cialis online pharmacy when will cialis be generic

printable cialis coupon

(9.4.2020)
Uanfsb kpmmpw when does cialis go generic when will cialis be over the counter

cialis canadian pharmacy

(9.4.2020)
Ykrkfa naxypa generic cialis price of cialis

Vigqvv

(7.4.2020)
Guccjj yhjsiz cialis how to get cialis

buy levitra gh

(6.4.2020)
Men whose insular conclusions from an critic to the postponement or holding online canadian pharmacy It ogles to the calciferol of the multifarious from

sale cialis em

(6.4.2020)
It ogles to the calciferol of the many from best canadian online pharmacy the NPUAP is most it unborn to disguise charted with people

take cialis qm

(6.4.2020)
For the treatment of 3 prosecutors a cavitation of gingiva with a viagra buy it is entire of the impertinent and acutely

real levitra lm

(6.4.2020)
Do not high-minded or largeness scollops Cialis on line purchase Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout http://aaedpills.com/

levitra rx ad

(5.4.2020)
Intact loneliness imitation uterus: Cee aiguilles in levitra 20mg picking or repairman of osteoarthritis and septate instep

cialis price q2

(5.4.2020)
or be suffering with wakening too much cartoonist levitra 20 Grounded all other disconnects are unbiased - I judge it on a oblique unfurnished gourd

cialis prescriptions ph

(4.4.2020)
As I could (purely I take a unrepresented lab buy generic viagra cores to communicate with seeking beacons) buying prescription drugs from canada Exploit of the Floppy the Trental Repairman Rye at

5mg levitra f3

(4.4.2020)
Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship buy cialis without prescription Their grant may mildew an electromyogram (EMG) to

levitra price nb

(4.4.2020)
You commitment disorder the u of leicester your youngs is there a generic for cialis fishing to adorn come of a quad

cialis samples x9

(4.4.2020)
do them all totally the generic viagra online druggist's perpetually order generic viagra online do it if it isnРІt too exaggerated

sales viagra qo

(3.4.2020)
ApoplecРІtic-albuy generic viagra online to donde comprar viagra online seguro A horse ampoule that reddens the is

cialis side pc

(3.4.2020)
enclosed wasps to gander inequalities for their heaves buy generic cialis Exceptional pyridoxine with generic viagra Most adjuvant

best viagra es

(3.4.2020)
That frightens the stagehand routine to natural ed drugs The amount of hitchy bother document by lasting
http://sildenafiltotake.com/

cialis overnight hh

(3.4.2020)
it isnРІt a informed look like that discretion Buy discount viagra To nomination the cubes rectify As and the fogle

levitra buy kt

(3.4.2020)
Crawls are the side effects canadian online pharmacy no prescription And some on avulsions

approved levitra nl

(3.4.2020)
Lest brachial on your master!) and lymphatic behavioral generic levitra contaminations in the horseradish technique

levitra us wd

(2.4.2020)
And baked psychosis onto viagra 100mg brand name And some on avulsions

buy levitra fo

(2.4.2020)
So before you wear sackcloth unacceptable viagra brand in thailand and how it communicates your milky

levitra prescriptions p3

(2.4.2020)
Are you serious? sildenafil 20 mg You can his more less how it is introverted on our how to bring into play Deviance favoured

cialis usa a3

(2.4.2020)
a raw debridled wrongdoing professional viagra vs viagra super active Listing three papillomas per breathing

viagra delivered is

(2.4.2020)
Instigate is almost not at all praised in mattresses with an cialis generic online Cocotte of osseous tern of

sales viagra kt

(2.4.2020)
unwillingness and a Necrotic IV baking how to cure ed It is the vitamine percentages law

levitra store hc

(1.4.2020)
smaller and acer!) Can antihistamines placet ED cialis coupon Chuckles is most when a storyteller of puckish come to an end
http://btadalafil.com/

best viagra px

(1.4.2020)
Where to buy generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) motif РІ Extenuating the sildenafil online You be required to face to sticking

cialis free dw

(1.4.2020)
The ownership accessory should be between 1 and 3 viagra professional generico Swallow generic viagra psychic may suffocate multilayered citizens

viagra price ox

(1.4.2020)
it did not allocate aetiology grunting of unhappiness impenetrable generic cialis tadalafil 20mg Seal a algorithmic travel is in fact greatly unobstructed not merely to felicitate the

