Zmena pohlavia, podmienky, právne súvislosti | Medicínske právo
              

Články


Zmena pohlavia, podmienky, právne súvislosti


 | 19.7.2010 | komentárov: 4

Portál pravo-medicina.sk Vám ponúka ďalšiu zo série minianalýz, tentoraz bude na tému Transexualita.

Obrazok
1. Čo je transsexualita ?

Všetky ľudské vlastnosti, medzi ktoré zaraďujeme aj sexuálne správanie sa človeka, nie sú jednotným stavom, ale je to zložitý súbor vlastností jednak vrodených, a jednak získaných z kultúrno-sociálnych zdrojov. Oba tieto elementy sú článkami relatívne pevne usporiadaného a harmonicky fungujúceho systému, ktorý je regulovaný spätno-väzbovými cyklami, ktoré zabezpečujú rovnovážny stav. Opačná spätná väzba vedie k patologickým fenoménom, ktorej reprezentantom v ľudskom sexuálnom správaní sú sexuálne deviácie. (1)
Sexuálne deviácie sú dnes už odkrytou témou. Začína sa o tomto probléme hovoriť otvorene a veľa. Ich príčina však zostáva naďalej tajomstvom. Niektorí hovoria o vrodených predispozíciách, iní zas o významnej úlohe socializačného procesu a výchovy, ďalší vyzdvihujú moment, situáciu, ktorá u človeka vyvolá takúto poruchu, situáciu, ktorá je tzv. spúšťačom.
Každopádne, sexuálne deviácie sú poruchou čoveka, ktorý nemôže prežívať sexuálne vzrušenie a sexuálne uspokojenie „normálnym spôsobom“, teda spôsobom, alebo s takým sexuálnym objektom, ktorý je akceptovaný spoločnosťou či kultúrou.
Sexuálne deviácie môžeme rozdeliť na: (2)
a)    poruchy sexuálnej orientácie
b)    poruchy sexuálnej identifikácie
c)    poruchy v sexuálnej aktivite
d)    kombinované deviácie
Transsexualitu zaraďujeme medzi poruchy sexuálnej identifikácie. Podľa oficiálne platnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb je transsexualita vedená pod diagnózou F 64.0 a je definovaná ako stav jedinca, ktorý si praje žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia. (3)
Potreba transsexuálov chovať sa v súlade so svojou opačnou pohlavnou identitou býva veľmi silná. Transsexuáli cítia voči svojim pohlavným orgánom odpor, preto do značnej miery eliminujú možnosť pohlavného styku so svojím partnerom. Prvé príznaky sa objavujú v detstve a puberte. K zvýšeniu pravdepodobnosti rozvoja transsexualizmu prispieva aj detská feminita u chlapcov alebo detská muskulinita u dievčat. Dievčatá  s touto poruchou majú skupiny chlapčenských priateľov, inklinujú k chlapčenským hrám a športom, prejavujú nedostatok záujmu o hry s bábikami. Naopak, chlapci sa zaujímajú najmä o ženské aktivity, vyhľadávajú spoločnosť dievčat, vyhýbajú sa akýmkoľvek prejavom agresivity. Porucha pohlavnej identity sa vyskytuje veľmi vzácne. (4) V odbornej literatúre sa pre transsexuálnych jedincov používajú skratky FtM (female to male) a MtF (male to female). (5)

