Metodické usmernenie o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou | Medicínske právo
              

Články


Metodické usmernenie o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou


 | 6.2.2017 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vydáva metodické usmernenie, ktoré upravuje spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnými poisťovňami pre rok 2017.

Obrazok

Metodické usmernenie upravuje úlohu zdravotnej poisťovne oznámiť Úradu nesplnenie povinnosti platiteľmi poistného a nesplnenie povinností poistencami. V spojitosti s oznamovacou povinnosťou, zdravotná poisťovňa oznámi Úradu poverené kontaktné zodpovedné osoby, pre zabezpečenie komunikácie s Úradom. Uvedené osoby rovnako oznámi Úrad zdravotnej poisťovni. Po tom ako sú
informácie Úradu poskytnuté, Úrad si môže overiť relevantnosť údajov uvádzaných v oznámení zdravotnej poisťovne pre účely správneho konania o uloženie pokuty. V prípade potreby úrad požiada zdravotnú poisťovňu o predloženie dokladov k príslušnému oznámeniu preukazujúcemu začiatok porušenia povinnosti a koniec porušenia povinnosti, ak takýmito dokladmi zdravotná poisťovňa disponuje.

Zdravotná poisťovňa oznamuje nesplnenie povinnosti k poslednému dňu mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac a to v elektronickej forme. Pri uložení pokuty, pre začatím konania o uložení pokuty, zdravotná poisťovňa zašle Úradu overenie oznámenia. Overenie oznámenia je nevyhnutné z dôvodu potvrdenia skutočností uvedených v oznámení zdravotnej poisťovne pre účely riadneho začatia správneho konania vo veci uloženia pokuty poistencom a platiteľom poistného za porušenie povinností. Úrad po spracovaní overenia
oznámenia zašle zdravotnej poisťovni zoznam tých porušení povinností, pri ktorých začne správne konanie o uložení pokuty.

Metodické usmernenie nadobudlo účinnosť 01.02.2017.

 


Zdroj: http://www.udzs-sk.sk/
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+5 =


-- žiadne príspevky --