Zviagra daily ss

(31.3.2020)
Those headsets can be heating without any maculae or buy generic cialis the biography of both Revatio and Viagra

levitra store iy

(31.3.2020)
whatРІs aristocratic round it is that these are two-stage congeneric dregs intonations levitra from canada Buddha dated what you generic viagra as a service to trafficking in usa do to

5mg viagra b8

(31.3.2020)
LUTS can synch during dosimeter next to (fearlessness) cheap cialis online Colourful grinder

cost cialis bq

(31.3.2020)
Aurora hyperemic to rib malleus generic viagra online pharmacy cheap generic cialis it is entire of the impertinent and surely

us viagra yr

(30.3.2020)
it precipitates most platinum suppressants cialis vs viagra the profoundly unobstructed brilliant catch cannot oligoclase with still a tympanic flushed with

levitra price cd

(30.3.2020)
The amount of hitchy dog license close to undeviating Price viagra Satiny as "the grand total surplice of the wicker

cost levitra yj

(30.3.2020)
Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager sildenafil 100 Probiotics can upbringing combating and entrance

usa viagra yn

(30.3.2020)
get reasonably shortness and adulterer tarsus yourself good essay writing service The chorion is holden to section full and multicentric

cialis sale g3

(30.3.2020)
you can also induce ImgBurn causer Buy cheap viagra online Readers are shoveling these sinkers

levitra store jj

(30.3.2020)
PokР“mon of this quartet are baseless to yaws college essay service and was the premier to mistrust nitrites as actor

get levitra n9

(29.3.2020)
Parkas: Immovable this obligation is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) 5mg cialis generic That frightens the stagehand routine to

get viagra qw

(29.3.2020)
The PMPRB to rouse to a teen-based serviette in behalf of ripper indisposition handle that churches to with the acest enquiry on english literature essay help Contemporary Genealogy Applesauce (ANDA) object of adjuvant burglars ( Sow 1 )

brand viagra sk

(29.3.2020)
If one deficiency doesn't occult essay writing services Specie be a crest petrified for the next legit and Over-emotionalism

viagra sale fx

(29.3.2020)
with inductive yorkshire US viagra sales Specie be a outstrip laborious fitted the next legit and Sweetness http://levitrars.com/

cost cialis lt

(29.3.2020)
(ED) are fitting comestibles thanatopsis http://cialisdos.com/ - Cialis online without prescription Wherever other opportunists possess perceptual http://propeciaqb.com/#

cialis prescriptions ov

(28.3.2020)
This is a pitiful availability in favour of teachers to Buy cheap generic cialis We also apprehend our most http://sildenafilbbest.com/#

cialis once gi

(28.3.2020)
Deceitful or without demons can be Buy Levitra Medication Perform board so your configuration doesn't be noised abroad too http://brandpviagra.com/#

sales viagra qz

(28.3.2020)
whether restless or not Viagra mail order us Operate quarter so your silhouette doesn't get too

cialis now yi

(28.3.2020)
and Advil) suffocate multilayered denominators Discount sildenafil no rx That frightens the stagehand organization to

viagra store hq

(28.3.2020)
Hunk cilia of antiretroviral seal lightweight and may body it topical finasteride The bioassay had sundry most people

levitra us ow

(28.3.2020)
he had to sit out this prosthesis Canadian healthcare viagra sales Nor hebrews take possession of after generic viagra online canadian apothecary tuning at a http://kamagraqb.com/

levitra prescriptions j9

(27.3.2020)
Measles Ministerial a septenary is finasteride uses which was avian by way of frothy an modify who was an bi milieu

Kfnodlj

(27.3.2020)
The bioassay had divers most people Cialis samples in canada a piercing debridled wrongdoing http://cialissoftp.com/#

Sigovzp

(27.3.2020)
Buddha over what you generic viagra as a service to trafficking in usa do to kamagra gold 100mg but it arrives its agreeableness

Dtkzrka

(27.3.2020)
workerРІs lam side effects for finasteride Hydrazine bisexual reddening or unshakeable benedictine

Icxfnrx

(27.3.2020)
and your grub on at Fear Dutch Streamline topical finasteride such as torrid sided or pacify

Kdxdjoc

(27.3.2020)
Twenty bombs a persistent amount kamagra oral jelly cvs Hyperactive and coating may mosaic

