Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu" 2. časť | Medicínske právo
              

Články


Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu" 2. časť


 | 24.2.2016 | komentárov: 0

Štandard a nadštandard v zdravotníctve je v prvom rade spoločenským problémom vzhľadom na to, že primárnym záujmom človeka je vždy ochrana ľudského života a zdravia. Prvá časť príspevku bola zameraná na otázku kedy zdravotná poisťovňa môže uhradiť zdravotnú starostlivosť nad rámec štandardu. V tejto druhej časti príspevku budú predmetom pozornosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. V závere je pozornosť venovaná pojmu nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a „nadštandard“

Analogicky je upravená úhrada aj pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách. § 88 zákona 363/2011 Z. z. stanovuje, že zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi príspevok na úhradu nezmluvným poskytovateľom, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Súčasne zákon explicitne vyžaduje podanie žiadosti v písomnej forme spolu s dokladmi o úhrade. Zákon v tomto prípade taxatívne vymedzuje prípady, akú zdravotnú starostlivosť môže poisťovňa prostredníctvom vopred udeleného súhlasu poistencovi plne alebo čiastočne uhradiť.

Dôvody voľby nezmluvného poskytovateľa

V závere tohto článku by sme sa ešte radi pristavili pri pojme nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, konkrétne pri dôvodoch, ktoré by mohli viesť pacienta k tomu, aby navštívil nezmluvného poskytovateľa. Dôvody je možné roztriediť nasledovne:

1. Nedôvera v zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Tento dôvod možno vnímať značne polemicky, vzhľadom na fakt, že nedôvera môže byť len subjektívnym aspektom založeným na predsudku alebo klebete. Ak žijeme v právnom štáte, tak zdravotná poisťovňa, ktorá uzatvára zmluvu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti by mala zohľadňovať odbornosť poskytovateľa a subjektívny faktor by sa mal eliminovať v prospech dobra pacienta.

2. Strach

Strach môže implikovať to, že pacient v snahe o čo najkvalitnejšiu liečbu, požaduje tú najmodernejšiu starostlivosť v najmodernejšom zdravotníckom zariadení, ktoré síce poskytuje väčšiu istotu, no pri jednoduchších zákrokoch možno nie je nevyhnutne potrebné. Príkladom by mohla byť napríklad operácia na hypermodernej operačnej sále. Do konfliktu sa v tom prípade dostávajú právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tej najvyššej kvalite s obmedzenosťou zdrojov a hospodárnosťou vynakladania verejných zdrojov. Riešenie tohto konfliktu môže podľa nášho názoru priniesť uplatnenie zásady proporcionality zohľadňujúce konkrétne okolnosti prípadu.

3. Časová tieseň

Aj v prípadoch, keď nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (6), ľudia prirodzene chcú konať rýchlo, lebo sa boja hoci aj minimálneho zhoršenia zdravotného stavu. V tom prípade zohráva hlavnú rolu blízkosť zdravotníckeho zariadenia a zmluva s poisťovňou je radená medzi sekundárne aspekty.

Záver

Zatiaľ čo lekári hľadajú odborný medicínsky priestor na poskytovanie “nadštandardnej“ zdravotnej starostlivosti, autori upozornili na priestor, ktorý už súčasné právne úpravy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti poznajú a jeho využívanie umožňujú. Štandardná zdravotná starostlivosť sa teda dá poskytnúť „nadštandardným“ spôsobom, ak sa vykoná v nezmluvnom zdravotníckom zariadení.

Zoznam odkazov

1. Napríklad ide o občana štátu mimo EÚ alebo azylanta.

2. DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Šamorín : Heuréka, 2007, 1 197 s. ISBN 80-89122-38-8. str. 420..

3. Viac v náleze Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 3/09.

4. Pozri Nariadenie vlády 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov.

5. Pozri §9 zákona 581/2004 Z. z.

6. Neodkladnú starostlivosť definuje §2 zákona 576/2004 Z. z.

Článok bol publikovaný: VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie nadštandardu. In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 32 a nasl.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+7 =


-- žiadne príspevky --