Parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude hlasovať o regulovaní „práva na výhradu svedomia“ | Medicínske právo
              

Články


Parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude hlasovať o regulovaní „práva na výhradu svedomia“


 | 7.10.2010 | komentárov: 0

Dnes sa uskutoční na pôde Rady Európy hlasovanie o rezolúcii s cieľom regulovať právo na výhradu svedomia v oblasti zdravotníctva. Ponúkame Vám článok rozoberajúci túto aktuálnu problematiku, ktorý pripravila Mária Kršiaková.

Obrazok Právo na výhradu svedomia  vzniká v oblasti zdravotnej starostlivosti, kedy zdravotnícki pracovníci odmietajú poskytovať určité zdravotnícke služby na základe náboženskej, morálnej alebo filozofickej námietky. Zároveň sa  uznáva právo jednotlivca na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZRE) pre sociálne, zdravotné a rodinné záležitosti je znepokojený zvyšujúcim a do značnej miery neregulovaným výskytom častej výhrady vo svedomí  v praxi, najmä v oblasti reprodukčného zdravia, v mnohých členských štátoch Rady Európy. Preto  považuje  za  potrebné vyvážiť právo na výhradu svedomia jednotlivca, aby prestal vykonávať  určitý liečebný postup včas so zodpovednosťou profesie, aby bolo právo pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti lekárskej starostlivosti včas.
 
Parlamentné zhromaždenie by preto mala vyzvať členské štáty, aby vytvorili komplexné a jasné predpisy, ktoré definujú a regulujú výhradu  svedomia s ohľadom na zdravie a zdravotníckych služieb, vrátane reprodukčného zdravia, ako aj zabezpečiť dohľad a monitorovanie, vrátane efektívneho mechanizmu sťažností v praxi. Zaručiť právo na výhradu vo svedomí len na individuálnych  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa priamo podieľajú na výkone predmetného postupu, a nie na verejnej alebo štátnej inštitúcií, ako sú verejné nemocnice a kliniky ako celku, čo je teda značný zásah do tohto práva. Ešte závažnejším návrhom je zaviesť  povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  poskytnúť požadovanú zdravotnú starostlivosť, na ktoré má  pacient zo zákona nárok v prípadoch núdze (najmä nebezpečenstvo pre zdravie pacienta alebo života) alebo ak  odporúčanie  k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nie je možné (najmä ak nie je žiadny ekvivalentný  odborník v rozumnej vzdialenosti). Zhromaždenie by malo  tiež odporučiť Výboru ministrov aby dalo pokyn príslušnému Výborou alebo inému  príslušnému orgánu Rady Európy na pomoc členským štátom pri rozvoji týchto  predpisov, vytvorenia  dohľadu a kontrolných mechanizmov.

Z týchto návrhov vyplýva, že sa právo na výhradu svedomia sa značne ujalo v niektorých krajinách i to, že sa zdravotnícki pracovníci  sa často ocitajú pred situácou, že musia zvažovať svoje morálne hodnoty. Dokonca i keď so zákrokom súhlasili, predtým ako došlo k samotnému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti mohli na „poslednú chvíľu uplatniť“ . Odporcovia práva na výhradu vo svedomí namietajú, že dochádza k ohrozeniu zdravia, ak k výhrade nedôjde včas, pacient nemá čas nájsť iného poskytovateľa, ktorý zamestnáva lekára ochotného na vykonanie niektorých zákrokov. Najčastejšie sa to týka potratov, keď pacientke  plynie akoby lehota „12 týždňov“, lebo potom bude nútená vychovávať dieťa celý život alebo ísť na zákrok do inej krajiny. Návrhy týchto právnych odporučaní  každopádne stoja za zamyslenie, aký by mohli mať dopad.  Napríklad žeby  ako gynekológovia vo verejných zdravotníckych zariadeniach  nemohli pracovať gynekologóvia „so svedomím“.

Inštitút tzv. výhrady vo svedomí je predmetom aj vnútroštátnej právnej úpravy v Slovenskej republike. Najskôr si však treba priblížiť právo na voľbu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti. Právu na voľbu zodpovedá povinnosť poskytovateľa uzatvoriť s pacientom dohodu o poskytovaní a poskytovať zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, len ak:
•    by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie
Tento dôvod nie je možné aplikovať na osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode poskytovateľa.
•    osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
•    poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.  
Osobné presvedčenie zahŕňa len prípady stanovené ex lege, t.j. prípady umelého prerušenie tehotenstva, sterilizácie a asistovanej reprodukcie (§12 z. 576/2004 Z.z.).
Problémom z nášho pohľadu je nesystematické zaradenie výhrady vo svedomí do zákona – výhrada vo svedomí sa týka konkrétnych výkonov a nemala by byť dôvodom na  odmietnutie uzatvorenia Dohody, v rámci ktorej sa poskytuje aj iná zdravotná starostlivosť ako špecifikované úkony. V praxi teda aplikácia ustanovenia §12 ods 2 písm. c) v spojitosti s ods 3 zákona č. 576/2004 Z.z. (Z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) môžu byť dôvodom na odmietnutie dohody o poskytovaní zdrav. Starostlivosti a nie len na odmietnutie konkrétneho zákroku kde by sa táto výhrada mohla uplatniť. Keďže pojem „poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti“ nie je len fyzická ale oveľa častejšie ide o právnickú osobu, mohlo by dôjsť dokonca k odmietnutiu uzavretia dohody o poskytovaní zdrav. Starostlivosti z dôvodu akejkoľvek možnosti uplatnenia výhrady vo svedomí u lekára niekedy v budúcnosti.  Lepšie tento inštitút výhrady vo svedomí definuje Etický kódex zdravotníckych pracovníkov, ktorý to správne zaraďuje medzi liečebné výkony (Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.) Tento kódex hovorí správne o konkrétnom zdravotníckom pracovníkovi a nie o „poskytovateľovi“.                                      
Zdroje:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/doc10/edoc12326.htm
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf
foto: salvationist.ca

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+3 =


-- žiadne príspevky --