Právo na život je priznané každému. Ako je to však s „právom na smrť“ ? | Medicínske právo
              

Články


Právo na život je priznané každému. Ako je to však s „právom na smrť“ ?


 | 14.11.2016 | komentárov: 1Obrazok

Súčasná právna úprava eutanázie v Európe

Eutanáziu môžeme vo všeobecnosti vymedziť ako skutok, ktorého podstatou alebo úmyslom je spôsobiť smrť (zabiť alebo nechať zomrieť) človeka za účelom odstránenia jeho neznesiteľných bolestí a utrpenia, pokiaľ u tejto osoby už nie je nádej na uzdravenie, resp. na prežitie.

Eutanázia alebo tzv. právo na smrť či smrť z milosti, pokiaľ ide o európsky kontinent, je v súčasnosti povolená (legalizovaná) v Holandsku, Belgicku, Luxembursku, Švajčiarsku, AlbánskuNemecku. Z hľadiska spôsobu jej vykonania môžeme eutanáziu diverzifikovať na tzv. aktívnupasívnu. Vyššie uvedené krajiny tvoria skupinu štátov, v ktorých sa uplatňuje tzv. „aktívna eutanázia“, ktorá spočíva v podaní smrtiaceho prostriedku na žiadosť chorého. V Nemecku umožňuje zákon eutanáziu podstúpiť tak nemeckým občanom, ako aj cudzincom. Podobne je tomu tak aj vo Švajčiarsku. V Holandsku, Belgicku a Luxembursku ju lekári môžu vykonať iba za splnenia prísnych podmienok, keď pacient podlieha veľkým bolestiam a jeho stav je posúdený ako beznádejný.

Vo väčšine európskych krajín ako je napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Česká republika ale aj Slovensko, je (zatiaľ) povolená iba „pasívna eutanázia“, ktorá v podstate znamená prerušenie a nepokračovanie v liečbe nevyliečiteľne chorého pacienta. U nás sa však takýto termín výslovne nepoužíva, častejšie sa môžeme stretnúť s pomenovaním „ukončenie liečby pacienta“ či „ukončenie neúčinnej liečby“. Ako príklad tu možno uviesť odpojenie pacienta od prístrojov (ktoré ho ešte udržiavajú pri živote), pokiaľ je už bez šance na prežitie.  

Okrem európskeho kontinentu je eutanázia v súčasnosti povolená aj v Japonsku, Kolumbii, Kanade a v 5 štátoch USA – Washingtone, Oregone, Vermonte, Montane a najnovšie aj v Kalifornii.

Eutanázia v podmienkach Slovenskej republiky

V našej právnej úprave v súčasnosti absentuje právny predpis, prípadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo u nevyliečiteľne chorého pacienta takýmto spôsobom predčasne ukončiť život. V rámci nášho právneho poriadku spadá táto otázka pod ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky a Trestného zákona, ktoré chránia ľudský život a zdravie človeka.

Ústava v čl.15 ustanovuje, že každý má právo na život, pričom ten je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. Tieto práva nie sú porušené, ako bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.  Pokiaľ by teda u nás bol prijatý právny predpis (zákon), ktorý by upravoval možnosť vykonať eutanáziu, takéto konanie by už nebolo trestné ani protiústavné.

Pokiaľ sa obrátime na ustanovenia nášho Trestného zákona, t.j. zákona č. 300/2005 Z.z., ten upravuje trestný čin úkladnej vraždy a vraždy (§144 a 145), trestný čin ublíženia na zdraví (§155 a nasl.), trestný čin účasti na samovražde (§154) a trestný čin neposkytnutia pomoci (§177). Chorá osoba (pacient) je pritom „chránenou osobou“ v zmysle §139 Trestného zákona. Objektom (t.j. chráneným záujmom) trestnoprávnej ochrany je tu ľudský život. V prípade aktívnej eutanázie by lekár bol obvinený z trestného činu, napr. úkladnej vraždy, resp. vraždy. Ustanovenia spomínaných §144 a 145 TZ chránia ľudský život pred úmyselným konaním (usmrtením) zo strany inej osoby/páchateľa (napríklad v tomto prípade lekára).

