Úcta k svojmu povolaniu sa prejavuje aj schopnosťou priznať si chybu | Medicínske právo
              

Články


Úcta k svojmu povolaniu sa prejavuje aj schopnosťou priznať si chybu


 | 24.8.2011 | komentárov: 1

Nedávno bola na portáli pravo-medicina.sk uverejnená informácia o správe prijatej na pôde Zdravotnej komisie dolnej komory britského parlamentu. Zaujímavé na tejto správe je to, že pojednáva o stavovskej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka informovať vedenie zdravotníckeho zariadenia o chybnom postupe (non lege artis) svojho kolegu. Upozornenie na tento kontext zodpovednosti má čo povedať aj zdravotníckym pracovníkom na Slovensku.

Obrazok Ako vyplýva zo správy uverejnenej na stránkach britského parlamentu parliament.uk, Zdravotná komisia dolnej Komory britského parlamentu vyzýva profesijné organizácie, aby trvali na dodržiavaní štandardov kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Okrem iného správa akcentuje, že každý zdravotnícky pracovník je zodpovedný za to, aby svojmu nadriadenému hlásil pochybenia svojich kolegov. Tento postup môže byť efektívnym nástrojom kontroly kvality zdravotnej starostlivosti.

Bill Madden (School of Law, University of Western Sydney) krátko na to uverejnil na portáli mjainsight.com.uk svoju úvahu. V nej v nadväznosti na spomínanú správu ide ešte ďalej a uvažuje o reálnom realizovaní zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka informovať pacienta o svojom vlastnom pochybení, ku ktorému došlo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Táto etická povinnosť je v Austrálii upravená v rámci Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka. Etické kódexy zdravotníckych pracovníkov prijaté v Austrálii ako aj vo Veľkej Británii (UK) stanovujú postupy, ktoré sa majú uplatniť pri pochybení zdravotníckeho pracovníka (povinnosť informovať pacienta o pochybení, povinnosť okamžite zjednať nápravu, informovať pacienta o možných následkoch a podobne). Bill Madden v rámci svojho príspevku upozornil na skutočnosť, že o dodržiavaní tejto povinnosti v praxi austrálskych zdravotníckych pracovníkov neexistujú žiadne relevantné výskumy a kontrola realizácie tejto povinnosti je veľmi ťažká.

Zmyslom etickej povinnosti, ktorá je upravená v kódexoch UK a Austrálie, je pretavenie úcty k osobnostným právam pacienta do reality medicínskej praxe. Tu sa nebavíme už len v rovine vyvodzovania zodpovednosti za škodu, ale o aktívnom záväzku príslušníkov zdravotníckeho stavu robiť všetko preto, aby zdravotnícke služby boli kvalitné a aby sa dôvera pacienta k zdravotníckym pracovníkom prehlbovala.  Spoločnosť týchto krajín si zjavne uvedomuje, že pacient sa v istom zmysle vydáva na milosť zdravotníckemu tímu a súhlasí s tým, aby za účelom diagnostiky či liečby boli „na ňom“ vykonávané rôzne druhy zákrokov. Tento vzťah dôvery podmieňuje záväzok informovať pacienta nielen o úspechoch, ale aj o neúspechoch a o odborných zlyhaniach. Pacient má právo vedieť o všetkom, čo sa s jeho telom deje. Otázkou ostáva, či nie je kontraproduktívne informovať pacienta aj o pochybeniach, ktoré nemali za následok poškodenie zdravia.

Etický záväzok informovať pacienta o pochybeniach, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie je v rámci legislatívy SR exaktne upravený. V Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka (príloha č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z.) nájdeme len jeho záväzok (cit.) „... v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.“  Stricto sensu sa však tento záväzok realizuje za účelom získania informovaného súhlasu a explicitne neukladá v nijakom prípade povinnosť informovať pacienta o tom, že ochorenie, či poranenie alebo akákoľvek zdravotná komplikácia vznikla ako dôsledok postupu non lege artis. Ani v rámci katalógu práva pacienta uvedeného v § 11 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z.z.) nie je zakotvené právo na informáciu o tom, že poškodenie zdravia bolo spôsobené zdravotníckym pracovníkom.
Malo by byť takéto právo pacienta v zákone o zdravotnej starostlivosti upravené? Alebo mala by byť takáto povinnosť formulovaná min. vo forme etického záväzku zdravotníckeho pracovníka? Osobne som názoru, že etický kódex by mal obsahovať postupy, ktoré by upravovali riešenie situácie odborného pochybenia zdravotníckeho pracovníka (kedy informovať pacienta, kto má informáciu poskytnúť, ako vyvodiť zodpovednosť voči danému zdr. pracovníkovi). Zo samotnej podstaty zdravotníckeho povolania totiž vyplýva, že nemôže byť vykonávané bez úcty k životu, bez úcty k pacientovi. Táto axióma by sa mala pretaviť aj do konkrétnych etických záväzkov voči pacientovi. Som zároveň presvedčený, že schopnosť priznať chybu formuje aj úctu k svojmu povolaniu, teda že  schopnosť správnej reflexie dokáže posilniť ba dokonca z principiálneho hľadiska aj očisťovať zdravotnícky stav.

Pokiaľ by došlo k rozšíreniu etického kódexu o postupy riešenia prípadov pochybení zdravotníckych pracovníkov,  mohlo by to vyvolať nárast žalôb na ochranu osobnosti či žalôb na náhradu škody. Tento moment si uvedomujem. Na druhej strane si myslím, že finančné riziká je možné pokryť prostredníctvom poistenia poskytovateľa, ktoré je koniec koncov povinný v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. uzatvoriť. Samotný zdravotnícky pracovník, ktorý škodu spôsobil, je zo zodpovednostného vzťahu voči pacientovi vylúčený, keďže v zmysle § 420 ods. 2 O.Z. za škodu zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a nie priamo zdravotnícky pracovník.  

Všetko záleží od toho, ako by boli tieto postupy formulované. Cieľom nemôže byť vytvorenie podmienok, v ktorých sa lekári budú báť liečiť pre obavy z možného zlyhania. Takéto etické záväzky by mali byť naopak prostriedkom pre prehlbovanie vzájomnej dôvery medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.


JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.
Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Advokátska kancelária h&h PARTNERS

Zdroje:
www.mjainsight.com.au/view?post=bill-madden-would-you-tell-your-patient&post_id=5902&cat=comment
www.pravo-medicina.sk/detail-aktuality?new_id=350&caller_site=2&PHPSESSID=a52d2c5e8563c3d762cb24806fa39823

Obrázok: doctorpatient.org.uk


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+5 =


bligeva

(21.12.2020)
Mail Order Amoxicillin Mexico Essespamyday cialis prices HarBeelelp Viagra Kaugummi Kaufen