Konferencia Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania - Účastníci | Medicínske právo
              

Články


Konferencia Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania - Účastníci


 | 6.4.2011 | komentárov: 0

Dovoľte nám, aby sme Vám aspoň v krátkosti predstavili základné údaje o odborníkoch v oblasti medicínskeho práva, ktorí sa aktívne zúčastnia na pripravovanej konferencii o Informovanom ohlase a inštitúte predchádzajúceho priania.

Obrazok Konferencia organizovaná Komorou pre medicínske právo - MEDIUS o.z. a študentskou organizáciou ELSA Košice sa uskutoční na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 13. apríla 2011 pod záštitou jej dekanky doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej Csc. Touto konferenciou Komora otvára svoje pôsobenie na poli výmeny odborných názorov z rôznych vedných oblastí týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany osobnosti pacienta a ochrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Cieľom Komory je kreovať odbornú platformu, na ktorej by dochádzalo k stretávaniu odborníkov z oblasti medicínskeho práva, medicíny, bioetiky a ekonómie, a ktorých názory by mohli smerovať k úprave poskytovania zdravotnej starostlivosti do podoby rešpektujúcej jej osobitosti, ako aj súčasné ekonomické možnosti v sektore zdravotníctva.JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M

Názov príspevku: Informovaný souhlas?!

Vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku, Ústav štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Od roku 2005 pôsobí ako advokát. Je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group. Autor niekoľkých odborných publikácií a článkov, autor knihy venujúcej sa problematike pacientskych práv - Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde praha a.s., 2007. Rovnako sa svojím príspevkom: „Aktuální trendy v oblasti úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v ČR“ obsahovo podieľal na publikácií Vybrané otázky zodpovědnosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 - (Husár, J.) Podieľal sa na riešení viacero grantových programov naposledy : Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva 407/08/P148, Grantová agentúra ČR. Spoluzakladateľ a prispievateľ informačného portálu zdravotnickepravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky -  www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.
MUDr. Dalibor Hojsík, Ph.D

Názov príspevku: Legislatívna úprava výkonu pitvy v SR

Od roku 1996 pracuje na Ústave súdneho lekárstva LF UK v Bratislave ako odborný asistent, od roku 2002 vo funkcii zástupcu prednostu. Atestáciu 1. stupňa z patológie získal v roku 1999, nadstavbovú atestáciu zo súdneho lekárstva v roku 2002. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu v súdnom lekárstve a patológii na tému náhlych úmrtí. Od roku 2002 prednáša na Akadémii policajného zboru v Bratislave a od roku 2010 pôsobí aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Vykonáva funkciu znalca v odbore zdravotníctvo, odvetvie súdne lekárstvo. Je autorom a spoluautorom vyše 50 odborných prednášok a publikácií v oblasti súdneho lekárstva, patológie, antropológie, genetiky a farmakológie. V rámci odbornej činnosti je organizátorom, resp. spoluorganizátorom májových súdnolekárskych konferencií a iných vedeckých podujatí. Z ďalších aktivít možno okrem iného uviesť členstvo v Rade ŠVOČ na LF UK (od r. 2002), v rokoch 2006 – 2010 pôsobil vo výbore Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti (vedecký sekretár SSLS), v roku 2006 mu bolo udelené čestné členstvo v Špeciálnej kynologickej záchrannej službe Slovakia. Je predsedom Legislatívnej komisie AS LF UK a členom predsedníctva AS LF UK.
JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

Názov príspevku: Praktické otázky týkajúce sa informovaného súhlasu nespôsobilých pacientov

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je advokátom, ktorý sa špecializuje na problematiku medicínskeho práva. V roku 2011 mu bol na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach udelený titul Ph.D. a to po obhájení dizertačnej práce Ochrana osobnosti a medicínske právo. Okrem advokátskej praxe sa venuje vzdelávaniu v oblasti medicínskeho práva, externe spolupracuje s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, na ktorej vyučuje predmet Medicínske právo. Je členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS, kde je odborným  garantom vzdelávacích programov a zároveň členom Výboru expertov na medicínske právo a bioetiku. Zároveň je hlavným odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.  je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo. Je autorom viacerých odborných príspevkov týkajúcich sa ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


JUDr. MUDr. Peter KOVÁČ, Ph.D., Ph.D.


Názov príspevku: Informovaný súhlas, trestné právo a reálny život

Absolvent Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent. Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.
Mgr. Radek Policar

Názov príspevku: „Rok splněných přání“ aneb hledání optimálního legislativního řešení vnitrostátního provedení čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

V rokoch 2000 – 2004 pôsobil vo Fakultnej nemocnici Brno od pozície právnika, až po zástupcu vedúceho odboru právnych vecí. Od roku 2004 pracuje na Masarykovom onkologickom ústave v Brne najskôr ako vedúci právneho úseku, od roku 2008 ako námestník riaditeľa pre právne služby a personalistiku a od roku 2010 tiež ako zástupca riaditeľa. Vyvíja prednáškovú a konzultačnú činnosť v oboru medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Ako lektor spolupracuje s Právnickou, Lekárskou a Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity, s 1. Lekárskou fakultou Univerzity Karlovej, s Národným centrom ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych oborov v Brne, s Academy of Health Care Management v Čelákoviciach, so Spoločnosťou medicínskeho práva a ďalšími. Je spoluautorom učebnice Medicínske právo (C. H. Beck, 2011), autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení“, 2008-2010. Prispievateľ blogu zdravotnickepravo.info
MUDr. Ján Uhrin

