Novela zákona o zdravotnom poistení | Medicínske právo
              

Články


Novela zákona o zdravotnom poistení


 | 21.11.2014 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je odstrániť aplikačné problémy vyskytujúce sa pri uplatňovaní zákona v praxi.

Obrazok

Návrh by mal doplniť najmä ustanovenia upravujúce príslušnosť zdravotnej poisťovne dieťaťa v súvislosti s oneskoreným podaním prihlášky na verejné zdravotné poistenie. Novela by tiež mala doplniť náležitosti žiadosti zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré nepodali prihlášku alebo ktoré nepreukázali poistný vzťah. Rieši tiež povinnosti samoplatiteľov vykonávajúcich zárobkovú činnosť prerušovane.   

Úprava by sa mala dotknúť aj niektorých povinností zdravotnej poisťovne. Precizujú sa tiež ustanovenia súvisiace s vyhotovením a doručovaním preukazov poistencov a rozširuje sa možnosť zdravotnej poisťovne vykonávať kontrolu na diaľku.

Zaviesť by mala aj nové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a povinnosti jednotlivým subjektom poskytovať údaje Národnému centru zdravotníckych informácií vo forme štandardov zdravotníckej informatiky. Vzhľadom na doplnenie povinností jednotlivým subjektom sa ustanovujú pokuty a správne delikty.

Návrh tiež dopĺňa kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Národného centra zdravotníckych informácií a zdravotnej poisťovni.

Na účely vytvárania a efektivity kontroly elektronických záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby sa dopĺňa povinnosť poistencovi na požiadanie osoby oprávnenej vydávať lieky vložiť preukaz poistenca s elektronickým čipom alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tým by sa mala zvýšiť úroveň elektronizácie lekárenskej starostlivosti. Za tým účelom zákon zavádza aj identifikátor, ktorý zabezpečí automatické načítanie údajov z receptu, čím by mali odpadnúť následné spracovávania receptov lekárňami.

Precizuje sa tiež proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne a ustanovenia v súvislosti s definovaním účelu sprístupňovania údajov v anonymizovanej podobe alebo v agregovanej podobe z národných zdravotníckych administratívnych registrov.   Rozširuje sa zoznam národných zdravotných registrov o Národný register asistovanej reprodukcie. Precizuje sa rozsah údajov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. Ustanovuje sa proces aktualizácie zdravotných záznamov v elektronickej knižke osoby a určujú sa náležitosti elektronického zdravotného záznamu.

Novela by tiež mala ustanoviť spôsob, postup a rozsah pristupovania osoby k údajom v elektronickej knižke osoby tak, aby bola zaistená bezpečnosť týchto údajov. Taktiež sa ustanovuje, že výsledky vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek osobe sprístupní ošetrujúci lekár, ktorý o vyšetrenie požiadal.

Jednoznačne sa ustanovuje rozsah údajov, spôsob ich sprístupnenia a okruh zdravotníckych pracovníkov, ktorým sú údaje sprístupnené a proces a spôsob sprístupňovania elektronických zdravotných záznamov ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom, na ktoré nemajú automatický prístup.

Precizuje sa rozsah údajov pacientskeho sumára osoby a rozsah údajov, ktoré sa v pacientskom sumári aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti na základe preskripčného záznamu, medikačného záznamu, dispenzačného záznamu alebo údajov z centrálneho registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Spresniť by sa mal tiež proces vydávania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a proces vyhotovenia nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia a v prípade zmeny údajov uvedených na elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka.

Návrh zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu  a dĺžku legisvakancie zákona. 

 

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

 

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?instEID=-1&langEID=1
Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+7 =


-- žiadne príspevky --