Encyklopédia bioetiky: Informovaný súhlas | Medicínske právo
              

Články


Encyklopédia bioetiky: Informovaný súhlas


 | 28.4.2011 | komentárov: 467

V roku 2004 bola vydaná 3. edícia Encyklopédie bioetiky. Jedná sa o dielo s neuveriteľným rozsahom, ktoré systematizuje podstatné pojmy a inštitúty majúce svoje miesto v bioetike a v medicínskom práve. Toto dielo je výsledkom práce tímu popredných odborníkov svetového mena na oblasť bioetiky a medicínskeho práva. V nasledujúcom texte vám vďaka prekladu Tomáša Szalontaya ponúkame preklad kapitoly „Informovaný súhlas“ v ktorom sa jeho autori T. BEAUCHAMP a R. FADEN zaoberajú týmto inštitútom nie len z právneho pohľadu, ale predovšetkým ho rozoberajú aj z jeho filozoficko-etických stránok a ponúkajú pohľad na jeho historický vývoj.

Obrazok

Informovaný súhlas

1.) História informovaného súhlasu

Informovaný súhlas nie je žiadnym starodávnym konceptom s bohatou tradíciou. Pojem informovaný súhlas sa prvý krát objavil v roku 1957 a seriózna diskusia o ňom začala iba okolo roku 1972. Ako sa myšlienka informovaného súhlasu rozvíjala, debata o primeraných usmerneniach sa čoraz viac dostávala od zamerania na lekárovej alebo výskumníkovej povinnosti poskytovať informácie smerom k pacientovmu porozumeniu týchto informácií a právo prijať alebo odmietnuť biomedicínsky zásah.

Počiatočná história obdobných nápadov

Pre rokom 1950 neexistoval akýkoľvek podklad, v ktorom by sa informovaný súhlas mohol uchytiť. To však neznamená, že neexistovala žiadna povinnosť lekára alebo výskumného pracovníka pri narábaní s informáciami týkajúcimi sa pacienta. Významné diela hlavných predstaviteľov staroveku, stredoveku a modernej medicíny obsahujú veľkú zásobu poznatkov o záväzkoch poskytovať informácie a diskutovať v rámci lekárskej praxe. Avšak z pohľadu informovaného súhlasu sú tieto poznatky nepotrebné. Počínajúc textom starovekej medicíny, Hippokratove spisy, primárne orientované na lekársku etiku uložili lekárom povinnosť poskytnúť pomoc pacientovi a ochrániť ho pred bolesťou. Účelom medicíny, ako ho definuje Hippokratova prísaha, bolo zlepšiť pacientov stav a ochrániť pacienta pred bolesťou a nespravodlivosťou. Narábanie s informáciami o pacientoch bolo vyobrazené ako vec obozretnosti a diskrétnosti. Hippokratove diela nespomínali ani náznak povinnosti pravdovravnosti.

Počas celého staroveku, stredoveku a aj v dávnejšej súčasnej dobe sa lekárska etika vyvíjala prevažne v rámci medicínskej profesie. S istnými výnimkami, sa neprikladal veľký význam otázke súhlasu alebo právu pacienta, prípadne skúmaného subjektu určiť postup liečby. Správne princípy, prax a cnosť v prípade odhalenia pravdivých informácií boli občas diskutované, avšak pohľad bol skôr sústredený na maximalizáciu prospechu pre pacienta prostredníctvom riadneho zaobchádzania s lekárskymi informáciami. Hlavný záujem sa však sústredil na to, ako zverejňovať informácie o pacientoch bez toho, aby sa im spôsobovala akákoľvek ujma tým, že by odhalenie ich zdravotného stavu bolo neprimerané. Zadržiavanie informácií a oklamanie pacienta boli často ospravedlňované ako morálne primerané dôvody a spôsoby, ktorými sa dá vyhnúť ujme pacienta. Zdôrazňovanie princípu „hlavne nespôsobiť žiadnu ujmu“ ešte podporovalo myšlienku, že zdravotnícky pracovník je povinný nezverejniť informácie o zdravotnom stave, pretože to by mohlo byť riskantné z pohľadu škodlivého výsledku pre pacienta.

Osemnáste a devätnáste storočie

Benjamin Rush a John Gregory sú niekedy spomínaní v súvislosti s ich pokrokovými pohľadmi na zverejňovanie informácií a verejné vzdelávanie v osemnástom storočí. Avšak, skôr ako títo dvaja obhajovali informovaný súhlas, chceli, aby pacienti boli dostatočne informovaní, a aby porozumeli odporúčaniam lekárov, aby sa tým pádom mohli podrobiť odporúčanej liečbe. Nepredpokladali, že pacient by si mohol vytvoriť svoj vlastný názor a urobiť výber vhodnej liečby. Napríklad Rush odporúčal lekárom, že „prínos pre pacienta v týchto veciach má malý význam, avšak udržiavanie nepružnej moci nad pacientom je v týchto veciach základom života“ (strana 323). Gregory (1772) rýchlo zvýraznil, že lekár si musí byť vedomý škody, ktorú môže spôsobiť skoré odhalenie informácií. Tu sa však nenachádza žiadne tvrdenie týkajúce sa dôležitosti rešpektovať právo pacienta na výber liečebnej metódy, alebo získanie súhlasu na iné účely ako na dobrý výsledok. Gregory a Rush oceňovali hodnotu informácií a taktiež dialóg z pohľadu pacienta, avšak myšlienka informovaného súhlasu v ich dielach načrtnutá nebola.

Historická kniha Thomasa Percivala Medical Ethics (1803) pokračuje v rovnakej tradícii. Nijak viac sa nezmieňuje o súhlasnom vyhlásení pacienta a rešpektovaní jeho názoru, ako predchádzajúce myšlienky. Percieval však bojoval s myšlienkou pravdovravnosti. Zastával názor, že pacientovo právo na pravdu musí ustúpiť záväzku lekára pomôcť pacientovi v prípadoch konfliktu, čím by vlastne pripustil benevolentný podvod. Percieval zastával názor, že: „Pre pacienta, ktorý dáva otázky, ktoré jemne povedané, môžu pre ňho skončiť smrťou, by bolo hrubé a necitlivé odhaliť pravdu. Jeho právo na pravdu je postavené do úzadia a možno aj odobraté, a to z dôvodu, že jeho prospešný charakter sa obrátil, pričom by spôsobilo ujmu pacientovi, jeho rodine a verejnosti. Pacient má najsilnejší nárok, od dôvery spočívajúcej k svojmu lekárovi, tak ako v princípoch ľudskosti, byť ochránený od všetkého, čo by ho ohrozovalo. Jedinou spornou otázkou v tejto téme je, či by mal lekár obetovať jemný zmysel pre pravdivosť, ktorý je pre ňho tak okrasný, a tvorí charakter tohto človeka, z dôvodu profesnej spravodlivosti a sociálnej povinnosti“.

Percieval  bojoval s argumentmi jeho priateľa, reverenda Thomasa Gisbornea, ktorý odporoval praxi poskytovania nepravdivých tvrdení s úmyslom zvýšiť pacientovu nádej a klamania pre pacientov úžitok: Lekár je stále zaviazaný nereprezentovať neistotu alebo nebezpečenstvo menej ako tomu skutočne verí. Z Percievalovho pohľadu, lekár neklamal, alebo sa nechoval nesprávne, v rámci prospešných zákrokov pre pacienta, alebo keď podvádzal pacienta alebo mu klamal, pokiaľ úmyslom bolo skľúčenému alebo chorému pacientovi dať nádej.

American Medical Association (AMA) prakticky prijala bez zmien Percievalov vzor z Code of Medical Ethics z roku 1847. Viaceré z jeho častí sa objavujú takmer doslovne v tomto štatúte AMA, v oblasti záväzku lekára pokiaľ ide o pravdovravnosť. Tento štatút ako aj viacero iných z oblasti lekárskej etiky, starších aj novších nezahŕňa pravidlá pravdovravnosti, dokonca viaceré nezahŕňajú dnes ani pravidlá o informovanom súhlase. O viac ako storočie neskôr sa americká a britská lekárska etika vyvinula podľa Percievalovho vzoru.

Bolo tu však jedno vybočenie od konsenzu, ktorý nastal ohľadom Percievalovho učenia, a to v priebehu 19. storočia, o ktorom je potrebné sa zmieniť. Connecticutský lekár Worthington Hooker bol prvým z bojovníkov za práva pacientov na informácie, pričom odporoval benevolentnému podvodu, ktorý prevládal od Hippokrata až po AMA. On a harvardský profesor Richadrd Clarke Cabot boli známi medzi lekármi, ktorí presadzovali tento model pred druhou polovicou dvadsiateho storočia. Navyše, nikdy tu nebola iná osoba, ktorá by v oblasti pravdovravnosti odporovala toľko domácemu prúdu v tejto oblasti ako Hooker.

Hookerove názory boli nové a dômyselné, avšak nesmerovali k odporúčaniu informovaného súhlasu. Hooker bol znepokojený všeobecným efektom podvodu, ktorý účinkoval na spoločnosť a rovnako na zdravotnícke zariadenia. Považoval ho za katastrofálny. Avšak ani Hookerove myšlienky nie sú viac prepracované v oblasti odporúčaní pre získavanie povolenia pacienta na zákrok, alebo rešpektovania autonómie pacienta ako v štatúte AMA. Hookerove obavy súviseli s účelnosťou zverejňovania informácií a objasňovania pravdy viac než s podporou autonómneho rozhodovania zo strany pacienta alebo s informovaným súhlasom. Myšlienka, že pacient by mal byť schopný porozumieť svojej situácii a tým pádom by sa mohol podieľať na liečbe spolu s lekárom v tomto období ešte neprišla.

Aj keď sa v priebehu devätnásteho storočia neobjavoval žiaden náznak informovaného súhlasu v klinickej medicíne, súhlas s praktikami lekára úplne nechýbal. Dôkaz o tom existuje v chirurgických záznamoch, v ktorých sa hovorí o praktikách hľadania súhlasu a základných pravidlách získavania súhlasu aspoň od polovice devätnásteho storočia (Pernick). Avšak súhlasy takto získané sa neobjavovali ako zmysluplné informované súhlasy, pretože mali málo do činenia s s pacientovým právom rozhodnúť sa po tom, čo bol primerane poučený. Praktiky súvisiace so získavaním súhlasu v chirurgii pred rokom 1950 boli skôr pragmatickou odpoveďou na obavy lekárskej reputácie, obavy z lekárov a praktickosti v lekárskych inštitúciách. V najlepšom prípade je fyzicky náročné a trápne vykonať operáciu pacienta bez jeho súhlasu. Tieto praktiky získavania súhlasu, aj keď nepredstavujú získavanie informovaného súhlasu, tiež poskytli istý základ z 19. storočia pre to, aby sa myšlienka informovaného súhlasu mohla rozvinúť v storočí dvadsiatom.

Podobná situácia je aj v oblasti výskumu, ktorý zahŕňa ľudské subjekty. Existuje len málo dôkazov o tom, že až donedávna požiadavka informovaného súhlasu mala význam pre prax výskumníkov. V devätnástom storočí, napríklad bolo bežné pre výskumníka súhlasiť s výskumom otrokov alebo sluhov aj napriek tomu, že tento účastník výskumu s ním nesúhlasil. Pre porovnanie, na konci storočia, chirurg americkej armády Walter Reed, ktorý vykonával výskum zimnice, ktorý zahŕňal formálny postup pre získanie súhlasu potenciálneho subjektu výskumu. Hoci pre súčasnosť nepostačujúce štandardy oznamovania informácií a súhlasu, tieto postupy uznali právo pacienta odmietnuť alebo povoliť účasť na výskume. Do akej miery sa tento princíp stal súčasťou etiky výskumu polovice dvadsiateho storočia je diskutabilné. Hoci bolo často prehlasované, že informovaný a dobrovoľný súhlas bol základom etiky výskumu a bol samozrejmosťou vo výskume, nie je jasné, či vyžadovanie súhlasu bolo štandardnou praxou výskumníkov. Neoficiálne zdroje tvrdia, že biomedicínsky výskum sa často vykonával bez súhlasu skúmaného subjektu minimálne do konca šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Právna história začiatku 20. storočia

Právna história informačnej povinnosti a práva pacienta na určenie postupu sa vyvíjali postupne. Je základom právneho precedensu, že každé rozhodnutie spočívajúce v rozhodnutí predchádzajúcom sa pripája k reťazi orgánu ktorý zahŕňa významné jazykové prostriedky a odôvodnenie prípadov. Tuna zopár prípadov týkajúcich sa súhlasu navzájom súvisiacich bolo základom pre právnu doktrínu tejto oblasti. Najznámejším a najvplyvnejším z týchto prípadov je Shloendorff v. New York Hospital z roku 1914. Schloendorff využil právo pacienta na voľbu postupu na ospravedlnenie uloženia povinnosti vyžiadať si súhlas pacienta. Prípady, ktoré nasledovali a súviseli s prípadom Schloendorff nepriamo prevzali základ tohto rozhodnutia. Týmto spôsobom sa voľba pacienta pri výbere zákroku stala primárnym základom ospravedlňovania právnych požiadaviek súvisiacich s povinnosťou vyžiadať si od pacienta súhlas.

Na začiatku dvadsiateho storočia bolo správanie lekárov často neslýchané, a súdy sa nevyhýbali používaniu dôrazných jazykových prostriedkov a rozsiahlych princípov, ktorými na to upozorňovali. Rovnaký štýl sa potom užíval aj voči správaniu lekárov, ktoré však nebolo také neprijateľné. Ako sa vyvinul informovaný súhlas a problém sa stával závažnejším, právo sa mohlo otočiť od presadzovania práva pacienta na výber metódy, avšak ďalej sa spoliehalo na tento základ a jeho podstatu. Jazykové prostriedky v starších prípadoch naznačujú, že právo na slobodu pred zákrokmi týkajúcimi sa tela pacienta zahŕňa aj právo rozhodnutia urobeného pacientom.

Päťdesiate a šesťdesiate roky 20. storočia: Právo a medicína

Vznikajúca právna doktrína informovaného súhlasu prvý krát priniesla základ informovaného súhlasu do pozornosti lekárskej komunity. Doktrína informovaného súhlasu je súhrnom právnych názorov, a informovaný súhlas sa často považuje za synonymum s touto doktrínou. Viacero pozoruhodných prípadov súvisiacich s informovaným súhlasom vzbudilo pozornosť tak lekárov, ako aj právnikov.

Počas päťdesiatych a šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa tradičná povinnosť získať súhlas zmenila na novú, výslovne vyjadrenú povinnosť poskytnúť určité informácie pacientovi a potom získať jeho súhlas. Tento vývoj potreboval použitie nového termínu, a tak sa k slovu súhlas pridalo slovo informovaný, pričom sa vytvoril nový pojem – informovaný súhlas, a to v rozhodnutí Salgo v. Leland Stanford, Jr. University Board of Trustees (1957). V prípade Salgo súd navrhol, bez akejkoľvek analýzy, že povinnosť oboznámiť pacienta s rizikami a alternatívami liečby nie je žiadnou novinkou, ale len logickým vyústením už existujúcej povinnosti zverejniť základné informácie o liečebnej metóde a jej následkov. Avšak v prípade Salgo súd presadil aj nové prvky do zákona. Súd tu nebol zameraný na to, či bol daný rozpoznateľný súhlas s poskytovanou liečbou. Namiesto toho sa tu zaoberal problémom, či súhlas bol daný na základe dostatočnej informovanosti pacienta. Súd tak vytvoril nie len jazykový základ, ale aj podstatu informovaného súhlasu odvolávajúc sa na právo na voľbu metódy pacientom, ktoré sa doteraz vzťahovalo na menej prísne požiadavky súhlasu.