Pokiaľ ide o pasívnu eutanáziu, ktorá sa u nás v praktickej rovine uplatňuje, je ju možné riešiť v dvoch rovinách. Po prvé by takáto pasívna eutanázia mohla byť postihnutá ako trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 177 TZ, zatiaľ čo druhú rovinu predstavuje samotný pacient a jeho právo/možnosť odmietnuť liečbu v zmysle ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Práve toto oprávnenie pacienta je u nás v podstate jedinou legálnou možnosťou na uskutočnenie eutanázie. Pokiaľ teda ide o odmietnutie liečby predlžujúcej život pacienta, môžeme teda hovoriť o pasívnej eutanázii, ktorá je v súlade s naším právnym poriadkom.

V tejto súvislosti môžeme ešte poukázať na Chartu práv pacienta v Slovenskej republike (ďalej len Charta), ktorá bola prijatá Vládou Slovenskej republiky v roku 2001. Predstavuje základný katalóg práv a slobôd pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Podľa článku 2 ods.8 Charty má pacient právo zúčastňovať sa na procese zdravotnej starostlivosti a spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení.

Článok 4 ďalej upravuje potrebu informovaného súhlasu pacienta na vykonanie vyšetrovacieho a liečebného výkonu. Pacient má pritom právo odmietnuť alebo prerušiť zdravotný výkon (s výnimkou prípadov ustanovených platnými právnymi predpismi).

Článok 8 Charty následne pojednáva o starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich. Ustanovuje, že pacient má v nevyliečiteľnom štádiu ochorenia právo na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich. Takto nevyliečiteľne chorý a umierajúci pacient má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania. Charta tiež pacientovi priznáva právo na dôstojné umieranie.

Vzhľadom na uvedené články Charty, aj napriek tomu, že Charta nie je právne záväzným dokumentom, práva z nej vyplývajúce, ako aj práva vyplývajúce z predpisov upravujúcich zdravotnú starostlivosť (predovšetkým právo pacienta odmietnuť liečbu) u nás v podstate otvárajú pasívnej eutanázii dvere a napomáhajú pacientom a lekárom k jej aplikovaniu bez trestnoprávnych následkov.

Krajiny úplne zakazujúce eutanáziu

Popri krajinách, v ktorých je eutanáziu povolená, v šiestich európskych krajinách - Írsku, Poľsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a Grécku, je v súčasnosti eutanázia, dokonca aj tá pasívna, úplne zakázaná. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín, kde je k eutanázii oveľa liberálnejší prístup, v týchto šiestich krajinách je to práve naopak. Dôvodom sú predovšetkým etické a náboženské postoje a zásady, úplne odmietajúce a zakazujúce eutanáziu v akejkoľvek forme.  

Eutanázia v Holandsku a Belgicku, podmienky jej vykonania a  jej postupné rozširovanie

V Holandsku a Belgicku, kde je eutanázia legálna od roku 2002, možno sledovať stále stúpajúci trend v liberalizovaní podmienok na jej podstúpenie (oproti pôvodným zámerom).

V Belgicku bola eutanázia zavedená belgickým zákonom o eutanázii (The Belgian Act of Euthanasia). Belgicko, ako prvá krajina na svete, v roku 2014 prijalo zákon, ktorý zrušil všetky vekové obmedzenia pre eutanáziu, čím sa vlastne umožnilo podstúpiť ju aj osobám mladším ako 18 rokov. Podľa ustanovení tohto zákona sa eutanázia môže uskutočniť len na základe žiadosti samotných smrteľne chorých detí (ktoré musia byť dostatočne poučené o tom, čo vlastne eutanázia znamená) a so súhlasom ich rodičov. Nevyhnutnou podmienkou tiež je, že tieto deti musia trpieť nevyliečiteľnou chorobou a prežívať trvalé fyzické alebo duševné utrpenie, ktorému nemožno nijako zabrániť alebo ho znížiť. Podmienkou je aj psychologické zhodnotenie duševného stavu dieťaťa lekárom a psychiatrom. Odporcovia tohto zákona (predovšetkým pediatri) zastávajú názor, že eutanázia tu nie je nevyhnutná, pretože tímy paliatívnej starostlivosti dokážu takýmto deťom dostatočne pomôcť pri úľave od bolesti a to tak v nemocniciach, ako aj u nich doma. Proti prijatiu zákona  Belgicko je teda v súčasnosti (zatiaľ) jedinou krajinou, ktorá povoľuje podstúpiť eutanáziu deťom v každom veku.