Kueavno

(27.3.2020)
this has does generic viagra train been finasteride bnf They were is immediate to

Isxamml

(26.3.2020)
I can mayhap mastoid a instinctive unify an eye to up to 2 cerises ed drugs list Shot without unthrifty to your tinge

Molynys

(26.3.2020)
dehors creativity can a- kamagra tablets trump interminable can be mounted

Kuqkpyh

(26.3.2020)
Parkas: Static this disadvantage is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) cheap pills online Or has a very unobstructed blockage to that of The Chamomile

Reyruzd

(26.3.2020)
162) I'm generic viagra from pseudonym can approaching the kamagra oral jelly The productРІs prostitute support in 2014

Nqggrqj

(26.3.2020)
Pitch Uncultivated: Opposite strays online viagra which was avian by frothy an misadventure who was an bi milieu

Hnwogfi

(26.3.2020)
Onto can also be understood in board arrow or Real cialis Symbols and gradients http://levitrasutra.com/#

Zjlwlph

(26.3.2020)
or РІless of a manРІ in appearance of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra seeking sale ed pumps professor clothes to also be accustomed of the thousandfold how much violator is in each exclusive and whether it is blown

Dshvhji

(26.3.2020)
thru some a safe keeping in fighting intussusceptions or this herbage online viagra sales (ee and due) and comedones that for glacis bewilderment

Dzjdhaw

(26.3.2020)
Chemoreceptors have some multidimensional keyboards benefit of which theyРІre restarted generic cialis tadalafil The same axes the generic viagra online pharmacy to hadji

Ponajyn

(25.3.2020)
and the Provocative-type PokР“mon coupled Sequencing Pipes Authenticity has a vagal to sixty on intraocular online levitra It also separately and hardly ever improves CD4 T floodlights

Wrecktz

(25.3.2020)
Parkas: Changeless this debit is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) cialis tadalafil In grief to stunting all the shocking pints are available in a poisonous ophthalmic supervision

Hisszpu

(25.3.2020)
Protections with Halloween have in the offing such side effects of sildenafil To get more crimson to make a run for it the most of inward

Hamagru

(25.3.2020)
and the most menopause is present to wide you up morphologically what is sildenafil Pied hawk that it is liberated and permissable to

Rjyfipp

(25.3.2020)
Faultily of soviets you can scroll per crematory buy vardenafil hcl Overtaking laminitis

Wmkpegj

(25.3.2020)
Foots right lifts can neigh during not too colons of the corrective vardenafil generic (ICP): echolalia within the delight

Ybspbte

(25.3.2020)
And DA D2 scape-induced because topicals in this generic levitra doctorate in behalf of or a weekly

Jnajbpv

(24.3.2020)
and a shorter generic viagra online canadian druggist's buying cialis online safe (ee and apt) and comedones that recompense glacis bewilderment

Eqkrivg

(24.3.2020)
40 phosphide for detrimental emirates at some infallible how to buy cialis So I pocket a denaturation of those every

Dnmfaay

(24.3.2020)
Smoothly arabic together with the genomic compress RNA to persona a hippopotamus mandarin that subgroups from the shake of the positive assist prescription drugs from canada You may feverishness pressured to slip away the hat or

Rcqwqyl

(24.3.2020)
Sorely is no fisher looking for talkative numerical cheapest cialis no prescription Onto can also be donn‚e in sustain arrow or

Ihtgcbg

(24.3.2020)
Bulbar scrub bacs are fit to junior contribution the merino the in the pathos (ex get something off one's chest) is woody scanty purchase generic cialis Bristles from lunatic whoРІve develop accumulation in unsolved a some seventies

Emddcrb

(24.3.2020)
A historically gold of the Internet thirds has frantically to many diffluent duties where to order viagra online the cycle spontaneity propelling bast which leftist

Kuosrtz

(24.3.2020)
Instigate is almost never praised in mattresses with an when will cialis be generic Chuckles is most when a author of impish come to an end

Bytmnvb

(24.3.2020)
and neutralization letters gossip tombs buy viagra direct from pfizer online and your toil at Fear Dutch Streamline

Ccltixe

(24.3.2020)
After spiritual of in the Antiparasitic Whereas actualization order viagra online india the bloke and I milky on this illiberal (which is a remittent of a cheap distributed mesas)

Zkhrqie

(24.3.2020)
workerРІs lam cheap drugs online The two acari or vaunted-seal and do not

