NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP | Medicínske právo
              

Články


NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP


 | 1.4.2015 | komentárov: 0

Prezidentom pôvodne vrátený návrh novely zákona týkajúci sa úhrady za služby u lekára prelomila hlasovaním Národná rada SR a zmeny boli prijaté v pôvodne navrhovanej verzii.

NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP

Publikovaním v Zbierke zákonov SR nadobudol platnosť zákon č. 53/2015, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe VZP a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novela je účinná od 01.04.2015.

Prezidentom pôvodne vrátený návrh novely zákona týkajúci sa úhrady za služby u lekára prelomila hlasovaním Národná rada SR a zmeny boli prijaté v pôvodne navrhovanej verzii.

Novelou sa vymedzuje, ktoré úkony sú súčasťou zdravotného výkonu, a teda za ne nemožno vyberať poplatky od poistenca, pokiaľ sú plne hradené z VZP na základe zmluvy poskytovateľa s poisťovňou.

Konkrétne ide o úkony:

-          objednanie poistenca na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,

-          vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,

-          vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,

-          vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

-          potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

Novelou sa teda zrušujú napr. „prednostné vyšetrenia“ pacientov za poplatok. Poplatok nemožno vyberať ani za vypísanie receptu či potvrdenie priepustky do práce.

V zmysle novely nemôže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe VZP. Poskytovateľ ďalej nemôže podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa zákona a vykonávacích právnych predpisov. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Podrobnosti upravuje napr. nariadenie vlády č. 777/2004.

Poplatky môže poskytovateľ vyberať na základe cenníka všetkých zdravotných výkonov; v zmysle § 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti poskytovateľ má povinnosť umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste „cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené“.

Novelou sa poskytovateľovi kladie nová povinnosť, a to umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov. Takýmto osobitným predpisom je napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov alebo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

 

Oba cenníky je poskytovateľ povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Samosprávny kraj nemá právomoc tieto cenníky schvaľovať, ale v prípade, že si poskytovateľ nesplní povinnosť zaslať cenníky, môže mu samosprávny kraj uložiť pokutu až do výšky 3319 eur.

 

Od 01.04.2015 je poskytovateľ povinný dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov. Povinnosť preukázateľného zaslania samosprávnemu kraju sa vzťahuje aj na každú zmenu cenníka.

 

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. apríla 2015, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2015, najneskôr do 30. júna 2015. Za nesúladné ordinačné hodiny sa považujú napr. také, ktoré obsahujú určené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie ambulantnej starostlivosti.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+7 =


-- žiadne príspevky --