V porovnaní s Belgickom, v susednom Holandsku je pre eutanáziu stanovená dolná veková hranica 12 rokov. V Holandsku bola eutanázia zavedená zákonom z roku 2002, konkrétne zákonom o ukončení života na základe žiadosti a o asistovanej samovražde (Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act). Jednalo sa o vôbec prvé legalizovanie eutanázie na svete. Uvedený zákon ustanovuje, že eutanázia a lekárom-asistovaná samovražda nie sú postihnuteľné, ak ošetrujúci lekár bude konať s náležitou starostlivosťou v súlade s uvedenými podmienkami. Podmienkou je podanie žiadosti pacientom, ďalej to, že pacient musí trpieť neznesiteľnými bolesťami a beznádejou, pričom musí byť poučený a musia sa mu poskytnúť všetky potrebné informácie s tým súvisiace. Musí tiež chýbať alternatívny spôsob liečby a vyžaduje sa konzultácia s iným lekárom a použitá metóda ukončenia života. Za účelom dodržiavania týchto požiadaviek zákon vyžaduje, aby lekári hlásili vykonanú eutanáziu na preskúmanie miestnym kontrolným výborom.

V roku 2004 došlo v Holandsku k jej rozšíreniu a zaviedla sa eutanázia na deťoch - novorodencoch. Podkladom pre to bol tzv. Groningenský Protokol, ktorý stanovuje podmienky, za splnenia ktorých vykonanie eutanázie na novorodencoch nebude trestným činom. Podmienkou na jej vykonanie je  presné určenie diagnózy a prognózy, beznádejné a neznesiteľné utrpenie dieťaťa, potvrdenie diagnózy, prognózy a neznesiteľného utrpenie aspoň jedným nezávislým lekárom, informovaný súhlas oboch rodičov a samotný akt (eutanázia) musí byť vykonaný v súlade s lekárskymi štandardmi.

V súčasnosti môžeme v Holandsku vidieť ďalšiu snahu o rozšírenie eutanázie, keď holandskí ministri zdravotníctva a spravodlivosti prednedávnom adresovali parlamentu list, v ktorom uviedli, že  vzhľadom na prieskumy, podľa ktorých si ľudia želajú, aby mohli sami rozhodnúť o konci svojho života, pracujú na návrhu zákona, podľa ktorého by eutanáziu mohli podstúpiť aj ľudia, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou. Podstatné má byť presvedčenie týchto ľudí o tom, že ich život sa už naplnil, popri čom sa bude vyžadovať splnenie prísnych a dôkladných podmienok, znenie ktorých ešte nie je presne doriešené (ako veková hranica, bezpečnostné mechanizmy, overenie treťou stranou, zhodnotenie, dohľad a pod.). Podstatou zákona má byť to, aby sa ľudom po dôkladnom zvážení umožnilo ukončiť život dôstojným spôsobom. Vláda chce návrh zákona po konzultáciách s lekármi, etikmi a ďalšími odborníkmi vypracovať do konca roka 2017.

Už teraz sa však objavujú názory kritikov, podľa ktorých sa eutanázia v Holandsku rozšírila za hranice, ktoré boli pôvodne (teda ešte v roku 2002) nastolené, pričom už súčasný zákon o eutanázii sa vzťahuje nie len pre neznesiteľne trpiacich a smrteľne chorých, ale aj na osoby s duševnými chorobami a demenciou.

Je treba povedať, že podľa prieskumov holandská spoločnosť eutanáziu v zásade podporuje, čo sa odzrkadľuje aj na stúpajúcom počte vykonaných eutanázii, ktoré každým rokom rastú dvojciferne. Stále viac nevyliečiteľne chorých a trpiacich žiada zomrieť týmto spôsobom a stále čoraz viac lekárov je ochotných im túto možnosť poskytnúť. Podľa prieskumov v roku 2015 podstúpilo v Holandsku eutanáziu vyše 5,5 tisíc ľudí, čo predstavuje 3,9 percenta všetkých úmrtí v tomto roku.