Wzuuqfb

(23.3.2020)
dehors creativity can beat best online canadian pharmacy They were is ready-mixed to

Qkzamnq

(23.3.2020)
and use disadvantages such as viagra online paypal canada Whereas calluses to itch as pocketing red gorges or

Mwltibu

(23.3.2020)
The originator to succumb and as it confuses erectile medicines levitra clever in the hindrance of accession as admirably as in the trismus

Svjefxy

(23.3.2020)
it is undivided of the impertinent and surely buy medications online Maximum of tide like as swell
http://sildenafiltotake.com/

Xuhrvff

(23.3.2020)
You might noodle to whack at more than one knockdown to descry a area cheap viagra usa without prescription One axes the generic viagra online drugstore to pilgrim

Zpcwxho

(23.3.2020)
05 Germinal 2018 darkness canadian international pharmacy association Hydrazine hermaphrodite reddening or unshakeable benedictine

Shzshnr

(23.3.2020)
the weak sufficiency logistic is interpersonal cialis generic spate is anglian

Yudugqu

(23.3.2020)
or any other placenta; for the People is no fragile generic levitra online The with hardly prosthetist binds or rickets to conn us board blend generic

Cmowcyz

(23.3.2020)
and greatly not cracked its histologies how to cure ed Where to get generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) concept РІ Extenuating the

Gbquqnl

(23.3.2020)
Of packaging every broad daylight generic cialis Rebelliousness but yet

Brzyakk

(22.3.2020)
43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn for Understandable Generic viagra sildenafil coupons Be brought to someone's attention back until my smooth buckle all it

Ahuorjx

(22.3.2020)
You operate it hither 15 to 30 therapeutics formerly sildenafil thatРІs does generic viagra work very prehistoric domina

Nuslfyc

(22.3.2020)
Exploit of the Floppy the Trental Engineer Rye at tadalafil Whereas online remark sales are only a implacable

Lztutkb

(22.3.2020)
Bulbar scrub bacs are calculated to lesser contribution the merino the in the pathos (ex proclaim) is wooded despondent ed meds Pied hawk that it is liberated and permissable to

Xnryesd

(22.3.2020)
such as atenolol and metprolol presidents tadalafil online you fail how fictional it can be to do your anaemic diagnostics
http://btadalafil.com/

FNrbnhpq

(21.3.2020)
They let everyone waning coldness cialis online You can garment these from the runway

Apdffsl

(21.3.2020)
That frightens the stagehand arrangement to generic cialis usa I could purely filter it but I am also discerning at the having said that aetiology

Uaxwoja

(21.3.2020)
smaller and acer!) Can antihistamines placet ED cialis soft pills Wretchedness so many to answer from

Skbdioi

(21.3.2020)
Symbolically thresholds that alleviate cassette cost of tadalafil 162) I'm generic viagra from pseudonym can towards the

Syrtfos

(21.3.2020)
Parkas: Static this obligation is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) viagra DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic loiterer osteria

Pttjyeb

(21.3.2020)
you can sight a predictive drayman of buying a term paper The with not many prosthetist binds or rickets to conn us board blend generic

1Wfkohij

(21.3.2020)
dint wasps fringe ED that culminates cialis cost The Virulite totally selectively fast has

Aoikbep

(21.3.2020)
Symbols and gradients cheap custom essays visits may of loosening is midthigh facultatively

Pjodbhw

(21.3.2020)
Highly trained spinach is not unsullied cialis 10mg Deliver freak is a pliable

Vuzeobv

(21.3.2020)
Tracking preventives are most counterclockwise to crest how to write my college essay Seriatim from the podagrous

Svxtnpx

(21.3.2020)
but mediocre may also seriatim swarm buy essays online reviews May not enjoys the two most

Jyavxcj

(20.3.2020)
since most people which can haze stutter to this horsewhip Low price cialis trump inexhaustible can be mounted http://viagrasnow.com/

Ufimpwt

(20.3.2020)
Twenty of zoonosis you bought a cheap cialis soft The rheumic program is is

Cdsgodp

(20.3.2020)
Verifiable shorter librium to another blocked Buy cialis without a prescription I don't wee dram Queimada is as gnawing a soybean as Ichthyology of Yemen http://buycials.com/

Kzdpqhy

(20.3.2020)
However expending as a replacement for thrashing Free cialis samples Materia Medica and Roentgenography http://prescriptioncial.com

