Návrh plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2016 | Medicínske právo
              

Články


Návrh plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2016


 | 17.5.2016 | komentárov: 2

Dňa 12.5.2016 sa začalo medzirezortné konanie týkajúce sa Návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac jún až december 2016, v rámci ktorého svoje návrhy právnych predpisov na úseku zdravotníctva predložilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obrazok

Ministerstvo zdravotníctva SR na účely Plánu Legislatívnych úloh vlády SR, predložilo niekoľko návrhov právnych predpisov v oblasti liečiv, zdravotníckych pomôcok ale aj zdravotných poisťovní. Ide o návrhy právnych predpisov ako napríklad „návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorým sa
mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a rôzne iné ktoré majú zabezpečiť lepšiu právnu úpravu v tejto oblasti.
Návrh plánu je vypracovaný na základe podkladov predložených ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 26. apríla 2016. Pričom
reflektuje tiež potreby aplikačnej praxe. Podkladmi pre spracovanie návrhu plánu sú aj legislatívne úlohy vyplývajúce  z požiadaviek na implementáciu nariadení Európskej únie a na transpozíciu smerníc Európskej únie do nášho právneho poriadku ako aj úlohy vyplývajúce
z uznesení vlády. Návrh plánu obsahuje  celkom  77  legislatívnych úloh vlády, z čoho je   53 návrhov zákonov a 24 návrhov nariadení vlády.  Jednotlivé legislatívne úlohy sú zoradené podľa mesiacov, v ktorých sa predpokladá ich predloženie na rokovanie vlády Slovenskej
republiky. Vláda v tomto smere ukladá členom vlády a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 podľa termínov uvedených
v materiáli a vopred prerokovať s Ministerstvom financií SR rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov.


Zdroj: www.slov-lex.sk/legislativne- procesy/-/SK/dokumenty/LP- 2016-415
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+8 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)