Predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o poisťovníctve | Medicínske právo
              

Články


Predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o poisťovníctve


 | 21.7.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo financií vydalo predbežnú informáciu týkajúcu sa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obrazok

Súčasná právna úprava v zákone č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 68 upravuje odvod časti poistného pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne vo výške 8 %
z prijatého poistného z poistenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet ministerstva vnútra.
Prostriedky z osobitného účtu rozdeľuje ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na
úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných
stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Nakoľko v súčasnosti podlieha odvodu len odvetvie povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v záujme dosiahnutia cieľov právnej úpravy je potrebné rozšíriť odvod aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia.
Cieľom nového právneho predpisu je vykonať úpravy v národnej úprave za účelom zjednotenia odvodovej povinnosti 8 % z prijatého poistného pre poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky v odvetviach neživotného poistenia. Zároveň by mal
pomôcť zlepšiť stav verejných financií prostredníctvom rozšírenia odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia, ako aj rozšírenie subjektov, ktorým je tento odvod
určený a taktiež by mal zabezpečiť časovo efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov so štvrťročnou frekvenciou so stanoveným účelom ich použitia.Zdroj: https://www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+8 =


-- žiadne príspevky --