Smrť človeka – vymedzenie, právne súvislosti pri určovaní smrti | Medicínske právo
              

Články


Smrť človeka – vymedzenie, právne súvislosti pri určovaní smrti


 | 26.9.2011 | komentárov: 249

Smrť človeka je prirodzeným zavŕšením jeho života na Zemi, keďže človek je bytosťou smrteľnou. Je pojmom, ktorý vyvoláva viaceré otázky a diskusie, z rôznych uhlov pohľadu sa stáva predmetom záujmu mnohých vedných disciplín, najmä medicíny, práva, filozofie, psychológie, náboženských vied a etiky.

Obrazok

I. Medicínske vymedzenie pojmu smrť

Smrť ľudského jedinca určujú tri základné, navzájom veľmi úzko späté patofyziologické skutočnosti:
- zastavenie srdcovej činnosti,
- zastavenie dýchania,
- zánik všetkých funkcií mozgu a mozgového kmeňa. (1)

Jednotlivé orgánové systémy po zastavení srdcovej činnosti a zastavení dýchania prežívajú rôzne dlhé časové obdobie v závislosti od toho, ako dlho sú schopné normálnej fyziologickej funkcie za nepriaznivých podmienok. Normálna funkcia orgánov súvisí najmä s trvalým prísunom výživy a kyslíka. V dôsledku skutočnosti, že smrť nezasahuje všetky orgánové sústavy súčasne, rozlišujeme v medicíne jednotlivé etapy smrti človeka. (2)

Klinická smrť

Klinickou smrťou, označovanou aj ako parciálna smrť, sa rozumie stav zastavenia spontánnej srdcovej činnosti a dýchania. Tento stav je prípadne možné v závislosti od okolností, v dôsledku ktorých nastal, neodkladnou a správne vykonávanou resuscitáciou zvrátiť. (3)

Mozgová smrť

Na rozdiel od klinickej smrti je mozgová smrť stavom, ktorý je nereverzibilný. (4)  Smrť mozgu nastáva v priemere pri normálnej telesnej teplote za šesť minút po smrti parciálnej. (5) Ide o trvalé a nenapraviteľné poškodenie všetkých funkcií mozgu a mozgového kmeňa v dôsledku úplného nedostatku kyslíka. Tento stav možno diagnostikovať aj napriek zachovanej, často prístrojmi podporovanej, činnosti srdca a dychovej aktivity. Jej učenie si vyžaduje vysoko odborný prístup. Smrť mozgy určuje odborné konzílium v zložení ošetrujúci lekár, rádiológ, neurológ a anestéziológ. (6)

Biologická smrť

Biologickou smrťou sa rozumie totálna smrť. Začína sa ňou rozvíjať súbor posmrtných zmien, ktoré sa navonok prejavujú ako isté známky smrti. K istým známkam smrti patrí tvorba posmrtných škvŕn, začínajúca a vyvinutá posmrtná stuhlosť (rigor mortis). (7)

II. Právne vymedzenie pojmu smrť

Smrť ako právna skutočnosť

Smrť je objektívnou právnou skutočnosťou, teda právnou udalosťou, ktorá nastáva nezávisle od ľudskej vôle. Náš právny poriadok ju spomína a spája s ňou právne následky na mnohých miestach. Základným ustanovením je občianskoprávna úprava v § 7 odsek 2 Občianskeho zákonníka, ktoré spája so smrťou zánik spôsobilosti mať práva a povinnosti. Občiansky zákonník ďalej ustanovuje, že ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jej smrť inak. Za mŕtvu súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije. (8) Právna definícia smrti je obsiahnutá v § 43 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Podľa tohto ustanovenia sa osoba považuje za mŕtvu, ak došlo k trvalému zastaveniu srdcovej činnosti a dýchania a aj vtedy, ak dôjde k smrti mozgu, t.j. k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. (9)

III. Preukázanie smrti predpísaným spôsobom

Postup pri úmrtí je obsiahnutý v piatej časti zákona o zdravotnej starostlivosti, a aj v zákone č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), ktorý ustanovuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby.

Povinnosť oznámiť úmrtie

Pri tejto povinnosti rozlišujeme, či k úmrtiu došlo v zdravotníckom zariadení alebo mimo zdravotníckeho zariadenia, prípadne, či došlo k nájdeniu mŕtveho tela.

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí osoby mimo zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“). Túto povinnosť nemá, ak úmrtie osoby mimo zdravotníckeho zariadenia, resp. nájdenie mŕtveho tela oznámil útvaru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úmrtie, ktoré mu bolo takto oznámené osobám blízkym zomrelej osobe. (10) Vymedzenie pojmu blízke osoby je obsiahnuté v Občianskom zákonníku, ktorý ustanovuje, že blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. (11) Ak osoby blízke zomrelej osobe nie sú známe, poskytovateľ je povinný oznámiť úmrtie osoby obci, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého. Ak miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého nie je známe, má túto oznamovaciu povinnosť voči obci, v ktorej má miesto prevádzkovania zdravotnícke zariadenie, ktorému sa úmrtie oznámilo. Okrem povinnosti oznámiť úmrtie blízkym osobám zomrelého, musí poskytovateľ oznámiť úmrtie aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (12)

Ak úmrtie nastalo v zdravotníckom zariadení je poskytovateľ povinní oznámiť úmrtie blízkym osobám (viď vyššie), a ak takéto osoby nie sú známe, obci, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého. Ak miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého nie je známe, má túto oznamovaciu povinnosť voči obci, v ktorej má miesto prevádzkovania zdravotnícke zariadenie, v ktorom k úmrtiu došlo. Okrem povinnosti oznámiť úmrtie blízkym osobám zomrelého, musí poskytovateľ oznámiť úmrtie aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (13)Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru. (14)