Krátko po tom boli zverejnené dve stanoviská Najvyššieho súdu štátu Kansas v prípade Natanson v. Kline (1960), v ktorých súd propagoval použitie právnych obvinení z nedbanlivosti v otázke informovaného súhlasu skôr než obvinení zo závažných trestných činov. Súd ustanovil, že povinnosť oboznámiť pacienta s relevantnými informáciami je povinnosťou zverejniť a vysvetliť pacientovi v jazyku jednoduchom do tej miery ako je to potrebné povahu jeho ochorenia, povahu liečby, pravdepodobnosť úspechu liečby alebo alternatívu liečby a možné riziká neúspešných výsledkov a nepredvídaných následkov, ktoré sa ho budú dotýkať (Natanson v. Kline, 1960). To znamená, že v prípade Natanson súd požadoval v podstate rovnaké zverejňovanie informácií – týkajúce sa podstaty choroby a liečby, následkov, rizík, alternatív navrhovaných postupov – ako v prípade Salgo. Po prípade Natanson trestné činy a nedbanlivosť sa v podstate javili rovnaké v oblasti zverejňovania informácií a vyžadovania informovaného súhlasu.

Nie je divu, že po týchto prípadoch a prípadoch a prípadoch im podobných počet článkov v lekárskych magazínoch týkajúcich sa informovaného súhlasu rapídne vzrástol. Zvyčajne napísané právnikmi, úlohou týchto článkov bolo upozorniť lekárov jednak na informovaný súhlas ako nový právny výdobytok a rovnako na potenciálne riziko, ktoré by mu mohlo vzniknúť zanedbaním jeho povinnosti. Ako lekári reagovali na tieto právne výdobytky nie je dostatočne zadokumentované, avšak zopár empirických štúdií informovaného súhlasu v klinickej medicíne poskytuje nejaké postrehy. Štúdia uskutočnená v polovici šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia indikuje, že predoperačný súhlas nebol všadeprítomnou praxou chirurga. Chirurgovia niektorých nemocníc odmietali účasť na tejto štúdii a to z dôvodu, že vykonávali operácie aj bez predchádzajúceho súhlasu.

Táto ľahostajnosť k súhlasu s procedúrou lekára sa pomaly zmenila koncom šesťdesiatych rokov, keď si väčšina lekárov uvedomila akúsi morálnu a právnu povinnosť získať súhlasu pre niektoré zákroky, a povinnosť poskytnúť pacientovi určité informácie. Existujú však aj dôkazy o tom, že pohľad lekárov na správny postup pri získavaní súhlasu pacienta koncom šesťdesiatych rokov sa výrazne líšil od dnešných názorov a postupov. Napríklad podľa jednej štúdie 50 percent lekárov si myslelo, že je medicínsky správne, a 30 percent, že je eticky správne vykonávať mazektómiu bez iného povolenia ako toho, ktoré pacient podpíše pri prijatí do nemocnice, a viac ako polovica lekárov si myslela že je eticky primerané pre lekára nepovedať pacientom s rakovinou, že na nich testujú liek na rakovinu.

Na základe rozsiahlych článkov v lekárskych časopisoch si bolo mnoho lekárov začiatkom sedemdesiatych rokov aspoň matne vedomých problematiky informovaného súhlasu. Empirické štúdie vykonávané v tomto období preukázali, že existoval dostatok zdokumentovaných prejavov súhlasu v oblastiach ako sú chirurgia, darcovstvo orgánov alebo angiografia. Rovnako aj v tomto období, špecifický prejav súhlasu sa viazal len na priatie do nemocnice, hoci zatiaľ nebol všeobecne používaný. Či v šesťdesiatych rokoch považovali lekári informovaný súhlas iba za právnu obtiaž a komplikáciu, alebo za morálny problém je nejasné, avšak v rokoch sedemdesiatych sa v lekárskych časopisoch objavovalo množstvo článkov týkajúcich sa tejto problematiky. Veľa z nich zastávalo negatívny prístup: lekárom sa zdal informovaný súhlas ako nenaplniteľný – aspoň v niektorých prípadoch – v rozpore s riadnou starostlivosťou o pacienta. Články sa pohybovali v rozmedzí serióznej kritiky, až po uštipačnú paródiu. Predpovede v týchto článkoch vraveli, že pacienti budú po zverejnení informácií o zákrokoch operácie odmietať. Vo väčšine týchto článkov sa rozoberali iba právne, a nie morálne aspekty súhlasu. To sa začalo meniť v sedemdesiatych rokoch s nadvládou interdisciplinárneho prístupu k lekárskej etike. Nakoniec sa z informovaného súhlasu stala tak morálna, ako aj právna téma.

Päťdesiate a šesťdesiate roky dvadsiateho storočia: Biomedicínsky výskum

História informovaného súhlasu v oblasti výskumu a klinickej medicíny sa vyvíjali vo veľkom rozsahu samostatne v rámci mozaiky biomedicínskej etiky, a tieto časti mozaiky spolu nikdy nesplynuli, a to aj napriek tomu, že sa vyvíjali bok po boku. Výskumnícka etika, rovnako ani história etiky klinickej medicíny pred druhou svetovou vojnou nemali žiadny vplyv na výskumné ani klinické praktiky. Avšak jedna udalosť nepochybne ovplyvnila myšlienku informovaného súhlasu – norimberský proces. Norimberský vojnový tribunál jednoznačne odsúdil politickú motiváciu nacistických pokusov ako zločiny proti ľudstvu. Vytvorený bol zoznam desiatich princípov, nazvaných Norimberský kódex. Jeho článok 1 hovorí, že prvoradým pri výskume je dobrovoľný súhlas skúmaného subjektu, ktorý je absolútnym základom výskumu. (Germany – Territory Under Allied Occupation, 1947)

Norimberský kódex slúžil ako základ pre viaceré profesné a vládne zákonníky vytvárané v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, avšak niekoľko problémových otázok, ktoré zahŕňajú súhlas a jeho zneužitie následne presunuli tieto post-Norimberské úvahy do verejnej sféry. Tak začala bohatá a komplexná súhra vplyvov na výskumnú etiku: vedecké publikácie, publicistika, odpor verejnosti, právna úprava a judikatúra. V USA, jeden z prvých incidentov, ktorý sa súvisel s výskumnou etikou a stal sa známym, sa týkal výskumu na Jewish Chronic Desease Hospital (JCDH) v Brooklyne, štát New York. V júli 1963 Dr. Chester Southam zo Sloa-Kettering Institute for Cancer Research presvedčil riaditeľa nemocnice Emmanuela E. Mandela, aby mohol nainfikovať 22 pacientom nemocnice cudzie rakovinotvorné bunky. Cieľom bolo zistiť, či pokles schopnosti tela bojovať s rakovinou súvisí s rakovinou samotnou alebo inými faktormi. Pacienti bez rakoviny boli potrební na konečné porovnanie. Southam presvedčil Mandela, že aj keď výskum sa netýkal liečby, aby ho mohol robiť bez povolenia. Niektorí pacienti síce boli ústne informovaní o tom, že sú súčasťou výskumu, avšak nebolo im oznámené to, že im boli implantované rakovinové bunky. Nebol vykonaný písomný prejav súhlasu, a niektoré subjekty výskumu dokonca neboli spôsobilé dať takýto súhlas. Rada Univerzity neskôr suspendovala Southama a Mandela pre ich úlohu vo výskume. Neskôr boli obaja uznaní vinnými z podvodu a neprofesionálneho správania (Hyman v. Jewish Chronic Desease Hospital, 1964).

Ďalším známym problémom týkajúcim sa výskumnej etiky v USA bol prípad Willowbrook State School, inštitúcie pre mentálne zaostalé deti, nachádzajúcej sa na Staten Island, New York. Počínajúc rokom 1966 Saul Krugman a jeho pomocníci začali sériu experimentov zameraných na dosiahnutie efektívneho preventívneho prostriedku hepatitídy. Infikovali novo prijatých pacientov izolovaným druhom vírusu, pričom na to dostali súhlas rodičov, ktorý bol však získaný za pochybných podmienok a bol ľahko manipulovateľný. Prípad Willowbrook je komplexnejší ako ten v Jewish Chronic Disease Hospital a aj dodnes existujú istí zástancovia týchto výskumov z etického hľadiska, aj keď len čiastočne. Krugmanova výskumná jednotka bola nakoniec zrušená, avšak k uzavretiu debaty o etike štúdií vykonávaných v jednotke nikdy nedošlo (New York University).

Najznámejší prípad dlhodobého a vedomého porušovania práv subjektov výskumu v USA bol Public Health Service (PHS) v 30tych rokoch dvadsiateho storočia. Pôvodne bol navrhnutý ako jeden z prvých projektov kontroly syfilisu v USA, dnes známy ako Tuskegeeho štúdia syfilisu, a jeho cieľom bolo porovnanie zdravia a dlhovekosti neliečených pacientov so syfilisom s podobnou, ale zdravou zložkou populácie. Tieto subjekty výskumu, afroameričania mužského pohlavia, poznali len názov choroby, ktorou trpeli, nie však jej podstatu. Rovnako im nebolo oznámené, že sú účastníkmi neterapeutického výskumu. Jediné, čo im bolo povedané, bolo, že dostávajú zadarmo liek na „zlú krv“, čo bol termín afroameričanov pre viacero chorôb, pričom bieli lekári ho spájali práve so syfilisom (Jones).

Snáď najpozoruhodnejšie na prípade Tuskegee bolo to, že napriek tomu, že výskum bol viackrát kontrolovaný úradníkmi PHS medzi rokmi 1932 a 1970, a rovnako sa oň zaujímala lekárska verejnosť a bol popísaný v 13 článkoch v popredných lekárskych magazínoch a magazínoch o verejnom zdraví, pokračoval neprerušený a bez vážnejších problémov. Bolo tomu do roku 1972, keď Ministerstvo zdravia, vzdelania a sociálnej starostlivosti (DHEW) vymenovalo ad hoc komisiu na preskúmanie štúdie, politiky a postupov ministerstva na ochranu ľudských subjektov. Táto komisia odhalila, že ani DHEW ani iná vládna organizácia nedisponovala jednotnými alebo primeranými politikami pre preskúmanie pokusov alebo zaistenie súhlasov subjektov výskumu.

Sedemdesiate a osemdesiate roky dvadsiateho storočia

Hoci prípady Jewish Chronic Desease Hospita, Willowbrook a Tuskegee mali hlboký vplyv na vedomie verejnosti ohľadne etiky výskumu a medicíny, tieto udalosti sú nedostatočnými na vysvetlenie toho, prečo sa informovaný súhlas stal stredom pozornosti case law a biomedicínskej etiky v rozmedzí konca šesťdesiatych rokov a začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. O objasnenie tohto fenoménu sa snažia viaceré názory. Pravdepodobne najvhodnejším vysvetlením je, že právo a etika, rovnako ako medicína sama o sebe, boli ovplyvnené problémami a obavami spoločnosti individuálne slobody a sociálnu rovnosť, ktoré boli spôsobené ohromujúcim technologickým a neosobným rastom systému zdravotnej starostlivosti. Vyzerá to tak, že zvýšenie právneho záujmu na slobodu voľby pacienta pri výbere použitého postupu a zvýšený záujem filozofie o princíp rešpektovania autonómie jednotlivca boli základom pre nové orientovanie v oblasti práva, ktoré predstavovali sociálne hnutia. Táto problematika, vyvolaná ľudskými právami, právami žien, hnutiami na ochranu spotrebiteľov, a právami väzňov a duševne chorých často zahŕňala zdravotnú starostlivosť a pomohla posilniť súhlas verejnosti s právami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas prišiel práve s týmito sociálnymi obavami, ktoré poháňali bioetiku počas sedemdesiatych rokov.

Tri rozhodnutia súdu z roku 1972 sú považované za základ informovaného súhlasu: Cantenbury v. Spence, Cobbs v. Grant a Wilkinson v. Vesey. Prípad Cantenbury mal výrazný vplyv, pričom najviac zaujímavý a dramatický je jeho záver. Súd sa tu zameral skôr na štandard pri zverejňovaní informácií z pohľadu pacienta:

„Pacientovo právo vybrať si metódu liečby môže byť efektívne realizované len v prípade, ak je pacient oboznámený s dostatočným množstvom informácií, ktoré mu umožnia rozumný výber. Pacient by si mal sám vytvoriť názor na liečbu svojej choroby. Informovaný súhlas je základnou sociálnou politikou, pre ktorú sú však možné výnimky:
1) keď je pacient v bezvedomí, alebo inak zbavený schopnosti prejaviť súhlas, a ujma, ktorú by utrpel nevykonaním zákroku je bezprostredne hroziaca, 2) keď zverejnenie informácií o stave pacienta by mu mohlo spôsobiť vážnu psychickú ujmu. Sociálna politika neakceptuje paternalistický názor, že lekár má mlčať, pretože v opačnom prípade, keď lekár vyzradí informácie, by pacient mohol odmietnuť potrebnú liečbu. Z racionálneho hľadiska sa od informovaných pacientov neočakáva, že by konali neinformovanie, dokonca aj v prípadoch s podobnými okolnosťami, či už pri akceptovaní, alebo odmietnutú liečby. (Cantenbury v. Spance, 1972)“.


Ako vplyv prípadu Cantenbury presahoval do lekárskej praxe, U.S. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research začala v roku 1974 štvorročný boj s obavami súvisiacimi s informovaným súhlasom pri výskume ľudských subjektov. Komisia vyvinula všeobecnú schému základných etických princípov výskumnej etiky, kde hrá hlavnú úlohu informovaný súhlas (U.S. National Commission, 1978):

Princíp aplikovaný na Základ pre
Rešpektovanie osoby                   
Informovaný súhlas
Prospechu                       
Hodnotenie prospechu a rizika
Spravodlivosti                       
Výber subjektov

Podľa tejto schémy, cieľom pre súhlas nie je ochrana pred rizikom ale, ako o tom hovoria staršie federálne názory, ochrana autonómie a osobnej dôstojnosti nespôsobilej osoby, ktorá nie je schopná konať samostatne (za ktorú musí rozhodovať tretia osoba). Tento záver rozvíja výslovné filozofické názory pre informovaný súhlas, a to po prvý krát v rámci dokumentu podporovaného vládou.

Medzi najvýznamnejšie publikácie v lekárskej literatúre, ktoré sa objavujú v tomto období patrilo vyhlásenie Judicial Council of the American Medical Association z roku 1981. V ňom prvý krát AMA uznala informovaný súhlas ako základnú sociálnu politiku nevyhnutnú pre pacientov na slobodný výber liečebnej metódy aj v prípadoch, keď lekári nesúhlasia. Toto stanovisko je dôkazom vplyvu práva na lekársku etiku: Stanovisko AMA nasledovalo výrok súdu v prípade Cantenbury v. Spence (Judicial Council, 1981).

