Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti časť I. | Medicínske právo
              

Články


Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti časť I.


 | 13.8.2017 | komentárov: 0

Účelom tohto článku je priblížiť a zároveň aspoň čiastočne interpretovať zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Tento zákon je síce krátky, no na druhej strane je podľa môjho názoru ťažšie zrozumiteľný. Odkazuje na mnohé ďalšie zákony a preto je jeho prehľadnosť problematická.

Obrazok

Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je upravená v zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplní niektorých zákonov ((ďalej ako „zák. č. 462/2003 Z. z.“).

Podmienky nároku na náhradu príjmu

V ustanovení § 4 sú upravené podmienky nároku na náhradu príjmu. V tomto § je uvedené, že: „ Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činností zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu ( ďalej len „ dočasná pracovná neschopnosť“) a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

Za podmienky nároku na náhradu príjmu považujeme:

1)      musí ísť o osobu, ktorá ma status zamestnanca

2)      musí nastať sociálna udalosť ( choroba alebo úraz, POZOR nie pracovný úraz, pretože ten kryje úrazové poistenie)

3)      zamestnanec je bez príjmu

Zákon č. 462/2003 Z. z. v § 2 definuje, koho považuje za zamestnanca a odkazuje pritom na  §  4 ods. 1  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa zákona o sociálnom poistení zamestnancom je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný  mesačný príjem ( príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu) okrem :

  • fyzickej osoby, v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ale to len v tom prípade ak je poberateľom:

a)      starobného dôchodku

b)      invalidného dôchodku

c)      výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek

d)      invalidného výsluhového dôchodku

  • žiaka strednej školy v právnom vzťahu , na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax 
  • fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere s odvodovou úľavou.

Z toho vyplýva, že nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ktorý  má právo na pravidelný mesačný príjem.  Napríklad  dohodári, ktorý majú nepravidelný príjem nemajú nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN. Taktiež ani samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Zároveň nemá nárok na náhradu príjmu osoba, ktorá pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta, pretože je vyňatá  z  § 4 ods. 1  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Teda treba si dávať pozor, pretože nie každý zamestnanec ma právo na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

V  ustanovení § 5 je uvedené, ktorý zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu. Podľa tohto ustanovenia nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec :

1)      ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na:

  • nemocenské podľa osobitného predpisu
  • materské podľa osobitného predpisu
  • rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, to neplatí ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca

 

2)      ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody

3)      ak porušil liečebný režim určený lekárom, odo dňa porušenia liečebného režimu

4)      ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti

Zánik nároku na náhradu príjmu

Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, určeným lekárom dočasne práceneschopná a vznikol jej zároveň nárok na materské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 


Zdroj:  zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+5 =


-- žiadne príspevky --