Zmena v zákone o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


Zmena v zákone o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti


 | 30.7.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obrazok

Nový právny predpis v sebe zahŕňa niekoľko dôležitých zmien. Základný rozdiel medzi súčasnou a novou úpravou predstavuje skutočnosť, že v súčasnom platnom znení zákona manžel/manželka osoby, ktorá má príslušnosť k právnym predpisom iného členského štátu,
ak je zároveň študentom vysokej školy, je poistencom štátu. V návrhu novely sa takáto osoba pokladá za nezaopatreného rodinného príslušníka a má mať príslušnosť k právnym predpisom iného členského štátu. Ďalšiu zmenu predstavuje rozšírenie prihlášky poistenca o údaje predstavujúce  číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu. Zmenu oproti  súčasnej právnej úprave tiež predstavuje podávanie žiadostí o refundáciu nákladov poskytnutej starostlivosti kde platí podmienka, že žiadosť musí byť podaná do 3 mesiacov od jej
poskytnutia, no navrhovanou úpravou sa lehota mení na 3 mesiace odo dňa vystavenia účtovného dokladu za poskytnutú starostlivosť.

Účelom návrhu zákona je vyriešenie problémov z aplikačnej praxe vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. na základe podnetov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a poistencov. Potreba úpravy vzišla z nedostatočnej úpravy alebo
chýbajúcej úpravy vo verejnom zdravotnom poistení, ide najmä o osoby povinne verejne zdravotne poistené, prepoisťovanie poistencov, postupy súvisiace s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, definíciu príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho
základu pre odvod poistného, vykazovanie, platenie, vymáhanie poistného, doručovanie výkazov nedoplatkov a problematiku týkajúcu sa zoznamov dlžníkov.

Cieľom návrhu zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme Slovenskej republiky vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe, spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne, spresnenie postupov súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov, vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou
pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom
zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného
štátom.Zdroj: https://www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+2 =


-- žiadne príspevky --