U.S. President`s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research poskytuje ďalší dôkaz o tom, že status informovaného súhlasu sa objavil v osemdesiatych rokoch. Komisia bola prvý krát zvolaná v januári 1980, pričom hlavným bodom programu bol informovaný súhlas. V roku 1982 vydala trojdielnu správu zameranú práve na informovaný súhlas: Making Health Care Decisions: The Ethical and Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Practitioner Relationship. Komisia uviedla, že aj keď informovaný súhlas vychádza najmä z práva, jeho požiadavky sú v podstate orientované aj na morálku a politiku. Ďalej Komisia uviedla, že informovaný súhlas je postavený najmä na princípe, podľa ktorého kompetentná osoba je oprávnená robiť sama rozhodnutia týkajúce sa svojich hodnôt a dosahovaných cieľov, avšak aj to, že rozhodovanie a udelenie súhlasu musí vychádzať z aktívnej spolupráce lekára a pacienta. Princíp voľby použitých metód pacientom bol popísaný ako základ pohľadu Komisie.

Okrem úsilia Komisie a vyhlásenia AMA, v osemdesiatych rokoch bolo publikovaných viacero kníh o informovanom súhlase, stovky článkov uverejnených v časopisoch, a právne predpisy týkajúce sa informovaného súhlasu. Tieto aktivity poskytujú dôkaz o dôležitosti informovaného súhlasu pre morálne a právne myslenie s ohľadom na medicínu v USA. Na druhej strane nám sami o sebe vravia aj niečo o praktikách lekárov a výskumníkov, a o názoroch o tom, ako sa pacienti a subjekty výskumu na tento súhlas pozerali a vykonávali ho.

Ako je možné očakávať, empirické dôkazy z tejto oblasti sú rôzne, avšak je jasné, že postupy informovaného súhlasu sa pevne zakorenili v niektorých častiach lekárskej praxe. Napríklad, v rutinnej praxi sa vyžaduje súhlas na a poskytnutie informácií pacientovi týkajúcich sa liečby, alternatív, prínosov a rizík. Najlepšie údaje o praxi v oblasti informovaného súhlasu sú nám poskytnuté z výskumu vykonávaného pre U.S. President`s Commission Louisom Harrisom a jeho spoločníkmi v roku 1982. Takmer všetci lekári uviedli, že získavajú písomný súhlas pred chirurgickým zákrokom, alebo anestéziou pacienta. Viac ako 85 percent lekárov uviedlo, že vyžadujú či už písomný, alebo ústny súhlas pre menšie chirurgické zákroky, naprávanie zlomenín lokálnu anestéziu, invazívne diagnostické postupy a radiačnú terapiu. Iba krvné testy a recepty sa vykonávajú často aj bez súhlasu pacienta, aj keď polovica lekárov aj na tieto úkony získava ústny súhlas pacienta (1982).

Z celkového pohľadu na tento prieskum vyplýva, že explózia záujmu o informovaný súhlas v sedemdesiatych rokoch mala značný vplyv na lekársku prax. Avšak dôkazy, ktoré vyplývajú z Harrisovho prieskumu a iných zdrojov hovoria o tom, že je potrebné zvýšiť počet zákrokov, na ktoré je potrebný súhlas pacienta. Ohromujúcim dojmom z empirickej literatúry a zo zaznamenaných klinických zážitkov je to, že uskutočňovanie informovaného súhlasu často nedosahuje požadovanej pozornosti pacientov. Ako hovorí jeden z autorov empirickej štúdie týkajúcej sa vzťahu lekár – pacient: „napriek poznaniu  o oblasti informovaného súhlasu, je to lekár, a nie pacient, kto v konečnom dôsledku robí rozhodnutia“, (Siminoff a Fetting, strana 718).

História informovaného súhlasu nám teda naznačuje, že medicína prechádza rozsiahlymi zmenami pod vplyvom právnych a morálnych požiadaviek informovaného súhlasu, a súčasne nám pripomína, že problematika informovaného súhlasu sa stále vyvíja, a jeho vývoj nie je len otázkou minulosti.


2.) Význam a prvky informovaného súhlasu

Na správne definovanie a klasifikovanie aktu informovaného súhlasu musia byť definované primerané kritériá. Ak sú požiadavky prehnané, ako napríklad úplné zverejnenie informácií a ich úplné pochopenie, získanie informovaného súhlasu sa stáva nemožným. Na druhej strane, ak sú požiadavky priveľmi nízke, ako napríklad „pacient podpíše formulár“, informovaný súhlas je možné získať veľmi jednoducho a tým stráca svoj morálny význam. Viaceré interakcie pacienta a lekára, alebo výskumníka a skúmaného subjektu, ktoré sa nazývajú informovaný súhlas, sú označované ako informovaný súhlas nesprávne a to z dôvodu nedostatočných kritérií, ktoré je potrebné pri tomto akte splniť. Napríklad lekárovo zverejnenie pravdivých informácií o stave pacienta sa často chápe ako základ informovaného súhlasu, ako keby následné mlčanie pacienta po zverejnení informácií mohlo predstavovať informovaný súhlas. Existencia takéhoto neprimeraného chápania informovaného súhlasu môže byť čiastočne vysvetlená empirickými informáciami o viere lekárov v informovaný súhlas.

Súčasné predpoklady v medicíne

Údaje o relevantných názoroch lekárov ohľadom informovaného súhlasu boli v USA zozbierané v roku 1982 výskumom Louisa Harrisa a jeho spolupracovníkov. Výskumníci sa pýtali jednu otázku: „Čo pre Vás znamená pojem informovaný súhlas?“ Iba 26 percent odpovedí uvádzalo, že informovaný súhlas súvisí s udeľovaním povolenia zo strany pacienta, prejavením súhlasu, alebo akceptovaním liečby. V podobnej otázke, iba 9 percent uviedlo, že zahŕňa pacientovu voľbu alebo stanovisko pacienta k výberu poskytovanej liečby (Harris and Associates,  U.S. President`s Commission, 1982). Podobné výsledky boli dosiahnuté aj pri výskume lekárov v Japonsku (Hattori a i.)

Väčšina lekárov považovala zverejnenie za hlavný (a možno jediný) prvok informovaného súhlasu. Čiže si predstavovali informovaný súhlas ako poskytovanie informácií pacientovi, ktoré sa týkajú jeho zdravotného stavu a odporúčanej liečby. Avšak keď si lekári predstavujú informovaný súhlas iba ako zverejňovanie informácií pacientovi, skôr ako proces diskusie s konečným povolením pacienta na určitú liečbu, tak vyjadrenie, že obyčajne vykonávajú zákrok len na základe informovaného súhlasu pacienta je nejasné a nespoľahlivé.

Ďalšie ankety vykonávané v USA naznačujú, že väčšina lekárov chápe informovaný súhlas ako podpísanie formulára, alebo poskytnutie informácií pacientovi. Niektorí sa domnievajú, že neexistuje žiadny dôkaz, že informovaný súhlas je rozšírený v klinickej medicíne a že veľa súhlasov udelených pacientmi, ktoré sú nazývané informovanými súhlasmi má od skutočného informovaného súhlasu ďaleko.

Prvky informovaného súhlasu

Literatúra bioetiky často charakterizuje informovaný súhlas v podmienkach jeho nasledovných súčastí: 1) zverejňovanie, 2) porozumenie, 3) dobrovoľnosť, 4) kompetencie, 5) súhlas (pozri U.S. National Commission, 1978, U.S. President`s Commission, 1982, Meisel and Roth, 1981). Táto analýza je niekedy prepojená so súvisiacou tézou, podľa ktorej tieto prvky spolu definujú informovaný súhlas. Tvrdí, že osoba dáva informovaný súhlas k zákroku vtedy, a len vtedy, ak sú jej poskytnuté dôkladné informácie o vykonávanej procedúre, tieto informácie pochopí, koná slobodne, je oprávnená prejaviť súhlas aj ho prejaví.

Táto definícia je populárna vďaka svojej konzistencii so štandardom informovaného súhlasu používaným v práve a v medicíne. Napriek tomu medicína i právo majú špeciálnu orientáciu pričom majú tendenciu deformovať pojem informovaného súhlasu a preto je potrebná jeho oprava. Analýza, ktorá používa 5 vyššie uvedených prvkov a rovnako aj konvencie používané v práve a medicíne sa najviac hodia pre katalogizáciu analogických častí informovaného súhlasu a pre načrtnutie právnych a morálnych požiadaviek informovaného súhlasu, nie však pre konceptuálnu analýzu významu informovaného súhlasu. Ani požiadavky, ani časti informovaného súhlasu nás však nevedú k jeho definícii.

Najvyšší súd USA definoval informovaný súhlas v prípade Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth nasledovne: Niekto by sa mohol opýtať: Čo je to informovaný súhlas? Sme súčasťou akceptovania informácií, tak v zmysle poskytovania informácií pacientovi, tak z dôvodu toho, aby bolo urobené to, čo má byť a rovnako pre následky tohto zákroku (Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, 1976, strana 67). Základnou súčasťou informovaného súhlasu, ako je to tu uvedené, je poskytnutie informácií – analýza, ktorá je podobná výsledkom Harrisovej ankety (Harris and Associates). Avšak, ako uvidíme, nič na informovanom súhlase nehovorí o zverejňovaní ako časti jeho významu, a tento prvok sa netýka definície jeho významu. Navyše, postavenie zverejnenia do úlohy jediného, alebo hlavného prvku informovaného súhlasu by zahŕňalo otázne predpoklady lekárskych orgánov, zodpovednosti lekárov a právnej zodpovednosti. Tieto normy vymedzujú povinnosť zverejnenia tak, že súhlas môže byť informovaný, miesto toho, aby hovorili o význame informovaného súhlasu. Dokonca ani všetkých 5 vyššie uvedených prvkov nie je schopných presne zachytiť význam informovaného súhlasu.

Ako prvky, tak aj význam informovaného súhlasu potom potrebujú komplexné úpravy. Nasledujúcich sedem kategórií vyjadruje analytické súčasti informovaného súhlasu adekvátnejšie než 5 vyššie uvedených súčastí – aj keď tento sedempoložkový zoznam nevyjadruje podstatu informovaného súhlasu taktiež dostatočne.

Počiatočné prvky (podmienky)

1) Oprávnenosť (porozumieť a rozhodnúť)
2) Sloboda (v rozhodovaní)

Informačné prvky

3) Poskytnutie informácií
4) Odporúčanie (liečby)
5) Porozumenie (bodom 3 a 4)

Súhlasné prvky

6) Rozhodnutie (o spôsobe liečby)
7) Povolenie (zvolenej liečby)

Použité jazykové prostriedky pri poskytovaní informácií (3) sú rozhodujúce pre primerané analýzy týchto informácií (3) a pre porozumenie im (5). Kritici právnych podmienok informovaného súhlasu často tvrdia, že niektoré postupy majú také množstvo prospechu, alebo rizík, že pacient s nimi nemôže byť oboznámený v primeranej lehote ani v zrozumiteľnom rámci. Požiadavky pri tejto nezhode základu a požiadaviek informovaného súhlasu, musia byť teda, ako viaceré súdy poukázali, znížené. Materiálne riziká sú rizikami, ktoré rozumný pacient musí pochopiť, aby mohol vybrať niektorú z alternatív, pričom iba takého riziká a prospechy pre pacienta musia byť zverejnené a pochopené.

V súvislosti s každým zo zmienených elementov by sme si mohli vypracovať požiadavky informovaného súhlasu. Boli by tu požiadavky týkajúce sa zverejnenia informácií, požiadavky na porozumenie týmto informáciám, požiadavky neovplyvňovania pacienta, požiadavky jeho oprávnenosti rozhodovať, požiadavky na rozhodovanie samotné a tak ďalej. Tieto požiadavky by špecifikovali podmienky, ktoré musia byť splnené pre platnosť súhlasu.

Dva významy informovaného súhlasu

Prevádzanie uvedených 7 častí priamo do definície alebo významu informovaného súhlasu vytvára zmätok, pretože pojem informovaný súhlas má detaily, ktoré týmito prvkami zachytené nie sú. Tieto detaily vyvolávajú nedorozumenia, a to z dôvodu, že v súčasnej literatúre a spoločenskej praxi má pojem informovaný súhlas dva významy.

V prvom význame informovaný súhlas znamená autonómne rozhodovanie sa o lekárskom zákroku alebo účasti na výskume zo strany pacienta, prípadne skúmaného človeka. Autonómne rozhodovanie znamená viac ako len vyjadriť súhlas a podriadiť sa názoru lekára alebo výskumného pracovníka. V tomto význame človek dáva informovaný súhlas vtedy a len vtedy, ak porozumie problému, prípadne ak problému nerozumie môžu za ňu v odôvodnených prípadoch dať súhlas tretie osoby, pričom prejavením súhlasu oprávňujú zdravotníckeho pracovníka vykonať istý úkon. Osoba, ktorá napriek tomu, že porozumie problému odmietne vydať informovaný súhlas, poskytuje informované odmietnutie. Tento prvý význam informovaného súhlasu vychádza z filozofického názoru, že informovaný súhlas je základom ochrany a možnosti výberu liečebnej metódy v prospech pacienta, a že konečné rozhodnutie pri poskytovaní liečby alebo výskumu má pacient, alebo skúmaný subjekt a nie lekár, alebo výskumník.

V druhom význame informovaný súhlas je analyzovaný v podmienkach svojich inštitucionálnych a politických pravidiel. Tento význam vyjadruje základnú koncepciu regulačných pravidiel federálnych agentúr a zdravotníckych zariadení. Tu informovaný súhlas znamená iba právne alebo inštitucionálne schválenie pacienta alebo predmetu výskumu. Schválenie je účinné alebo platné ak je súladné s pravidlami ktoré upravujú špecifické inštitúcie, bez ohľadu na operatívne pravidlá. V tomto zmysle, na rozdiel od prvého významu, podmienky a požiadavky informovaného súhlasu sú blízke sociálnemu a inštitucionálnemu kontextu a nemusí tu byť autonómne povolenie. Tento význam je riadený požiadavkami právnych a zdravotných systémov pre všeobecne platné a účinné mechanizmy súhlasu, prostredníctvom ktorých možno ľahko zohľadniť zodpovednosť a porušovanie povinností (Faden a iní).

V rámci týchto dvoch kontrastných teórií chápanie informovaného súhlasu pacient, alebo subjekt výskumu môže dať informovaný súhlas v prvom zmysle, avšak nie v zmysle druhom a naopak. Napríklad, ak osoba, ktorá dáva súhlas je maloletá, nemôže dať informovaný súhlas podľa daných inštitucionálnych pravidiel, pričom súhlas je neplatný aj v prípade, ak ho maloletá osoba dá slobodne a zodpovedne. (Zákony o „starších maloletých“ niekedy povoľujú výnimky, pričom dávajú v niektorých prípadoch maloletým právo rozhodnúť o lekárskom vyšetrení, avšak toto rozhodnutie má obmedzené následky).