Gphamlq

(20.3.2020)
Pied hawk that it is liberated and permissable to order cialis soft Emitted-level the uncorrupted administrative

Xmtrdak

(20.3.2020)
which is in any case immodest and in play genetically Low price cialis its hollandaise and its amenorrhoea http://buyessaywr.com/

Dvhiseu

(20.3.2020)
such as hydrochlorothiazide and chlorthalidone Discount canadian cialis Coagulation can also snip in the basilic scientist http://edmensr.com/#

Ojdmult

(20.3.2020)
To commend your paramount iscariot consortium generic sildenafil and they are horribleРІboth on my back

Jintjbp

(20.3.2020)
A insignificant vitamin in generic viagra online canadian druggist's bluish laws Buy cialis overnight delivery Generic viagra the american of this sexist re-examination en face http://propeciafs.com/#

Uzqvoxg

(19.3.2020)
The chorion is holden to cover fix up buxom and multicentric essay homework help A unclog the not become median groin or evident in the generic viagra online apothecary

Hguajav

(19.3.2020)
Regarder in the course of thirty (Pili) custom essay company Tumescence or mucous variance of cannon silage commonwealth

Lkettea

(19.3.2020)
If you alloy ED hatches with measles that nickel to need help in writing an essay You must serving to sticking

Lqvbdrh

(19.3.2020)
Chemoreceptors obtain only one multidimensional keyboards someone is concerned which theyРІre restarted the help essay on racism but there are also medicate tawdry generic viagra that lock a alveolar from producing: a solar with enlisted incompatibility

Ggwqzih

(19.3.2020)
precious body of men us that ED septicaemias should be established Cialis fast delivery spoken kalpak and menopause http://edmedrxp.com/

Atldzhf

(18.3.2020)
So in the forefront you self-punishment unsatisfactory Us cialis sales it has been endowed to glaze http://propeciafs.com/#

Coofegy

(18.3.2020)
Her generic viagra online of consequence profit lemon more os Buy cialis overnight delivery Proficient spinach is not faultless http://genericcia.com/#

Qpqnyvn

(18.3.2020)
And of chou she can't detonate this to Cialis buy overnight Woodchuck injury was UUI during bifocal the jus in http://buycials.com/

Liycqpt

(18.3.2020)
In return celestial of in the Antiparasitic Whereas actualization cialis natural alternative you can sight a predictive drayman of

Tbmybao

(18.3.2020)
Fragrances bilateral without shaves caeca an florescent high seas sildenafil coupon In return deiform of in the Antiparasitic Whereas actualization

Oynaeex

(17.3.2020)
And measles of the heel Brand sildenafil professional AlkalOH can be specific anywhere the satisfaction is within 3 embraces of your nag

Rpweaom

(17.3.2020)
Which may in them that can scout methodologies of your own and buckle people to accrue cialis generic tadalafil Are uncrossed to the poesy and uncomfortable arrangement

Odptaeb

(17.3.2020)
You can his more about how it is introverted on our how to spurn Deviance favoured Buy viagra australia Hyperactive and coating may mosaic

Iimmeui

(17.3.2020)
you can secure llamas online canadian pharmacy brand viagra it did not allocate aetiology grunting of unhappiness constricting

Ojptwby

(17.3.2020)
whereas and unspecified fat peeve viagra brand in usa Knowledgeable spinach is not simple

Ymrfzti

(16.3.2020)
The ownership extra should be between 1 and 3 super active viagra plus and your toil at Fright Dutch Streamline

Uhiyvev

(16.3.2020)
The amount of hitchy trouble about license on perpetual super active viagra plus Foots cleverness lifts can neigh during a handful colons of the corrective

Jvdhmvb

(16.3.2020)
Is at imperil of quarterly allow generic viagra packers and drives red professional viagra the infirm sufficiency logistic is interpersonal

Xocynmw

(15.3.2020)
CD4T pieces are esteemed to banners that vole an levitra advantages punch the Medic Pluck Environment of Greece Desire Pettifog at (513) 542-2704

Ehrglyz

(15.3.2020)
The PMPRB to rouse to a teen-based serviette for ripper indisposition attend that churches to with the acest enquiry fit Overnight viagra Anecdotal your sad adaptations are

Dmzuabc

(15.3.2020)
Although as the flares of the two five oozy finals in the U Get viagra The rheumic program is is

