Financovanie LSPP a jeho ďalšie súvislosti | Medicínske právo
              

Články


Financovanie LSPP a jeho ďalšie súvislosti


 | 27.6.2010 | komentárov: 0

Od 1. júla 2010 nadobúda účinnosť nariadenie Vlády SR č. 288/2010 Z.z., ktorým sa mení nariadenie Vlády SR č. 225/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci. Najväčšie zmeny nastali v koncepcii určenia sadzby bodov za zdravotný výkon a predovšetkým v zvýšení mesačnej kapitačnej platby pre LSPP pre deti a dorast.

Obrazok Doterajšia právna úprava vychádzala z jednotnej koncepcie určenia maximálnej výšky bodu za zdravotný výkon. V prípade všeobecnej ambulantnej zdr. starostlivosti sa od 1. júla 2010 táto koncepcia mení na minimálne určenie hodnoty bodu, ktorou je 0,019916 eura. Pod túto úroveň teda zdravotné poisťovne nebudú môcť so svojimi cenovými ponukami ísť. Stomatológov sa  zmena netýka, v ich prípade nariadenia stále pracuje s princípom maximálneho obmedzenia bodu na 0,029875 eura.
Najmarkantnejšia zmena sa však týka určenia výšky pravidelnej mesačnej kapitácie na poistenca LSPP pre deti a dorast. Doterajšia výška kapitácie 0,032862 € bola zvýšená skoro na trojnásobok a síce na 0,098586 €. Rovnako aj v tomto prípade sa zmenilo nastavenie kapitácie z princípu maximálneho na princíp minimálneho určenia. Uvedené zmeny reagujú na dlhodobé požiadavky poskytovateľov LSSP na zlepšenie ohodnotenia ich činnosti.

Poskytovanie LSPP má však aj širšie súvislosti. Činnosť LSPP je  zabezpečovaná (aspoň čiastočne) poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti (dospelí a deti - dorast) a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Túto povinnosť poskytovateľom ukladá priamo zákon o zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 6 z.č. 576/2004 Z.z.). Zákon ďalej nešpecifikuje, za akých podmienok a za aké ohodnotenie majú poskytovatelia túto službu vykonávať. Je všeobecne známe, že poskytovatelia za výkon služby na LSPP dostávajú podpriemernú odmenu (v priemere cca 4 EUR za hodinu) čo je z ich strany niekoľko rokov kritizované. Pokiaľ si vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom LSPP a poskytovateľmi všeobecnej amb. starostlivosti  rozmeníme na drobné, zistíme, že zákon núti jeden podnikateľský subjekt, aby pre iný podnikateľský subjekt (pre poskytovateľa LSPP) vytváral zisk. Na jednej strane nesplnenie tejto povinnosti zákon postihuje sankciami, na druhej strane však pre poskytovateľa všeobecnej amb. starostlivosti nevytvára žiadne záruky, že za výkon tejto činnosti získa primeranú odplatu. Podľa nášho názoru nie je možné tvrdiť, že práca na LSPP je poskytovateľovi krytá z jeho kapitačných platieb. Pokiaľ by to tak bolo, nemalo by zmysel upravovať osobitný spôsob financovania činnosti LSPP cez nariadenie vlády č. 225/2005 Z.z. v platnom znení.

Ak teda chceme správne nastaviť systém, v ktorom sa lekárska služba prvej pomoci poskytuje, nestačí iba garantovať minimálne finančné odplaty pre poskytovateľa LSPP, ale súčasne zákonom vyrovnať postavenie, práva a povinnosti medzi poskytovateľom LSPP a poskytovateľmi všeob. amb. starostlivosti (a samozrejme aj zubn – lek. starostl.). Za úvahu stojí, či má dnes vôbec zmysel nútiť poskytovateľov zúčastňovať sa na poskytovaní LSPP a či by nebolo vhodné túto povinnosť zo zákona o zdr. starostlivosti úplne odstrániť. Poskytovateľovi LSPP, ktorý je podnikateľom podľa obchodného zákonníka, nič nebráni, aby si samostatne nakontrahoval potrebný zdravotnícky personál na zabezpečenie svojej činnosti. Zatiaľ sa poskytovatelia LSPP vezú na vlne lacnej pracovnej sily, ktorú im zabezpečuje zákon o zdravotnej starostlivosti...

Text nariadenie si môžte stiahnuť tu.


Foto: zdroj internet
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+9 =


-- žiadne príspevky --