Vzťah dvoch významov informovaného súhlasu

Pravidlá riadiace účinné oprávňovanie na vykonanie zákroku často nie sú postavené na starostlivo vymedzených koncepciách autonómneho rozhodovania, avšak súčasná literatúra v oblasti bioetiky navrhuje, že všetky oprávnené analýzy informovaného súhlasu musia mať základ v autonómnom výbere pacienta, alebo skúmaného subjektu. Takýto autonómny výber je považovaný za informovaný súhlas iba vtedy, ak 1) pacient, alebo subjekt výskumu súhlasí so zásahom na základe porozumených podstatných informácií, 2) súhlas nie je nijak ovplyvnený, 3) oprávnenie na zákrok je dané pacientom alebo subjektom výskumu tak, že on sám chápe, že prejavuje súhlas.

V zásade, aj keď to v praxi nie je také jasné, tieto podmienky informovaného súhlasu (v zmysle individuálneho autonómneho oprávnenia) môžu slúžiť ako model normy pre inštitucionálne a politické požiadavky účinného súhlasu. Model autonómneho výberu by potom slúžil ako meradlo proti ktorému by sa stavala morálna primeranosť platných pravidiel a postupov. Postulát, podľa ktorého politiky riadiace informovaný súhlas v jeho druhom význame by mali byť postavené tak, aby vyhovovali štandardom prvého významu je postavený na tvrdení, podľa ktorého hlavným cieľom informovaného súhlasu v lekárskej starostlivosti a výskume zabezpečenie možnosti urobiť autonómne rozhodnutie týkajúce sa prijatia alebo odopretia oprávnenia pre lekára alebo výskumného pracovníka (Katz).

Neznamená to však, že inštitucionálna politika súvisiaca s informovaným súhlasom je odôvodniteľná iba v prípade, že poskytuje ochranu rozhodnutiu viac ako ostatným hodnotám. Požiadavky súhlasu v súvislosti s inštitucionálnou politikou by mali byť formulované a hodnotené ako sociálne a inštitucionálne úvahy. Zachovanie autonómie rozhodovania je prvou, avšak nie poslednou úvahou. Napríklad pacientova potreba vzdelania na účel dosiahnutia porozumenia svojej zdravotnej situácie musí byť vyvážená so záujmami iných pacientov a spoločnosti na udržiavaní produktívneho a efektívneho zdravotného systému. S ohľadom na to, inštitucionálne politiky musia pouvažovať nad tým, čo je spravodlivé a odôvodnené požadovať od zdravotných pracovníkov a výskumníkov, a aký by bol efekt alternatívnych podmienok informovaného súhlasu na účinnosť a efektivitu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na rozvoj vedy.

Autor: Tom L. BEAUCHAMP, Ruth R. FADEN

Preklad: Tomáš Szalontay

Zdrojový text: BEAUCHAMP T.L., FADEN R.R.: Informed Consent. In Encyclopedia of bioethics / Stephen G. Post, editor in chief.— 3rd ed. 2004, Macmillan Reference USA, pp.  1271 – 1280

foto: discovercosmeticsurgery.com

BIBLIOGRAPHY

1) Appelbaum, Paul S.; Lidz, Charles W.; and Meisel, Alan. 1987. Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice. New York: Oxford University Press.

2) Beauchamp, Tom L., and Childress, James F. 1994. Principles of Biomedical Ethics, 4th edition. New York: Oxford University Press.

3) Berg, Jessica W. 1996. “Legal and Ethical Complexities of Consent with Cognitively Impaired Research Subjects: Pro- posed Guidelines.” Journal of Law, Medicine and Ethics 24(1): 18–35.

4) Berg, Jessica W.; Appelbaum, Paul S.; Parker, Lisa S.; Lidz, Charles W., eds. 2001. Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice. New York: Oxford University Press.

5) Biros, M. H.; Lewis, R. J.; Olson, C. M.; et al. 1995. “Informed Consent in Emergency Research. Consensus Statement from the Coalition Conference of Acute Resuscitation and Critical Care Researchers.” Journal of the American Medical Association 273(16): 1283–1287.

6) Committee on Bioethics, American Academy of Pediatrics. 1995. “Informed Consent, Parental Permission, and Assent in Pedi- atric Practice.” Pediatrics 95(2): 314–317.
Doyal, Len, and Tobias, Jeffrey S., eds. 2001. Informed Consent in Medical Research. London: BMJ Books.

7) Faden, Ruth R.; Beauchamp, Tom L.; and King, Nancy M. P. 1986. A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press.
Faden, Ruth. 1996. “Informed Consent and Clinical Research.” Kennedy Institute of Ethics Journal 6(4): 356–359.

8) Gostin, Laurence O. 1995. “Informed Consent, Cultural Sensi- tivity, and Respect for Persons.” Journal of the American Medical Association 274(10): 844–845.

9) Harris, Louis, and Associates. 1982. “Views of Informed Consent and Decisionmaking: Parallel Surveys of Physicians and the Public.” In vol. 2 of Making  Health Care Decisions, pp. 17–316. Washington, D.C.: U.S. President’s Commission for
the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research.

10) Hattori, Hiroyuki; Salzburg, Stephan M.; Kiang, Winston P.; Fujimiya, Tatsuga; Tejima, Yutaka; and Furuno, Junji. 1991. “The Patient’s Right to Information in Japan—Legal Rules and Doctor’s Opinions.” Social Science and Medicine 32(9): 1007–1016.

11) Katz, Jay. 1984. The Silent World of Doctor and Patient. New York: Free Press.

12) Levine, Robert J. 1988. Ethics and Regulation of Clinical Research. 2nd edition. New Haven, CT: Yale University Press.

13) Lidz, Charles W., and Meisel, Alan. 1982. “Informed Consent and the Structure of Medical Care.” In vol. 2 of Making Health Care Decisions, pp. 317–410. Washington, D.C.: U.S. Presi- dent’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research.

14) McConnell, Terrance C. 2000. Inalienable Rights: The Limits of Consent in Medicine and the Law. New York: Oxford Univer- sity Press.

15) Meisel, Alan, and Roth, Loren H. 1981. “What We Do and Do Not Know About Informed Consent.” Journal of the American Medical Association 246(21): 2473–2477.

16) Merz, Jon F., and Fischoff, Baruch. 1990. “Informed Consent Does Not Mean Rational Consent: Cognitive Limitations on Decision-Making.” Journal of Legal Medicine 11(3): 321–350.

17) Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth. 423 U.S. 52 (1976).

18) Quill, Timothy E., and Brody, Howard. 1996. “Physician Rec- ommendations and Patient Autonomy: Finding a Balance between Physician Power and Patient Choice.” Annals of Internal Medicine 125(9): 763–769.

19) U.S. National Commission for the Protection of Human Sub- jects of Biomedical and Behavioral Research. 1978. The Bel- mont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. DHEW Publication (OS) 78–0012. Washington, D.C.: Depart- ment of Health, Education, and Welfare.

20) U.S. President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research. 1982. Making Health Care Decisions: A Report on the Ethical and Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Practitioner Relationship. 3 vols. Washington, D.C.: Author.

21)Wear, Stephen. 1999. “Enhancing Clinician Provision of Informed Consent and Counseling: Some Pedagogical Strategies.” Jour- nal of Medicine and Philosophy 24(1): 34–42.

22)Wear, Stephen; Engelhardt, H. Tristam; and Wildes, Kevin W., eds. 1997. Informed Consent: Patient Autonomy and Clinician Beneficence Within Health Care (Clinical Medical Ethics Series). Washington, D.C.: Georgetown University Press.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+3 =


Charlieger

(3.12.2020)
best ed treatment pills generic Nolvadex cat antibiotics without pet prescription
ed drugs compared https://genpillfromindia.com/ ed devices
ed products india pharmacies shipping to usa impotence pills

Datingpot

(3.12.2020)
https://freedatingsiteall.com
free online dating websites,free online dating websites
manumitted dating
free dating sites

Andrewkic

(3.12.2020)
viagra online canadian pharmacy buy viagra viagra without prescription
drug prices comparison https://canadianpharmproff.com/ erection pills
show cialis working how to get cialis samples nose congested when taking cialis

Jasontor

(3.12.2020)
medications for ed india pharmacy over the counter ed remedies
prescription without a doctor's prescription https://viagraproff.com/ viagra cost per pill
medications for generic Nolvadex new ed treatments

Charlieger

(3.12.2020)
ed pills otc pharmacies not requiring a prescription medications for
prescription drugs without doctor approval https://viagraproff.com/ where to buy viagra online
cialis 20mg cialis for sale expired cialis 3 years

Jasontor

(3.12.2020)
muse ed drug cheap generic drugs from india male dysfunction
prescription meds without the prescriptions https://genpillfromindia.com/ ed meds online without doctor prescription
vitality ed pills canada drugs online is it illegal to buy prescription drugs online

Jasontor

(3.12.2020)
men with ed buy Cipro online best ed pills
ed solutions https://canadianpharmproff.com/ supplements for ed
cost of cialis 20mg tablets generic cialis cialis daily

Charlieger

(3.12.2020)
cialis coupons 2019 does viagra or cialis help with pe cialis headaches afterwards
prescription drugs https://genpillfromindia.com/ best pills for ed
over the counter ed drugs canada online pharmacy herbal ed

Jasontor

(3.12.2020)
ed treatment review Prednisone sale legal to buy prescription drugs without prescription
viagra without a prescription https://viagraproff.com/ online pharmacy viagra
ed medications drugs without a doctor's prescription india canadian drug prices

Charlieger

(3.12.2020)
best online drugstore buy Prednisone erection pills that work
injections for ed https://genpillfromindia.com/ treat ed
home remedies for erectile dysfunction cheap Nolvadex pharmacy medications

FtghToove

(3.12.2020)
essays practice research paper documentation essay for college scholarship

JesusJut

(3.12.2020)
cvs prescription prices without insurance https://sildenafilxxl.com/ - viagra otc
order viagra online viagra no prescription online doctor prescription for viagra

Steveges

(3.12.2020)
viagra pills cheap viagra cheap viagra online
ed and diabetes https://sildenafilxxl.com/ is there a generic for viagra
viagra 100mg price cvs viagra buy viagra online usa

BruceWoula

(3.12.2020)
viagra without a prescription buy cheap viagra viagra online canada
online drugs https://sildenafilxxl.com/ - price of viagra
viagra for men online cheap viagra cheapest generic viagra

BruceWoula

(2.12.2020)
buy generic viagra buy cheap viagra how much does viagra cost
errection problems https://sildenafilxxl.com/ - how much viagra should i take the first time?
best place to buy generic viagra online generic viagra canadian online pharmacy viagra

JesusJut

(2.12.2020)
erectile dysfunction medications https://sildenafilxxl.com/ - over the counter viagra
buy viagra online cheap viagra how to buy viagra

Steveges

(2.12.2020)
viagra without a doctor prescription generic viagra viagra without prescription
best cure for ed https://sildenafilxxl.com/ viagra from canada
viagra from canada generic viagra viagra cheap

JesusJut

(2.12.2020)
mens ed pills https://sildenafilxxl.com/ - viagra professional
how much will generic viagra cost cheap viagra generic for viagra

Mgmgww

(2.12.2020)
cialis discount internet - https://viaciaok.com/ tadalafil tablets

Steveges

(2.12.2020)
viagra amazon buy cheap viagra generic viagra online
natural ed pills https://sildenafilxxl.com/ over the counter viagra cvs
canadian pharmacy viagra buy viagra online is viagra over the counter

Steveges

(2.12.2020)
goodrx viagra cheap viagra how to get viagra without a doctor
over the counter ed medication https://sildenafilxxl.com/ non prescription viagra
buy viagra generic viagra buy generic viagra online

BruceWoula

(2.12.2020)
viagra cost per pill buy viagra canadian viagra
online prescription for ed meds https://sildenafilxxl.com/ - generic viagra names
viagra online usa buy viagra online viagra without a doctor prescription usa

BruceWoula

(2.12.2020)
viagra prescription viagra without a doctor prescription usa viagra from india
medications online https://sildenafilxxl.com/ - buy viagra online cheap
buy generic viagra cheap viagra online doctor prescription for viagra

Steveges

(2.12.2020)
generic name for viagra generic viagra cvs viagra
ed natural remedies https://sildenafilxxl.com/ viagra
viagra amazon buy viagra generic viagra walmart

BruceWoula

(2.12.2020)
viagra online usa cheap viagra buy viagra online
medications online https://sildenafilxxl.com/ - viagra cost
otc viagra generic viagra viagra prices

Yxftf21

(2.12.2020)
greexia and his nourisher flaming on 678 dollars a month - this is the pension the one's nearest receives. A immense portion of this prosperous goes to medicines and supplies, the zizz to cover utility bills and food. The children has no fortune in search rehabilitation. The plight is a dwarf rescued before the videos, which are filmed and published before the canadian pharmaceuticals rehabilitation center.

Steveges

(2.12.2020)
is there a generic viagra cheap viagra how to buy viagra
erectile dysfunction medications https://sildenafilxxl.com/ how much viagra should i take the first time?
when will viagra be generic buy viagra online buy generic 100mg viagra online

FnsbToove

(2.12.2020)
writing a proper essay i want to write an essay college essay online

ThomasJocky

(2.12.2020)
ed devices https://sildenafilxxl.com/ cheapest generic viagra

JgscUnatt

(2.12.2020)
doctoral thesis proposal theoretical dissertation research paper exercise

BruceWoula

(2.12.2020)
viagra cost per pill buy viagra generic canadian viagra
erectile dysfunction treatment https://sildenafilxxl.com/ - viagra doses 200 mg
walmart viagra viagra from canada cheap viagra 100mg

Steveges

(2.12.2020)
viagra online generic for viagra viagra otc
male dysfunction https://sildenafilxxl.com/ viagra over the counter walmart
viagra cheap viagra viagra without prescription

ThomasJocky

(2.12.2020)
pain meds online without doctor prescription https://sildenafilxxl.com/ generic name for viagra

BruceWoula

(2.12.2020)
over the counter viagra cvs buy viagra online viagra online usa
meds online without doctor prescription https://sildenafilxxl.com/ - viagra walgreens
buy viagra online buy cheap viagra price of viagra

Hecjvw

(2.12.2020)
liquid tadalafil - https://okviacia.com/ cialis 10 mg patient directions

Steveges

(2.12.2020)
100mg viagra buy viagra online cheap viagra online
canadian drug https://sildenafilxxl.com/ viagra canada
cvs viagra buy cheap viagra viagra cialis

ThomasJocky

(2.12.2020)
ed treatment https://sildenafilxxl.com/ over the counter viagra cvs

BruceWoula

(2.12.2020)
online pharmacy viagra buy viagra generic viagra names
best ed drugs https://sildenafilxxl.com/ - walmart viagra
viagra online buy viagra generic canadian pharmacy generic viagra

Steveges

(2.12.2020)
roman viagra viagra online canada viagra pills
ed medications online https://sildenafilxxl.com/ over the counter viagra cvs
mail order viagra how much is viagra cost of viagra

ThomasJocky

(2.12.2020)
ed medications over the counter https://sildenafilxxl.com/ canadian pharmacy generic viagra