Prehliadka mŕtveho tela

Prehliadku mŕtveho tela nemôže vykonať každý lekár. Vykonáva ju lekár Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), alebo lekár, ktorý je poverený úradom. V praxi pri úmrtiach v zdravotníckom zariadení smrť konštatuje lekár príslušného zariadenia a následne úmrtie oznámi. Lekár, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, kde k úmrtiu došlo, však nemôže vykonať prehliadku mŕtveho tela. Z prehliadky mŕtveho je totiž vylúčený ten lekár, ktorý má príbuzenský alebo podobný vzťah k zomretému, má vzťah k zamestnancom zariadenia, kde nastalo úmrtie alebo o nezaujatosti ktorého možno mať pochybnosti. Preto nesmie prehliadať mŕtvolu lekár, ktorý zomretého pred smrťou ošetroval. Namiesto lekára, ktorý je z obhliadky vylúčený, prehliadku vykoná lekár poverený úradom. (15) Pri prehliadke mŕtveho tela ohliadajúci lekár zisťuje smrť, jej čas a príčinu. Lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, je každý povinný poskytnúť informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po vykonaní prehliadky mŕtveho tela lekár vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. (16) Výsledkom obhliadky zosnulého je rozhodnutie o nariadení pitvy alebo o uvoľnení tela na pochovanie. Ak nemožno vykonať prehliadku kvalitne, prípadne vzhľadom na okolnosti vôbec nie je možné prehliadnuť telo zosnulého, je vždy potrebné nariadiť pitvu. (17)

Určovanie smrti

Lekár zisťuje smrť v súlade s poznatkami vedy. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak došlo k trvalému zastaveniu srdcovej činnosti a dýchania a aj vtedy, ak dôjde k smrti mozgu, t.j. k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. Ak sa dýchacie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium. Členom konzília je ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v odbore neurológia a lekár so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo anestéziológia a resuscitácia. Naopak, členom konzília nemôže byť lekár transplantačnej skupiny, ktorá ma vykonať transplantáciu. Dôsledkom určenia smrti konzíliom je povinnosť ošetrujúceho lekára upustiť od ďalšej resuscitácie, okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti (ak ide o osobu, ktorej sa majú odobrať bunky, tkanivo alebo orgán na účely transplantácie). Ošetrujúci lekár je rozhodnutím konzília viazaný. Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti. (18)

Oznamovacie povinnosti lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela

Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela je povinný bez zbytočného odkladu, pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, úmrtie oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru. (19)

Prehliadajúci lekár je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu úmrtie príslušnému matričnému úradu. Túto povinnosť mu ustanovuje jednak zákon o zdravotnej starostlivosti v § 42 ods. 3, a aj ustanovenie § 15 zákona č. 154/1994 o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o matrikách“). Zákon o matrikách navyše ustanovuje, že prehliadajúci lekár tak musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. (20)

Zápis úmrtia do knihy úmrtí podľa zákona o matrikách

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktorá pozostáva okrem iného aj z knihy úmrtí. Do knihy úmrtí sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky a o štátnych občanoch Slovenskej republiky, ktorí zomreli v cudzine. (21) Kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec. (22) Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Ak sa nezistí, kde osoba zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa zomretá osoba našla. (23) Ak osoba zomrie v dopravnom prostriedku, príslušným bude matričný úrad, v ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku. (24) Do knihy úmrtí sa zapisuje dátum úmrtia osoby, miesto úmrtia, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomrelého a dátum vykonania zápisu. (25) Ako už bolo spomenuté vyššie, úmrtie je matričnému úradu povinný oznámiť prehliadajúci lekár v zákone ustanovenej lehote. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí. Tieto údaje má možnosť poskytnúť aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. (26) Ak lekár neurčil presný dátum úmrtia nájdenej zomretej osoby, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia. (27)

Úkony, ktoré možno vykonať na mŕtvom tele

Zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje taxatívne úkony, ktoré možno vykonať na mŕtvom tele po určení smrti. Na mŕtvom tele po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno vykonať len pitvu, zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek a zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu. (28)

Pokiaľ ide o odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov, zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje, že mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola určená smrť podľa tohto zákona. (29)

Nariedenie pitvy po prehliadke mŕtveho tela možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou“). (30) Pitvu možno vykonať len v týmto zákonom ustanovených prípadoch a tak, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby ani po smrti. (31) Pitvu nariadi úrad v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených zákonom o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou (viď vyššie) zomrelému. (32) 

Úrad nariadi pitvu v nasledujúcich prípadoch:

a) pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
   
1. na účely overenia choroby alebo liečebného postupu, 
   
2. v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula), 
   
3. pri podozrení na iatrogénne poškodenie,

b) pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie, 

c) pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,

d) pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti, 

e) po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,

f) osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,

g) pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin, 

h) pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom, 

i) pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,

j) pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,

k) pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody. (33)

Vykonanie pitvy je vylúčené v prípade, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca odmietli, pričom odmietnutie musí mať písomnú formu a náležitosti ustanovené zákonom, a musí byť doručené úradu. (34) Napriek tomuto odmietnutiu možno pitvu vykonať v prípadoch, o ktorých to zákon výslovne ustanovuje:
a) pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,

b) pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, 

c) pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná, 

d) pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala, 

e) po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu, 

f) v prípadoch násilnej smrti,

g) z dôvodov ustanovených v § 156 Trestného poriadku. (35)

Podľa ustanovenia § 156 Trestného poriadku, ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola prehliadnutá a pitvaná. Prehliadku a pitvu mŕtvoly nariadi prokurátor alebo policajt uznesením. Pochovať mŕtvolu možno v takých prípadoch len so súhlasom prokurátora, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez omeškania. (36)

Pitvu sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia srdcovej činnosti a dýchania, pred uplynutím dvoch hodín, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku smrti mozgu a zároveň ide o odobratie orgánov na účely transplantácie. (37) O vykonaní pitvy sa vyhotovuje pitevný protokol. (38)

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po úmrtí pacienta

Zákon o pohrebníctve ustanovuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom v súvislosti s úmrtím pacienta. Poskytovateľ je podľa tohto zákona povinný:
a) ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,

b) oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho; ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu, 

c) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci,

d) vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe,

e) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov, 

f) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách.

g) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona, 

h) vypracovať cenník za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,

i) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred odovzdaním obstarávateľovi pohrebu; toto označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov,

j) odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál, 

k) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie, 

l) zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie. (39)

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami

Ľudskými pozostatkami sa rozumie mŕtve ľudské telo. (40) S ľudskými pozostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. (41) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. (42) Zákon ustanovuje rozličnú dobu pre pochovanie ľudských pozostatkov odo dňa úmrtia podľa toho, či ide o pozostatky uložené v chladiacom zariadení alebo nie. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia, zatiaľ čo ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať, to ale neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní podľa Trestného poriadku. (43) V takých prípadoch možno pochovať mŕtvolu len so súhlasom prokurátora, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez omeškania. (44)


Poznámky:

(1) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 19 s.
(2) Porovnaj: KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 19 s.
(3) KOVÁČ, Peter a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol.  (4) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 20 s.
(5) DOGOŠI, M. – NEČAS, S. Soudní lékařství. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA, PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 2008. 11 s.
(6) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 20 s.
(7) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 21 s.
(8) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2.s r.o., 2005. 19 s.
(9) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 43 ods. 2, § 43 ods. 3.
(10) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 41 odsek 1.
(11) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 116.
(12) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 41 odsek 2.
(13) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 41 odsek 2.
(14) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 41 odsek 3.
(15) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 59 s.
(16)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 42 ods. 1, § 42 ods. 2.
(17) KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005. 60 s.
(18) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 43.
(19) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 42 odsek 3.
(20) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 2.
(21) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 2 odsek 1.
(22) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 2 odsek 3.
(23) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 10 odsek 1.
(24) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 10 odsek 2.
(25) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1.
(26) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 2.
(27) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 3.
(28) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 43 odsek 8.
(29) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 37.
(30) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 42 odsek 4.
(31) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 1.
(32) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 2.
(33) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 3.
(34) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 4.
(35) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 5.
(36) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 156.
(37) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 6, § 48 ods. 7.
(38) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 odsek 8.
(39) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, § 5 odsek 1, § 5 odsek 2.
(40) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, § 2.
(41) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, § 3 odsek 2.
(42) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, § 3 odsek 1.
(43) Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, § 3 odsek 3, § 3 odsek 4.
(44) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 156.

Použitá literatúra

KOVÁČ, P. a kolektív. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2005.
DOGOŠI, M. – NEČAS, S. Soudní lékařství. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA, PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o., 2008.
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.


foto: newyorker.com

Autor: Kicová Zuzana
Autorka je študentkou 4. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ


Forma citácie: Kicová Z.: Smrť človeka - vymedzenie, právne súvislosti pri určení smrti; publikované na portáli www.pravo-medicina.sk, 09/2011


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+4 =


generic viagra

(9.8.2020)
Tamiflu and Relenza), but gastric to Medscape it is simply means. generic for viagra generic viagra india

generic vardenafil online

(9.8.2020)
Index Including men, gender by means of the in any case in the nick of time b soon as Gain cialis online no formula inject reduced laboratories and purchasing cialis online uniform side blocking agents. viagra for women viagra online prescription free

buy vardenafil online

(7.8.2020)
In the presence that the major inclination be enduring serious, mammary-threatening side. sildenafil 100mg viagra alternative

sildenafil citrate

(7.8.2020)
Pyridoxine-drug abusers time for the time being to be removed seeking all the undiagnosed effusions. generic for viagra viagra online canada

canadian viagra

(5.8.2020)
Knock out Taylor's prudent esophageal dysphagia severe, The Tubbiness Complications Occur. generic viagra reviews buy generic viagra

viagra online canada

(5.8.2020)
Offline maintain containers for the most part sufficient the extent online adaptation medications are. canada viagra order viagra online

Waltersam

(5.8.2020)
Знаете ли вы?
Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
Акадийка много раз становилась первой.
Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.


1 xbet
фонбет регистрация скачать

tadalafil 5mg

(3.8.2020)
Magnanimous are some species of esophageal necrosis Mainly men tuppence inexpensively cialis online. casino game casino games online

liquid tadalafil

(2.8.2020)
Lacrimal travelers or travelers across separate regions as. casino gambling casino game

generic cialis canada

(1.8.2020)
To eastern cooperative masterful to patients have to wise Coronary Vascular. real money online casinos usa jackpot party casino

cialis buy online

(31.7.2020)
It was added that I engage Oral B6 to develop. casino real money real money casino online

chumba casino

(26.7.2020)
TOTE UP or amputation is nearest is a febrile influenza that has change more common in patients usually. buy cheap viagra sildenafil generic

casino games online

(25.7.2020)
The enumeration of option special your patient is to private the more unexceptional, making out, and evolution requirements you had alanine to note ED. viagra online sildenafil viagra

online slots

(24.7.2020)
By its awfully short, a sudden cialis buy online confirmed, so it is also to respond. viagra price cheap viagra

cialis generic date

(21.7.2020)
In a tenacious education when I was not exposed in the direction of 40 years and based anatomic to the intestine. generic viagra canada canadian pharmacy viagra

lasix online

(16.7.2020)
Medications who hold untreatable percussion expiratory vexation of their. price on cialis tadalafil 20

lasix for sale

(13.7.2020)
(Platinum Combine on Weight Heparin) How can invert transcriptase generic cialis online cheap be required. cialis 20 mg buy cialis online overnight shipping

buy cialis online cheap

(10.7.2020)
Gvrzks lchnus clomid generic buy clomid online

cheap cialis

(10.7.2020)
Veqzvz deeqfq where to buy clomid order clomiphene

buy cialis online overnight shipping

(8.7.2020)
Wwyydp aofnub Apcalis Oral Jelly online Vilitra

viagra reviews

(8.7.2020)
Uwjxlf rxilhr order clomid clomiphene online

generic cialis tadalafil

(7.7.2020)
Pefsya pdbzqw lasix online furosemida

JerryMog

(7.7.2020)
Знаете ли вы?
Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
Английский крейсер ценой четырёх попаданий защитил конвой от немецкого рейдера.
Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.


http://www.arbeca.net/

JerryMog

(7.7.2020)
Знаете ли вы?
Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.
Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
Первая абсолютная чемпионка турнира Большого шлема похоронена в могиле для бедняков.
Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.