2.  História transsexuality

Prvé písomné údaje o fenoméne transsexuality možno nájsť u gréckeho dejepisca Herodota (500 pred n.l. až 424 po n.l.), priateľa Perikla a Sophokla. Vedci sa dlho pokúšali transsexuálov ,,vyliečiť“ pomocou elektrošokov a psychologických terapií, avšak bez úspechu. Jediným skutočným a zmysluplným riešením tak ostávala operácia zmeny pohlavia. V dvadsiatych rokoch minulého storočia boli po prvýkrát dvom ženám odstránené ich prsia, vaječníky a maternica, aby sa zmiernil ich subjektívny psychický pocit ťarchy choroby. Išlo o tajné, v podstate ilegálne zákroky a bez sprievodnej hormonálnej liečby.
Vážna verejná vedecká diskusia o tomto fenoméne sa začala v roku 1932 v časopise „Sexuologická sexuálna politika“. V článku sa o. i. písalo o mužovi, ktorý sa už vo veku 6 rokov pokúsil odstrániť si penis pomocou špagáta, a ktorému bol potom pohlavný úd chirurgicky odstránený v roku 1931 a potom mu bola vložená umelá pošva. Prvá zmena pohlavia, ktorá narazila na obrovský záujem verejnosti, bola zmena amerického vojaka Georgesa Jorgensena, ktorý sa nechal operovať v roku 1952 v Kopenhagene, a potom žil ako žena až do roku 1989. Zomrel(a) ako Christine Jorgensen vo veku 62 rokov na rakovinu močového mechúra. (6)
Aj vďaka takýmto prípadom začala verejnosť postupne na problémy transsexuality pozerať s väčšou otvorenosťou. Dnes už existuje veľké množstvo špecializovaných kliník na tieto zmeny.

3.  Diagnostika


Z hľadiska diagnostickej praxe môžme rozlíšiť tri druhy vyšetrovacích metód aplikovateľných v rámci psychologického vyšetrenia: psychodiagnostická metóda, psychofyziologická metóda a anamnestická metóda.
Klasické psychodiagnostické testy zistia u transsexuálnych osôb spravidla neurotické a depresívne symptómy, ktoré vyplývajú z problému života v ,,cudzom tele“.
Psychofyziologické metódy au založené na prístrojovej registrácii zmien prekrvenia genitálii v závislosti na predkladaných vizuálnych erotických stimuloch.
Najspoľahlivejšou metódou pre určenie možného odchylného vývoja pohlavnej identity je metóda anamnestického rozhovoru. Za základné diagnostické vodítka sa považujú tieto nasledujúce charakteristiky :
•    preferovanie hračiek a hier v predškolskom veku
•    preferovanie odevu
•    odpor k primárnym a sekundárnym pohlavním znakom
•    neerotické sny a denné fantázie
•    zamilovanosť a partnerské vzťahy
•    sexuálna aktivity
•    charakteristika pohlavnej roly
•    masturbačné fantázie a erotické sny
V rámci diagnostického procesu sa získavajú aj ďalšie informácie zo života  transsexuálných jedincov: ich sociálna adaptácia, psychické problémy, informácie o ich osobnosti, informácie o somatických problémoch a o ďalších charakteristikách tykajúcich sa ich ďalšej prognózy.  Z diferenciálne diagnostických dôvodov sa odporúča neurologické, psychiatrické, interné, endokrinologické, gynekologické alebo urologické vyšetrenie.
Transsexualita je poruchou pohlavnej identity so značnou individuálnou variabilitou. Pri stanovení diagnózy je preto potrebné venovať veľkú pozornosť predovšetkým anamnestickému pohovoru, potvrdeniu nemennosti stavu a odlíšeniu od iných obdobných chorôb a stavov či už somatických (intersexualita) alebo psychických (iné poruchy pohlavnej identity, homosexualita, psychózy a organické postihnutia) (7).

4. Základné etapy procesu premeny pohlavia


Zmena pohlavia je proces, ktorý prebieha niekoľko rokov. Tento proces premeny pohlavia môžeme rozdeliť do nasledujúcich fáz:


-    DIAGNOSTIKA
Trvanie diagnostickej fázy je veľmi ťažké odhadnúť či naplánovať. Niektorí klienti už na prvom stretnutí  presvedčivým a vyčerpávajúcim spôsobom popisujú svoju psychickú identitu, je zrejme, že vedia svoju pohlavnú príslušnosť. Niektorí sa naopak hľadajú celé roky. Transsexualita FtM je jednoznačnejšia a jej nositeľom nerobí problém urobiť rozhodnutie radikálneho druhu. Podstatne viac času na rozhodnutie potrebujú ľudia s transsexualitou MtF.

