PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA | Medicínske právo
              

Články


PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA


 | 31.7.2017 | komentárov: 0

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov.

Obrazok

Pripravovaný právny predpis

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov.

Základné ciele právnej úpravy

Základným cieľom návrhu nariadenia je nový zoznam  zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, jednodňovú zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilných hospicov a tkanivových zariadení, ktorý bude odrážať realitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Zoznam zdravotných výkonov bude podkladom na:

 • vytvorenie diagnostických a liečebných postupov,
 • vytvorenie platobných mechanizmov,
 • hodnotenie účinnosti jednotlivých vyšetrovacích a liečebných zdravotných výkonov  vo väzbe na  náklady vynaložené na poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

 

Zhodnotenie súčasného stavu

 V súčasnosti sa v aplikačnej praxi  používa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 • Nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z. z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení  nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z. z. zo  4.mája 2005.
 • Nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci zo 4. mája 2005, ktoré je takmer identické s Nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z. s tým rozdielom, že v uvedenom nariadení obsahujú zdravotné výkony aj bodové hodnoty, ktorými sa ohodnocujú zdravotné výkony. Zdravotné poisťovne používajú Nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. aj vo vzťahu k vykazovaniu a  úhrade špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne platný Katalóg zdravotných výkonov už nespĺňa potreby poskytovateľov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých špecializačných odboroch. Spektrum vykonávaných zdravotných výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa od roku 2004 a 2005 výrazne rozšírilo.  Aplikačná prax poukazuje na nasledujúce diskrepancie:

 • chýbanie zdravotných výkonov pre viaceré špecializačné odbory,
 • chýbanie zdravotných  výkonov, ktoré sa reálne v praxi vykonávajú,
 • výskyt obsolentných zdravotných výkonov,
 • duplicity zdravotných výkonov, ( napr. výskyt tých istých zdravotných výkonov v kapitole  príslušnej odbornosti alebo viacerých odbornostiach a v časti Spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek - SVLZ, podľa toho, kto ich vykonáva),
 • výskyt zdravotných výkonov, ktoré sú v katalógu viazané len na jednu odbornosti, avšak v súčasnosti sú vykonávané viacerými špecializačnými odbormi,
 • v NV SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci sa nachádzajú bodové hodnoty zdravotných výkonov, pričom v nariadení je rozdielna výška bodov pre identické výkony v rôznych špecializačných odboroch.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či  návrhov v rámci vecného zamerania podľa bodu 2  do 15. augusta 2017.

 


Zdroj: slovlex.sk
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+2 =


-- žiadne príspevky --