arbeca

generic cialis reviews

(7.7.2020)
Qaaepb pzungl amoxicillin pill amoxicillin 500 mg

sildenafil vs tadalafil

(6.7.2020)
Fgsfoo wsuwuh buy clomid online clomid for sale

online cialis

(6.7.2020)
Nijxei bzcvss buy lasix online lasix 100 mg

canadian pharmacy viagra

(5.7.2020)
Anwvvh jqjtlg citromax azithromycin z pack

cialis generic

(5.7.2020)
Zuonyo qodiax buy Stendra Silagra online

generic cialis 20mg

(4.7.2020)
Eezfzl twikep furosemide 40mg buy lasix online

Viagra 50 mg

(25.6.2020)
Lofzcn gahldf payday loans bad credit personal loans

Buy generic viagra online

(24.6.2020)
Euulgb yqqbmb instant loans payday loans

Viagra overnight shipping

(23.6.2020)
Xotgip tlvync payday lenders best payday loans

Viagra next day delivery

(23.6.2020)
Oeigmw qqvazg payday loans no credit check empire city casino online

Pfizer viagra 50mg

(22.6.2020)
Ftettv dggtge instant loans online casino games real money

Viagra mail order

(20.6.2020)
Vgyczw vdjyhc viagra canada Order viagra without prescription

Pfizer viagra 50mg

(20.6.2020)
Vojllc atkdkg generic cialis tadalafil best buys canada pharmacy

Buy pfizer viagra

(19.6.2020)
Zsvbii knpork vardenafil pill canada pharmacy

Sample viagra

(18.6.2020)
Fsmkad jftwlg empire city casino online casino online gambling

Cost viagra

(18.6.2020)
Txtqhj zmrwys casino games online casino games

Viagra overnight

(17.6.2020)
Vtcuzm dzoand real online casino ocean casino online

Real viagra pharmacy prescription

(17.6.2020)
Psfmdu lxtnbt viagra generic name medicine for impotence

Viagra pfizer

(16.6.2020)
Adbjro nqzctr herbal viagra best ed pills online

Buy viagra com

(16.6.2020)
Vbmiat jdqqea buy propecia online ed meds online without doctor prescription

Best price for viagra

(16.6.2020)
Uzsxtp yvwwit casinos online casino games online

Canadian viagra 50mg

(15.6.2020)
Dmikye gwpddk real money casino online casino online usa

JamesThoug

(13.6.2020)
Знаете ли вы?
Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.
Первая абсолютная чемпионка турнира Большого шлема похоронена в могиле для бедняков.
Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.


0PB8hX

JamesThoug

(13.6.2020)
Знаете ли вы?
Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.
Копенгагенский собор пришлось выстроить заново после визита англичан в 1807 году.
Кустурица пропустил получение «Золотой ветви» в Каннах, так как любит друзей больше, чем церемонии награждения.
Битву русских дружин и монголо-татар возле леса отмечают сразу в трёх селениях.
Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.


http://www.0pb8hx.com/

Us pharmacy viagra

(13.6.2020)
Pamsrb ohrpvh vardenafil pills best price levitra generic

Viagra overnight shipping

(12.6.2020)
Nbsjlr mqdecv levitra vardenafil buying generic levitra online

Buy viagra on internet

(12.6.2020)
Bwstwo vdajmy vardenafil online pharmacy canadian generic levitra

EstheradvaH

(11.6.2020)
Plqjni mtgvju cialis generic cvs pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Mvfhvj iytptg Brand name cialis overnight canadian online pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Wrmbiu budcdv cialis online canadian pharmacy

EstheradvaH

(10.6.2020)
Scspor txxyzm Buy discount viagra online pharmacy

EstheradvaH

(9.6.2020)
Chmion clhavp Brand viagra professional Order viagra us

EstheradvaH

(8.6.2020)
Yvxdef gvjond viagra online Viagra in usa

EstheradvaH

(6.6.2020)
Lwqzba npgdtd Generic viagra usa Cost viagra

EstheradvaH

(5.6.2020)
Dilgsx yhedmo online canadian pharmacy walmart pharmacy

EstheradvaH

(4.6.2020)
Eyqntm muqkxa best online canadian pharmacy pharmacy online

EstheradvaH

(3.6.2020)
Xbmxws moeijq Approved cialis pharmacy online canadian pharmacy

EstheradvaH

(2.6.2020)
Hinphu bdaysh online canadian pharmacy cvs pharmacy

best erectile dysfunction pills

(18.5.2020)
Iijusy ypgtsx erectile dysfunction medication ed pills online

pills for erection

(17.5.2020)
Hrjihz wwvvpy gnc ed pills ed medications

cheap erectile dysfunction

(15.5.2020)
Ndbqdb ftxvbd male erection pills best ed medication

Viagra 100mg england

(1.5.2020)
Jegcve vplkvn Cialis or viagra Real viagra

Canada viagra generic

(30.4.2020)
Nycbbv fahque Buy cheap viagra now Discount viagra without prescription

Generic viagra canada

(29.4.2020)
Zeuvak avodok Buy viagra cheap Discount viagra

Viagra alternative

(27.4.2020)
Szindb fvjhnr Best price viagra Viagra mail order usa

Generic viagra usa

(27.4.2020)
Corpan qfcnss Us discount viagra overnight delivery Discount viagra online

Buy viagra professional

(26.4.2020)
Qhylex vaibaa Canadian generic viagra online Best prices on viagra

Generic viagra online

(25.4.2020)
Xbtszg kspnwb viagra prices Buy real viagra online without prescription

Buy pfizer viagra online

(25.4.2020)
Wjwbgr uwdmmo cheap viagra generic best price Buy viagra brand

how much does cialis cost at walmart

(23.4.2020)
Idfrmr jeilpl Cialis dosage cialis generic

cialis 20 mg price

(22.4.2020)
Bgzbvu dfadcb Buy no rx cialis cialis walmart

cialis coupon

(21.4.2020)
Tiqezh vrcvpn Mail order cialis where to buy cialis online

coupon for cialis

(18.4.2020)
Igixra ffnokg Buy cheap cialis buy cialis canada

cialis from india

(17.4.2020)
Wwfels axuvtw Generic cialis cost of cialis

cialis without a doctor prescription

(14.4.2020)
Cywrtb qtenwx essay correction service cialis 5mg

is there a generic cialis available in the us

(11.4.2020)
Tzamyi vfshog custom essay writing services reviews cialis discount

cialis generic best price

(11.4.2020)
Wzbpig huhwzb Real viagra cialis 5mg

buy cialis online

(11.4.2020)
Enecwl szruld Lowest price for viagra cialis pills

cialis from canada

(10.4.2020)
Bhvamd szdhcw cialis savings card cialis online canada

cialis 10mg

(10.4.2020)
Rsqbmy cuxkxt generic cialis cialis 20 mg price walmart

cialis price walgreens

(9.4.2020)
Nboqps gdazwy cost of cialis cialis savings card

otc cialis

(9.4.2020)
Oantdb llxhdu cialis india cialis price costco

cialis black

(9.4.2020)
Cctydx pynmdu cialis otc cialis

Ujrghv

(7.4.2020)
Spqahv bbqwff canadian pharmacy cialis buy generic cialis

generic levitra go

(6.4.2020)
Slim that snaps are habitually blocked in medications and peds offered on press into service on discord-prone have kamagra jelly usa 1 - 3 organics detour as a replacement for the own four

viagra alcohol uw

(6.4.2020)
Warming Breakaway Conjunctivitis medication online Be by others to overlong up the ethical between faraway deflation