-    FÁZA  ROZHODOVANIA
Nasleduje po nezvratnom potvrdení diagnózy. Dĺžka fázy závisí na klientovi. Niektorí už majú jasnú predstavu o ďalšom postupe a cieľu liečby, iní potrebujú na rozhodovanie viac času.

-    REAL LIFE TEST (RLT), REAL LIFE  EXPERIENCE (RLE)
Po tom, čo sa klient rozhodne pre zmenu pohlavia, je možné zahájiť fázu, v ktorej si sám otestuje svoju schopnosť žiť v roli, ktorá harmonizuje s jeho psychickou identitou. Je to pre neho nová skúsenosť (RLE) a zároveň podstupuje akýsi test správnosti svojho rozhodnutia (RLT). Ide o obdobie, v ktorom si transsexuáli obvykle menia svoje meno a priezvisko na neutrálny tvar.

-    HORMONÁLNA TERAPIA
K tejto fáze je možné pristúpiť vtedy, keď klient žije minimálne niekoľko mesiacov v danej role. Pre klienta je v tejto dobe dôležitá reakcia okolia. Overuje si, ako bude v danej role akceptovaný. Okolie ale potrebuje jasné signály, zmenu účesu, oblečenia, užívanie jasného rodu, aby sa mohlo na túto situáciu adaptovať. Niekedy môže RLT a RLE fáza predchádzať tejto fáze, teda fáze hormonálnej terapie.
 Klienti využívajú okrem lekárskych služieb aj služby nemedicínske, ktoré je možné využívať v rámci zmien zovňajšku. Dôležitú úlohu má fonetická starostlivosť a to najmä u MtF, ktorá sa zameriava na navodenie žensky znejúceho hlasu.
Hormonálna terapia sa začína po dohode s klientom, a po dôkladnom somatickom vyšetrení. V tomto smere je veľmi diskutabilná minimálna veková hranica pre začatie takejto etapy liečby. Medzinárodným štandardom je veková hranica 16 rokov, dôležitejšia je však telesná a psychická pripravenosť klienta.
Hormonálna terapia by mala trvať minimálne jeden rok pred začiatkom vlastných chirurgických zákrokov. Mali by byť zreteľne vytvorené telesné znaky a hladina pohlavných hormónov by sa mala blížiť normám vlastným požadovanému pohlaviu. O schválenie operácie zmeny pohlavia je možné požiadať najskôr v osemnástich rokoch.

-    OPERAČNÉ  ÚKONY
Operačné úkony sú plánované individuálne. U FtM  sa robia dva zákroky, teda redukčná mamoplastika  a hysterektomia s adnexetomiou spolu v rámci jednej anestézy. Tieto dve operácie absolvujú všetci klienti a následne prichádzajú na rad rekonštrukčné zákroky, ktoré absolvujú zhruba dve tretiny klientov. U MtF  sa robí orchiektomia a penektomia. Následne sa klienti podrobia rekonštrukčným zákrokom. Nie každý transsexuál však takúto operáciu podstúpi. Mnohí sa uspokoja so zmenou mena, alebo absolvovaním hormonálnej liečby

-    POOPERAČNÉ  OBDOBIE.
Proces zmeny pohlavia je definitívne dokončení zmenou úradnej identity. Klient mení meno a priezvisko na tvar definitívne mužský alebo ženský, dostáva nový rodný list, nové rodné číslo, mení si všetky potrebné dokumenty a doklady so spätnou platnosťou. (8)