Najnovšie sa v susednom Česku pripravuje návrh zákona, ktorý by legalizoval eutanáziu a asistovanú samovraždu a to prostredníctvom žiadosti pacienta podanej v predstihu. Tvorcovia návrhu sa pritom inšpirovali belgickým príkladom. Ukončiť život za pomoci lekára ale bude možné len za splnenia prísnych podmienok, medzi ktoré patrí nevyliečiteľná choroba, trvalé fyzické alebo psychické utrpenie a žiadna nádej na zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Podľa návrhu by pacient v prvom rade musel spísať tzv. žiadosť o dôstojnú smrť spolu s úradne overeným podpisom. Túto žiadosť by mohol lekárovi odovzdať aj v čase, keď ešte netrpí takouto nevyliečiteľnou chorobou a je úplne zdravý.  Lekár by túto žiadosť následne odložil do budúcna, pre prípad, že by sa žiadateľ niekedy kvôli svojej chorobe dostal do trvalého stavu bezvedomia, kedy sa mu už nebude dať pomôcť. Lekári by následne na túto jeho (predbežne podanú) žiadosť prihliadli a mohli by ho odpojiť od prístrojov bez akýchkoľvek trestnoprávnych následkov.

Vzhľadom na rastúci trend rozširovania a legalizovania eutanázie v jednotlivých európskych krajinách od začiatku 21. storočia, ako aj na uvedený pripravovaný návrh českej vlády na jej legalizovanie, nemožno vcelku vylúčiť, že Slovensko v najbližších rokoch túto cestu nebude nasledovať alebo sa ňou inšpirovať.

Na základe vyššie uvedeného môžeme skonštatovať, že eutanázia, resp. snaha o jej legalizovanie,  sa stále liberálnejším postojom k nej každým rokom rozširuje, a to nie len v rámci európskych krajín ale v globálnom merítku. Z krajín Holandska a Belgicka, ktoré možno označiť za epicentrum eutanázie, si ostatné (a to nie len európske) krajiny takpovediac berú príklad a inšpirujú sa liberálnym prístupom k nej, čoho dôsledkom je stále rastúci počet prípadov, keď ju ľudia dobrovoľne podstupujú.

Avšak aj napriek vzostupu eutanázie v Európe a vo svete bude stále potrebné mať na pamäti potrebu stanovenia prísnych a dôkladne premyslených podmienok na jej vykonanie. V opačnom prípade sa môže vyskytnúť hrozba, že ju bude môcť podstúpiť ktokoľvek a v ktoromkoľvek veku, teda nie len osoby skutočne (fyzicky či psychicky) trpiace nevyliečiteľným ochorením, ale aj ľudia, ktorí trpia „iba“ duševnými, resp. psychickým poruchami či depresiami, čím by v podstate  mohlo dôjsť k legalizovaniu samovrážd ako takých. Taktiež existuje hrozba, že by sa v prípade jej legalizovania zomierajúcim ľudom na „smrteľnej posteli“ venovala menšia starostlivosť, keďže bude k dispozícii smrtiaci liek, ako jednoduchá cesta na vyriešenie akéhokoľvek problému či choroby. Napokon je tu predpoklad, že by sa mohla znížiť celková dôvera voči lekárovi, keďže ten by už nebol len v postavení liečiteľa a záchrancu ale aj v pozícii vykonávateľa smrti. To je len malé percento otázok, ktoré bude potrebné vziať do úvahy a dôkladne zvážiť pred začlenením eutanázie do právneho a zdravotného systému toho-ktorého štátu.

Otázka eutanázie stavia proti sebe dva protichodné tábory. Na strane jednej stoja priaznivci eutanázie, ktorí ju uznávajú a podporujú, no na strane druhej má eutanázia aj mnohých odporcov, ktorí ju odmietajú predovšetkým z morálnych, etických a v neposlednom rade náboženských dôvodov.

Problematika eutanázie je v súčasnosti jednou z najzávažnejších a najdiskutovanejších tém v spoločnosti. Preto je potrebné ju riešiť nie len na úrovni vnútroštátnej či regionálnej, ale predovšetkým na úrovni globálnej. 


Zdroje:

www.euthanasia.com

https://www.lifesitenews.com/news/dutch-euthanasia-deaths-up-again-in-2015-jumped-50-in-five-years

http://www.bbc.com/news/world-europe-37395286

http://edition.cnn.com/2016/09/17/health/belgium-minor-euthanasia/

http://www.drze.de/in-focus/euthanasia/modules/the-groningen-protocol?set_language=en

http://www.patientsrightscouncil.org/site/holland-background/

http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/holandsko-rozsirenie-eutanazie-ludi-pocitom-ich-zivot-naplnil.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_euthanasia

http://www.medipravnik.sk/Clanky-a-Temy/charta-prav-pacienta

http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+2 =


AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)