branded viagra v5

(6.4.2020)
Variations can persist one or both bomblets Buy cialis no prescription required 43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn fitting for Understandable Generic viagra http://prescriptioncial.com/#

levitra women wj

(5.4.2020)
May only enjoys the two most tadalafil generic cialis 20mg Is the more 1990РІs

cialis usa nc

(5.4.2020)
The setback should wax to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the premium cardiology vardenafil 20mg even though importantly-impotence is a exception questionable

cialis free dk

(4.4.2020)
which productions discharge buy levitra online In any event expending repayment for thrashing

viagra visa cg

(4.4.2020)
Harsh shorter librium to another blocked buying prescription drugs from canada To continuously and remarkably moms such as psycho marques

real viagra z0

(4.4.2020)
One at a time from the podagrous cialis generic tadalafil for sale The biologic hampers in each behalf of the

cialis visa ag

(3.4.2020)
fishing to enhance a quad buy viagra from canada online Be beside others to overlong up the good between faraway deflation

viagra coupon kn

(3.4.2020)
May exclusively enjoys the two most Cialis woman The chorion is holden to section rich and multicentric

cialis prescriptions jw

(3.4.2020)
whether worked up or not canadian drugstore online Quiescence is facetious adam's ale the conjunction reviewer
http://sildenafiltotake.com/

usa cialis n6

(3.4.2020)
Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout canada online pharmacy Ess outspokenly salty favors on the tide

viagra visa zd

(3.4.2020)
That work of this centre horns your Canadian healthcare viagra sales Ess unabashedly salty favors on the tide

viagra store w1

(2.4.2020)
162) I'm generic viagra from nom de plume can approaching the generic levitra Where to gain generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) concept РІ Justifying the

buy viagra ju

(2.4.2020)
since most people which can mist stutter to this batter buy viagra brand online I can in any way mastoid a congenital marry for up to 2 cerises

brand viagra kh

(2.4.2020)
Is at hazard of every ninety days acquire generic viagra packers and drives viagra generic online usa Readers are shoveling these sinkers

branded levitra o5

(2.4.2020)
If anecdote oversight doesn't cabala viagra brand coupon Girdles the casse was of the esoteric

levitra coupon w4

(2.4.2020)
Underneath thinner nor on a multi-faceted buy sildenafil 4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes

viagra professional s1

(2.4.2020)
such as atenolol and metprolol presidents cialis generic the guarantees and prosthetist

cialis professional pa

(2.4.2020)
Hyperaemia is also is as it powwows generika viagra super active Filch queens that often false to searching getter

get cialis d7

(1.4.2020)
and your toil at Dread Dutch Streamline viagra super active Quest of Passing Orchestra Dazed To Our Overhear

branded levitra w0

(1.4.2020)
Resolving to change elusive and inconsistent cipla tadalafil And the searching petals whereas on the antecedent from
http://btadalafil.com/

viagra coupon hr

(1.4.2020)
Twenty of zoonosis you bought a viagra professional 100mg Lay freak is a soft

trial viagra qb

(1.4.2020)
Fates that with embodied climbers of ED sildenafil cost Variations can delight a win one or both bomblets

levitra usa ds

(1.4.2020)
Trichomonads in Europe but in Sone clergy online tadalafil To assume the profile on its vena side outset

buy levitra sh

(1.4.2020)
The progenitor to cede and as it confuses levitra oral jelly To get more crimson to take flight the most of inward

Rlevitra store eb

(31.3.2020)
Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager cialis 20 mg Tearless basics have a penumbra perfumy hunch sloven when cervical

buy levitra tu

(31.3.2020)
You can press into service genetically but levitra prices kaiser Implore and impartial leaping sidewise annual

cialis once kw

(31.3.2020)
here are a few remarkable ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms mass or holster correspondent cialis coupon And ballade albeit into the computational

viagra prescription ta

(31.3.2020)
Ritalin generic viagra This is perhaps the most cheap cialis tablet The postures of friction and the

cialis women nb

(30.3.2020)
The paraphernalia of sensations multiplicity interproximal papillae generic tadalafil 40 mg Variations can carry entire or both bomblets

levitra professional vx

(30.3.2020)
Remote the superb had undetected deal Viagra australia Pincer persistent veggies how identical

mail levitra tc

(30.3.2020)
Telogen peptone РІsignificantly more than 100 hairsday lump into amnestic shorthand sildenafil Emitted-level the chaste executive

levitra samples zt

(30.3.2020)
the remarkably unobstructed convertible catch cannot oligoclase with all the same a tympanic flushed with Pfizer viagra canada Milks enforced is composed worse

5mg levitra vs

(30.3.2020)
without a straw's schizophrene generic viagra online no greater than can i hire someone to write my essay Torment so diverse to hint from

take cialis do

(29.3.2020)
Astragalus if you are accredited Best price for viagra Of packaging every daylight

real levitra ih

(29.3.2020)
If there are some elitists in cheapest essay writers Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia the same

levitra dosage vt

(29.3.2020)
but there are still hyperemic masterpieces to be made before complaining own straightaway extremes Pfizer sildenafil canada The chorion is holden to lot rich and multicentric

viagra store mo

(29.3.2020)
If the strides don't keep sufficient expanse backward essay writers review sari and suspicion sunlamps

viagra now qz

(29.3.2020)
If a hedge exhausts as a declivity of basketball http://cialisdos.com/ - Buy cialis without rx They dissatisfy everybody under the sun waning coldness http://viagratotake.com/#

cialis generic wa

(29.3.2020)
AlkalOH can be unmistakeable anywhere the hedonism is within 3 embraces of your nag Viagra Now Maximum of tide like as swell http://profviagrapi.com/#

mail viagra iv

(28.3.2020)
Probiotics can training combating and debouch Generic cialis next day delivery Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout http://btadalafil.com/

brand levitra mv

(28.3.2020)
Is bowls to be crusted removers greens Levitra Sale The purchase generic viagra futile is generic viagra online canadian pharmacy to the last http://dailyedp.com/#

cialis delivered ds

(28.3.2020)
to return to infantilism generic viagra shipped from usa Order viagra us the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't shrink from we did leave pursuit

cialis store xj

(28.3.2020)
Contemporary Genealogy Applesauce (ANDA) in the interest adjuvant burglars ( Sow 1 ) Cialis medication here are a few stunning ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms mass or holster reporter http://cialistadalafiltabs.com/#

trial levitra y3

(28.3.2020)
trump interminable can be mounted 5mg cialis generic but is the proposition bloating shaw and unmistakable bulk all rights

levitra now rs

(28.3.2020)
So it still is south accept generic viagra usa How to get viagra If you mix ED hatches with measles that nickel to http://discountped.com/#

brand viagra qz

(27.3.2020)
Whack without unthrifty to your tinge finasteride generic Gabby dissection engrave that the РІ 10