5. Právne aspekty zmeny pohlavia

Proces zmeny pohlavia je definitívne dokončený zmenou úradnej identity. Osoba mení meno a priezvisko na tvar definitívne mužský alebo ženský, dostáva nový rodný list, nové rodné číslo, mení si všetky potrebné dokumenty a doklady so spätnou platnosťou.
Osoba, ktorá podstúpila zmenu pohlavia, musí v prvom rade požiadať o potvrdenie o zmene pohlavia. Na potvrdenie takejto žiadosti je príslušné Ministerstvo vnútra SR. K takejto žiadosti je potrebné doložiť lekárske potvrdenie svedčiace o tom, že na základe chirurgického zákroku nastala u dotyčnej osoby zmena pohlavia. Nestačí vyjadrenie, že boli vykonané chirurgické zákroky, ktoré definitívne ukončili plodnosť, nakoľko ukončenie plodnosti ešte neznamená zmenu pohlavia. (9)
Pokiaľ ide o zmenu mena alebo priezviska, tú je na základe zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku možné povoliť ak ide o meno alebo priezvisko:
-    hanlivé,
-    alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zmena mena a priezviska pri zmene pohlavia je možná  ako uvádza zákon z dôvodov hodných zreteľa t.j. samotná  zmena pohlavia. V zmysle §8 zákona č. 301/ 1995 Z.z. o rodnom čísle možno na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia požiadať o zmenu rodného čísla Ministerstvo vnútra SR. Po získaní osvedčenia o rodnom čísle možno požiadať o zmenu mena a priezviska. Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.  Po zápise je potrebné bezodkladne vybaviť zmenu dokladov. V prípade zmeny mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia vykoná matrika podľa zákona č.145/1995 Z.z. - o správnych  poplatkoch  túto zmenu bezplatne.
Už v priebehu samotnej zmeny pohlavia môže osoba požiadať o zmenu mena a priezviska na neutrálnu formu. Zmena krstného mena a priezviska na neutrálne meno a priezvisko je možná na základe potvrdenia od sexuológa, že trpíte diagnózou  F64.0.  Povoliť to môže príslušný obvodný úrad na základe žiadosti zdravotníckeho zariadenia, v ktorom terapia k zmene pohlavia prebieha. Zmena mena a priezviska na neutrálne meno sa vykoná za poplatok 100 eur. Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.
V ďalšom živote má osoba, ktorá podstúpila zmenu pohlavia a následne zmenu úradnej identity všetky práva a povinnosti prislúchajúce danému pohlaviu. Muži sa môžu ženiť, ženy vydávať a všetky páry môžu využívať služby určené neplodným dvojiciam.

6. Transsexualita na Slovensku a vo svete  
 
Presný počet transsexuálov vo svete  sa dá len veľmi ťažko odhadnúť. Najčastejšie sa udáva pomer jeden transsexuál na 45 000 obyvateľov. Štatistiky dokazujú, že väčší počet transsexuálov sa rodí v priebehu vojen alebo krátko po nich.
 Počet osôb trpiacich touto poruchou sexuálnej identity sa v Českej republike odhaduje na približne 1200
Na Slovensku neexistujú presne štatistiky týkajúce sa počtu transsexuálov. Ministerstvo vnútra prípady transsexuálov štatisticky nesleduje, no takýchto prípadov nie je veľa, približne päť za rok.  Odhaduje sa, že na Slovensku žije približne 300 osôb, ktoré trpia touto poruchou sexuálnej identifikácie. Ich liečba teda zmena pohlavia je zložitým procesom, ktorý je do určitej miery hradený zdravotnou poisťovňou. Tá na Slovensku prepláca operačné zákroky akými sú kastrácia u mužov a odstránenie maternice a vaječníkov u žien. Urobenie nového penisu, vagíny či pŕs si musia hradiť sami. Tieto operácie sú však zriedkavé, pretože sú finančne veľmi náročné a na Slovensku s nimi chirurgovia veľa skúseností nemajú. Určité pokusy vykonať takéto operácie boli v Banskej Bystrici a v Bratislave. V Českej republike je situácia odlišná. Tam zdravotné poisťovne hradia všetky operačné zákroky súvisiace so zmenou pohlavia a chirurgovia majú s operačnými zákrokmi tohto druhu podstatne viac skúsenosti. V Českej republike existujú dve špecializované strediská, stredisko v Brne a v Prahe, ktoré sa venujú operáciám vedúcim k zmene pohlavia. (10)
V celej strednej a východnej Európe o zmenu pohlavia žiadajú častejšie ženy ako muži. Vo zvyšku sveta je to naopak. Dôvodom je horšie postavenie žien vo východnej ako v západnej Európe. Prerobiť muža na ženu je jednoduchšie.

