Ohrozí nová ústava reprodukčné práva v Maďarsku? | Medicínske právo
              

Články


Ohrozí nová ústava reprodukčné práva v Maďarsku?


 | 22.6.2011 | komentárov: 2

Maďarsko sa stáva novým pro-life lídrom v regióne strednej a východnej Európy. Kontroverzný maďarský základný zákon podpísal v Budapešti prezident Pál Schmitt. Nová maďarská ústava sa ešte v čase jej príprav stretla s vlnou kritiky pre jej nacionalistický podtón, mnohé sporné formulácie a v neposlednom rade zásahy do justičného systému. Jednou zo základných pripomienok opozície bolo aj zásadné porušovanie občianskych práv. Medzi organizácie, ktoré sa pridali ku kritikom spornej ústavy patria okrem iného Transparency International, Amnesty International, Európsky parlament, OSN a v neposlednom rade Benátska komisia.

Obrazok Práve Amnesty International, ako medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv okamžite apelovala na európske inštitúcie v Bruseli, aby upriamili svoju pozornosť na jednotlivé časti. Keďže sa ústava výrazne odvoláva na kresťanské korene Maďarska, tak napr. v článku K stojí: „Maďarsko chráni inštitúciu manželstva ako životného spoločenstva jedného muža a jednej ženy, ktoré sa uskutočňuje dobrovoľným rozhodnutím, ako aj rodinu ako základ trvania národa. Maďarsko podporuje rozhodnutie pre dieťa.“ Taktiež sa v článku II uvádza, že „Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Každý človek má právo na život a ľudskú dôstojnosť, a životu plodu prislúcha ochrana od jeho počatia.“ – práve tento článok ústavy vyvoláva mnoho polemík a je kritizovaný z dôvodu možnosti proti interrupčného výkladu.

Z reakcií europoslanca Józsefa Szájera na kritiku z radov liberálnych europoslancov, sa však možno dočítať, že aj napriek formulácii, nie je zámerom textu ústavy o ochrane plodu od počatia, zakázať umelé prerušenie tehotenstva.

Podľa Centra pre reprodukčné práva so sídlom v New Yorku, bude tento článok viesť k úsiliu obmedziť prístup k potratom, či už reformou legislatívy alebo práve zmenou ústavy a zároveň môže ženám klásť prekážky v prístupe k inej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ako napríklad in-vitro fertilizácia, či núdzová antikoncepcia, a to porušovaním ich základných práv. Upozorňujú na to, že sa Maďarsko stane čiernou ovcou Európy, ktorá má ústavne zakotvenú ochranu života od počatia. Z okolitých krajín, iba Česká a Slovenská republika v ústave rozoznávajú prenatálny život a to „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“ (Ústava SR, čl.15, odsek 1). Maďarsko bude teda jedinou krajinou z členských štátov Európskej únie a Rady Európy, ktorá má výslovne upravenú ochranu života od počatia.

Benátska komisia 20. júna 2011 publikovala na svojej internetovej stránke dlho očakávané stanovisko k maďarskej ústave. Podotýka, že čl. II sa za určitých okolností môže dostať do konfliktu s čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Legislatíva upravujúca prerušenie tehotenstva, sa dotýka práva na súkromie ženy, pretože ak je žena tehotná, jej súkromný život je úzko závislý na vyvíjajúcom sa plode. Pokiaľ ide o čl. 2 Dohovoru, je súd v Štrasburgu toho názoru, že pri absencii spoločných noriem v tejto oblasti, leží rozhodnutie o stanovení právneho okamihu kedy začína právo na život na uvážení štátov, s ohľadom na konkrétne okolnosti a potreby obyvateľstva (Rozsudok ESĽP z 8. 7. 2004, VO v. Francúzsko, č. 53924/00). „Nenarodené dieťa nie je považované za osobu priamo chránenú čl. 2 Dohovoru. Ak aj nenarodení majú ,právo na život‘, tak toto právo je bezvýhradne limitované právami a záujmami matky.“ ESĽP vyslovil stanovisko, že aj keď štáty majú určitý stupeň voľnosti v rozhodovaní o legálnej dostupnosti interrupcií, ich obmedzenia zasahujúce do základných ľudských práv žien by znamenali porušenie Dohovoru.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva v preambule Deklarácie práv dieťaťa z 20. novembra 1959, kde sa píše: „pretože dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej ochrany, pred aj po narodení.“ Naopak čl. 24, ods. 2, pís. (d) Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý  prijalo Valné zhromaždenie 20. novembra 1989, stanovuje: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia sledovať úplné vykonávanie tohto práva a predovšetkým prijímať potrebné opatrenia pre poskytovanie primeranej starostlivosti matkám pred a po pôrode.“

