Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia | Medicínske právo
              

Články


Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


 | 19.12.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky začalo dňa 15.12.2016 s procesom vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania pre návrh zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obrazok

Cieľom návrhu zákona je zosúladenie národných právnych predpisov v oblasti pitnej vody s novou európskou smernicou Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015.

Návrh zákona obsahuje okrem nových požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody, ktoré boli doteraz v oblasti pitnej vody upravené nariadením. Nové kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva boli doplnené v súlade s požiadavkami smernice. Ide najmä o schvaľovanie hodnotenia rizika pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou.

Návrh zákona ďalej v súlade s požiadavkami smernice upravuje podrobnejšie najmä problematiku monitorovania kvality pitnej vody, ktoré sa vykonáva v celom systéme zásobovania a zavádza pojem „hodnotenie rizika pri zásobovaní pitnou vodou“, ktorý patrí k základným pojmom pri presadzovaní nového prístupu pri zásobovaní pitnou vodou. Cieľom nového prístupu je zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody prostredníctvom analýzy, hodnotenia a manažmentu rizík.

Rizikovo orientovaný prístup pre účinnejšiu a efektívnejšiu kontrolu kvality pitnej vody zaviedli povinne už mnohé členské štáty Európskej únie. Smernica v súčasnosti umožňuje uplatňovať pri zásobovaní pitnou vodou dobrovoľný princíp a povinné  hodnotenie rizika pri zásobovaní pitnou vodou sa zavádza len na udeľovanie výnimiek z monitorovania kvality pitnej vody.

Návrh zákona zároveň upravuje povinnosti vlastníkov bytových a nebytových budov, ktoré boli doteraz upravené nariadením a problematiku výrobkov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou. Úprava zohľadňuje dlhoročné skúsenosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva  pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním a nové poznatky v oblasti pitnej vody.


Zdroj:

www.slov-lex.sk

http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+5 =


-- žiadne príspevky --