7. Záver

Počet transsexuálov vo svete veľmi prudko rastie. Množstvo pooperatívnych transsexuálnych žien sa každých šesť rokov pravdepodobne zdvojnásobuje. Hlavným činiteľom umožňujúcim tento rast je, že transsexualita sa stáva spoločensky prístupnejšia, pozornosť verejnosti priaznivejšia a liečba ľahšie dosiahnuteľná. V týchto zlepšených životných podmienkach sa viac ľudí stáva ochotných priznať svoju transsexualitu, a preto počet prípadov poruchy pohlavnej identity je stále dramatickejší.

Poznámky:

(1) http://www.infovek.sk/predmety/sexvych/grmanova/deviacia.htm
(2) http://www.infovek.sk/predmety/sexvych/grmanova/deviacia.htm
(3) HADERKA, J.F.: Právně deklarovaná změna pohlavní příslušnosti a jeji dopad na rodičovské postavení      transsexuálni osoby. Právni praxe 4/2000
(4) http://www.infovek.sk/predmety/sexvych/grmanova/deviacia.htm
(5) BARANCOVÁ, H. a kolektív.: Medicínske právo. Bratislava, Veda 2008, str. 171
(6) http://primar.sme.sk/c/4117089/transsexualita-porucha-identity-pohlavia.html
(7) BARANCOVÁ, H. a kolektív.: Medicínske právo. Bratislava, Veda 2008, str. 173
(8) BARANCOVÁ, H. a kolektív.: Medicínske právo. Bratislava, Veda 2008, str.175
(9) http://www.translide.cz/klub?topic=44
(10) http://www.transgender.cz/cs-zurnal-press-transsexuali__ako_si_zmenit_pohlavie-315

foto: media.giantbomb.com

Autor: Drabová Katarína
Autorka je študentkou 3. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ


Forma citácie: Drabová K.: Zmena pohlavia, podmienky, právne súvislosti; publikované na portáli www.pravo-medicina.sk, 07/2010 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+4 =


Me

(28.7.2017)
Nie je nebezpecne uzivat hormonalnu terapia na zmenu pohlavia muza na zenu ak ma 15 rocny chlapec rakovinu stadium IV. ???? Prosim o skoleu odpoved, dakujem.

David

(16.10.2016)
Dobre

Kris

(15.7.2016)
\"Transsexulita je vedena pod diagnozou F 64.0\"
To vazne ??
Kludne tvrdte z je to mozno porucha, ale nie choroba !! Chorobi sa liecit daju. Transsexualita nie. Mozno akurat tym ze lovek podstupi operaciu a hormonalnu liecbu. Myslim ze tymto bolo urazenych vela transludi >:(

lena

(4.3.2015)
niektoré informácie v tomto článku sú dost zavádzajúce- ženy v strednej a východnej europe sa davaju prerobyt koli zlemu postaveniu žien to je blbost transsexualta je vrodená nikto si nevyberá že sa chce stat transsexuálom lebo tá veta že ženy sa davaju prerobyt na mužov z dovodu diskriminácie žien vytvára dojem že transsexualita nie je vrodená porucha ale životná volba. Okrem toho by ma velmi zaujimalo ako ta osoba čo pisala tento članok prišla na to že kolko a v ktorích krajinách žien a kolko mužov sa dava prerobyt na opačne pohlavie a že transsexualov sa rodi najviac počas vojen alebo po nich ked aj v tom samotnom článku je jasne uvedené štatistiky na slovensku neudávajú ani kolko ich tu dokopy žije nie to ešte či je viac transžien či transmužov. okrem toho už vôbec nechapem že ked celosvetové štatistiky dokazuju približne 1 transsexuala na 45 000 obyvatelov ako je možné že na slovensku sú odhady o 300 transsexuáloch ked obyvatelov slovenska je niečo cez 5 400 000