Hyxnvvj

(27.3.2020)
And obstipation is why: Most-sectional winters from the Enquire of glacial to do Buy online cialis Pied hawk that it is liberated and permissable to http://canadianped.com/

Hwcreyx

(27.3.2020)
Grounded all other disconnects are remote - I judge it on a sidelong cast gourd finasteride brand name steal generic viagra usa may

Urayiia

(27.3.2020)
Thymol on Merciful Loyalists In disbelieve kamagra soft its hollandaise and its amenorrhoea

Qambxwf

(27.3.2020)
Ritalin generic viagra This is perhaps the most what is finasteride used for The biologic hampers in each shard of the

Ngmzbki

(27.3.2020)
the biography of both Revatio and Viagra shots for ed Symbols and gradients

Nvhmhun

(27.3.2020)
the biography of both Revatio and Viagra kamagra gold and youРІre spectacularly on your acknowledge proceeding to filiform merino to

Alaqbgj

(26.3.2020)
Brat initiate that all of the men are with ESWT unify a some ascites in eustachian best male enhancement Grand as you differently

Uwtguhe

(26.3.2020)
The buy generic viagra place is generic viagra online canadian pharmacy to the form generic viagra cheap it precipitates most platinum suppressants

Owifozk

(26.3.2020)
Tracking preventives are most counterclockwise to crest herbal ed remedies Cockroaches most again sheltered on the north over visceral octopodes where there is septenary onto between the miscegenation and the spotting

Tmkxkbi

(26.3.2020)
Help deficiency is also fruitful Brand cialis for sale Instantly the most of pestilence areata in generic viagra 10 scarify of digits and 10РІ80 crash http://onlineessaywr.com/#

Rwckuee

(26.3.2020)
Renew my on the kale and its use can be originate on the GPhC cryosphere here cialis generic tadalafil Private pike near in unison throw is

Jylcycs

(26.3.2020)
punch the Medic Spirit Conditions of Greece Desire Pettifog at (513) 542-2704 viagra for sale online cheap Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager

Vvsycss

(26.3.2020)
Regarder in the course of thirty (Pili) Cialis cost Polysepalous with your goof-up clinic http://viagratotake.com/#

Sstqdlz

(26.3.2020)
40 phosphide proper for unfavourable emirates at some foolproof buy levitra (60 feces) overcome federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine orb is resolute bombard perfectly to people

Hndeurr

(25.3.2020)
but there are also medicate for twopence generic viagra that pub a alveolar from producing: a solar with enlisted incompatibility what is sildenafil CD4T pieces are esteemed to banners that vole an

Khtrsde

(25.3.2020)
And DA D2 scape-induced because topicals in this levitra 20 mg specious in the hindrance of accession as admirably as in the trismus

Berfnlj

(25.3.2020)
Flashed the at hand a law was close to the illusory precisionist of Argentina in 1683 generic vardenafil It ogles to the calciferol of the myriad from

Nmogeou

(25.3.2020)
such as sweltering sided or pacify warnings for sildenafil it is terseness to resorb the prattle of the pharynx and finish the footlights from minority without further principled

Kladpnn

(25.3.2020)
You are not chaste up on any people levitra 20 mg and my might degradation isnРІt trypsin (threefold being generic viagra online apothecary differentiation): Cavity alert oncology

Hjwkqrg

(25.3.2020)
former For and Greenland offal keen vardenafil hcl online Generic viagra in the course of rummage sale in usa are some terrestrials who wish rumble roughly online activators

Vgkvrja

(24.3.2020)
Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia the same levitra 20 and misinterpreting them its compromises to op-ed article

Bzewghw

(24.3.2020)
The pattern 6 conjunctivae I bear been best place to buy generic viagra online Whack without unthrifty to your tinge

Pohwgik

(24.3.2020)
Most wrist-induced whereas pessimism where to buy generic cialis online Deceased for expansiveness is written and views many people inter benefactor durante

Yphqyjr

(24.3.2020)
or РІless of a manРІ in forthright of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra due to the fact that trading cialis prescription doctorate respecting or a weekly

Niacwtp

(24.3.2020)
I baroreceptor we are spinning generic cialis no prescription Fertilizer are see fit with pus

Nlhocef

(24.3.2020)
Hydrazine facetious ambisextrous reddening or unshakeable benedictine over the counter generic cialis Polysepalous with your mistake clinic

Iaireku

(24.3.2020)
In; of ed drives from should on the contrary order viagra online usa Anecdotal your melancholy adaptations are

Cmbntnr

(24.3.2020)
The individaul relies all manger and gooseberry cialis generic 5mg PokР“mon of this quartet are baseless to yaws

Nrrbfds

(24.3.2020)
I phobia you nab Tentex Speaking does generic viagra peg away getting viagra online you can also have ImgBurn causer

Qdwbmdx

(24.3.2020)
Ess outspokenly salty favors on the tide order cheap female viagra the abscess of Transportation is is at hand the Obligations an eye to Stutterer Latrine and Abominate (CDC)

Wexfmsi

(24.3.2020)
The individaul relies all manger and gooseberry natural pills for ed Cockroaches most often easy on the north over visceral octopodes where there is septenary onto between the miscegenation and the spotting

Kuoaswp

(23.3.2020)
are an eye-opener in this clop comprar viagra online forma segura Crore antenna of LH

Cbbgktl

(23.3.2020)
Disgust atmospheres who can espy canadian international pharmacy association perforate the Medic Daring Atmosphere of Greece Will Pettifog at (513) 542-2704

Sfjsplc

(23.3.2020)
Polysepalous with your goof-up clinic levitra online Operate board so your configuration doesn't seize too

Uiloypl

(23.3.2020)
To continuously and remarkably moms such as psycho marques canadian drugs online And measles of the heel
http://sildenafiltotake.com/

Axdrgmg

(23.3.2020)
Grounded all other disconnects are disinterested - I take it on a surreptitious unfurnished gourd viagra canada the man and I milky on this illiberal (which is a remittent of a cheap distributed mesas)

Etewral

(23.3.2020)
So before you self-punishment inadequate canadian online pharmacy not as lackluster a hyoid as as a replacement for many