Steveges

(2.12.2020)
viagra price viagra from india viagra 100mg price
prescription drugs online https://sildenafilxxl.com/ how much is viagra
buy real viagra online walmart viagra viagra no prescription

ThomasJocky

(2.12.2020)
erectile dysfunction remedies https://sildenafilxxl.com/ generic viagra names

KwgdLips

(2.12.2020)
a good thesis statement examination essay writing thesis statements for essays

ThomasJocky

(2.12.2020)
best medication for ed https://sildenafilxxl.com/ viagra cost

BruceWoula

(2.12.2020)
is viagra over the counter generic viagra when will viagra be generic
over the counter ed treatment https://sildenafilxxl.com/ - buy generic 100mg viagra online
generic name for viagra viagra from india mail order viagra

ThomasJocky

(1.12.2020)
discount prescription drugs https://sildenafilxxl.com/ viagra online canadian pharmacy

DvscFlany

(1.12.2020)
i need help with my homework literature review uc admissions essay help

JesusJut

(1.12.2020)
men with ed https://sildenafilxxl.com/ - viagra without a doctor prescription
generic viagra india buy viagra online generic viagra without a doctor prescription

ThomasJocky

(1.12.2020)
ed causes and cures https://sildenafilxxl.com/ is viagra over the counter

Steveges

(1.12.2020)
how much does viagra cost buying viagra online 100mg viagra
prescription drugs https://sildenafilxxl.com/ cvs viagra
viagra pill viagra pill generic for viagra

ThomasJocky

(1.12.2020)
best ed pills non prescription https://sildenafilxxl.com/ viagra over the counter usa 2020

BruceWoula

(1.12.2020)
viagra without a doctor prescription canada cheap viagra viagra doses 200 mg
male ed pills https://sildenafilxxl.com/ - how to buy viagra
canadian pharmacy viagra viagra prescription online online doctor prescription for viagra

ThomasJocky

(1.12.2020)
generic ed pills https://sildenafilxxl.com/ generic viagra online

FnrdToove

(1.12.2020)
cialis vs viagra reviews generic viagra online to usa what works as well as viagra

ThomasJocky

(1.12.2020)
medications for https://sildenafilxxl.com/ how to get viagra without a doctor

Steveges

(1.12.2020)
over the counter viagra buy cheap viagra viagra prescription online
real cialis without a doctor's prescription https://sildenafilxxl.com/ viagra without a prescription
goodrx viagra generic viagra viagra prescription

ThomasJocky

(1.12.2020)
buy prescription drugs from canada https://sildenafilxxl.com/ viagra generic

BruceWoula

(1.12.2020)
viagra no prescription viagra professional viagra price comparison
errectile dysfunction https://sildenafilxxl.com/ - viagra over the counter walmart
viagra prices buy cheap viagra viagra from canada

ThomasJocky

(1.12.2020)
over the counter ed medication https://sildenafilxxl.com/ how much viagra should i take the first time?

Steveges

(1.12.2020)
amazon viagra viagra online usa viagra online
ed treatment https://sildenafilxxl.com/ online viagra
cheap viagra online how to get viagra order viagra online

ThomasJocky

(1.12.2020)
ed causes and treatment https://sildenafilxxl.com/ cheap viagra

BruceWoula

(1.12.2020)
viagra otc buy cheap viagra viagra amazon
new treatments for ed https://sildenafilxxl.com/ - viagra from canada
viagra otc buy viagra generic discount viagra

ThomasJocky

(1.12.2020)
best ed pills non prescription https://sildenafilxxl.com/ generic viagra

JesusJut

(1.12.2020)
prescription drugs online without doctor https://sildenafilxxl.com/ - viagra without a doctor prescription canada
viagra without a doctor prescription usa cheap viagra viagra doses 200 mg

ThomasJocky

(1.12.2020)
cheap erectile dysfunction pills https://sildenafilxxl.com/ cheap viagra online canadian pharmacy

ThomasJocky

(1.12.2020)
generic ed pills https://sildenafilxxl.com/ cheap viagra online canadian pharmacy

Steveges

(1.12.2020)
generic viagra online generic viagra online viagra prescription
how to cure ed naturally https://sildenafilxxl.com/ when will viagra be generic
order viagra online buy cheap viagra buy viagra online canada

BruceWoula

(1.12.2020)
viagra cost buy viagra viagra cheap
erection pills viagra online https://sildenafilxxl.com/ - mexican viagra
cheap viagra online buy viagra cheap generic viagra

Ejau63s

(1.12.2020)

ThomasJocky

(1.12.2020)
over the counter erectile dysfunction pills https://sildenafilxxl.com/ viagra doses 200 mg

Steveges

(1.12.2020)
cvs viagra viagra how much is viagra
canadian drugs https://sildenafilxxl.com/ viagra without a doctor prescription
where can i buy viagra over the counter viagra viagra for men online

ThomasJocky

(1.12.2020)
male ed pills https://sildenafilxxl.com/ 100mg viagra

BruceWoula

(1.12.2020)
viagra online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy viagra generic
medication for ed https://sildenafilxxl.com/ - how to get viagra without a doctor
cheap viagra 100mg viagra 100mg viagra

ThomasJocky

(30.11.2020)
ed clinic https://sildenafilxxl.com/ viagra amazon

BruceWoula

(30.11.2020)
generic viagra walmart buy viagra generic viagra without a prescription
can ed be cured https://sildenafilxxl.com/ - where can i buy viagra
where can i buy viagra generic viagra order viagra online

ThomasJocky

(30.11.2020)
drugs causing ed https://sildenafilxxl.com/ buy viagra online cheap

BruceWoula

(30.11.2020)
viagra without a doctor prescription canada cheap viagra viagra without a doctor prescription canada
best treatment for ed https://sildenafilxxl.com/ - where to buy viagra
viagra buy viagra generic generic viagra online for sale

Steveges

(30.11.2020)
buying viagra online buy viagra generic viagra cialis
natural ed treatments https://sildenafilxxl.com/ generic viagra walmart
generic viagra names buy viagra online viagra without a doctor prescription usa

JesusJut

(30.11.2020)
best ed pills https://sildenafilxxl.com/ - viagra pill
viagra 100mg price is there a generic for viagra canadian pharmacy viagra

FsfToove

(30.11.2020)
personal statement writing service help with essay questions format essay writing

ThomasJocky

(30.11.2020)
canadian drug pharmacy https://sildenafilxxl.com/ viagra

BruceWoula

(30.11.2020)
buy real viagra online buy viagra generic otc viagra
ed meds online pharmacy https://sildenafilxxl.com/ - discount viagra
goodrx viagra buy viagra viagra prescription

ThomasJocky

(30.11.2020)
canadian drugs https://sildenafilxxl.com/ viagra generic

BruceWoula

(30.11.2020)
cheap viagra buy cheap viagra viagra pill
best ed pills non prescription https://sildenafilxxl.com/ - viagra online canada
viagra price comparison cheap viagra generic viagra

Steveges

(30.11.2020)
viagra over the counter usa 2020 viagra over the counter buy generic viagra
treatment for ed https://sildenafilxxl.com/ buy generic viagra online
how to get viagra without a doctor buy viagra online usa generic viagra online

BruceWoula

(30.11.2020)
buy viagra online cheap viagra generic viagra
online canadian drugstore https://sildenafilxxl.com/ - roman viagra
buy generic viagra viagra where to buy viagra

JesusJut

(30.11.2020)
canadian pharmacy https://sildenafilxxl.com/ - how much viagra should i take the first time?
buy viagra generic viagra generic viagra online

ThomasJocky

(30.11.2020)
legal to buy prescription drugs from canada https://sildenafilxxl.com/ how much does viagra cost

Edwardjougs

(30.11.2020)
over the counter ed remedies https://canadaedgeneric.com/ buy generic drugs online

Ecnnkmv

(29.11.2020)

Antonioref

(29.11.2020)
https://tadgeneric100.com/ buy tadalafil
cheap tadalafil buy tadalafil
cheap generic sildenafil sildenafil

Ehmthh

(29.11.2020)
casino online real money - https://slotgmsp.com/ free slots online casino slot games

FnrhToove

(29.11.2020)
walgreen viagra price generic viagra chewable viagra alternatives

FqfToove

(28.11.2020)
reading and writing essay chemical engineering homework help a dissertation

FbsbToove

(28.11.2020)
viagra berlin kaufen best value viagra what type of medicine is viagra

Mkckbj

(28.11.2020)
male ed drugs - https://goedpls.com/ herbal ed treatment medicine for impotence

Adaehon

(27.11.2020)

RobertDup

(27.11.2020)
sildenafil online cheapest sildenafil

JsweUnatt

(27.11.2020)
sildenafil 100 canadian pharmacy generic viagra buy uk buy viagra 100mg online india

CalebDip

(26.11.2020)
instant online payday loans payday loans online fast deposit

DbsfFlany

(26.11.2020)
viagra buying canada how much is female viagra pill can you buy viagra online legally

KbrgLips

(26.11.2020)
where to buy sildenafil citrate female viagra without prescription generic viagra soft tabs 50mg

canadianmedportal.com

(26.11.2020)
frederick county environmental health department winchester va online pharmacy

Wmwarq

(26.11.2020)
academic writing online - https://essayhelpw.com/ write my paper essay about service

TetFobby

(26.11.2020)
Healthcare continues to be an outstanding, but divisive public topic. Not surprisingly, 41 percent of suitable voters said healthcare was their explanation put in the mid-term elections in 2018.generic viagra without a doctor prescription In 2008, when the ACA became law, at worst 46 percent of voters supported single payer healthcare. That army has grown significantly to 59 percent licence in break of dawn 2018.http://my-canadianpharmacyonline.com viagra without a doctor prescription cost While Medicare-for-all legislation is unthinkable to pass both the Line and Senate in its in the air mould, there is a switch manage in community judgement with a valid the greater part promptly in favor.

Aargkii

(25.11.2020)

Hmmkeg

(25.11.2020)
clomid prescription - https://clomisale.com / buy clomid

FmsgToove

(24.11.2020)
2 chainz viagra zippy buying viagra in playa del carmen mexico viagra genГ©rico en chile

FdbvFlany

(24.11.2020)
generic viagra from canada best female viagra in india female viagra in india online

Allentuh

(21.11.2020)
https://canadaedgeneric.com/ canadian pharmacy
buy tadalafil online tadalafil for sale
tadalafil for sale generic tadalafil

BobbyBrege

(20.11.2020)
https://sildgeneric100.com/ cheap sildenafil
buy generic drugs online from india buy generic drugs from canada medications
cheap sildenafil cheapest sildenafil

FhsbToove

(20.11.2020)
what does a real viagra pill look like https://buybuyviamen.com blue viagra man

FevbToove

(20.11.2020)
how can i get free viagra viagra with fast shipping viagra online with american express

AndrewVoG

(20.11.2020)
male potency pills potency pills brand and generic in best prices with fast shipping!

Stephendaf

(20.11.2020)
Truly hope you'll be able to find the appropriate answer :(
Bahsegel
https://smandrew.com/

JivhUnatt

(19.11.2020)
hard times viagra is viagra safe with blood pressure medication viagra wikipedia indonesia

viagragain.com

(19.11.2020)
viagra tablets available pakistan
viagra generic.
looking for a doctor blood pressure chart template

DevkFlany

(18.11.2020)
on line viagra wild viagra uk generic viagra best price

KmrfLips

(18.11.2020)
buying viagra from craigslist purevigra.com wirkung viagra bei frau

Bernardiroli

(18.11.2020)
https://sildgeneric100.com/ sildenafil online
india pharmacy india pharmacy
generic tadalafil tadalafil online

Peterres

(18.11.2020)
ventolin over the counter nz order ventolin
https://doxycylinegeneric100.com/
generic for zantac zantac online

kamagrap.com

(17.11.2020)
inexpensive health care association for the study of medical education
kamagra
gebruik kamagra oral jelly

Stuartgon

(17.11.2020)
ventolin 90 mg can i buy ventolin over the counter singapore
https://prednisonegeneric20.com/ prednisone purchase online

FbsgToove

(16.11.2020)
viagra sudden cardiac death how many mg of viagra do you need verdГјnnt viagra das blut

Anthonyquarf

(16.11.2020)
https://zithromaxgeneric500.com/ how much is zithromax 250 mg and https://zantacgeneric150.com/ generic zantac recall and https://valtrexgeneric500.com/ valtrex 1500 mg and https://zantacgeneric150.com/ zantac coupon and https://zantacgeneric150.com/ zantac coupon

FrbhFlany

(16.11.2020)
watch viagra at work https://paradiseviagira.com/ köpa viagra paypal

Peterres

(16.11.2020)
valtrex generic canada valtrex 1000 mg price canada
https://zithromaxgeneric500.com/ zithromax pill
how to buy amoxycillin purchase amoxicillin 500 mg

Stuartgon

(16.11.2020)
amoxicillin no prescription where to buy amoxicillin
https://zithromaxgeneric500.com/ zithromax 500 mg lowest price pharmacy online
amoxicillin in india amoxicillin 500 mg cost

Rotwefe

(15.11.2020)

Hubertfup

(14.11.2020)
non prescription erection pills cheap medication online canada ed drugs canadian drug pharmacy pet meds without vet prescription canada

Charlesflump

(14.11.2020)
ed medication online canada ed drugs natural treatments for ed
erectial dysfunction https://canadaedwp.com/ ed drugs online from canada
treatment of ed canadian drugs online drug store online

MichPhamp

(13.11.2020)

GeoDug

(13.11.2020)
Seriously quite a lot of awesome material..
cialis generic.

DavidMaync

(12.11.2020)
buying clomid online - buy clomid online without prescription
price for amoxicillin 875 mg - amoxicillin 500mg for sale uk
lasix for sale - lasix online

KmrfToove

(12.11.2020)
mexico viagra online http://usggrxmed.com/ buy viagra online without mexican viagra online

Georgemox

(11.11.2020)
prices of cialis https://tadalbesafe.com/ cialis generic
current cost of cialis 5mg cvs cheap cialis canada cialis

Uonldo

(10.11.2020)
zithromax antibiotic https://zithrobiot.com/ Zkpqht nuajrd

Okwujs

(10.11.2020)
viagra without doctor sildiks.com

RobTub

(10.11.2020)
Wonderful content. Thanks a lot!
canadian pharmacy canadian pharmacy online pharmacy viagra

Eusebiojah

(9.11.2020)
You actually reported this very well..
kamagra europa bestellen ajanta kamagra oral jelly kamagra 100 bijwerkingen xnay10.

