Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ Košice | Medicínske právo
              

Články


Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ Košice


 | 6.10.2011 | komentárov: 0

Tak ako minulý rok uverejňujeme bližšie informácie týkajúce sa predmetu „Medicínske právo“, ktoré je zaradený do 3. ročníka dennej formy na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výučbu predmetu zabezpečuje na základe zmluvy s PrF UPJŠ Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Skúsenosti získané s výučbou za posledné 3 roky sľubujú predmet, ktorý bude o niečo viac interaktívnejší a ktorý bude mať zas viac praktického rozmeru pre prihlásených študentov. A niečo navyše – v duchu univerzitného vzdelávania otvárame prednášky Medicínskeho práva nielen prihláseným študentom, ale aj pre širokú verejnosť...

Obrazok Právo nie je náukou, ktorá je vzdialená od reálneho života. Naopak, právo nás sprevádza v každodennom živote a je základom pre realizáciu každého vzťahu. Právo sa úzko dotýka aj medicíny a jej starostlivosti/záujmu o ľudské telo.  Komora realizuje výučbu predmetu v rámci svojho dlhodobého projektu „Medicínske právo „inak““. Viac informácií o projekte nájdete na stránke medius.sk.

Cieľom predmetu „Medicínske právo“ je vytvoriť na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach priestor pre uvažovanie nad ochranou osobnostných práv v medicínskych vzťahoch. Predmet je jedinečný nielen svojím záujmom o danú oblasť ale aj spôsobom jeho výučby.  Na prvé miesto sú kladené interaktívne metodiky ktoré nútia študenta uvažovať a hľadať odpovede na otázky. To je nakoniec aj jedným z cieľov predmetu – neponúkať jednoduché odpovede, ale klásť zaujímavé otázky, o ktorých uvažuje študent so svojím vyučujúcim.
Jedným zo znakov predmetu je možnosť nadštandardnej komunikácie medzi študentom a vyučujúcim. Tá sa deje na rôznych úrovniach – od osobných konzultácií, emailových konzultácií, využívania FB profilu predmetu,  využívania osobitného konta študenta na portáli pravo-medicina.sk, či využívania eLearningového portálu.

Posledným znakom predmetu je prepojenie na prax. Študenti majú možnosť odpovedať na otázky pacientov, ktoré sú kladané v poradni portálu „pravo-medicina.sk“. Tu sa študent možno po prvýkrát stretáva s výzvou hľadať riešenie reálneho problému inej osoby, ktorej jeho odpoveď môže pomôcť.

Medicínske právo môžme v skratke definovať ako: Interaktívny predmet komunikujúci problematiku medicínskeho práva študentom práva, fungujúci v prostredí úzkej kooperácie vyučujúceho a študenta, využívajúci prostriedky multimediálnej komunikácie s benefitmi pre študenta, ako aj pre všetkých návštevníkov portálu pravo-medicina.sk. Predmet začína v letnom semestri 2012 a okrem študentov, ktorí sa na neho prihlásili pozývame na prednášky aj všetkých, ktorí o problematiku ochrany osobnosti v medicínskych činnostiach majú záujem.


Plánovaný program predmetu

Predmet pozostáva zo súboru interaktívnych prednášok, pričom prednáška v trvaní 90 minút je realizovaná 1x týždenne. Súčasťou výučby sú aj interaktívne diskusie (minimálne 2), na ktoré sú pozývaní odborníci z rozličných sfér (medicína, bioetika, filozofia, právo, teológia). Títo diskutujú za účasti študentov o dohodnutej téme a vyjadrujú sa k nej z vlastného uhľa pohľadu. Diskusie sú rovnako ako prednášky otvorené pre verejnosť a o ich konaní Komora informuje na stránkach portálu.

Prednášky:

1. prednáška: Podmienky úspešného absolvovania predmetu, úvod do problematiky

2. prednáška: Medicínske právo – zadelenie, vývoj, pramene

3. prednáška: Čo je to zdravotná starostlivosť? Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  - podmienky, systém, zdravotnícki pracovníci, výkon zdravotníckeho povolania

4. prednáška:  Pacient ako príjemca zdravotnej starostlivosti – otázky vzniku človeka, rôzne právne názory na definíciu momentu vzniku života (včítane právnej  úpravy SR)

5. prednáška: Právna definícia zániku (smrti) FO, postup pri určovaní smrti a jej právne súvislosti, právny status oddelených častí ľudského tela, právny status mŕtveho ľudského tela (pohľady rôznych právnych systémov), vykonávanie pitiev


6. prednáška: Katalóg práv pacienta podľa medzinárodnej a domácej právnej upravy, rozhodnutia ESĽP a domácich súdov, zameranie na ochranu súkromia, právo na lege artis zdravotnú starostlivosť, právo rozhodovať o prijatí/neprijatí zdravotnej starostlivosti

7. prednáška: Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotná dokumentácia – aká je povaha vzťahu poskytovateľ – pacient? Podmienky nakladania so zdravotnou dokumentáciou

8. prednáška: Povinná mlčanlivosť a ďalšie stavovské povinnosti zdravotníckych pracovníkov

9. prednáška: Informovaný súhlas a predchádzajúce prianie, otázky nútenej liečby

10. prednáška: Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pojem „postup lege artis“, rôzne druhy zodpovednosti (podľa ust. O.Z., podľa ZP – regresy voči konkr. zdravotníckemu pracovníkovi, podľa TZ), nároky pacientov zo zodpovednosti za škodu spôsobenej poskytovateľom, riešenie nároku pacienta na  náhradu škody, resp. na odstránenie porušenia jeho práv

11. prednáška:  Právne otázky prokreatívnych a inhibičných metód ľudskej reprodukcie – asistovaná reprodukcia, interrupcie, sterilizácie, právne otázky zmeny pohlavia

12. prednáška: Právne otázky transplantácií – história vykonávania transplantácií, rozdelenie transplantácií (in vitro, in vivo), podmienky pre vykonanie, zabezpečenie práv darcov a ich ochrana

13. prednáška: Biomedicínsky výskum – história, rozdelenie, podmienky vykonávania

14. prednáška: Eutanázia – história, odlišnosti v rôznych právnych úpravách


Výhody absolvovania predmetu pre študenta

Študent sa zoznamuje so zaujímavou problematikou, ktorá je pre oblasť práva na Slovensku veľmi perspektívna. Koncepcia predmetu spočíva na „donútení“ študenta samostatne uvažovať nad konkrétnymi právnymi otázkami, podporuje u neho rôzne zručnosti ako napr. schopnosť analytického uvažovania, schopnosť argumentovať  a zrozumiteľne prezentovať svoje názory.  Komora vytvára študentovi priestor na sebarealizáciu a umožňuje mu získať prvú skúsenosť s pomáhaním iným ľuďom. Študent má možnosť pracovať s odbornými zdrojmi a výstupy jeho práca môžu byť (ak spĺňajú kvalitatívne podmienky) zverejnené na portáli pravo-medicina.sk. Komora pre študentov ponúka možnosť spolupráce aj po absolvovaní predmetu (ukončení semestra).

AUTOR: JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.,  Komora pre medicínske právo - MEDIUS
OBRÁZOK: collegesearchgameplan.com Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+7 =


-- žiadne príspevky --