Neposkytnutie informácii a podvod | Medicínske právo
              

Články


Neposkytnutie informácii a podvod


 | 20.11.2014 | komentárov: 2

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa venuje otázke úhrady nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia (sp. zn. 4 Tdo 614/2014-24).

MUDr. L. Š. bol obžalovaný zo spáchania trestného činu podvodu, ktorého sa dopustil v súvislosti s výkonom svojho povolania. Pred operáciou pacienta P. R. presvedčil jeho príbuzných o nevyhnutnosti úhrady plánovaného zákroku, a to aj napriek tomu, že ten bol v iných zdravotníckych zariadeniach hradený z verejného zdravotného poistenia, pričom túto informáciu im neposkytol. Svojim konaním uviedol MUDr. L. Š. úmyselne príbuzných P. R do omylu a navyše im spôsobil škodu, ktorá spočívala v zaplatení nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Toto konanie bolo kvalifikované ako prečin podvodu.

Prvostupňový súd postúpil prejednanie konania MUDr. L. Š. Českej lekárskej komore, keďže podľa neho išlo len o disciplinárne previnenie. Po zamietnutí sťažnosti podanej štátnym zástupcom do prípadu vstúpil najvyšší štátny zástupca, ktorý proti druhostupňovému rozhodnutiu podal dovolanie v neprospech obvineného.

Dovolanie sa opieralo o skutočnosť, že „soudy obou stupňů při právním posouzení skutku, resp. posouzení rozsahu a charakteru informací, které obviněný poškozeným poskytl, zcela pomíjí právní stránku vztahu pacient - lékař a redukují ji pouze na vztah podnikatel - zákazník, přičemž nepřihlíží k práv P. R. jako občana – pacienta, plynoucích mu z českého právního řádu podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod.“ Za trestnú je potrebné považovať už samotnú požiadavku na úhradu nákladov za zákrok, ktorý nemá byť danému zdravotníckemu zariadeniu uhradený zdravotnou poisťovňou, aj keď v ostatných zdravotníckych zariadeniach tento zákrok zdravotná poisťovňa uhrádza. Navyše prípad mal byť prejednaný a rozhodnutý súdom a nie lekárskou komorou.

Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí súhlasil s právnym názorom prvostupňového a druhostupňového súdu, podľa ktorého obvinený tým, že požadoval úhradu nákladov za zákrok, ktorý zdravotná poisťovňa danému zdravotníckemu zariadeniu neuhrádzala z verejného zdravotného poistenia, neporušil zákon. Rovnako tak súhlasil aj s názorom, uvedeným v dovolaní, že „nelze vztah poškozených a obviněného redukovat pouze na vztah podnikatel - zákazník a pominout tak právní stránku věci, že se jednalo o vztah pacienta a lékaře, navíc za situace, kdy poškozeného R. čekala velmi závažná, riskantní a život zachraňující operace, která se v jiných zdravotnických zařízeních prováděla bezplatně resp. za platbu ze zdravotního pojištění.“

K otázke posúdenia či malo byť konanie obvineného posúdené ako trestný čin, ktorý mal byť prejednaný súdom alebo postačovalo len disciplinárne konanie v lekárskej komore, poukázal Najvyšší súd na funkciu trestného práva ako krajného prostriedku ultima ratio nastupujúceho až vtedy, keď je ochrana inými právnymi odvetviami neúčinná. Závažnosť konania je potrebné posudzovať s prihliadnutím na konkrétne okolnosti každého prípadu.

Po posúdení predloženého materiálu zhodnotil, že obvinený poskytol príbuzným pacienta informácie, ktoré neodporovali realite. „Na druhou stranu měl jako lékař poškozenému sdělit mimo informací o závažnosti lékařského výkonu, pravděpodobnému termínu operace v jiném zdravotnickém zařízení, komplikacích, které mu hrozí, tedy většinu informací o chystaném zákroku i to, že v jiném zdravotnickém zařízení, které má na uvedený lékařský zákrok smlouvu se zdravotními pojišťovnami, by předpokládaná operace byla lékařským výkonem, který by byl zcela hrazen z plateb zdravotního pojištění. Pak by se mohli poškození svobodně rozhodnout, kde bude lékařský výkon proveden.“ Pokiaľ by takto nepostupoval, obohatil by sám seba, prípadne by išlo o konanie v štádiu pokusu. „Vzhledem k tomu, že obviněný poškozeného R. poučil o většině podstatných okolností předpokládaného lékařského výkonu a zásadě trestního práva „ultima ratio“, však jeho jednání nezakládá znaky skutkové podstaty trestného činu.“

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, konanie MUDr. L. Š spočívajúce v neposkytnutí informácii o úhrade operačného zákroku z verejného zdravotného poistenia v inom zdravotníckom zariadení a následné požadovanie finančnej sumy na úhradu nákladov spojených s vykonaním zákroku, nenapĺňa podľa Najvyššieho súdu znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu. Obvinený však týmto postupom porušil povinnosť vykonávať svoju činnosť v súlade s etikou, ktorá mu ako členovi lekárskej komory vyplýva zo zákona, preto môže byť jeho konanie posúdené ako disciplinárne previnenie príslušným stavovským orgánom. Druhostupňový súd sa teda nedopustil pochybenia tým, že vec postúpil Českej lekárskej komore, a preto Najvyšší súd dovolanie odmietol.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

 

Rozhodnutie nájdete TU.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+8 =


AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(20.6.2020)