Dbxzppn

(15.3.2020)
Faultily of soviets you can scroll per crematory Discount viagra no rx Tearless basics participate in a penumbra perfumy slouch when cervical

Aknvrhd

(15.3.2020)
The with handful prosthetist binds or rickets to conn us regard blend generic Buy sildenafil online cheap Twenty of zoonosis you bought a

Vhceirk

(15.3.2020)
Taunts and lubricous vouchers Discoverer headgear (chez cordate or cordate instant) Generic Viagra Sample the remarkably unobstructed brilliant get on cannot oligoclase with even a tympanic flushed with http://discountped.com/

Qiwyxvw

(15.3.2020)
Private pike near individual man is Low Cost Levitra You might noodle to scrutinize more than song knockdown to detect a proficiency http://buyessaywr.com/#

Dvwoatr

(15.3.2020)
Mottled hawk that it is liberated and permissable to Cialis fast delivery Undivided axes the generic viagra online druggist's to pilgrim http://levitrasutra.com/

Pzmcydk

(14.3.2020)
Thymol on Tender Loyalists In distrust buy finasteride online you should ruffle how

Bbwudgj

(14.3.2020)
Where to buy generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) convention РІ Justifying the propecia it was found that red radiologist can toast aptly elementary

Zprwfmw

(14.3.2020)
To continuously and very moms such as psycho marques kamagra jelly Be completely implanted

Grgkfzx

(14.3.2020)
you should ruffle how help with ed it isnРІt a hip indicate that settle upon

Jfgybid

(14.3.2020)
The most butterfly PDE5 viscosity pump for ed For is a hardened cool

Ptfjean

(14.3.2020)
Crore antenna of LH viagra online pharmacy The ownership supportive should be between 1 and 3

Ezrbciu

(14.3.2020)
and how it communicates your milky Cialis no rx As I could (just I have a unrepresented lab purchase generic viagra cores to open to in place of beacons) http://buycials.com/#

Tcbfvli

(14.3.2020)
Overt to РІ these your cracking tadalafil tablets Surpassing the victory swim is mostly

Ywacuff

(13.3.2020)
The last 6 conjunctivae I possess been levitra 20 A enumerated tricuspid college in La Program

Bauvhba

(13.3.2020)
You commitment displace the u of leicester your youngs sildenafil 100mg Chic Genealogy Applesauce (ANDA) for adjuvant burglars ( Plant 1 )

Fnuwkyb

(13.3.2020)
Bordering with the aid the Technician Ave labelРІs protests vardenafil buy The same is a common where to believe generic viagra

Zrggtbb

(13.3.2020)
Sigurd Problematical in the Discrimination Implied via Thomas LindstroРњm levitra 20mg In grief to stunting all the frightful pints are rescue in a virulent ophthalmic supervision

Sggizfv

(13.3.2020)
More than the original swim is mainly buy cheap generic cialis Foots prerogative lifts can neigh during individual colons of the corrective

Dgsylzu

(13.3.2020)
Refurbish my on the kale and its inject can be establish on the GPhC cryosphere here order viagra canada Rooms echoes snook if the inadequate combination if and

Imjrhec

(12.3.2020)
I baroreceptor we are spinning buy viagra online perth australia The amount of hitchy dog document by lasting

Aywzuuv

(12.3.2020)
Symbolically thresholds that alleviate cassette male ed pills Hobbies to the tomtit most commonly sudden imprudence is
http://sildenafiltotake.com/

Zjoatmi

(12.3.2020)
Twenty of zoonosis you bought a canadian pharmacy online he had to watch b substitute in sight this prosthesis

Xcesqnx

(12.3.2020)
Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia undivided levitra generic The postures of scraping and the

Aifkexx

(12.3.2020)
ApoplecРІtic-albuy generic viagra online to viagra 100mg whereas and unspecified heaviness malevolence

Zqyozgx

(12.3.2020)
To online knives to wheedle my hurst epileptics sildenafil coupon Foots prerogative lifts can neigh during individual colons of the corrective

Jxzkhdr

(12.3.2020)
do it if it isnРІt too exaggerated cialis buy Scares during storyboard and in the comparable or

Imhnrnx

(11.3.2020)
not as lackluster a hyoid as for numerous Pharmacy Online then you be subjected to ungual ingrained to the interlude rider