Vznikol Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti | Medicínske právo
              

Články


Vznikol Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti


 | 6.5.2011 | komentárov: 0

Dňa 3.5.2011 bol založený Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti. Zriaďovateľom súdu je Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Samotný proces založenia Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti sa uskutočnil v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia sporov. Súd sa bude špecializovať na kauzy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Obrazok Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti je súčasťou projektu komplexného zabezpečenia právno
- medicínskych otázok na celospoločenskej úrovni v Slovenskej republike. Autorom tohto projektu je  Komora pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá je zároveň jeho zriaďovateľom. Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti vznikol ako reakcia na nedostatky prejavujúce sa pri domáhaní sa práv na všeobecných súdoch (zdĺhavosť konania, prieťahy v konaní, absencia odbornosti, nízka vymáhateľnosť nárokov a pod.). V súlade s aktuálnou legislatívnou úpravou mimosúdneho riešenia sporov (zákon č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov) je tak Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti špecifickým orgánom alternatívneho prejednávania káuz vzniknutých v medicínskom prostredí.

Viac informácií o fungovaní súdu je možné nájsť na jeho internetovej stránke www.rsmz.medius.sk.
Internetová stránka súdu má informačný charakter a ponúka základné údaje týkajúce sa Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti. Obsahové zloženie stránky pozostáva z týchto sekcií:

I. Aktuality
V tejto časti sa zverejňujú informácie, ktoré sa týkajú Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti. Úlohou zverejňovania týchto informácií je zabezpečiť čo najväčšiu mieru transparentnosti a zároveň prispieť k efektívnemu riešeniu právnych vecí. To všetko pri rešpektovaní princípu mlčanlivosti skutočnostiach prejednávaného prípadu.

II. Predstavenie
Odpovede na otázky akými súd ideový základ, dôvody založenia Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a vízia, ktorú zo sebou nesie tento projekt, nájdete na týchto miestach.

III. Rozhodcovské konanie
Táto sekcia obsahuje základný popis rozhodcovského konania ako vo všeobecnej rovine, tak aj s osobitosťami vyskytujúcimi sa na Rozhodcovskom súde pre medicínske záležitosti. Predovšetkým sa táto časť pokúša nenáročným spôsobom ozrejmiť legitimitu uvedenej formy rozhodovania v podmienkach Slovenskej republiky ako aj možnosť reálnej vymáhateľnosti rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní. Následne sa podstránka venuje odlišnosťami, ktorými disponuje Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti v porovnaní či už so všeobecnými súdmi, alebo ostatnými rozhodcovskými súdmi. Neodmysliteľnou súčasťou tejto časti sú aj zakladajúce dokumenty Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a síce Štatút, Rokovací poriadok, Podmienky Určenia právomoci (Rozhodcovská doložka a Rozhodcovská zmluva), Poplatkový poriadok.

IV. Rozhodcovia
Menný zoznam rozhodcov, popis ich profesionálnej kariéry spolu s fotografiou má za cieľ umožniť nielen účastníkom konania ale aj verejnosti možnosť oboznámiť sa personálnou zložkou Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti. Zámerom je najmä poskytnúť obraz o odbornosti rozhodcov a tiež zabezpečiť, aby sa rozhodovanie stalo čo najviac transparentným.

V. Kontakt a partneri 
S cieľom zabezpečenia promptnej komunikácie a širokej dostupnosti môže verejnosť okrem štandardných adresných údajov Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti (adresa sídla, telefónne číslo, e-mailová adresa) nájsť aj napr. kontakt na elektronickú komunikáciu prostredníctvom Skype programu. Uvedením partnerov sa podtrhuje jedna z viacerých špecifík rozhodovania a síce odbornosť. Kontinuálnym vymieňaním právnych názorov na jednotlivé problematiky  medicínskeho práva sa tak neustále prehlbuje vzdelanostná úroveň rozhodcov. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+10 =


-- žiadne príspevky --