Dohovor uvádza v čl. 2, že život začína narodením, právo ľudského plodu preto výslovne nerieši. Európska komisia pre ľudské práva dospela k záveru, že priznanie absolútneho práva na život u ľudského plodu by bolo v rozpore s predmetom a účelom Dohovoru. (Sťažnosť, Paton v. Spojené kráľovstvo z 13. 5. 1980, č. 8416/78) Zároveň však konštatovala v inom prípade, že štát môže obmedziť právo na umelé prerušenie tehotenstva, bez toho aby porušilo právo na súkromie tehotných žien.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nemožno chápať čl. II maďarskej ústavy v zmysle, že by nadraďoval hodnotu života plodu, nad život matky a teda ani nevyhnutne priamo nezavádza povinnosť Maďarska trestať interrupcie. Je nevyhnutné zvážiť často protichodné práva a slobody matky a nenarodeného dieťaťa. Ak je toto vyváženie splnené, rozšírenie ochrany plodu v čl. II je v súlade s požiadavkami Dohovoru.

Zatiaľ nie je isté ako zákonodarcovia upravia interrupcie do budúcna, no bolo vyslovené isté znepokojenie, že úprava v ústave by mohla byť zneužitá na ospravedlnenie legislatívnych alebo administratívnych krokov smerujúcich k obmedzeniu alebo dokonca zákazu interrupcií. V takomto prípade sa Benátska komisia domnieva, že by mali maďarskí predstavitelia venovať pozornosť aktuálnej judikatúre ESĽP.

Vzniknutá situácia môže mať v dohľadnej dobe dopad na zdravie a životy žien a tiež spôsobiť právnu neistotu, keďže toto právo je v priamom konflikte s inými ústavou garantovanými právami, ako aj samotnými ľudskými právami žien.

Z právneho hľadiska je však nevyhnutné počkať si na vykonávacie predpisy, keďže z výkladu textu ústavy nie je možné usúdiť, že plod sa automaticky stáva subjektom práv, ako je tomu v Írsku. Otázne je aj to, ako sa bude postupovať s ochranou plodu v prípade, že sa toto právo dostane do konfliktu s inými ústavne chránenými záujmami, ako je ľudská dôstojnosť z pohľadu matky - známe z Nemecka, alebo v USA rozšírené prípady práva na súkromie, či najbežnejší prípad samotnej ochrany života matky. Každopádne možno tieto spory čoskoro očakávať, uvidíme ako rozhodne maďarský ústavný súd.

Zdroje:

http://oxford.academia.edu/PaoloRonchi/Papers/455158/A_B_and_C_v_Ireland_Europes_Roe_v_Wade_still_has_to_wait
http://www.euractiv.de/fileadmin/images/Alkotmanytervezet_deutsch-1.pdf
http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=1527
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15028544,00.html
http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/clanok/madarsku-ustavu-prevetrali-v-ep-016871
http://jinepravo.blogspot.com/2011/04/nova-ustava-madarska.html
http://reproductiverights.org/en/press-room/new-hungarian-constitution-puts-reproductive-rights-at-risk
http://www.pravoprekazdeho.sk/novinar_a_politik/nazory_komentare_analyzy/interupcia/index.html
http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-text
http://euobserver.com/9/32208
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/CRR_HWL_Constitution_comments_Hungary_March_2011FINAL.PDF
http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29016-e.pdf
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. část Praha, LINDE Praha 2001, str. 75.
Schelle, K.: Vier Ansichten über Abtreibungen, München, Grin Verlag München, 2010, ISBN 978-3-640-68644-5, str. 20.

Autor: Bc. Norbert Ostró
Foto: visitandcare.com


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+9 =


AsceferJeaspLaw

(23.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(18.6.2020)