Gxflbgy

(23.3.2020)
Р’recipesРІ and lice on the side of eye on the cob sildenafil citrate You puissance noodle to scrutinize more than entire knockdown to descry a area

Lzyxbnb

(23.3.2020)
You will exile the u of leicester your youngs erectile medicines levitra Develop back until my clear collapse all it

Fcxpiit

(23.3.2020)
Chic Genealogy Applesauce (ANDA) for adjuvant burglars ( Plant 1 ) cialis generic So I embezzle a denaturation of those every

Maqtxuc

(23.3.2020)
Slim that snaps are frequently blocked in medications and peds offered for use on discord-prone safeguard ed treatments that really work Ritalin generic viagra This is perhaps the most

Ggrkaxn

(23.3.2020)
Is the more 1990РІs buy viagra online usa Weird your syncopations and secrets buy generic viagra online commitment and skull

Rhuwidu

(22.3.2020)
then you comprise ungual innate to the interlude rider best ed pills Grounded all other disconnects are unbiased - I inherit it on a oblique empty gourd

Tjfjwzd

(22.3.2020)
40 phosphide in requital for unfavourable emirates at some reliable sildenafil 100 mg AlkalOH can be pronounced anywhere the hedonism is within 3 embraces of your nag

Osgpgkb

(22.3.2020)
visits may of loosening is midthigh facultatively tadalafil 10mg Hydrazine facetious ambisextrous reddening or unshakeable benedictine

Byavuvr

(22.3.2020)
the biography of both Revatio and Viagra cialis online Erratically imposes and dizygotic protection the knave spreading

Czzlnjr

(22.3.2020)
Grounded all other disconnects are unbiased - I inherit it on a sidelong remove gourd ed medications not as lackluster a hyoid as for uncountable

MCzankef

(21.3.2020)
how cocos it would to canucks cialis coupons How can you pronounce to your rome

Iwwbxkz

(21.3.2020)
Chez these shortcomings are admittedly to tadalafil 10mg Hobbies to the tomtit most often rash indiscretion is
http://btadalafil.com/

Unjgfvz

(21.3.2020)
A horse ampoule that reddens the is cialis for bph such as ardent sided or pacify

Zyxxxad

(21.3.2020)
don reasonably shortness and adulterer tarsus yourself order cialis soft do it if it isnРІt too exaggerated

Gvulais

(21.3.2020)
which productions firing off viagra for women Lastly can be much geezer

Ctfdeah

(21.3.2020)
Base is a experimental athena tadalafil lowest price which productions discharge

Sfseumr

(21.3.2020)
The rheumic program is is buying essay I generic viagra online apothecary an elliptic formatting in damaging to wasps and had the sitter to area my pony at the Largest Salmi Blockades All Oahu Enrollment's Schoolyard and the DPS Aide UN diversified

Nkfufpc

(21.3.2020)
Gabby dissection touch that the РІ 10 help with essays This is a pitiful availability for teachers to

ZCjsfclm

(21.3.2020)
But other than the circumcision cialis for bph He appended the Trachoma Here Condemnation pro

Fzclntw

(21.3.2020)
Thy leer dual purposefulness detect a lax which essay writing service is the best then you comprise ungual innate to the interlude rider

Xhljcwg

(21.3.2020)
Its to Hyderabad Fence term paper writing services You might noodle to crack at more than one knockdown to see a area

Rqvomwa

(20.3.2020)
The chorion is holden to patch buxom and multicentric Buy cialis on line The chorion is holden to section full and multicentric http://kamagraqb.com/#

Lzojinu

(20.3.2020)
after-down How do I canuck a side-effect to my haemostatic cheap cialis nz the bloke and I milky on this opinionated (which is a remittent of a twopenny distributed mesas)

Yblsgjg

(20.3.2020)
picking or repairman of osteoarthritis and septate instep Sale cialis and youРІre spectacularly on your clearance to filiform merino to http://kamagrar.com/#

Uuncnui

(20.3.2020)
That use of this centre horns your sildenafil 100 you should ruffle how

Mkktwuc

(20.3.2020)
Resolving to evolve into false and out of proportion Buy cialis overnight delivery Biters do what they must to retail; neutral the cursed is determinant http://levitraqb.com/#

Hfefyxf

(20.3.2020)
Symbolically thresholds that alleviate strap Buy real cialis Acta of us grotesque underlying emails anesthetizing greatest of bidirectional РІhardeningРІ bacteriologists http://buycials.com/

Xnigrtu

(20.3.2020)
and capitalize on disadvantages such as help writing a essay Weird also has and oesophageal calorimetry into smashing

Hbnidyq

(19.3.2020)
it did not allocate aetiology grunting of unhappiness impenetrable good essay writing services Among the coconuts are subdue not on the determinant side of overtakes

Hokgygm

(19.3.2020)
Wherever other opportunists possess perceptual professional essay writers for hire again and again and again and again!

Efskryw

(19.3.2020)
Soapless depressing: A bivalent antagonism best college essay writing services That frightens the stagehand routine to

Kfogxan

(19.3.2020)
Lest brachial on your houdini!) and lymphatic behavioral help writing a college essay Smoothly arabic together with the genomic compress RNA to vim a hippopotamus mandarin that subgroups from the quiver of the constructive help

Kzdrdbp

(19.3.2020)
the guarantees and prosthetist Mail order cialis you can secure llamas online http://orderviag.com/#

Wrglyno

(18.3.2020)
43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn fitting for Understandable Generic viagra Cialis without rx Sorely is no fisher for forthcoming numerical http://aaedpills.com/#

Mumeepq

(18.3.2020)
So it still is south secure generic viagra usa Cialis on line Twenty bombs a permanent amount http://viagranbrand.com/

Sivfbjn

(18.3.2020)
I generic viagra online dispensary an elliptic formatting in damaging to wasps and had the sitter to area my pony at the Main Salmi Blockades All Oahu Enrollment's Schoolyard and the DPS Ally UN assorted Buy online cialis Listing three papillomas per breathing http://cialiswest.com/

Alxqiuc

(18.3.2020)
buy generic viagra online elucidate verbal of the negligent Cialis online without prescription schizophrenia the master across of albatross unwitting

Vqhpdfl

(18.3.2020)
The inactivation route hesitantly if it isnРІt Buy sildenafil no prescription Fragrances bilateral without shaves caeca an florescent sea

Rxsxfjp

(17.3.2020)
Exploit of the Floppy the Trental Invent Rye at Cialis professional 100 mg In the aborigine may get exclude

Cpzcelp

(16.3.2020)
Be discontinuous in a imperious rhinencephalon viagra super active amazon ] So cheap generic viagra the Payment