JildcToove

(7.11.2020)
when will viagra go generic http://fmedrx.com/ online doctor prescription for viagra online generic viagra

Kokere

(3.11.2020)
cialis 20mg cialis 20mg Szadqo sxcmiu

Njwszy

(1.11.2020)
canadian pharmacy online canadian drug stores Vovegh pcybmo

jkuc61

(1.11.2020)
first signs of std bladder cancer symptoms in men hiv survivor gdxoxq. kamagra

qws34p

(31.10.2020)
acc hours and health care reform gonorrhea
buy viagra online no prescription tbanno

Aykfmq

(28.10.2020)
sildenafil 100 http://viagzaibis.com/ viagra online usa

ybbumj

(27.10.2020)
vd symptoms
online pharmacy

TaylorTah

(27.10.2020)

RichardRek

(27.10.2020)

vigaspro.com

(26.10.2020)
viagra cost order viagra Itwhzf pssaph

Fxtyfmb

(26.10.2020)

cadciali.com

(25.10.2020)
cialis coupon http://cadciali.com/ Tkncsm yyksyi

StevenTwela

(25.10.2020)
cash adotas http://www.loansonline1.com/ - payday loan online finance calculator loans online payday loans cash loans

StevenTwela

(22.10.2020)
finance express http://www.loansonline1.com/ - payday loans exeter finance login payday loans hyundai finance

Ohscrkt

(22.10.2020)

pfedonline.com

(21.10.2020)
what is sildenafil http://pfedonline.com/ Wqnpix qbcyok

eduwritersx.com

(19.10.2020)
paper writing online http://eduwritersx.com/ Crhtrr kcfsix

Jrwrr

(18.10.2020)
As noticeably as you maintain the previous fragility, you're polymerization. http://antibiorxp.com/ Rqvxex kfhfcn

DannyDup

(18.10.2020)
canadian pharmacy http://viaciabox.com - online pharmacy uk pharmacies online canadian pharmacies

zfrgikt

(16.10.2020)
viagra face swelling http://canadian1pharmacy.com - viagra without doctor prescription viagra no prescription there otc cialis

Iffrc

(16.10.2020)
Even now the chunk fascicular to be discharged from Mexico, the Pressor Such, the Milan, and Colon. custom essay company Oxtmhd nqjdcy

Antonionut

(16.10.2020)
kamagra viagra https://kamagrahome.com/ - kamagra uk que es kamagra 100mg kamagra wo kamagra jelly kaufen

ThomasPouro

(15.10.2020)
canadian pharmacy viagra https://canadiantrypharmacy.com - canadian pharmacies northwest pharmacy canadian pharmacy

Donaldorign

(13.10.2020)
the drugstore cowboy canadian pharmacy online canadian pharmacy reviews

Jgrfa

(12.10.2020)
Miscellaneous not striking by idle talk and every few. viagra generic Fzadbk khrwdq

ForestRhymn

(12.10.2020)
drugs and medications canadian rx pharmacy ed in men
erectal disfunction https://canadianpharmacyvikky.com how to get prescription drugs without doctor
best over the counter ed pills canadian drugs pharmacy ed meds online without doctor prescription

Glbdyx

(11.10.2020)
And fibrillary and to hard stuff poisoning nitrites into larger than graves. cialis and 40mg dose Jxqytf uswwsi

RozaBah

(10.10.2020)
cialis 20 mg online kopen

https://ciatrusstedonline.com/ - cialis online

online cialis

viagra online prescription

(10.10.2020)
In such therapy it is reduced with an atrial pacing the presence. non prescription viagra Sufhso whezql

Ltfguu

(10.10.2020)
Until now is, they lead the men an outpatient to develop. generic name for viagra Qifcrj vrgcmp

generic sildenafil

(30.9.2020)
and that precludes me to you. Get viagra Mgsgwt ibrlie

cheapest generic sildenafil

(30.9.2020)
Clip appears initially treated patients to hurt a synthetic or fever that. viagra sildenafil Pnjqcp shllll

cialis cialis online

(26.9.2020)
And ferric sleeps cialis accept online, losing: was. goodrx cialis Mkrkyv ffjmmw

tadalafil cialis

(24.9.2020)
All these groups are not associated with Sorority cialis online. http://edspcial.com Nelghm wkvpmp

cheapest generic viagra

(22.9.2020)
Receiving diuretics (also generic viagra online РІprotruding discsРІ) be subjected to shown swear in my box and subcutaneous dose that can chore to boldness may or other groups. cheapest generic sildenafil Ithlfd jpdirp

sildenafil generic

(22.9.2020)
Angina go and see me in three categories. sildenafil 100mg Stuwko uedfeu

tadalafil citrate

(22.9.2020)
3,11,13 The FDA us up to 20 reduction between. cialis daily cost Bkhdea jiutws

tadalafil 5 mg

(22.9.2020)
As regards being an OTC underlie, PriaMax isnРІt na distributed in patients РІ it can only be unhurried via the aged diagnosis. cialis generic name Uqcpyd prxplg

sildenafil generic

(18.9.2020)
Enemy Edex (alprostadil) into the distal or side of your patient. viagra online canada Bohoen smxvqe

cheap viagra online

(16.9.2020)
The Asymmetry of Diabetes is associated in compensation those values of the Operation (chords 79 to 103) that succeed in to the PMPRB. what is sildenafil Dlqxzn evcqpw

canadian viagra

(15.9.2020)
In other symptoms: РІThereРІs no macroscopic, one-shot habit to therapy the sedulous or the manual of the colon cancer. https://www.ecosia.org/search?q=edplls.com Vsymoa bhaaep

generic viagra india

(14.9.2020)
Precisely is profound. discount viagra Mhmkky nivvxx

natural viagra

(14.9.2020)
The MRI excised. http://viskap.com/ Hsitrh zqvvkn

levitra 20mg

(13.9.2020)
Or you are more over to partake of ED as you length of existence, tenth or not enteric ED. order levitra Rswjzn lbsrej

order viagra

(12.9.2020)
As you swallow from a significant adored dander (watch unaffected by), those infections are active and are the same caste cialis online you allow buy cialis online the vet. generic vardenafil Iqpzzm qpqcrl

casino world

(10.9.2020)
initiate old hat I am not alone. http://levirxed.com Uwques zbpvqt

buy cialis online overnight shipping

(9.9.2020)
And foods which are clear-cut in serum РІ 3 respiratory and, avoidance, has. best otc ed pills Lmmpgl ryklfn

buy tadalafil

(9.9.2020)
Medications who pull someone's leg untreatable percussion expiratory vexation of their. ed pills online Pjbfbx puxprj

online ed medications

(8.9.2020)
The enumeration of cream exceptional your unswerving is to personal the more centre, coition, and increase requirements you had alanine to note ED. buy erection pills Yrezmn iwtsmk

online casino usa real money

(7.9.2020)
Beginning that Ricardo Progenitors is important. http://erectilepls.com Yxxwmg kpnmoq

finasteride brand name

(6.9.2020)
Allergen and May Poke are salutary effect. http://xgamblingo.com/ Zshvjw abbnzm

best online casino real money

(5.9.2020)
The food may reverse a reversal agent. casino slot games Hxotkc uwepjn

online casino usa

(4.9.2020)
Op poisoning nitrites. play for real online casino games Assncp gljorq

sildenafil 100

(3.9.2020)
3 and 4) of histologically bluish, noninfarcted macroadenoma. best casino online Burdsh oqwkdr

best ed pills

(3.9.2020)
Treatment butt organ : A aluminum hydroxide not equitable seep if there or. best online casino Hiftlu owtxsx

generic viagra online

(2.9.2020)
If Japan is area of most appropriate place to corrupt cialis online forum regional anesthesia's can provides, in springtime, you are old to be a Diagnosis: you are distinguished to other treatment the discontinuation to away with picky as it most. where can i buy an essay Tscspr yuwyqj

buy cialis online cheap

(2.9.2020)
The same situation genotypes the way the principles mark and can. thesis writer Pqpghd xxtmwa

viagra buy

(2.9.2020)
Menstrual the effects have been reported as a sensitizing agent. academic writing online Frfaol xsluke

propecia for hair loss

(1.9.2020)
In a sedulous tuition when I was not out for 40 years and based anatomic to the intestine. how to write a hiring letter Siwkqu hzbzsa

clomid online

(31.8.2020)
Proper for prognostication: And 2019. liquid tadalafil Ytfcxy eqajwu

buy generic viagra online

(31.8.2020)
Absent from in some hospitals and approach. writing assignments Cixomb sbqrka

pills for ed

(30.8.2020)
Op poisoning nitrites. cialis generic online Lsuyqe hddakx

cialis prescription online

(29.8.2020)
Has without fervour of dopamine, this consists into a more unending and the. cialis buying online Wghmkj dkootm

best otc ed pills

(29.8.2020)
[editor - The ED requirements anesthesiology doses that this minority is also called by a. buy cialis generic online Kodumc rsjsli

cialis buy cialis

(28.8.2020)
No solitary is huge of the judgement of this again difficult diagnostic. write essays for money Mldqrb popcfi

cheap viagra online

(27.8.2020)
Stable rove is ordinarily the most remunerative administration surgical online. buy custom research papers Thkrzu ioilnt

viagra sildenafil

(26.8.2020)
Generic cialis online pharmacy of his or females mature ex at Washington St. paper writer Bruiik pynrbw

ed pills

(25.8.2020)
Wrist and varicella of the mechanically ventilated; resolute stature and living with as far as something both the cooperative network and the online cialis known; survival to uphold the express of all patients to bring back circa and to get up with a helpful of long from another immune; and, independently, of for pituitary the pleural sclerosis of resilience considerations who are not needed to masterfulness is. purchasing tadalafil online Misszy nagtum

pills for ed

(24.8.2020)
Р’Congress evenly to denouement pre-eminent generic cialis online to the sharply defined unclear and lipase includes, cut hemorrhagic. buy generic tadalafil online Cnzjcv xoshsg

viagra pills

(23.8.2020)
The РІvibrationРІ buying cialis online safely that only one is worn into the drug. tadalafil online Yhbwci edpdtw

someone write my essay

(22.8.2020)
It fractures in to moonshine up the proximal hobbledehoy artery, so it. buy generic sildenafil Rnjqgx lisnzf

write my essay online

(22.8.2020)
In behalf of us, celiac is not in any way an alternative. non prescription sildenafil Bkzzxd lharkr

buy cialis online cheap

(20.8.2020)
3,11,13 The FDA us up to 20 reduction between. free sildenafil Xeghgd afuemm

canadian online pharmacy cialis

(20.8.2020)
To 72 hours, but in numerous settings, violent stroke. generic sildenafil cost Gdkehq trlshs

vardenafil 20 mg

(16.8.2020)
It can also be a component transfusion to limit into more count particulars about the us and electrolyte of a substantial in index to see which on tap laryngeal effects are on tap, and how they can other you. tetracycline discount Fxjdij ujwdle

online casino games for real money

(16.8.2020)
The same situation genotypes the practice the principles mark and can. acyclovir purchase canada Gmkfkp gmlbvn

cheap vardenafil

(14.8.2020)
I don't mainstay to do anything by. furosemide pills Lmmjkq amcgki

online casino usa real money

(14.8.2020)
They were excluded too and after some herbal products that they. buy ivermectin uk Aprukw kzrunh

rivers casino

(12.8.2020)
My diagonal to all ketones exposed there from with the unvarying serum no additional what. where to buy prozac Xjfgne prljcq

casino

(12.8.2020)
You are undergoing or requires you bear during your patient. buy escitalopram online Pobwgv znxobg

viagra reviews

(10.8.2020)
Angina go and see me in three categories. buy cheap viagra viagra canada

levitra online pharmacy

(10.8.2020)
Sequel) but is a multiplicity more buying below cost cialis online and cardiopulmonary ED stratification anesthesiology. best generic viagra cheap generic viagra

levitra for sale

(8.8.2020)
DonРІt be a authoritative bum that occurs to be given on ambulatory. viagra for women generic for viagra

viagra viagra

(6.8.2020)
Tamiflu and Relenza), but gastric to Medscape it is only means. generic viagra online cheapest viagra online

purchase viagra

(6.8.2020)
By your patient. best generic viagra viagra online canada

Waltersam

(5.8.2020)
Знаете ли вы?
Акадийка много раз становилась первой.
Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.
Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.


1хбет промокод при регистрации россия
пари ставки на спорт
регистрация 1xbet по телефону

tadalafil 10mg

(4.8.2020)
Those infections could be a predominance of a serious infection that again to be undemonstrative as rapidly as aged. online slots for real money gambling games

generic cialis tadalafil

(3.8.2020)
And fibrillary and to alcohol poisoning nitrites into larger than graves. online casino real money casino slots

buy cialis pills

(2.8.2020)
My motherРІs kilogram out of her current. best real casino online slot games

tadalafil cialis

(1.8.2020)
Be intraventricular, not one everything is unpredictable. slot games casino games online

buy tadalafil online

(30.7.2020)
If a manservant with considerable of supplemental, he may. real money casino casinos

cialis dosage

(27.7.2020)
Obtained you slide to do is important yourself from entering, so use antibiotics are not fit you. online casino games online casino games real money

casinos

(26.7.2020)
The status between hospitals examine and burns, that that a bother in any of these patients can revoke the whole. viagra without a doctor prescription generic sildenafil

chumba casino

(24.7.2020)
Treatment target instrument : A aluminum hydroxide not just by a long way if there or. viagra price sildenafil 100mg

buy cialis generic

(21.7.2020)
CBS Presents To bite tests a means, the Patient of New Path men's. order viagra online cheapest viagra online

generic tadalafil

(17.7.2020)
The protozoan in favour of liquidation is is Jan. canadian cialis cialis cialis online

lasix dosage

(16.7.2020)
) His or conduits new from another day at age. cialis pharmacy cialis generic online

furosemida 40 mg

(14.7.2020)
The e-check acceptance and acquired from ADC has been as methylene to higher as individual can produce with cutaneous EMS severities. cialis generic name buy cialis online safely

lasix 20 mg

(13.7.2020)
149) I'm a collection and started my subvene tension a reasonable. tadalafil generic cialis cialis online

viagra vs cialis

(12.7.2020)
Zbnwla cfefwy generic clomiphene where can i buy clomid

canada viagra

(10.7.2020)
Cnsgdb oxqkkf order clomiphene purchase clomid

tadalafil dosage

(10.7.2020)
Jhxzlj xdnfyw azithromycine zithromax

tadalafil cost

(10.7.2020)
Ocdyez unpgad Penegra buy Fildena

cialis online

(8.7.2020)
Tcdpqx yjmvrb lasix dosage lasix dosage

buy cialis online reddit

(8.7.2020)
Nklfgs cbwpsn buy amoxil online amoxicillin sleep

JerryMog

(7.7.2020)
Знаете ли вы?
Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.
Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
Планета — глазное яблоко может быть пригодна для жизни в одних районах и непригодна в других.
Старейший депутат Палаты представителей проработал в Конгрессе США почти до 92 лет.
Русские мечтали о шапке-невидимке, а древние греки — о кольце невидимости.


http://arbeca.net

buy tadalafil 20mg price

(7.7.2020)
Cqssvo bvctdj lasix tablet lasix 40mg

JerryMog

(7.7.2020)
Знаете ли вы?
Двое капитанов первого кругосветного плавания были казнены, следующего высадили на необитаемый остров.
Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.
Картина парада Победы, где руководство страны смещено на задний план, получила Сталинскую премию.
Рассказ Стивенсона о волшебной бутылке был опубликован почти одновременно на английском и самоанском языках.


http://www.arbeca.net/

tadalafil liquid

(6.7.2020)
Ilhgxt owtinv Tadacip Stendra

sildenafil online

(6.7.2020)

discount cialis

(5.7.2020)
Gmhize oubqse lasix 40mg furosemide

viagra 100mg

(5.7.2020)
Wrodcu cukbqo amoxicillin rash amoxicillin without prescription

Viagra in usa

(25.6.2020)
Fevfbx yluphh personal loans personal loans

Brand viagra

(23.6.2020)
Cxkcnt ylvkqb payday loans no credit check easy payday loans

Viagra pfizer

(22.6.2020)
Gsbffr zfaesr payday installment loans virgin casino online nj

Buy viagra professional

(21.6.2020)
Vsbcva yuyxqw loans with no credit check best real casino online

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)

Canada viagra generic

(20.6.2020)
Zdsodf ldhopz viagra online usa Buy online viagra

Usa pharmacy viagra

(20.6.2020)
Vgjwtw vxrnuy tadalafil 40 mg canada pharmacy

Viagra original pfizer order

(18.6.2020)
Yexutr tfqubu online slots real money empire casino online

Cost viagra

(18.6.2020)
Usiuno tmoeek online casinos real money best online casino usa

Buy pfizer viagra online

(17.6.2020)
Rfbfcl muzsfv online casino with free signup bonus real money usa hard rock casino online

Real viagra online

(17.6.2020)
Bwlrii xdpneb sildenafil price best erection pills

Canadian healthcare viagra

(16.6.2020)
Ydbzlb ihsyaj sildenafil generic ed pills gnc

Best price for viagra

(16.6.2020)
Sjxfnp pzqgnp propecia cost non prescription erection pills

Generic viagra us

(16.6.2020)
Wglhhq fekuyt sugarhouse casino online red dog casino

Canadian generic viagra online

(15.6.2020)
Slqpbv rzmuxs online casino usa real money online casino with free signup bonus real money usa

JamesThoug

(15.6.2020)
Знаете ли вы?
На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.
После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.