Názov príspevku: Hospitalizácia pacienta s duševnou poruchou z pohľadu práva a praxe

Ján Uhrin v r. 2007 promoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v štúdijnom odbore Všeobecné lekárstvo. Od ukončenia štúdia pôsobí na 1.psychiatrickej klinike ako lekár. Participuje na vedeckej práci pracoviska, najmä v oblasti psychofarmakológie. Je študentom tretieho ročníka externého doktorandského štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo, zároveň študentom štvrtého ročníka externého štúdia práva, oba študijné programy absolvuje v rámci UPJŠ. K jeho profesijným záujmom patria právne otázky v rámci psychiatrie. Je členom Slovenskej lekárskej komory, viacerých odborných sekcií Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti

            

doc. ThDr. Dipl. Ing. Inocent - Mária V. Szaniszló OP, PhD.


Názov príspevku: Problematika informovaného súhlasu (vôle pacienta) z etického pohľadu

doc. ThDr. Dipl. Ing. Inocent - Mária V. Szaniszló OP, PhD. v súčasnosti pôsobí ako docent Teologickej fakulte Katolíckej Univerzite Ružomberok v Košiciach. Vedecký titul docent získal habilitáciou na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok prednáškou: Riešenie konfliktu magistéria a teológa a publikáciou: Úvod do špeciálnej morálnej teológie podľa Božích prikázaní - Božské cnosti. V rozmedzí rokov 2006 - 2008 vykonával  ako odborný asistent pedagogickú činnosť na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Teologickej Fakulte Katolíckej Univerzity Ružomberok v Košiciach, Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave zameranú na témy Všeobecnej morálnej teológie; Špeciálnej morálnej teológie a Politickej filozofie. Ešte predtým prednášal  na Katedre filozofie CMBF UK Bratislava v Badíne: prednášky z Metafyziky a Filozofie 20.storočia. Svoju edukatívnu činnosť vykonával aj v zahraničí. V rokoch 1996-1999 ako dočasný asistent Inštitútu Vicaire na Univerzite vo Fribourgu Švajčiarsko a v rokoch 2005 - 2007 ako externý asistent pre dovzdelávanie doktorandov a diplomantov na Univerzite Karla Franzensa v Grazi, Katedre morálnej teológie a dogmatiky u prof. Waltera Schauppa. V tomto období dokončil aj doktorandské štúdium na Inštitúte morálnej teológie na Univerzite Ludwiga Alberta vo Freiburgu v Nemecku vyvrcholením, ktorého bolo v roku 2005 získanie titulu Doktora teológie so známkou "Summa Magna cum laude".JUDr. Petr Šustek, Ph.D.


Názov príspevku: Informovaný súhlas a súvisiace otázky právnej zodpovednosti

Pracuje ako koordinátor Centra zdravotníckeho práva a odborný asistent Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prednáša tiež na 2. a 3. „Lekárskej fakulte Karolovej univerzity v Prahe a vedie kurz „Správa zdravotníctva“ na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Je okrem iného. jedným z dvoch autorov publikácie – monografie „Informovaný souhlas: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví“ vydané nakladateľstvom WoltersKluwer ČR v roku 2007. V rámci zdravotníckeho práva sa venuje najmä otázkam právnej zodpovednosti, verejnému zdravotnému poisteniu a oblasti farmácie. Pôsobí v  advokácii.
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC


Názov príspevku: Predpokladaný súhlas s odberom organov pre transplantácie.

Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v odbore všeobecné lekárstvo (Košice 1993), internista – nefrológ, zástupca prednostu I. chirurgickej kliniky UNLP Košice pre transplantológiu, vysokoškolský učiteľ na UPJŠ. Doktorandské štúdium ukončené na UK (Bratislava 2009) v odbore chirurgia, certifikovaný európsky transplantačný koordinátor (Lisabon 2001). Hlavný transplantačný koordinátor SR, člen výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti, „immediate past“ General Secretray  ETCO (European Transplant Coordinators Organisation). Editor Manuálu transplantačného koordinátora, autor a spoluautor mnohých článkov a prednášok doma i v zahraničí.


JUDr. Patrícia Horosová

Názov príspevku: Informovaný súhlas pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Patrícia Horosová po ukončení Právnickej fakulty v Košiciach v roku 2006 pôsobila ako advokátsky koncipient, neskôr ako asistent a odborný asistent na Katedre ústavného práva a správneho práva tej istej právnickej fakulty. Vyučovala predmety v odbore správneho práva. Doktorandské štúdium v odbore správne právo vykonáva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež zahraničné študijné pobyty v odbore medzinárodného práva súkromného a európskeho práva. Momentálne pôsobí ako právnik v spoločnosti poskytujúcej neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+9 =


-- žiadne príspevky --