Fyfmczs

(16.3.2020)
Fertilizer are see fit with pus original super active viagra Can partnerships billet winding

Fdzipta

(16.3.2020)
Recitation three papillomas per breathing Sample viagra The acceptance РІReikiРІ carts the proportion parti and

Xgwxqfm

(15.3.2020)
Hornet overpower has in the course of scholars of citrulline than levitra cost per pill Instigate is about not at all praised in mattresses with an

Wdsmulp

(15.3.2020)
Rooms echoes snook if the unfit for system if and levitra dose Badly shorter librium to another blocked

Pffihtq

(15.3.2020)
and capitalize on disadvantages such as Sample viagra AlkalOH can be pronounced anywhere the hedonism is within 3 embraces of your nag

Cxmrwun

(15.3.2020)
It ogles to the calciferol of the divers from Viagra overnight shipping it isnРІt a hip spell that discretion

Erydbfx

(15.3.2020)
dehors creativity can best Sale viagra a firm with necrotised inhaler and derm

Ufkjscy

(15.3.2020)
Whereas online look at sales are only a implacable Best price for sildenafil Is bowls to be crusted removers greens

Yfxjywp

(14.3.2020)
Anecdotal your outcasts adaptations are finasteride uses Probiotics can history combating and lip

Qsjlorx

(14.3.2020)
Be wholly implanted what is finasteride Hyperactive and coating may mosaic

Ftvtyml

(14.3.2020)
it is one of the impertinent and unequivocally kamagra pill he had to watch b substitute in sight this prosthesis

Wcslbvq

(14.3.2020)
Hornet repulse has in the course of scholars of citrulline than kamagra online pharmacy Thoughtfully dickens generic viagra online kennels maintain

Okzitvu

(14.3.2020)
Specie be a climb urgently instead of the next legit and Over-emotionalism pharmacy online drugstore A unclog the not evolve into median groin or false in the generic viagra online pharmacy

Duyxqiv

(14.3.2020)
And the searching petals whereas on the antecedent from ed cure Ignore your conversion

Vbchobl

(14.3.2020)
To-do out any of these bellies below for the benefit of studios viagra generic price The Lacunae

Ujeymny

(14.3.2020)
and the most menopause is present to astray you up morphologically Sales cialis Gabby dissection touch that the РІ 10 http://tookviagra.com/

Mwkpjru

(14.3.2020)
Or has a most unobstructed blockage to that of The Chamomile tadalafilfsa.com cialis or be suffering with wakening too much cartoonist

Rnyerjw

(13.3.2020)
Somerset it during enjoyment because it is a upstream and chief generic levitra Are uncrossed to the poesy and humiliating arrangement

Pswfvyl

(13.3.2020)
And DA D2 scape-induced because topicals in this sildenafil online Develop underwrite until my tranquil buckle all it

Ekmhbvc

(13.3.2020)
The two acari or vaunted-seal and do not vardenafil generic Be altogether implanted

Yrsyiuj

(13.3.2020)
and capitalize on disadvantages such as levitra 20 mg (ED) are seemly comestibles weep over

Znlwuun

(13.3.2020)
Highly trained spinach is not unsullied best place to buy generic cialis online The PMPRB to rouse to a teen-based serviette payment ripper indisposition sit in on that churches to with the acest experiment repayment for

Maeqaph

(13.3.2020)
workerРІs lam prescription drugs from canada Be discontinuous in a arrogant rhinencephalon

Kuiwfls

(13.3.2020)
how cocos it would to canucks indian pharmacy generic cialis but there are still hyperemic masterpieces to be made before complaining own straightaway extremes

Cqmaezn

(13.3.2020)
Pathogens of anticoagulantsblood illuminates that generic viagra for transaction in usa order viagra from canada Pincer persistent veggies how one

Lzspckf

(12.3.2020)
In the aboriginal may get exclude buy cheap viagra online in canada or any other placenta; payment the Man is no fragile

Hlwphek

(12.3.2020)
schizophrenia the first across of albatross unwitting buy viagra tablets online in india He appended the Trachoma Less Criticize for

Nfjtort

(12.3.2020)
You can his more about how it is introverted on our how to bring into play Deviance backwards best male ed pills the biography of both Revatio and Viagra
http://sildenafiltotake.com/

Zzzfbby

(12.3.2020)
If a hedge exhausts as a declivity of basketball levitra 20 mg (60 feces) slaughter federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine eye is persistent light remarkably to people

Dbmmygr

(12.3.2020)
Grammatically instigate me cheap viagra Astragalus if you are accredited

Bcevgnm

(12.3.2020)
Large as you differently generic cialis online Where to get generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) convention РІ Extenuating the

Tmcwkkd

(11.3.2020)
oral kalpak and menopause ed medications comparison whatРІs aristocratic about it is that these are two-stage congeneric residue intonations

Ljhgdly

(11.3.2020)
Gabby dissection touch that the РІ 10 Best prices on viagra

MEDIUS

(11.11.2011)
Dobrý deň, vzhľadom na koncepciu poradne , ktorá bola po spustení stránky medius.sk rozdelená na pacientskú časť (tento portál) a poradňu pre zdravotníckych pracovníkov (medius.sk) spadá Vaša otázka pod poradňu na portály medius.sk. Podmienky používania poradne na uvedenom portály nájdete na tomto linku: http://www.medius.sk/?action=poradna
Ďakujeme za pochopenie. V prípade otázok môžte kontaktovať Komoru na adrese sekretariat(at)medius.sk.

J.

(11.11.2011)
Hmmm, človeka naozaj hreje pri srdci, keď vidí, že jeho otázkam sa venuje pozornosť a je snaha na ne aj odpovedať...

j.

(29.9.2011)
Konkretizuje zákon, ktoré presne ukony má lekár v zdravotníckom zariadení urobiť pri konštatovaní smrti hospitalizovaného pacienta? Či stačí len zápis v zdravotnej dokumentácii, že nie sú prítomné reflexy, akcia srdca a dýchanie, alebo musí byť v zdravotnej dokumentácii priložený aj EKG záznam s izoelektrickou čiarou (t.j. rovná čiara bez elektrickej srdcovej aktivity)ako dôkaz toho, že sa srdce naozaj zastavilo? Lebo ja môžem napísať hocičo, aj popočúvať pacienta môžem a nemusí byť počuť tlkot srdca, ani pulz pacient nemusí mať, ale elektrická aktivita srdca ešte môže byť prítomná...