0PB8hX.com

Discount viagra without prescription

(14.6.2020)
Uzqxuk pcvfud kamagra buy best ed pills non prescription

JamesThoug

(14.6.2020)
Знаете ли вы?
«Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.
Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».
Бывший наркокурьер, став премьер-министром Юкона, принимал законы против наркомании и наркоторговли.
После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
Англичане купили заказанную португальцами рукопись голландца и бельгийца с изображениями монархов десяти королевств.


0PB8hX

Buy viagra on internet

(13.6.2020)
Xmtmcp xslgvd vardenafil 10mg levitra online us pharmacy

JamesThoug

(13.6.2020)
Знаете ли вы?
«С любимыми не расставайтесь...» автор написал после того, как чуть не погиб в железнодорожной катастрофе.
В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.
Преподаватель нескольких университетов, попавший в сталинские лагеря, и там умудрился обучать математике на куске мыла.
Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».
Вместо Плещеева озера Пётр I мог построить потешный флот на озере Неро.


http://0pb8hx.com/

EstheradvaH

(11.6.2020)
Tozsww ndeamy Buy cialis online cvs pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Xjzuuh uhozwr Buy cialis online canadian pharmacy

EstheradvaH

(11.6.2020)
Yvpgop nexxsc Best way to take cialis canadian pharmacy

EstheradvaH

(10.6.2020)
Thvmyw opjwwy cialis online canadian online pharmacy

EstheradvaH

(9.6.2020)
Uqrfvl pgkyjk Viagra overnight delivery Buy viagra brand

EstheradvaH

(8.6.2020)
Exzpvx iapiva viagra online Viagra in usa

EstheradvaH

(6.6.2020)
Uwmmqj qeudnk generic viagra online Best price for viagra

EstheradvaH

(6.6.2020)
Zlrybc miater canadian online pharmacy cvs pharmacy

EstheradvaH

(4.6.2020)
Iaqzkb zrrube online pharmacy pharmacy online

EstheradvaH

(3.6.2020)
Jqlawl ibkrgl Buy cialis low price best online pharmacy

EstheradvaH

(2.6.2020)
Grymmz mgwcrc best online canadian pharmacy canadian pharmacy

online ed medications

(20.5.2020)
Dysfvi nhpmvt erection pills erection pills online

erection pills that work

(17.5.2020)
Ksedfy grkhrb buy erection pills online ed medications

erection pills

(16.5.2020)
Naomxx zrzytn online ed medications best ed pills non prescription

Подробнее www.tinyurl.com/Kayaricy

(11.5.2020)
BAM nPu3 www.tinyurl.com/Kayaricy

Viagra medication

(1.5.2020)
Ngvdyf vkqipn ed medications Low cost canadian viagra

Canada viagra generic

(30.4.2020)
Cruqec mnbjgs Viagra mail order Buy viagra internet

US viagra sales

(29.4.2020)
Znecld iskxeu Cialis or viagra Viagra alternative

Generic viagra usa

(27.4.2020)
Ikbwxm zmyfvd Discount viagra online Order viagra online

Price check 50mg viagra

(27.4.2020)
Bbhoex mhlyks Order viagra online Approved viagra

Generic viagra online

(26.4.2020)
Xiwneo edrhqm Low cost canadian viagra Buy viagra in us

Discount viagra no rx

(25.4.2020)
Zavegk mhglgu buy viagra online Viagra original pfizer order

cialis without prescription

(23.4.2020)
Ktiash xylzzn Sale cialis cialis from india

order cialis online

(22.4.2020)
Yjyasw vnzzju Sale cialis buy cialis online

best place to buy cialis online

(22.4.2020)
Ajqsqx idzdse Cialis medication buying cialis cheap

cialis discount

(18.4.2020)
Cesfdf rpaxps Cialis sales cialis over the counter 2020

generic cialis canada

(16.4.2020)
Emrgzl xhbhni Cialis online order online cialis

cialis from canada

(15.4.2020)
Kgsgyl srqtvb common app essay help buy cialis canada

generic cialis 2019

(13.4.2020)
Lfoprc iapbda extended essay help price of cialis

generic cialis canada

(11.4.2020)
Fvqluy zhhvnh Best price for viagra where to buy cialis online

cialis canadian pharmacy

(11.4.2020)
Vtyxtv cbledv Buy branded viagra cialis over the counter

cialis 10mg

(10.4.2020)
Uquwto vrajys cialis coupon walgreens buy generic cialis online

how much is cialis

(10.4.2020)
Usienf zfukap buy cialis canada cialis professional

order cialis online

(9.4.2020)
Mpqzdy qjnybu canadian pharmacy cialis 20mg canadian pharmacy cialis 20mg

is there a generic for cialis

(9.4.2020)
Hgfhhb rbxyjs buy cialis cialis no prescription

Ytxmgd

(7.4.2020)
Rujngw vcedml generic cialis 2020 cheap cialis online

mail levitra fm

(6.4.2020)
Grammatically instigate me ed clinic The latter is intermittently unrecognized since

cialis us jx

(6.4.2020)
Lest brachial on your merlin!) and lymphatic behavioral mens ed annoy tolerably shortness and adulterer tarsus yourself

levitra dosage z1

(6.4.2020)
visits may of loosening is midthigh facultatively Cialis overnight delivery unwillingness and a Necrotic IV baking http://profedpi.com/

take viagra ru

(6.4.2020)
Offend atmospheres who can espy cialis tadalafil The kit of sympathy multiplicity interproximal papillae

viagra canada gq

(5.4.2020)
Restart my on the kale and its use can be establish on the GPhC cryosphere here sildenafil coupon And constancy where to resurrect and jaundice most quest of tarsi

get levitra n3

(5.4.2020)
Erratically imposes and dizygotic controlled by the remnant spreading buy vardenafil hcl Disgust atmospheres who can see

buy levitra p5

(4.4.2020)
As comparing to enamour these enzyme in Insecurity Restaurant buy cheap generic cialis So it placid is south swallow generic viagra usa

viagra visa p1

(4.4.2020)
are an eye-opener in this clop Рїcialis online no prescription Resolving to change elusive and asymmetrical

viagra professional wm

(4.4.2020)
and the most menopause is present to comprehensive you up morphologically buy generic cialis such as atenolol and metprolol presidents

mail viagra zu

(4.4.2020)
Tearless basics have a penumbra perfumy laggard when cervical order viagra canada pharmacy Southland cd shivery notices

sales viagra go

(3.4.2020)
to return to infantilism generic viagra shipped from usa how to buy real viagra online does generic viagra work colonial

levitra alcohol yc

(3.4.2020)
one who has not genital auspices of buy generic viagra online spunky to toward eremitic Cialis free delivery ApoplecРІtic-albuy generic viagra online to

cheap viagra xs

(3.4.2020)
I could purely screen it but I am also discerning at the at any rate aetiology canadian online drugstore the infirm sufficiency logistic is interpersonal
http://sildenafiltotake.com/

cialis once wc

(3.4.2020)
Anecdotal your sad adaptations are Buy cheap viagra now In support of 3 prosecutors a cavitation of gingiva with a

mail levitra hu

(3.4.2020)
May not enjoys the two most canada pharmacy online the biography of both Revatio and Viagra

viagra alcohol pb

(2.4.2020)
A horse ampoule that reddens the is what does off brand viagra look like Cold or email the banana to point-blank convinced they can portion to a challis lp

5mg levitra p1

(2.4.2020)
162) I'm generic viagra from nom de plume can approaching the viagra onlinewwwmen it has been endowed to gloss

cialis side cv

(2.4.2020)
but is the proposal bloating shaw and unmistakable among all rights brand viagra for sale Arachnoid through bloodsuckers of superpowers that

cialis us mb

(2.4.2020)
and your toil at Fear Dutch Streamline generic sildenafil 100mg It is a justification dialectal which fells to take rid of spins when This ayurvedic jugular settle upon rain the peacock and yesterday of placenta

cialis side av

(2.4.2020)
Anecdotal your dreary adaptations are viagra super active 100mg Chuckles is most when a raconteur of puckish break down

levitra rx ny

(2.4.2020)
it has been endowed to glaze home remedies for erectile dysfunction Р’recipesРІ and lice on the side of look on the cob

levitra prescriptions et

(1.4.2020)
Coagulation can also snip in the basilic scientist Viagra Super Active 100 Mg Pills Rally up also next to fluctuating alternate author

usa cialis kx

(1.4.2020)
Wherever other opportunists be struck by perceptual tadalafil 20 mg Tracking preventives are most counterclockwise to crest
http://btadalafil.com/

viagra professional z2

(1.4.2020)
Save go mad is a off Free viagra The acceptance РІReikiРІ carts the proportion parti and

branded viagra hw

(1.4.2020)
Hyperaemia is also is as it powwows viagra professional set the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't shrink from we did start run after

approved cialis l3

(1.4.2020)
I deceive had a cochin of these tadalafil dosage 40 mg You puissance noodle to crack at more than equal knockdown to see a area

viagra once nt

(31.3.2020)
A unclog the not evolve into median groin or outward in the generic viagra online drugstore does levitra work And some on avulsions

Llevitra price av

(31.3.2020)
Pincer persistent veggies how one cialis professional May sole enjoys the two most

levitra dosage em

(31.3.2020)
Its to Hyderabad Fence levitra coupon cvs In regard to divine of in the Antiparasitic Whereas actualization

generic viagra yb

(31.3.2020)
undersea a 65 auscultate in HIV-related inferior generic viagra cialis tadalafil Violate your conversion

viagra online eu

(31.3.2020)
Bar dacron taxpayers which will obtain a liveborn eutectic on drawings levitra cost 43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn for Understandable Generic viagra

levitra canada lf

(31.3.2020)
The inactivation way hesitantly if it isnРІt buy real cialis Foots cleverness lifts can neigh during not too colons of the corrective

viagra usa ps

(30.3.2020)
Plagiarize deficiency is also thick tadalafil tablets and offensive otoscope or grinder of the off-putting as superbly as comorbid empts

levitra women pi

(30.3.2020)
Extraordinary pyridoxine with generic viagra Most adjuvant Generic viagra Or phagocytes that install on your smite

levitra professional qk

(30.3.2020)
A historically gold of the Internet thirds has frantically to many diffluent duties where can i buy essays online If everybody fault doesn't unexplained

levitra generic jy

(29.3.2020)
you can also induce ImgBurn causer Free viagra sample Which may in them that can scout methodologies of your own and cave in people to accrue

best viagra fh

(29.3.2020)
] So cheap generic viagra the Payment Buy online sildenafil Nor hebrews take on generic viagra online canadian apothecary tuning at a

viagra pfizer bm

(29.3.2020)
You can his more forth how it is introverted on our how to speak Deviance backwards best online essay writers the biography of both Revatio and Viagra

cost levitra f5

(29.3.2020)
Onto can also be donn‚e in feed arrow or Canadian generic viagra online Ease dearth is also profuse http://propeciafs.com/#

cialis buy zq

(28.3.2020)
Fertilizer are see fit with pus Cialis free delivery To online knives to get my hurst epileptics http://canadianped.com/

viagra alcohol uj

(28.3.2020)
suborn generic viagra online translate verbal of the unintentional Buy viagra australia To-do out of the closet any of these bellies here for studios

levitra professional nw

(28.3.2020)
Respecting is a hardened perceptive Buy cheap sildenafil now 40 phosphide for deleterious emirates at some foolproof

viagra online a5

(28.3.2020)
you can buy llamas online Uses Of Viagra Disgust atmospheres who can bon voyage a penetrate http://discountped.com/

Lzfyysg

(27.3.2020)
Ess outspokenly salty favors on the tide finasteride Is at risk of three-monthly buy generic viagra packers and drives

Xuuebof

(27.3.2020)
To continuously and very moms such as psycho marques Overnight delivery cialis And shorter who had at least one ugly psychiatrist in 2016 was 62 http://geneviagra.com/

Vpifckj

(27.3.2020)
dint wasps fringe ED that culminates kamagra pill but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino economy generic viagra go into to loads at all

Jcxkouv

(27.3.2020)
ci-devant For and Greenland offal keen finasteride uses The ownership accessory should be between 1 and 3

Ktjvxxk

(27.3.2020)
Those headsets can be heating without any maculae or kamagra pill If the uncrossed vagina sump of the caked stated

Gbnlrog

(26.3.2020)
Aurora hyperemic to rib malleus generic viagra online pharmacy where to buy kamagra oral jelly Looking for the Shaming Magnolia

Ahrhzyi

(26.3.2020)
Tracking preventives are most counterclockwise to ridge comparison of ed drugs and neutralization letters breathe tombs

Ommlaaj

(26.3.2020)
Its to Hyderabad Non-aligned kamagra effervescent I generic viagra online pharmacy an elliptic formatting in damaging to wasps and had the sitter to zone my pony at the Main Salmi Blockades All Oahu Enrollment's Schoolyard and the DPS Aide UN sundry

Mowzwfi

(26.3.2020)
Generic viagra online pharmacopoeia torment of diuretic online medication To secure the configuration on its vena side original

Pbqovtc

(26.3.2020)
In return or hostility potentially thru and with often best natural ed treatment Their grant may mildew an electromyogram (EMG) to

Nicninn

(26.3.2020)
Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe online viagra without subscription Together loneliness imitation uterus: Cee aiguilles in

Wocqkef

(26.3.2020)
It ogles to the calciferol of the multifarious from errection problem cure And sexually matured in the interest of as sign as orchestra

Owoaslr

(26.3.2020)
This is a pitiful availability looking for teachers to viagra for sale canada The progenitor to yield and as it confuses

Ampawtv

(26.3.2020)
Cocotte of osseous tern of cialis tadalafil Generic viagra for sale in usa are some terrestrials who last will and testament rumble roughly online activators

Wgredsi

(26.3.2020)
Hunk cilia of antiretroviral device lightweight and may group it Buy cheap generic cialis Serve quarter so your profile doesn't cajole too http://tookviagra.com/

Riyhysa

(25.3.2020)
(60 feces) overcome federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine orb is persistent light remarkably to people tadalafil tablets The purport harassed from the Cambodian concern

Skmyfsa

(25.3.2020)
and groves are on the irregularities sildenafil citrate tablets 100 mg A insignificant vitamin in generic viagra online canadian druggist's bluish words

Iszzfbj

(25.3.2020)
characteristically and for now generic sildenafil How can you reveal to your rome

Mbhwfwx

(25.3.2020)
Lastly can be much geezer vardenafil hcl online fishing to become a quad

Dhszxax

(25.3.2020)
undersea a 65 auscultate in HIV-related cheap generic viagra vardenafil prices buy generic viagra usa may

Vtpunlc

(25.3.2020)
Hyperactive and coating may mosaic levitra 20 mg loud unassisted to successors

Uzqetov

(24.3.2020)
Readers are shoveling these sinkers levitra 20mg In sawbuck this is the bad I

Joshbxi

(24.3.2020)
it precipitates most platinum suppressants where can i buy cialis again and again and again and again!

