Efektívnosť v liekovej politike (zásadné kroky k reforme liekovej politiky) | Medicínske právo
              

Články


Efektívnosť v liekovej politike (zásadné kroky k reforme liekovej politiky)


 | 2.2.2011 | komentárov: 0

Lieková politika je oblasť, v ktorej MZ SR hneď po nástupe nového vedenia avizovalo postupné zmeny - nie znižovať náklady na úkor zdravotného stavu, ale zabezpečiť, aby liečba bola racionálna a efektívna, aby sa účinne realizovali systémové kroky na spomalenie rastu nákladov na lieky, ktoré sú súčasťou reformy liekovej politiky.

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva pripravilo nové nástroje liekovej politiky, ktoré prispejú k tomu, aby percentuálny rast nákladov neprevyšoval rast celkových zdrojov v zdravotníctve. Inými slovami – považujeme za nevyhnutné – sprísniť kritériá súčasných nástrojov liekovej politiky.
 
1. Referencovanie cien liekov
 
Aktuálne je legislatívou určený, a teda v praxi realizovaný, systém porovnávania cien liekov s cenami vo všetkých členských krajinách Európskej únie, pričom cena lieku na slovenskom trhu nesmie prekročiť priemer 6- tich  najnižších cien spomedzi cien v krajinách EÚ.
V návrhu novely zákona 577/2004 Z. z. sa predpokladá zavedenie prísnejšieho modelu referencovania cien liekov tak, aby cena lieku na slovenskom trhu nemohla prekročiť úroveň druhej najnižšej ceny spomedzi krajín EÚ. Úsporný efekt tohto opatrenia sa odhaduje na cca 75 miliónov eur ročne.
Zavedenie opatrenia: 1.8.2011
Odhadované ročné úspory: 75 mil. eur
 
2. Farmakoekonomické hodnotenie lieku
 
Ministerstvo zdravotníctva považuje za potrebné legislatívne definovať mieru nákladovosti liečby, ktorá sa z pohľadu verejných zdrojov považuje za neúčelnú a neefektívnu, a to prostredníctvom vyčíslenia akceptovateľnej ceny za QALY poistenca (tzv. o kvalitu upravený rok života).
Zavedenie opatrenia: 1.8.2011
Prínos opatrenia: Jasné stanovenie sumy, ktorá bude určovať maximálnu a minimálnu výšku toho, čo sme schopní z ekonomického pohľadu hradiť z verejného zdravotného poistenia, ak je to medicínsky opodstatnené.
 
 
3. Úhrada zdravotnej poisťovne
 
V oblasti pravidiel pre určovanie výšky úhrad zdravotných poisťovní sa ako potrebné ukazujú tieto  opatrenia:
- určiť objektívne a vykonateľné pravidlá pre výpočet doplatku pacienta,
- určiť skupiny liekov, ktorým bude vypočítaný doplatok bez ohľadu na konečnú cenu lieku (napr. perorálne antibiotiká, kde ani v prípade zníženia cien liekov nie je žiaduca plná úhrada týchto liekov na základe verejného zdravotného poistenia, nakoľko ide o lieky používané pri akútnych diagnózach  - nie častejšie ako jeden až dvakrát v priebehu roka),
- určiť terapeutické skupiny navzájom porovnateľných liekov a týmto stanoviť porovnateľnú výšku úhrady za dennú dávku liečiva,
- určiť objektívne pravidlá pre stanovenie úhrady viaczložkových liekov tak, aby ich úhrada bola stanovená maximálne do výšky súčtu úhrad monokomponentných zložiek, ktoré sú zaradené v zozname liečiv a liekov.
Zavedenie opatrenia: kategorizácia 1.7.2011
Odhadované úspory do konca roka 2011: 10 mil. eur
 
4. Rýchlejšia a väčšia dostupnosť liekov
 
Potenciálny priestor pre podporu cenovej súťaže sa črtá v sprísnení aktuálne platnej podmienky pre zaradenie prvého generického lieku do kategorizačného zoznamu. Súčasná  legislatíva  určuje podmienku, podľa ktorej prvý generický liek vstupujúci do systému úhrad musí byť lacnejší minimálne o 20 % v porovnaní s aktuálne zaradeným originálnym liekom. Z pohľadu regulátora je možné uvažovať o zavedení 30 % hranice. Prax ukazuje, že vstupom generických liekov na trh je možné dosiahnuť aj výrazne vyšší pokles ceny liekov ako o 30 % z pôvodnej ceny originálneho lieku. Sprísnenie regulácie by tak nemalo mať negatívny dopad na dostupnosť liekov na trhu, ale malo by prispieť k vyostreniu konkurenčnej súťaže, a tým k rýchlejšiemu znižovaniu úhrad zdravotných poisťovní.
 
Ministerstvo zdravotníctva  zároveň plánuje zaraďovať lieky do zoznamu 12-krát ročne oproti súčasnému 3- mesačnému intervalu.
Zavedenie opatrenia: 1. 8.2011
Odhadované úspory do konca roka: 5 mil. eur
 
5. Generická substitúcia
 
V súlade s programovým vyhlásením vlády MZ SR realizuje  kroky smerujúce k zavedeniu tzv. generickej preskripcie, teda preskripcie liekov na úrovni účinnej látky. Vychádzajúc zo skutočnosti, že úhrada generických a originálnych liekov sa stanovuje na rovnakej úrovni (viď vyššie), nie je možné od zavedenia generickej preskripcie očakávať okamžité zníženie nákladov na lieky. Z dlhodobého hľadiska možno predpokladať vyostrenie cenovej súťaže medzi dodávateľmi liekov motivované snahou o určenie čo najnižšej miery spoluúčasti poistenca, a teda postupné znižovanie cien liekov. Z pohľadu poistenca je nespochybniteľným benefitom generickej preskricpie možnosť podieľať sa vo zvýšenej miere na výbere vydávaného lieku, a tým aktívne ovplyvniť výšku svojej spoluúčasti (napríklad výberom generického lieku bez doplatku alebo s doplatkom, ktorého výšku považuje poistenec za primeranú).
Zavedenie opatrenia: 1.10.2011
Odhadované ročné úspory: 46 mil. eur – suma zbytočne zaplatených doplatkov, ktoré mali lacnejšiu náhradu
 
6. Revízna činnosť zdravotných poisťovní
 
Je zrejmé, že niektoré z opatrení realizovaných regulátorom nedokážu priniesť očakávaný efekt bez príslušnej miery súčinnosti zdravotných poisťovní. Konkrétne ide najmä o opatrenia týkajúce sa vymožiteľnosti platných preskripčných a indikačných obmedzení alebo nadmernej či duplicitnej preskripcie liekov. Preto je potrebné, aby zdravotné poisťovne, ako priami nákupcovia zdravotnej starostlivosti, venovali zvýšenú pozornosť dodržiavaniu platných preskripčných a indikačných obmedzení, cieleným auditom preskripcie, vypracovaniu metodík pre odhalenie duplicitnej preskripcie (napr. špecialista + všeobecný lekár), neúčelnej preskripcie (napr. kontraindikácie), atď. Na podklade relevantných výstupov revíznej činnosti zdravotných poisťovní môže ďalej ministerstvo realizovať potrebné zmeny a úpravy preskripčných či indikačných obmedzení.
Zavedenie opatrenia: priebežne
Odhadované ročné úspory: 30-50 mil. eur

zdroj: health.gov.sk, pôvodne tu
foto: zdravie.sk


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+6 =


-- žiadne príspevky --