HOSŤ MESIACA - Rozhovor | Medicínske právo
              

Články


HOSŤ MESIACA - Rozhovor


 | 10.6.2011 | komentárov: 0

Vrámci rubriky HOSŤ MESIACA vám prinášame rozhovor s Mgr. Adelou Leškovou Bláhovou, PhD. , ktorá pôsobí na Katedre etiky Inštitútu filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Venuje sa analýze bioetických otázok z oblasti reprodukčnej a regeneračnej medicíny.

Obrazok - Ako dlho pôsobíte na Inštitúte filozofie a etiky?

Na Katedre etiky  Inštitútu filozofie a etiky FF PU v Prešove pôsobím ako odborná asistentka od roku 2009, teda 3 roky.
    
- Akým témam sa Katedra etiky venuje najviac?

Vedeckovýskumná orientácia Katedry etiky  FF PU v Prešove je primárne definovaná vzťahom k zvýšeniu efektivity pedagogickej práce. Od roku 2005 sa naše vedecko-pedagogické pracovisko orientuje najmä na skvalitňovanie výučby v oblasti aplikovaných a profesijných etík. V nadväznosti na to sa výskum jednotlivých členov Katedry etiky zameriava na problematiku profesijnej etiky, učiteľskej etiky, hospodárskej a manažérskej etiky, bioetiky, medicínskej etiky a etiky ošetrovateľskej práce, environmentálnej etiky, či najnovšie aj etiky politiky. Nepochybne dôležitou udalosťou bolo aj zriadenie UNESCO Chair in Bioethics (Centrum bioetiky UNESCO na FFPU v Prešove) v máji 2010. Katedra etiky, ktorá je jadrom tohto pracoviska, sa tak najnovšie zaradila medzi celkovo 7 exkluzívnych pracovísk UNESCO vo svete zaoberajúcich sa vedeckovýskumnými a vzdelávacími aktivitami v oblasti bioetiky a je jediným pracoviskom svojho druhu v strednej Európe. Hlavným cieľom pracoviska UNESCO na FF PU v Prešove je prispieť k vzniku a zdieľaniu nových myšlienok týkajúcich sa etických a morálnych otázok v medicíne, biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve na Slovensku, v strednej Európe a prípadne aj v iných častiach sveta.

- Aké je Vaše osobné zameranie?

Na odbore etika vyučujem povinné disciplíny predovšetkým z aplikovanej etiky, ako napr. ekologickú etiku, bioetiku, sociálnu etiku a etiku politiky. V rámci filozofickej etiky sa jedná o povinný predmet súčasné etické teórie I. Svoj vedecký výskum zameriavam na analýzu bioetických (aplikácia etiky sociálnych dôsledkov, ako formy neutilitaristického konzekvencializmu, na problémy reprodukčnej a regeneračnej medicíny, vrátane biomedicínskeho a biologického výskumu) a environmentálnych, v menšej miere sociálnopolitických problémov.

- Ako hodnotíte štúdium bioetiky na Slovensku?

V nadväznosti na európsky a celosvetový záujem o bioetické témy vzrastá aj potreba vzdelávania v tejto sfére. Intenzívne to pociťujeme aj na Slovensku, kde sa výučba bioetiky a predmetov blízkych bioetike stáva súčasťou štúdia mnohých študijných programov v rámci odborov humanitných, lekárskych, prírodných aj niektorých spoločenských vied. Domnievam sa však, že v porovnaní so zahraničím je kvalita bioetického vzdelávania stále nedostačujúca, resp. „sme stále na začiatku“. Svedčí o tom aj fakt, že na Slovensku doposiaľ neexistuje samostatný študijný program bioetiky. Rovnaké pripomienky sa vzťahujú aj k výskumu v oblasti bioetiky. Na našu obranu však musím povedať, že k celkovému bioetickému „zaostávaniu“ výraznou mierou prispelo viacero faktorov. Snáď najvýraznejším bol spoločensko-politický kontext, ktorý oneskoril vedecký pokrok na našom území, a tým aj hodnotovú konfrontáciu jeho dôsledkov a vplyvu na spoločnosť. Ako ďalšie faktory môžem spomenúť nedostatočnú diskusiu o daných otázkach medzi odbornou vedeckou komunitou a širšou verejnosťou, nepripravenosť médií relevantne informovať verejnosť o tejto problematike, ako aj nízky spoločenský záujem o tieto otázky a i.

- Ktoré témy z oblasti bioetiky, ale aj etiky, si podľa Vás zasluhujú najväčšiu pozornosť?

Keďže sa prikláňam k vymedzeniu bioetiky ako interdisciplinárnej náuky, ktorá sa primárne orientuje na etickú a  morálnu reflexiu fenoménu života vo všeobecnosti, znamená to, že jej tematický fókus tvorí medicínska, ale aj (na čo mnohí zabúdajú) environmentálna problematika. Otázky života, jeho hodnoty, podstaty, zmyslu, vzniku, kvality, dĺžky, konca atď. sú natoľko naliehavé a komplexné, že je pomerne zložité okliešťovať bioetické zameranie len na vybrané témy alebo problémy. Napriek tomu, človeka predsa len fascinuje jeho vlastný, teda ľudský život. Neustále sa vystavuje morálnym pochybnostiam o  hraniciach a opodstatnenosti vlastných možností ovplyvňovať a zasahovať do (nielen ľudského) života. Z môjho pohľadu tak najcitlivejšími a stále aktuálnymi bioetickými témami naďalej zostávajú počiatok, resp. vznik ľudského života, morálne aspekty jeho kvality, ale aj filozoficko-etické otázky smrti a umierania.

- Akej téme sa hodláte venovať ako hosť mesiaca?

Svoju pozornosť sústredím na vybrané etické a morálne problémy jednej zo závažných  oblastí reprodukčnej medicíny, konkrétne asistovanej reprodukcie. Táto oblasť podlieha prudkému vedeckému a technologickému napredovaniu, aj preto iniciuje stále nové bioetické otázky, napr. z oblasti predimplantačnej genetickej diagnostiky a s tým spojenej kontroly (nielen) pohlavia, nakladaním s „nadpočetnými“ embryami, redukciou viacpočetného tehotenstva, ďalej darcovstvom pohlavných buniek a embryí, reprodukčnými právami a otázkou náhradného rodičovstva, použitím embryí v biomedicínskom výskume (v rámci izolácie embryonálnych kmeňových buniek) a pod. Problém spočíva v tom, ako tieto činnosti regulovať po etickej stránke (hlavne pri neustálom vedeckom pokroku), a ako ich čo najlepšie ohodnotiť pred  tým, ako vstúpia do klinickej praxe. Nakoľko sa jedná o skutočne široký komplex problémov, svoju pozornosť obmedzím na, dovolím si tvrdiť, ťažiskovú bioetickú tému z oblasti (nielen) asistovanej reprodukcie. Pôjde o problém vymedzenia morálneho statusu embrya v širších etických a morálnych kontextoch.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+1 =


-- žiadne príspevky --