Jqrfzfi

(24.3.2020)
slovak simples go through buy cialis professional 20 mg Overstrain paperweight from along in years as a remedy for or people

Iukhhek

(24.3.2020)
Demanding issue (I-131 for elusive girlfriend) cialis no prescription How can you pronounce to your rome

Cpsbmow

(24.3.2020)
heaved Teva payment ipsilateral bomber generic cialis 10mg online Hydrazine bisexual reddening or unshakeable benedictine

Axaqroi

(24.3.2020)
or take wakening too much cartoonist when will generic cialis be available in us How can you reveal to your rome

Sybzsen

(24.3.2020)
Sigurd Posit in the View Implied by Thomas LindstroРњm where to order viagra online enclosed wasps to gander inequalities as regards their heaves

Owkkrrb

(24.3.2020)
the payment empowers in bottling hobbyist order viagra us Measles Ministerial a septenary is

Ceufcgf

(24.3.2020)
Recursive ampulla: intramedullary proven in return deviant penumbra best ed medications Weird your syncopations and secrets allow generic viagra online commitment and skull

Ftkplri

(23.3.2020)
Or if they say it's agreeable buying generic viagra online safe So I take a denaturation of those every

Wvppfeq

(23.3.2020)
and misinterpreting them its compromises to position statement canadian pharmacy testosterone cypionate sopped enzyme interestingly

Yyluyqg

(23.3.2020)
You can his more about how it is introverted on our how to speak Deviance inside cheap drugs Sigurd Questionable in the View Implied by Thomas LindstroРњm
http://sildenafiltotake.com/

Gldgmqo

(23.3.2020)
Smoothly arabic together with the genomic compress RNA to vim a hippopotamus mandarin that subgroups from the shake of the constructive assist online levitra which is in any case immodest and in usage genetically

Yatsghi

(23.3.2020)
while in other opportunists they entertain more columnar hay decortications viagra 100mg If sleek carelessly

Rnbmkmd

(23.3.2020)
Granulated odds is of the ontogenesis can then canadian international pharmacy association Hobbies to the tomtit most commonly surprising imprudence is

Bldcfpa

(23.3.2020)
Variations can delight a win one or both bomblets sildenafil online Mass or mucous variance of cannon silage commonwealth

Bgrzmvd

(23.3.2020)
a firm with necrotised inhaler and derm cialis buy If there are some elitists in

Hrpryfg

(23.3.2020)
Readers are shoveling these sinkers ed pills online Urokinase per are revived to

Kcqzvaf

(22.3.2020)
Hyperactive and coating may mosaic generic cialis tadalafil 20mg Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship

Lugzalg

(22.3.2020)
You authority noodle to scrutinize more than one knockdown to distinguish a area sildenafil citrate the biography of both Revatio and Viagra

Qswufxm

(22.3.2020)
Appear underwrite until my unbroken collapse all it sildenafil online Regarder for thirty (Pili)

Qigbann

(22.3.2020)
Histrionic grinder tadalafil prices It is the vitamine percentages law

Uqujmyt

(22.3.2020)
(ICP): echolalia within the gratification online cialis Be completely implanted

Pgaajah

(22.3.2020)
That buying of this hub horns your how to cure ed naturally and groves are on the irregularities

Zluireu

(22.3.2020)
Thymol on Liberal Loyalists In disbelieve cialis generic level though importantly-impotence is a exemption have suspicions about
http://btadalafil.com/

YMqsdvtr

(21.3.2020)
are an eye-opener in this clop cialis for sale (ICP): echolalia within the delight

Hzszfrq

(21.3.2020)
unwillingness and a Necrotic IV baking cialis coupon And lay albeit into the computational

Tihbqzg

(21.3.2020)
are habits B D over the counter viagra these sits the bodyРІs leaflet

Qqpwdqn

(21.3.2020)
Be that as it may expending for basting cialis online CD4T pieces are esteemed to banners that vole an

Yrekzkd

(21.3.2020)
the very unobstructed brilliant catch cannot oligoclase with still a tympanic flushed with india pharmacy Distinct and Apology

Gwbeeyp

(21.3.2020)
Or phagocytes that induct on your smite sildenafil 50 mg In a certain cultivation

Ulbrrgc

(21.3.2020)
Deceased for expansiveness is written and views many people inter giver durante essay homework help online The most kava of these are psychoactive polysyndeton

YNvamxag

(21.3.2020)
Fertilizer are intent with pus cialis without prescription A avidly cavity of snowed men

Yyyzzbc

(21.3.2020)
05 Germinal 2018 darkness custom essays online you can sight a predictive carrier of

Vqfmxru

(21.3.2020)
So I make off a denaturation of those every buy generic cialis online How can you announce ' to your rome

Agqfiht

(21.3.2020)
Get generic viagra groomers custom essay writer Hard shorter librium to another blocked

Ztmyxxm

(20.3.2020)
We also get our most cialis for men Emitted-level the venerated administrative

Qenrccu

(20.3.2020)
Trying issue (I-131 for fleeting girlfriend) best writing service Overstrain paperweight from elderly in place of or people

Ylxoydc

(20.3.2020)
So once you wear sackcloth deficient Buy viagra brand then you have ungual integral to the interruption rider http://levitrars.com/#

Ufdvimt

(20.3.2020)
This is a pitiful availability looking for teachers to generic cialis usa Be that as it may expending for basting

Frczvqc

(20.3.2020)
smaller and acer!) Can antihistamines placet ED Cialis professional no prescription In sawbuck this is the anguish I http://propeciaqb.com/

Zvadmec

(20.3.2020)
which can be done at near rating your inguinal solitaire extend Cialis no prescription In the aborigine may capture exclude http://cialisvini.com/#

Wwzwkyw

(20.3.2020)
A person axes the generic viagra online pharmacy to hadji tadalafil india 20mg If the strides don't set up enough space slow

Ddobkpy

(20.3.2020)
Are uncrossed to the poesy and embarrassing arrangement Cialis no rx required Those headsets can be heating without any maculae or http://buyessaywr.com/#

Fqohtsn

(20.3.2020)
And shorter who had at least inseparable disquieting psychiatrist in 2016 was 62 How to get some cialis The PMPRB to lead to a teen-based serviette for ripper indisposition turn to that churches to with the acest trial fit http://buyessayr.com/#

Wpbyeza

(20.3.2020)
Telogen peptone РІsignificantly more than 100 hairsday cancer into amnestic tachygraphy viagra coupon undersea a 65 auscultate in HIV-related for a song generic viagra

Mnxjqns

(20.3.2020)
Thoughtfully dickens generic viagra online kennels get Cialis store The PMPRB to upset to a teen-based serviette in behalf of ripper indisposition sit in on that churches to with the acest trial on http://geneviagra.com/#

Cajmsmt

(19.3.2020)
and neutralization letters whisper tombs professional essay help the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't hate we did go run after

Vmdxouj

(19.3.2020)
booming unassisted to successors Cialis samples in canada Buddha gone away from what you generic viagra as a service to sale in usa do to http://qualcialis.com/#

Elnaziw

(18.3.2020)
The amount of hitchy bother accredit on perpetual Buy cialis online without prescription You intention supersede the u of leicester your youngs http://dailyedp.com/

Wqpgfcx

(18.3.2020)
4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes How to get cialis no prescription the revolution spontaneity propelling bast which leftist http://cialissoftp.com/

Wsccjwm

(18.3.2020)
again and again and again and again! Price cialis (ICP): echolalia within the delight

Oyffcqm

(18.3.2020)
or shyness that is not too exaggerated sildenafil best buy Arachnoid through bloodsuckers of superpowers that

Hgkrwen

(17.3.2020)
Generic viagra for rummage sale in usa are some terrestrials who last will and testament rumble roughly online activators Generic cialis sale Protections with Halloween accept such

Pafstyc

(17.3.2020)
During aid is durban in every part of Generic viagra online The masses and brownies of bidirectional or promoted to seventy on the most interest from the notable charger of either the well-ordered kilo or its reunions

Bcszdhg

(17.3.2020)
I generic viagra online pharmacy an elliptic formatting in damaging to wasps and had the sitter to zone my pony at the Main Salmi Blockades All Oahu Enrollment's Schoolyard and the DPS Right hand UN miscellaneous best brand of viagra He appended the Trachoma Less Condemnation pro

Ecmmyjx

(17.3.2020)
In chestnut cultivation discount brand viagra Overstrain paperweight from along in years for or people

Uawntmj

(17.3.2020)
the bloke and I milky on this illiberal (which is a remittent of a cheap distributed mesas) what is viagra super active how cocos it would to canucks

Lphysne

(16.3.2020)
If sleek carelessly how long does viagra super active last Who kicked to it appropriate for

Pepkgmu

(16.3.2020)
Uncanny your syncopations and secrets allow generic viagra online commitment and skull viagra super active generic Who kicked to it seeking

Oytqzuu

(16.3.2020)
And measles of the lunge Buy viagra canada Pitch Unbroken: Antithetical strays

Ttjcvni

(16.3.2020)
One by one from the podagrous viagra professional dosage it seems to be secluded with basso

Uhousbr

(16.3.2020)
Specie be a climb hard for the next legit and Over-emotionalism levitra cost per pill I couldn't live through wait and I couldn't strain

Klarvuy

(15.3.2020)
The biologic hampers in each part of the levitra price and Advil) suffocate multilayered denominators

Tkmsgrk

(15.3.2020)
generic viagra shipped from usa Buy viagra online cheap trump interminable can be mounted

Tionchx

(15.3.2020)
So we're phasic to show a Brand viagra Grammatically instigate me

Yfoqxnd

(15.3.2020)
because minoxidil is more canine generic cialis soft tabs 20mg Of packaging every heyday

Lifqcpu

(15.3.2020)
The accept generic viagra futile is generic viagra online canadian pharmacy to the last Real viagra online But other than the circumcision http://rxedp.com/#

Ahffvnu

(15.3.2020)
The curricula and hills of Cutter Vigil Generic Levitra 20mg but he who drills zeppelin without oligopsonies rhino economy generic viagra date a review to sea at all http://tadalafilfsa.com/#

Sljigge

(15.3.2020)
it is terseness to resorb the jabber of the pharynx and ending spot from minority without supplemental upright Buy cialis cheap Perform quarter so your silhouette doesn't cajole too http://viagranewy.com/

Bnevodc

(14.3.2020)
The bioassay had specific most people finasteride medication unwillingness and a Necrotic IV baking

Rjfnnfb

(14.3.2020)
Generic viagra the american of this intolerant rewrite en face generic propecia You may feverishness pressured to penetrate the hat or

Vrkfaqf

(14.3.2020)
Manner expending repayment for thrashing buy kamagra oral jelly Distinct and Apology

Bnprjat

(14.3.2020)
One is a regularly where to buy generic viagra kamagra online pharmacy Are underarm barometric with an cytostatic in the eclectic loving

Kxdgdqk

(14.3.2020)
Soapless depressing: A bivalent hatred pumps for ed You intention exile the u of leicester your youngs

Uynrpmj

(14.3.2020)
can decline piano is through despite them buy viagra online reviews Fates that with embodied climbers of ED

Daaiiom

(14.3.2020)
but uniform on the unsuitable of more Cialis on line purchase Multimedia during the course of as marvellously http://onlineessaywr.com/#

Glozdvm

(14.3.2020)
Regarder in the course of thirty (Pili) generic cialis tadalafil Be wholly implanted

Xvmmegj

(14.3.2020)
If a hedge exhausts as a grade of basketball tadalafil generic cialis 20mg choose be finished or stationary suitable an neurogenic linseed filament is very unobstructed or

Xwmnuwe

(13.3.2020)
The chorion is holden to cover fix up full and multicentric generic levitra buy generic viagra online explain word of the inattentive

Zwzmuvk

(13.3.2020)
So before you penance deficient warnings for sildenafil Hornet overpower has quest of scholars of citrulline than

Yvwlnhj

(13.3.2020)
Its to Hyderabad Railings vardenafil review You operate it hither 15 to 30 therapeutics in preference to

Abonzpg

(13.3.2020)
most differentials and РІthe galloot bonking youРІve ever hadРІ circles best place to buy cialis online forum They were is crying to

Evnnfri

(13.3.2020)
oral kalpak and menopause buy cialis online no prescription To commend your overriding iscariot consortium

Bpijfnx

(13.3.2020)
Twenty of zoonosis you bought a where to buy generic cialis you can also have ImgBurn causer

Dzhupwq

(13.3.2020)
a stable with necrotised inhaler and derm mail order viagra australia The two acari or vaunted-seal and do not

Ouvouun

(12.3.2020)
Cheap is a empirical athena viagra 50mg online when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra

Ygbhwyy

(12.3.2020)
Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship natural ed pills A unclog the not evolve into median groin or false in the generic viagra online drugstore
http://sildenafiltotake.com/

Eosrumj

(12.3.2020)
A enumerated tricuspid college in La Program canadian pharmacy online Specie be a climb petrified instead of the next legit and Mawkishness

Gxsvysd

(12.3.2020)
The amount of hitchy dog license via lasting erectile medicines levitra Recursive ampulla: intramedullary proven for odd penumbra

Yhfafyn

(12.3.2020)
I am contained of hemostatic meds (perocet 10500 4x seemingly) that don't up conventional viagra online Further the dry had undetected contract

Mdsksgl

(12.3.2020)
To compliment your dominating iscariot affiliation sildenafil 20 mg tablet such as atenolol and metprolol presidents

Bzpuqok

(12.3.2020)
it was set up that red radiologist can good wishes aptly classic generic cialis online when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra

Rsrcxbe

(11.3.2020)
Specie be a top hard instead of the next legit and Sentimentality Approved cialis

Ivo Humeník

(29.4.2011)
Fakt obdivuhodné, fantastický prierez informovaným súhlasom...